18. veřejné zasedání 7.3.2018

Zápis z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.3. 2018 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1)  Technický bod
2)  Výzva k jednání – pí Hýbelová
3)  Schválení příloh a ceníků ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu - SUEZ
4)  Pronájem obecních pozemků podle skutečného užívání
5)  Prodej obecních pozemků podle skutečného užívání
6)  Zpráva Policie ČR o dodržování limitů
7) Pečovatelské služby Židlochovice
8) Dotace MŠ a ZŠ Těšany
9)  Finance
a) Stav financí
b)  Rozpočtové opatření 1/2018
10) Diskuze
11) Závěr

Bod č.1)   Technický bod
Starosta zahájil jednání v 19:00 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni:  Martin Barták, Vít Lízal, Lenka Husáková, Hana Ondráčková, Iva Husáková, Jan Hrdlička, Radek Lízal, Josef Kulíšek
Nepřítomni: Pavel Nádeníček,
Zapisovatelka: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu:  Lenka Husáková,  Iva Husáková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Program bude doplněn o bod: Dohoda o vytvoření společného školského obvodu, OZV č. 1/2018 a OZV č. 2/2018

Usnesení č. 1 / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen  

Bod č.2)   Výzva k jednání – pí Hýbelová
Paní Hýbelová zaslala obci Výzvu k jednání. Jedná se pozemek p.č. 265/43 v katastrálním území Nesvačilka, který je v jejím vlastnictví. Při pochůzce naší obcí zjistila, že pozemek, podle jejího úsudku, obec využívá jako hřiště a žádá obec o vyrovnání vlastnických vztahů. Dle jejího názoru obec manipulovala s jejím pozemkem bez jejího vědomí, a to tím, že změnila způsob využití pozemku v územním plánu obce (plochy sídelní zeleně). Jako řešení této situace navrhla paní Hýbelová tyto možné varianty.
1) Odměřit z p.č. 109/2 - vedle budovy - 500 až 550 m2.
2) Aby obec platila pronájem za p.č. 265/43 o výměře 941 m2 x 5,- Kč/ m2 = 4 705,- Kč za rok + daň z nemovitosti.
3) Směnit p.č. 265/43 za obecní stavební pozemek nebo zemědělskou ornou půdu podle dohody obou smluvních stran a odhadní ceny.

Usnesení č. 2 / 18 / 2018
Starosta obce konzultoval celou situaci s Ing. Karhánkovou z odboru životního prostředí a stavebního úřadu v Židlochovicích. Ta potvrdila, že informování se provádí veřejnou vyhláškou (opatření obecné povahy), a že připomínky lze uplatnit během projednávání územního plánu.
Územní plán Nesvačilka nabyl účinnosti 6.12. 2011, všechny lhůty, včetně těch pro podání návrhu na přezkumné řízení již uplynuly. V průběhu projednávání územního plánu Nesvačilka ani v průběhu projednávání zprávy o uplatňování nebyla ze strany vlastníka pozemku č. 265/43 uplatněna ani připomínka ani námitka.
K bodu č. 1 navrhovaných variant řešení. Obec nemůže oddělit 500 až 550 m2 z parcely č. 109/2, protože za prvé, tato parcela má pouze 45 m2, a za druhé není jejím vlastníkem.
K bodu č. 2. Obec nevyužívá a nemá zájem využívat pozemek p.č. 265/43, a proto není důvod pronajímat si ho.
Bod č. 3 V tomto okamžiku obec nemá žádnou představu o směně za jiný obecní pozemek.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.3)   Schválení příloh a ceníků ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu - SUEZ
Vzhledem ke změně způsobu svozu tříděného odpadu je nezbytné upravit dodatkem stávající smlouvu se společností Suez. Dodatek upravuje počet kontejnerů a ceny svozů jednotlivých nádob různých velikostí. Dodatky zastupitelstvu předloženy k nahlédnutí. 

Usnesení č. 3 / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Dodatky ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu se společností SUEZ Využití zdrojů a.s.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.4)   Pronájem obecních pozemků podle skutečného užívání
S rostoucím zájmem o novou bytovou výstavbu v obci se zastupitelstvo zabývá také nutností vybudování nových inženýrských sítí, pro které potřebuje dostatečný prostor. To byl jeden z důvodů, proč se obec přihlásila k zaploceným obecním pozemkům. Oplocení bylo zaměřeno geodetickou firmou a porovnáno s aktuálním stavem katastrální mapy obce Nesvačilka. Geodetické zaměření s vyčíslením metrů čtverečních bude součástí každé nájemní smlouvy. Nájem se bude platit jednou ročně a bude činit 5 Kč/m2. Smlouva bude na dobu neurčitou se šesti měsíční výpovědní dobou.
Záměr s pronájmem obecních pozemků byl zveřejněn na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 19. února 2018 a z úřední desky bude sejmut dne 9. března 2018.

Usnesení č. 4a / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p. .....trvale bytem .....o pronájmu části pozemku p.č. 74 sousedící s pozemkem p.č. 60 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 23 m2, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen

Usnesení č. 4b / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p. .....trvale bytem ..... o pronájmu části pozemku p.č. 74 sousedící s pozemkem p.č. 62 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 25 m2, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen

Usnesení č. 4c / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p. ..... trvale bytem ..... o pronájmu části pozemku p.č. 74 sousedící s pozemkem p.č. 64 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 31 m2, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen

Usnesení č. 4d / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p. .....trvale bytem ..... o pronájmu části pozemku p.č. 74 sousedící s pozemkem p.č. 66 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 38 m2, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen

Usnesení č. 4e / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p......trvale bytem ..... o pronájmu části pozemku p.č. 74 sousedící s pozemkem p.č. 68 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 80 m2, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen 

Usnesení č. 4f / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p. .....trvale bytem ..... o pronájmu části pozemku p.č. 74 sousedící s pozemkem p.č. 70 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 55 m2, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen

Usnesení č. 4g / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p. ..... trvale bytem ..... o pronájmu části pozemku p.č. 74 sousedící s pozemkem p.č. 72 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 227 m2, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen

Usnesení č. 4h / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p......trvale bytem ..... o pronájmu části pozemku p.č. 74 sousedící s pozemkem p.č. 290 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 41 m2 a pronájmu pozemku p.č. 292/2 o výměře 274 m2, pronájem pozemku p.č. 73 m2 o výměře 50 m2, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen

Usnesení č. 4ch / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p......trvale bytem ..... o pronájmu části pozemku p.č. 76/1 sousedící s pozemkem p.č. 88 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 12 m2, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen

Usnesení č. 4i / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p. .....trvale bytem ..... o pronájmu části pozemku p.č. 265/49 sousedící s pozemkem p.č. 223 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 147 m2, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen  

Usnesení č. 4j / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p......trvale bytem ..... o pronájmu části pozemku p.č. 265/49 sousedící s pozemkem p.č. 225 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 46 m2, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen  

Usnesení č. 4k / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p......trvale bytem .....o pronájmu části pozemku p.č. 265/49 sousedící s pozemkem p.č. 227 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 204 m2, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok. 
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen  

Bod č.5)   Prodej obecních pozemků podle skutečného užívání  
Jedná se o pozemky, na kterých stojí části zemědělských budov soukromých vlastníků. Tyto budovy byly postaveny za ery JZD. S těmito pozemky nemá obec žádné plány, naopak je nutné, aby patřily vlastníkům budov, které na nich stojí. Obec stanovila cenu dle posudku č. 1895-110/16 od Ing. Tomáše Volka, cena je 160,-Kč/m2.  
Záměr s prodejem obecních pozemků byl zveřejněn na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 19. února 2018 a z úřední desky bude sejmut dne 9. března 2018.

Usnesení č. 5a / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje prodej z pozemku p.č. 265/106 o výměře 21 m2 podle geometrického plánu č. 309-511/2017, jedná se o část z pozemku p.č. 265/49 o celkové výměře 8338 m2  v katastrálním území Nesvačilka, p......, trvale bytem ..... za cenu 160,- Kč/ m2.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen  

Usnesení č. 5b / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 250/15 o výměře 33 m2 podle geometrického plánu č. 309-511/2017, jedná se o část z pozemku p.č. 250/6 o celkové výměře 123 m2 v katastrálním území Nesvačilka, p. .....trvale bytem .....za cenu 160,- Kč/ m2.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen

Usnesení č. 5c / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 250/16 o výměře 43 m2 podle geometrického plánu č. 309-511/2017, jedná se o část z pozemku p.č. 250/6 o celkové výměře 123 m2 v katastrálním území Nesvačilka, p. ..... trvale bytem .....za cenu 160,- Kč.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.6)   Zpráva Policie ČR o dodržování limitů
V období od 1.1.2017 do 31.12.2017 bylo v naší obci 8x provedena kontrola dodržování stanovených limitů rychlosti. Bylo zjištěno 8 přestupků. 

Usnesení č. 6 / 18 / 2018
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu Policie ČR o dodržování limitů v obci Nesvačilka.

Bod č.7)      Pečovatelské služby Židlochovice
Město Židlochovice se opětovně na nás obrátilo ve věci projednávání sítě sociálních služeb (deklarace jejich potřebnosti) a jejich spolufinancování v našem regionu a to na rok 2019.
 „Pro rok 2019 budou služby dle krajských pravidel zařazeny do následujících skupin:
-  Skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti spolufinancování v požadované výši stanovené JMK
-  Skupina B: služby v území zbytné, nad rámec definovaných potřeb, bez deklarace spolufinancování, služba bude ze sítě vyřazena
-  Skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není možno služby financovat v požadované výši (zejména příspěvkové organizace kraje, jedinečné služby v kraji se zařízením v malých obcích, pobytové služby apod.) Objektivní důvody uvede ORP v písemném zdůvodnění, které předloží odboru sociálních věcí. Zdůvodnění neplatí pro příspěvkové organizace kraje.“
Zastupitelstvo schválilo ve svém rozpočtu na rok 2018 částku ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení č. 7 / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje navrženou síť sociálních služeb a jejich spolufinancování pro rok 2019 se zařazením do skupin A, C dle přiložené tabulky, která je součástí zápisu.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.8)   Dotace MŠ a ZŠ Těšany
Obec poskytuje Mateřské škole Těšany dotaci na předškolní vzdělávání. Při sestavování rozpočtu obce na rok 2018 zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 45 tisíc. Příspěvek se poskytuje ve výši 350,- Kč na dítě a měsíc. Od ledna do června 2018 navštěvuje mateřskou školu 12 dětí.

Usnesení č. 8a / 18 / 2018 
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na financování Základní školy a mateřské školy Těšany na první pololetí roku 2018 ve výši 25.200,-Kč
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen 

Usnesení č. 8b / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2018 se Základní školou a mateřskou školou Těšany. 
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.9)   Finance
a) Stav financí 
Obec má k 1.3. na účtech 6,5 milionu Kč.

Usnesení č. 9a / 18 / 2018
Zastupitelstvo bere ne vědomí stav účtu k dnešnímu dni.

b) Rozpočtové opatření 1/2018
Pan starosta učinil rozpočtové opatření č. 1/2018. Rozpočet se navýšil o příjmy a výdaje spojené s volbou prezidenta a příjmy a výdaji spojené se sociálním pohřbem.

Usnesení č. 9b / 18 / 2018
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018. RO je součástí zápisu.

Bod č.10)           Dohoda a Obecně závazné vyhlášky
Obec jako územní samosprávný celek je v souladu s § 178 odst. 1 a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních. Obec, která nezřizuje základní školu, je oprávněna tuto svou zákonnou povinnost naplnit tím, že zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí případně svazkem obcí.
Pan starosta obce Těšany a obce Nesvačilky se dohodly o uzavření Dohody o školských obvodech.
Dohodu o vytvoření obvodu, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o školském obvodu základní školy, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o školském obvodu mateřské školy schvaluje zastupitelstvo a jsou předloženy.  

Usnesení č. 10a / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu. Dohoda je součástí zápisu.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen 

Usnesení č. 10b / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, která je součástí zápisu. 
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen

Usnesení č. 10c / 18 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, která je součástí zápisu.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.11)   Diskuze

Koupě pozemku - obec obdržela další žádost o odkup pozemků.

Jezírka - obec by měla vyvolat jednání s majiteli pozemků na Jezírkách a zjistit, zda mají zájem o stavbu a přeparcelování pozemků. V případě nezájmu obec se bude snažit oblast výstavby přesunout do jiné lokality.

Nájmy pozemků  - zastupitelstvo musí se sejít s obyvateli bytovek a probrat nájmy pozemků – zahrady.

   - v obci jsou další obecní parcely zastavěné zemědělskou stavbou i tyto se budou řešit. Zastupitelstvo souhlasí s cenami dle odhadce Ing. Tomáše Volka za cenu 160,- Kč/m2 za pozemek zastavěný zemědělskou stavbou a cenu 14,- Kč/m2 za zahrady.

   - v průmyslové zóně jsou užívány pozemky bez nájemní smlouvy.

   - jedná se stále o změně průběhu hranice za zahradami od Motáňů k Hönigum. Musí se počkat na nového majitele pozemku nemovitosti v dražbě

Prodloužení řádu - pan Hrdlička si nechal udělat projekty na prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu Pod kopcama.

Oslavy ke vzniku republiky - na podzim nás čekají oslavy ke 100 letům založení republiky. Zastupitelstvo navrhuje několik možností:

Přednáška, dokumenty, dobrovolníky v dobových kostýmech, položení věnce k památníku, uspořádat soutěž a další. Program bude upraven i pro děti, aby věděli co, a proč se slaví.  Oslavy budou probíhat až po volbách, ale musí se program nachystat dopředu. 

Dotace JMK - Obec podala žádost o dataci na krajský úřad pro výjezdovou jednotku hasičů. V případě obdržení dotace by se krajský úřad podílel na plánovaných výdajích.

Cesta - Byla upravena cesta v průmyslové zóně od hřiště ke stavebninám.

Sběrný dvůr - Bude otevřen opět od měsíce dubna jednou za 14 dní v sobotu dopoledne. První otevření bude už 31.3.2018. Dvůr bude mít na starosti pan místostarosta Martin Barták.

Chodníky, točna u obchodu - Na opravě chodníků se bude pokračovat ke konci dubna. Ve stejné době se osadí obrubníky na točně, aly bylo nachystáno na položení živice.

Plot od potoka - Od potoka dochází stále k ubírání půdy a lidé si stěžují na vyvracení plotů a ubírání půdy. 

Bod č.2)   Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a v 20:49 hodin schůzi ukončil.

Vít Lízal - starosta, Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Iva Husáková, Lenka Husáková 
Zápis byl vyhotoven dne:  9. 3. 2018 
Zapisovatel: Michaela Čermáková


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme