17. veřejní zasedání 13.12.2017

Zápis z 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce  ze dne 13. 12. 2017 v 19.00 hod na OÚ.  

Program jednání: 
1)   Technický bod
2)   Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene - pí Gerichová
3)   Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – INTAR
4)   Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ENORM
5)   Projednání vodného a stočného na rok 2018 a dodatky smluv
6)   Schválení rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a příspěvku  pro DSO region Cezava
7)   Schválení rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a příspěvku pro DSO region Židlochovicko
8)   Schvalování příspěvků a darů
  a)  Financování IDS JMK
  b)  Schválení darů sportovním klubům
  c)  Schválení příspěvku Mysliveckému sdružení Moutnice - Nesvačilka
  d)  Schválení navýšení příspěvku na vybavení pro zásahovou jednotku obce
  e)  Dar pro stárky
  f)  Dar pro SDH Nesvačilka
9)   Pronájem obecního bytu na č.p. 60 v Nesvačilce
10)  Schválení Statutu fondu na financování oprav a obnovy vodovodů a kanalizací
11)  Finance
  a)  Stav financí
  b)  Schválení navýšení rozpočtu DSO region Židlochovicko o příspěvek na nádoby na tříděný odpad
  c)  Schválení rozpočtové opatření číslo 8/2017, 9/2017
  d)  Schválení rozpočtové opatření číslo 10/2017
  e)  Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
  f)  Schválení rozpočtu na rok 2018
12)  Diskuze
13)  Závěr

Bod č.1)   Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:05 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni:  Martin Barták, Vít Lízal, Lenka Husáková, Hana Ondráčková, Pavel Nádeníček,  Iva Husáková, Radek Lízal, Josef Kulíšek
Nepřítomni: Jan Hrdlička
Zapisovatelka: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu:  Lenka Husáková, Iva Husáková 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Program bude doplněn o bod: financování IDS JMK

Usnesení č. 1 / 17 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.2)   Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – pí Gerichová
Paní Gerichová má pro svůj dům č.p. 83 vybudovanou plynovodní přípojku, pro kterou potřebuje pro následující prodej zřídit věcné břemeno. Geometrický plán byl předložen. Věcné břemeno je za cenu běžnou.

Usnesení č. 2 / 17 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900094191_1/VB se společností GasNet, s.r.o., v zastoupení spol. Grind Services, s.r.o.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.3)   Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – INTAR  
Společnost Intar žádá o souhlas s provedením napojení nových rozvaděčů na stávající infrastrukturu CETIN a zároveň žádá o schválení smlouvy. Po dohodě bylo upraveno umístění nového rozvaděče.

Usnesení č. 3 / 17 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje územní souhlas na akci č. RVDSL 1621_M_B_TESA13_MET a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.4)   Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Enorm
Společnost Enorm žádá o vyjádření ke stavbě přípojky NN pro pana Bartáka na parcele č. 251/15 v katastru obce Nesvačilka a zároveň přikládá ke schválení smlouvu. Věcné břemeno je za cenu běžnou.

Usnesení č. 4 / 17 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030036573/001 E.ON Distribuce, a.s.
Pro 7  proti 0  zdržel se 1   Návrh byl schválen

Bod č.5)   Projednání vodného a stočného na rok 2018 a dodatky smluv  

VAS, a.s. předložila plán ceny stočného a vodného pro rok 2018. V roce 2018 bude cena vodného činit 38,18 s DPH, cena stočného se mírně navýší na 43,70 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 5 / 17 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje dodatky smluv majetkové evidence a ceny stočného a vodného pro rok 2018.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.6)   Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu a příspěvku DSO region Cezava
DSO Region Cezava předložil návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020. Oba návrhy visely na úřední desce obce Nesvačilka v období od 22.11. do 9.12.2017.
Předložil k odsouhlasení neinvestiční příspěvek DSO Region Cezava na rok 2018 ve výši 12,- Kč na 1 obyvatele a neinvestiční příspěvek DSO Region Cezava na rok 2018 ve výši 5,- Kč na 1 obyvatele pro členy MAS Za humnama. Celkový příspěvek činí 5.525,-Kč. Do rozpočtu na rok 2018 zastupitelstvo schválí při schvalování rozpočtu částku 5.600,-Kč.

Usnesení č. 6 / 17 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro DSO region Cezava na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 a neinvestiční příspěvek ve výši 5.525,- v rozpočtu na rok 2018 vedený ve výši 5.600,- Kč.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.7)   Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu a příspěvku DSO region Židlochovicko
DSO Region Židlochovice předložil návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020. Oba návrhy visí na úřední desce obce Nesvačilka v období od 29.11. do 21.12.2017.
Předložil k odsouhlasení neinvestiční příspěvek DSO Region Židlochovicko na rok 2018 ve výši 11,- Kč na 1 obyvatele. Celkový příspěvek činí 3.575,-Kč. Do rozpočtu na rok 2018 zastupitelstvo schválí při schvalování rozpočtu částku 3.600,-Kč.

Usnesení č. 7 / 17 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro DSO region Židlochovicko na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 a neinvestiční příspěvek ve výši 3.575,- v rozpočtu na rok 2018 vedený ve výši 3.600,- Kč.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.8)   Schvalování příspěvků a darů
a) Financování IDS JMK
Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2018 ve výši 50,- Kč na 1 obyvatele. Příspěvek pro rok 2018 ve výši 16.250,-Kč.

Usnesení č. 8a / 17 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2018 ve výši 16.250,-Kč
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

b) Schvalování darů sportovním  klubům
Obec každoročně přispívá na sportovní aktivity našich občanů. Přispívá na florbalový oddíl Aligators, florbalový oddíl Orel Těšany, fotbalový oddíl TJ Sokol Telnice. Zastupitelstvo navrhuje z rozpočtu 2018 darovat florbalovému klubu Aligators 5.000,- Kč, florbalovému oddílu Orel Těšany 2.000,-Kč, fotbalovému družstvu TJ Sokol Těšany 10.000,- Kč na činnost a 5.000,- Kč na letní přípravný kemp pořádaný v Nesvačilce.

Usnesení č. 8b / 17 / 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje darovat z rozpočtu obce v roce 2018 florbalovému klubu Aligators 5.000,- Kč, florbalovému oddílu Orel Těšany 2.000,- Kč, fotbalovému družstvu TJ Sokol Těšany 10.000,- Kč na činnost a 5.000,- Kč na letní přípravný kemp v Nesvačilce.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

c)  Schválení příspěvku Mysliveckému sdružení Moutnice - Nesvačilka
Obec každoročně přispívá místnímu mysliveckému sdružení na činnost. Myslivci se zavázali použít 50 % daru na výsadbu a údržbu zeleně v obci.

Usnesení č. 8c / 17 / 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar Mysliveckému sdružení Moutnice - Nesvačilka ve výši 40.000,- Kč na rok 2018.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

d)  Schválení navýšení příspěvku v rozpočtu na vybavení pro zásahovou jednotku obce
Členové zásahové jednotky obce předložili žádost o navýšení rozpočtu z důvodu nutnosti zakoupení vybavení pro zásahovou jednotku. Jedná se o zásahové oblečení, helmy, motorovou pilu a nutnou opravu majáku na Tatře v celkové výši 119 tis.

Usnesení č. 8d / 17 / 2017
Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením příspěvku v rozpočtu obce na pořízení vybavení zásahové jednotky ve výši 91.000,- Kč
na rok 2018.

Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

e) Dar pro stárky
Obec každoročně přispívá místním stárkům na podporu udržení tradic krojovaných hodů částkou ve výši 1,000 Kč na jeden pár na rok. 

Usnesení č. 8e / 17 / 2017
Zastupitelstvo obce souhlasí s finančním darem pro stárky při účasti na místních krojovaných hodech v roce 2018 ve výši 1.000,- Kč
na jeden pár.

Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

f)  Dar pro SDH Nesvačilka
Obec každoročně přispívá SDH Nesvačilka finančním darem ve výši 15.000,- na pořádání tradičních hodů.

Usnesení č. 8f / 17 / 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro SDH Nesvačilka na pořádání tradičních hodů v roce 2018 ve výši 15.000,- Kč.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.9)   Pronájem obecního bytu na č.p. 60 v Nesvačilce
Obec Nesvačilka vzhledem k novým skutečnostem navrhla novou nájemní smlouvu stávajícím nájemcům. V současné době probíhají jednání.
Obecní záměr visí na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup od 27.11.2017 do 14.12.2017

Usnesení č. 9 / 17 / 2017
Zastupitelstvo obce odkládá nový pronájem bytu.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.10)           Schválení Statutu fondu financování oprav a obnovy vodovodů a kanalizací
Obec má schválený Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Dle schválení zastupitelstva Usnesením 3/26/2013 dával pouze do rezerv 12.000,- Kč na vodovod na příslušný rok a rezervy na kanalizaci nevytvářel po dobu splacení úvěru kanalizace.
Poslední splátka v úvěru je v prosinci roku 2017.
Zastupitelstvo navrhuje na samostatný bankovní účet ukládat ročně částku 350.000,- Kč.
Zastupitelstvu byl předložen ke schválení Statut fondu financování oprav a obnovy vodovodů a kanalizací.

Usnesení č. 10 / 17 / 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Statut fondu financování oprav a obnovy vodovodů a kanalizací.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.11)           Finance

a)  Stav financí  
Obec má k 30.11.na účtech 6, 3 milionu Kč.
Usnesení č. 11a / 17 / 2017
Zastupitelstvo bere na vědomí stav účtu k 30. 11. 2017.

b) Schválení navýšení rozpočtu DSO regionu Židlochovicko o příspěvek na nádoby na tříděný odpad
DSO region Židlochovicko získal pro obec dotace na nádoby na třídění odpadu. Celkové náklady se vyšplhali na částku 259.954,- Kč. DSO požádal obec o souhlas s navýšením rozpočtu DSO na rok 2017 o částku 260.000,- Kč. Po získání dotací bude částka ve výši 210.162,- Kč vrácena v roce 2018 obci. Obec se bude podílet částkou pouze 49.792,- Kč

Usnesení č. 11b / 17 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu DSO regionu Židlochovicko o příspěvek na nádoby na tříděný odpad ve výši 260.000,- Kč.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

c) opatření č. 8/2017, 9/2017
Pan starosta provedl Rozpočtové opatření č. 8/2017 a 9/2017.   

Usnesení č. 11c / 17 / 2017
Zastupitelstvo bere na vědomí

d) Schválení rozpočtového opatření č. 10/2017
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 10/2017. Jedná se o navýšení rozpočtu.  

Usnesení č. 11d / 17 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017 Návrh je součástí zápisu.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

e) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Nesvačilka
Zastupitelstvu byl předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 – 2021.
Návrh visí na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup od 24.11.2017 do 14.12.2017

Usnesení č. 11e / 17 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2021. Návrh je součástí zápisu.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

f) Schválení rozpočtu na rok 2018
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu na rok 2018. Návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce a desce s elektronickým přístupem od 24.11.2017 do 14.12.2017.
Nikdo z občanů se před schválením rozpočtu k němu nevyjádřil a nevznesl připomínky.
Zastupitelstvo rozpočet posoudilo a navrhlo ho upravit.  
Usnesení č. 11f / 17 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje upravený rozpočet na rok 2018.  Návrh je součástí zápisu.
Rozpočet se schvaluje na závazné ukazatele na §.
Výdaje zvýšit –   § 5512  o   41.000,00 Kč
                            § 6402  o     6.100,00 Kč                           
              snížit –  § 2321 o  2.000,00 Kč
Financování -  zvýšit § 8115 o   45.100,00 Kč            

Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.12)   Diskuze

Vánoční strom -  obec letos zvolila jiný způsob zdobení vánočního stromu. Občanům se tato varianta líbí a jsou slyšet pozitivní reakce.

Nádoby na tříděný odpad – obec již obdržela všechny nádoby na tříděný odpad a čárové kódy na jednotlivé nádoby. Zastupitelé se dohodli, že jejich rozvoz po obci provedou ve středu 27.12.2017.

Stížnosti na zvýšený počet aut v naší obci. Registrujeme zvýšený počet stížností na objízdnou trasu vedenou naší obcí. Auta nedodržují předepsanou rychlost a ničí povrch vozovky nejen v obci, ale i  na komunikacích směrem na Žatčany a Těšany. Tuto situaci monitorujeme a předáme dopis řediteli SÚS Brno-venkov s žádostí o vyjádření jak bude komunikace opravena po skončení objízdné trasy. Zatím žádáme občany o trpělivost a obezřetnost na komunikaci.

Bod č.13)   Závěr

Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast. Popřál všem příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku vše nejlepší. Zasedání bylo ukončeno ve 20:40.hod.

Vít Lízal - starosta,  Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu:Lenka Husáková, Iva Husáková
Zápis byl vyhotoven dne: 18. 12. 2017  
Zapisovatel: Michaela Čermáková


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme