16. veřejné zasedání 20.9.2017

 Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce  ze dne 20.9. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

Program jednání:
1)  Technický bod
2) Schválení Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - pí Kosková
3)  Schválení Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – E-ON
4)  Schválení Smlouvy o dílo - Výměna dlažby chodníků v obci Nesvačilka
5)  Finance
  a)     Stav financí
  b)    Rozpočtové opatření 6/2017
  c)     Rozpočtové opatření 7/2017
6)  Diskuze
7)  Závěr

Bod č.1)   Technický bod
Místostarosta zahájil jednání v 19:00 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni:   Martin Barták, Lenka Husákova, Hana Ondráčková, Jan Hrdlička, Radek Lízal, Iva Husáková, Pavel Nádeníček, Josef Kulíšek.
Nepřítomni: Vít Lízal
Zapisovatel: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu:  Lenka Husáková, Iva Husáková.

Pan místostarosta vyzval členy zastupitelstva, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.

Usnesení č. 1 / 16 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Pro 8    proti 0    zdržel se               Návrh byl schválen.

Bod č.2) Schválení Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - pí Kosková
Společnost E-on, požaduje od obce vyjádření ke zřízení nového odběrného místa NN pro novostavbu rodinného domu paní Koskové na parcele 78/1. Společnost předkládá novou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Původní je přepracována.

Usnesení č. 2 / 16 / 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 78/1 v katastrálním území Nesvačilka. Smlouva se situačním nákresem je součástí zápisu.
Pro 8    proti 0    zdržel se               Návrh byl schválen.

Bod č.3) Schválení Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – E-ON    
Společnost E-on požaduje od obce vyjádření k prodloužení kabelu NN a ke zřízení nových odběrných míst NN pro průmyslovou zónu v areálu bývalého JZD. Společnost předkládá Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Finální nákres je výsledek po postupném připomínkování panem starostou a místostarostou. Po celé délce jsou přechodky a chráničky. Vše je na obecních pozemcích. Celý pozemek bude zasíťován až do posledního rozhraní. Realizace bude v roce 2018.

Usnesení č. 3 / 16 / 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parcelní číslo 1303/1, 1317, 265/8, 265/49, 265/50, 265/58, 265/8 a 265/1 v katastrálním území Nesvačilka. Smlouva se situačním nákresem je součástí zápisu.
Pro 8    proti 0    zdržel se               Návrh byl schválen.

Bod č.4) Schválení Smlouvy o dílo - Výměna dlažby chodníků v obci Nesvačilka
Obec Nesvačilka vypsala výběrové řízení na výměnu dlažby chodníků, v úsecích, kde ještě nebyla provedena výměna. Po vyhodnocení všech nabídek, hodnotící komisí, byl jako dodavatelem stavby vybrán Lubomír Lízal. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší cena.
Zastupitelstvo souhlasí se změnou pořadí opravovaných úseků. Vzhledem k tomu, že obcí vede objízdná trasa Brno – Hodonín není možno z bezpečnostních důvodů a přetížení obce automobilovou dopravou začít opravy horním koncem a pokračovat směrem k Těšanům, jak mělo být dle harmonogramu.
Opravovat se začne úsek od Hrouzků směrem k Žatčanům do 14 dní, dle počasí.
Celá oprava je rozdělena do 4 etap a ukončena bude v červnu 2019.

Usnesení č. 4 / 16 / 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo – Výměna dlažby chodníků v obci Nesvačilka s panem Lubomírem Lízalem.
Pro 8    proti 0    zdržel se               Návrh byl schválen. 

Bod č.5) Finance

     a)  Stav financí na účtu
Na bankovních účtech a v pokladně je k 31.08.2017 6. 459 tisíc Kč.
Usnesení č. 5a / 16 / 2017      Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

      b)  Rozpočtové opatření 6/2017
Pan starosta provedl rozpočtové opatření: č. 6/2017 na výdaje na Volby. 
Usnesení č. 5b / 16 / 2017     
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

      c)  Rozpočtové opatření 7/2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017 se týká výdajů na volby, příspěvku na označení cyklotrasy, příjmů za věcné břemeno a změny financí na položkách.
Usnesení č. 5c / 16 / 2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017. Návrh je součástí zápisu. 
Pro 8    proti 0    zdržel se               Návrh byl schválen.

Bod č. 6) Diskuse

1.                   Žádost
Pan Radek Lízal a pan Milan Mlateček podali žádost na povolení dvou parkovacích míst před bytovým domem č.p. 109. Plocha bude tvořena zatravňovacími pásy.

2.                   Zvýšená automobilová doprava
Kvůli objízdné trati Brno – Hodonín vedoucí přes obec, není možné přejít komunikaci i několik minut. V obci chybí přechod pro chodce. Máme malé děti a školáci chodí sami na autobus do a ze školy a hrozí brzký úraz. Automobily, autobusy a kamiony nedodržují stanovené rychlosti.
Přechod však může být zhotoven za předpokladu, že za hodinu přejde 50 lidí a projede 200 aut. Dále musí mít návaznost na dvě komunikace. Nemůže být umístěn kdekoliv. V obci však nemáme takové místo, které by odpovídalo požadavkům výstavby přechodu pro chodce.

3.                   Drakiáda
Drakiádu v obci pořádají hasiči a bude letos na přelomu října a listopadu. Přesný termín ještě není znám. V loňském roce byla na nové kapličce, letos bude místo stejné.

4.                   Popelnice
DSO region Židlochovice v současné době provádí výběrové řízení na dodavatele nádob na tříděný odpad. Nádoby by měly být k dispozici listopad - prosinec 2017. V obecním sále se uskuteční pravděpodobně 31.10. beseda pro občany, na které získají potřebné informace. Region Židlochovicko dodá potřebné letáky a pozvánky na tuto besedu. Pan starosta se musí setkat se zástupcem svozové firmy a domluvit podrobnosti další spolupráce. 

č. 7) Závěr
Po vyčerpání programu pan místostarosta poděkoval za účast a zasedání v 19:45 hodin ukončil. 

Vít Lízal - starosta,   Martin Barták - místostarosta,

ověřovatelé zápisu: Lenka Husáková, Iva Husáková 

Zápis byl vyhotoven dne: 22.09. 2017  
Zapisovatel: Michaela Čermáková


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme