20. veřejné zasedání 29.8.2018

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.8. 2018 v 19.00 hod na OÚ. 

Program jednání:
1)   Technický bod
2)   Schválení Smlouvy o poskytování hostingových služeb - ALIS spol s r.o.
3)   Schválení Smlouvy o zpracování osobních údajů  – Synetix, s.r.o.
4)   Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - chodníky
5)   Schválení smlouvy o smlouvě budoucí – Rozšíření kNN u ČOV
6)   Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene kNN Strouhal
7)   Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene kNN Kosek
8)   Projednání prodeje pozemků
9)   Schválení daru SDH Nesvačilka
10)  Schválení dotace JMK
  a)  Schválení přijetí dotace
  b)  Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace
11)  Stav dodávky elektrické energie, výběr dodavatele
12)  Projednání projektu náves a louka
13)  Schválení pravidel rozpočtového provizoria
14)  Veřejnoprávní smlouva s městem Židlochovice
15)  Finance
  a)  Stav financí
  b)  Rozpočtové opatření 3/2018
16)  Diskuze
17)  Závěr

Bod č.1)   Technický bod
Starosta zahájil jednání v 19:03 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni: Martin Barták, Vít Lízal, Hana Ondráčková, Iva Husáková, Radek Lízal, Josef Kulíšek
Nepřítomni: Lenka Husáková, Jan Hrdlička, Pavel Nádeníček
Zapisovatelka: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Hana Ondráčková, Iva Husáková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Program jednání bude doplněn o:
bod č.16 Schválení smlouvy o zajištění financování sociálních služeb.

V 19:05 se na zasedání dostavila paní Lenka Husáková

Usnesení č. 1 / 20 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen 

Bod č.2)   Schválení smlouvy o poskytování hostingových služeb s firmou AA spol. s r.o.
Společnost Ax, spol. s r.o. nám poskytuje programy pro účetnictví, registry, spisovou službu a další. Programy máme umístěny na našich počítačích a některé na vzdálených úložištích.
Vzhledem ke GDPR je nutno uzavřít smlouvu o poskytování hostingových služeb. V budoucnosti budou všechny programy uloženy na vzdálených úložištích. Roční cena je stanovena bez 2.900,- ročně bez DPH. V ceně jsou již zahrnuty aktualizace, servis atd.
Usnesení č. 2 / 20 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytování hostingových služeb č. INS01395/1 se společnosti Ax, spol. s r.o.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.3)   Schválení Smlouvy o zpracování osobních údajů a jejího dodatku  
Společnost Bx. s,r,o, nám  poskytují webhostingové služby obecních stránek. Vzhledem ke GDPR je nutno uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů a jejího dodatku.
Usnesení č. 3 / 20 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů a Dodatek ke smlouvě o zpracování osobních údajů se společností Bx, s.r.o.
P
ro 7  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.4)   Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo
Obec uzavřela smlouvu o dílo na výměnu dlažby chodníků. Termín ukončení prací je 30.06.2019.
Z důvodu nepředvídatelných okolností způsobených zhoršenými klimatickými podmínkami v období podzimu a zimy 2017/2018, zejména však znemožnění provádění prací v původních termínech vlivem odklonění dopravy z komunikace II. třídy 380 přes obec Nesvačilka (provádění rekonstrukce komunikace v obci Moutnice) Vlivem vysoké frekvence dopravy nebylo možné bezpečné provádění prací. Z bezpečnostních a výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně termínů a to do 30.6.2020.

Usnesení č. 4 / 20 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo Výměna dlažby chodníků v obci Nesvačilka ze dne 25.9.2017.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen 

Bod č.5)   Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030043585/001
E-on provede rozšíření distribuční soustavy, umístí kabel NN, přípojnou skříň a rozpojovací skříň k pozemkům u ČOV na parcelách 109/1, 1224, 1225, 128 v katastrálním území obce Nesvačilka. Stavba má název Nesvačilka, rozš. kNN, xx, yy. Smlouva je úplatná.
Usnesení č. 5 / 20 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 1030043585/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.6)   Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
E.ON provedl zemní kabelové rozšíření kabelu NN přes pozemek p.č. 210/1 v katastrálním území obce Nesvačilka. Název stavby Nesvačilka, rozš. kNN, xx K211/3. Smlouva je úplatná. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena zastupitelstvem 30.05.2017.
Usnesení č. 6 / 20 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330048548/002 se společností E.ON Distribuce, a.s..
Pro 7  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.7)   Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene.
E.ON provedl zemní kabelovou přípojku NN přes pozemek p.č. 78/1 v katastrálním území obce Nesvačilka. Název stavby Nesvačilka, příp. kNN, xx K/29. Smlouva je úplatná. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena zastupitelstvem 22.09.2017.
Usnesení č. 7 / 20 / 2018

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330048532/001 se společností E.ON Distribuce, a.s..
Pro 7  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.8)   Projednávání prodeje pozemků
a)
  Obecní záměry č. 5/2018 a č. 6/2018
Obecní záměry č. 5/2018 a 6/2018 na prodej obecních pozemků a budov byly zveřejněny na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a na úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 20. června 2018 a z úřední desky byly sejmuty dne 9. července 2018. O tyto pozemky a budovy projevili zájem pan aa, pan bb projevil zájem o část pozemku ze záměru č.5/2018 a pan cc má zájem o dlouhodobý pronájem pozemku podle záměru č. 6/2018. Záměrem zastupitelstva je prodej nemovitostí za cenu 800 Kč/m2.
Po několika pracovních jednáních zastupitelstva a zvážení všech aspektů prodeje a budoucího uspořádání dané lokality se zastupitelstvo rozhodlo pro prodej nemovitostí v celém rozsahu obecních záměrů č. 5/2018 a 6/2018 panu aa za cenu 800 Kč/m2 s tím, že vybuduje na své náklady prodloužení vodovodního a plynovodního řadu od budovy č.p.92 až po budovu č.e.1 v celkové délce cca 105m, jako náhradu za budovy, které jsou součástí pozemků. Průměrná cena prodloužení řadu za běžný metr je asi 3000 Kč. Po dokončení předá prodloužení řadů do vlastnictví obce. Zároveň se zavazuje vybudovat pro svoje účely septik nebo čističku odpadních vod.

Usnesení č. 8a / 20 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků a nemovitostí podle Obecního záměru č. 5/2018 a Obecního záměru č. 6/2018 panu aa, za cenu 800,- Kč/m2. Pan aa na své náklady vybuduje prodloužení vodovodního a plynového řadu do 3let.
Obecní záměry č. 5/2018 a 6/2018 na prodej obecních pozemků a budov byly zveřejněny na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a na úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 20. června 2018 a z úřední desky byly sejmuty dne 9. července 2018.
Pro 6  proti 0  zdržel se 1  Návrh byl schválen

b)   Obecní záměry č.7/2018 a č.8/2018
Obecní záměry č. 7/2018 a 8/2018 na prodej obecních pozemků byly zveřejněny na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 27. června 2018 a z úřední desky byly sejmuty dne 16. července 2018. O tyto pozemky projevil zájem pan dd. Souhlasí s cenou 800 Kč/m2 pozemku pod budovou podle záměru č.7/2018, pokud bude cena pozemku podle záměru č.8/2018 nižší, navrhuje 400 Kč/m2. Tento návrh zastupitelstvo  v současné chvíli neakceptuje a projedná další postup na své pracovní schůzi.
Usnesení č. 8b / 20 / 2018
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Bod č.9)   Schválení daru SDH Nesvačilka
Sbor dobrovolných hasičů začali vychovávat malé hasiče. Žádají zastupitelstvo o finanční dar pro koupi bezpečnostních helem a dresů. Dresy a helmy budou ve správě SDH a dětem se budou pouze půjčovat na závody.
Usnesení č. 9 / 20 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro SDH Nesvačilka ve výši 13.500 Kč na nákup dresů a helem pro mladé hasiče. 
Pro 7  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.10)           Schválení dotace z Jihomoravského kraje
a)   Přijetí dotace
Obec podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu jihomoravského kraje na Podporu provozu venkovských prodejen. Dotace pokryje 50% ročních nákladů. Celková výše dotace je 36.000 Kč.  
Usnesení č. 10a / 20 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z Jihomoravského kraje na Podporu provozu venkovských prodejen.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

b)   Schválení smlouvy
Jihomoravský kraj předložil zastupitelstvu ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu jihomoravského kraje.
Usnesení č. 10b / 20 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje na Podporu provozu venkovských prodejen ve výši 36.000,- Kč.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.11)           Stav dodávky elektrické energie, výběr dodavatele
Firma Energie Pro, nám oznámila, že nám nemůže od 1.8.2018 dodávat elektrickou energii. V současné době jsme ve výběru nového dodavatele energie. Zastupitelstvo navrhuje uzavřít smlouvu se společností E.ON.
Usnesení č. 11 / 20 / 2018
Zastupitelstvo bere na vědomí.

V 20:10 jednání opustila paní Lenka Husáková

Bod č.12)           Projednání projektu Náves a Louka
Zastupitelstvo zvažuje využití projektu Náves a Louka pro rekonstrukci dešťové kanalizace a místní komunikace v části obce Louka. Projekt bude upraven dle aktuálních požadavků. Pan starosta osloví znovu pana Ing. Kutína.
Usnesení č. 12 / 20 / 2018
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Bod č.13)           Schválení pravidel rozpočtového provizoria
Obecní zastupitelstvo musí každoročně schválit rozpočet obce. Zastupitelstvo se však z různých důvodů může stát neusnášení schopné a o obec by při neschválení rozpočtu nemohla dobře hospodařit a hradit své závazky a uspokojovat pohledávky.
Schválení pravidel rozpočtového provizoria zabezpečí do budoucna hospodařit obci s financemi po dobu neschválení rozpočtu. Pokud je rozpočet schválen, je rozpočtové provizorium bezpředmětné. 
Usnesení č. 13 / 20 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria obce Nesvačilka. 
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.14)           Veřejnoprávní smlouva s městem Židlochovice
Obec má uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu s městem Židlochovice na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků. Tato agenda je finančně náročná a město zažádalo o navýšení příspěvku na 1.500,- Kč na jedno podání.
Usnesení č. 14 / 20 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s Městem Židlochovice.
Pro 5  proti 0  zdržel se 1  Návrh byl schválen.

Bod č.15)           Finance
a) Stav financí 
Obec má na účtech 7,5 milionu Kč.
Usnesení č. 15a / 20 / 2018
Zastupitelstvo bere ne vědomí stav účtu k dnešnímu dni.

b) Rozpočtové opatření 3/2018\
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2018. Rozpočet se navýšil o příjmy z dotace JMK, příjem z prodeje a výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obcí, SDH a další nerozpočtované příjmy a výdaje.

Usnesení č. 15b / 20 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018. RO je součástí zápisu.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen.

Bod č.16)   Schválení smlouvy o zajištění financování sociálních služeb
Jedná o smlouvu s městem Židlochovice o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu.
Pro rok 2018 byla stanovena částka 5.731,- Kč.

Usnesení č. 16a / 20 / 2018Zastupitelstvo schvaluje pro zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2018“  částku ve výši 5.731,- Kč
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Usnesení č. 16 b / 20 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2018“.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.17)   Diskuze

Praskliny - na budově požární zbrojnice a obecního úřadu se objevili ve stropě velké praskliny. Obec nechá tento stav posoudit statikem.

Štěpkovač – Zastupitelé navrhují zakoupit štěpkovač – drtičku. 

Úklid – obec zajistí strojní předhodový úklid obce. 

ČOV – od zimy si lidé stěžují na hlučnost provozu ČOV. Pan starosta kontaktoval pracovníka Vodárenské akciové společnosti a ten mu sdělil, že vše je v pořádku a provozuschopné. Na strojním zařízení měnili některé části, a proto došlo ke změně zvuku provozu.

Bod č.18)   Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a v 21:19 hodin schůzi ukončil.

Vít Lízal - starosta, Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Iva Husáková, Hana Ondráčková
Zápis byl vyhotoven dne:  03. 09. 2018  Zapisovatel: Michaela Čermáková


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme