19. veřejné zasedání 16.5.2018

Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.5. 2018 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1)   Technický bod
2)   Schválení Dodatku č.1 stanov Dobrovolného svazku obcí Cezava
3)   Schválení Dodatku k platným smlouvám o poskytnutí práv k užívání software – ALIS spol. s r.o.
4)   Prodej obecních pozemků podle skutečného užívání – obecní záměr 3/2018
5)   Prodej obecního pozemku podle skutečného užívání – obecní záměr 4/2018
6)   Zpráva o bezpečnostní situaci v obci – Policie ČR
7)   Projednání žádosti pana Sedláčka
8)   Schválení závěrečných účtů
  a)  DSO Židlochovicko
  b)  DSO Cezava
  c)  Obec Nesvačilka
9)   Finance
  a)  Stav financí
  b)  Rozpočtové opatření 2/2018
10)  Diskuze
11)   Závěr

Bod č.1)   Technický bod
Starosta zahájil jednání v 19:02 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem. 
Přítomni:  Martin Barták, Vít Lízal, Lenka Husáková, Hana Ondráčková, Iva Husáková, Jan Hrdlička, Radek Lízal, Josef Kulíšek, Pavel Nádeníček
Nepřítomni: 0
Zapisovatelka: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Lenka Husáková,  Iva Husáková

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání. Program jednání bude
doplněn o:
2b) Vzájemné odsouhlasení neinvestičního příspěvku na sdílení pověřence GDPR.
8d) Schválení Účetní závěrky obce Nesvačilka za rok 2017.

Usnesení č. 1 / 19 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 9   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.2)   Schválení
a) Dodatku č.1 Stanov Dobrovolného svazku obcí region Cezava  
Valná hromada DSO Region Cezava odsouhlasila dne 16.3.2018 změnu Stanov a vyplývající Dodatek č. 1. Změnou je myšleno plnění úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR).  

Usnesení č. 2a / 19 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Stanovy Dodatek č. 1 Dobrovolného svazku obcí Region Cezava.
Pro 8   proti 1   zdržel se 0   Návrh byl schválen

b)  Odsouhlasení příspěvku
Zastupitelstvu bylo předloženo Vzájemné odsouhlasení neinvestičního příspěvku na sdílení pověřence GDPR. Příspěvek bude ve výši 8,00 Kč na 1 obyvatele. Částka na rok 2018 je 1733,33Kč. 

Usnesení č. 2b / 19 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Navýšení neinvestičního příspěvku DSO Region Cezava na rok 2018 o částku 1.800,- Kč.
Pro 8   proti 1   zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.3)   Schválení Dodatku k platným smlouvám o poskytnutí práv k užívání software – ALIS spol s r.o.
Společnost ALIS, spol. s r.o. vzhledem ke změně Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů předložila obci Dodatek k platným smlouvám o poskytnutí práv k užívání software.V dodatku se zavazuje, že programové moduly budou upraveny dle požadavků tohoto nařízení.

Usnesení č. 3 / 19 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek k platným smlouvám o poskytnutí práv k užívání software se společností ALIS spol s r.o. ze dne 20.4.2018.
P
ro 9   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.4)   Prodej obecních pozemků podle skutečného užívání – obecní záměr 3/2018
Obec v rámci kontroly a narovnání majetkoprávních vztahů se rozhodla prodat části pozemku p.č. 251/15 v k.ú. Nesvačilka pod zemědělskými budovami ve vlastnictví soukromých vlastníků xxxxxxxxxxx Vlastníci tuto situaci řeší již několik let, proto byl vyhotoven geometrický plán č. 292-75/2015 od Ing. Pavla Mátla, který pozemek p.č. 251/15 dělí na části podle skutečného užívání vlastníků budov.
Obec stanovila cenu pozemku dle posudku od Ing. Tomáše Volka, cena je 160,-Kč/m2
Záměr s prodejem obecního pozemku byl zveřejněn na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 26. dubna 2018 a z úřední desky bude sejmut dne 17. května 2018.

Usnesení č. 4a / 19 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 251/30 v k.ú. Nesvačilka o výměře 82 m2 podle geometrického plánu č. 292-75/2015, jedná se o část z pozemku p.č. 251/15 o celkové výměře 503 m2 v k.ú. Nesvačilka, panu x, trvale bytem x, za cenu 160,- Kč/ m2.
Pro 9   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

Usnesení č. 4b / 19 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 251/34 v k.ú. Nesvačilka o výměře 139 m2 podle geometrického plánu č. 292-75/2015, jedná se o část z pozemku p.č. 251/15 o celkové výměře 503 m2 v k.ú. Nesvačilka, p. x, trvale bytem x, za cenu 160,- Kč/ m2.
Pro 8   proti 0   zdržel se 1   Návrh byl schválen

Usnesení č. 4c / 19 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 251/27 v k.ú. Nesvačilka o výměře 158 m2 podle geometrického plánu č. 292-75/2015, jedná se o část z pozemku p.č. 251/15 o celkové výměře 503 m2 v k.ú. Nesvačilka, p. x bytem x, za cenu 160,- Kč/ m2.
Pro 8   proti 0   zdržel se 1   Návrh byl schválen

Usnesení č. 4d / 19 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 251/23 v k.ú. Nesvačilka o výměře 7 m2 podle geometrického plánu č. 292-75/2015, jedná se o část z pozemku p.č. 251/15 o celkové výměře 503 m2 v k.ú. Nesvačilka, p. x bytem x, za cenu 160,- Kč/ m2.
Pro 9   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.5)   Prodej obecního pozemku podle skutečného užívání – obecní záměr 4/2018
Obec v rámci kontroly a narovnání majetkoprávních vztahů se rozhodla prodat pozemek. Jedná se o pozemek p.č. 36/2 v k.ú. Nesvačilka o velikosti 37 m2, který dlouhodobě využívají majitelé sousedního pozemku jako součást své zaplocené zahrady. Obec stanovila cenu dle posudku od Ing. Tomáše Volka, cena je 14,-Kč/m2
Záměr s prodejem obecního pozemku byl zveřejněn na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 26. dubna 2018 a z úřední desky bude sejmut dne 17. května 2018. 

Usnesení č. 5 / 19 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 36/2 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 37 m2, p. x, trvale bytem x, za cenu 14,- Kč/ m2.
Pro 9   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.6)   Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci
Policie ČR předložila zastupitelům Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Nesvačilka za rok 2017. V obci od 1.1.2017 do 31.12.2017 byly celkem šetřeny:
1)       Trestné činy:   
  2 trestné činy, které se týkaly vloupání do rodinných domů a porušování domovní svobody, přičemž u 1 byl zjištěn pachatel.
2)       Spáchané přestupky: 
  2 přestupky proti majetku
  2 přestupky proti občanskému soužití
  10 přestupků v dopravě 
  Ze 14 přestupků byl u 11 přestupků zjištěn pachatel.
3)       Šetření
  V obci bylo provedeno 14 šetření týkající se součinnosti s ostatními složkami Policie, soudů a dalších státních organizací.
Spolupráce mezi Policií ČR a Obecním úřadem Nesvačilka je na velmi dobré úrovni.

Usnesení č. 6 / 19 / 2018
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Nesvačilka za rok 2017.

Bod č.7)   Projednání žádostí pana Sedláčka
Pan Michal Sedláček podal žádost na odkup pozemku p.č. 261 o výměře 471 m2, pod budovou, kterou vlastní a pronájem částí pozemku 265/1.
Zastupitelstvo žádosti pana Michala Sedláčka projednalo na pracovní poradě, a poté i s panem Michalem Sedláčkem a nabídlo mu další varianty. Odkup jeho budovy ve prospěch obce, nebo rozdělení pozemku pod budovou a jeho budovy rovným dílem, polovina obci a druhá polovina Sedláčkovi.
Na veřejném zasedání byli přítomni pan Sedláček Michal a pan Sedláček Josef a žádnou další variantu nepřipouštějí. Slovně napadali a uráželi zastupitele a nechovali se v mezích slušnosti. Zúčastněný host upozornil, aby se pan Sedláček uklidnil a nevyhrožoval úřední osobě. Celkově bylo jednání vedeno v nepřátelské atmosféře a nevedlo ke konstruktivní dohodě.

Usnesení č. 7 / 19 / 2018
Zastupitelstvo bere na vědomí žádosti pana Michala Sedláčka. V současnosti nedošlo ke shodě a budou probíhat další jednání.

Bod č.8)   Schválení závěrečných účtů
a)   DSO region Židlochovicko
Roční účetní závěrku DSO Židlochovicko za rok 2017 projednalo zastupitelstvo DSO Židlochovicko na svém zasedání dne 25.4.2018 v Židlochovicích.
Podklady pro Závěrečný účet DSO region Židlochovicko, včetně zprávy o přezkumu hospodaření, visely na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup obce Nesvačilka od 28. 03. 2018 do 26. 04. 2018.

Usnesení č. 8a / 19 / 2018
Zastupitelstvo bere na vědomí.

b)   DSO region Cezava
Roční účetní závěrku DSO Cezava za rok 2017 projednalo zastupitelstvo DSO Cezava na svém zasedání dne 10.5.2018 v Těšanech.
Podklady pro Závěrečný účet DSO region Cezava, včetně zprávy o přezkumu hospodaření, visely na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup obce Nesvačilka od 23. 04. 2018 do 11. 05. 2018. 

Usnesení č. 8b / 19 / 2018
Zastupitelstvo bere na vědomí.

c)   Obec Nesvačilka – schválení závěrečného účtu a Zprávy o přezkumu hospodaření obce Nesvačilka za rok 2017
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh Závěrečného účtu obce za rok 2017 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Dokumenty byly vyvěšeny na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup od 25. 4. 2018 a byly sejmuty 17. 05. 2018.
K návrhu Závěrečného účtu se nikdo z občanů nevyjádřil.

Usnesení č. 8c / 19 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Protokol je součástí zápisu.
Pro 9   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen 

d)   Obec Nesvačilka – schválení účetní závěrky za rok 2017
Zastupitelstvu obce byla předložena Účetní závěrka obce Nesvačilky za rok 2017, která se skládá z Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy, Zprávy o přezkumu hospodaření, Inventarizační zprávy, vše k datu 31.12.2017. Zastupitelstvo rozhoduje o převodu hospodářského výsledku na účet nerozděleného zisku.

Usnesení č. 8d / 19 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku obce Nesvačilka za rok 2017. Hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet nerozděleného zisku. Protokol je součástí zápisu. 
Pro 9   proti 0   zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.9)   Finance
a) Stav financí 
Obec má k 1.5. na účtech 7 milionu Kč.

Usnesení č. 9a / 19 / 2018
Zastupitelstvo bere ne vědomí stav účtu k dnešnímu dni.

b) Rozpočtové opatření 2/2018
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2018. Rozpočet se navýšil o příjmy z vrácení příspěvku na odpadové nádoby od DSO Židlochovicko, výdaje spojené s dětským hřištěm, příjmy a výdaje spojené s DPPO za obec a příspěvek DSO Cezava.   

Usnesení č. 9b / 19 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018. RO je součástí zápisu.
Pro 9   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

Pan Jan Hrdlička se omluvil a opustil jednání zastupitelstva.

Bod č.10)           Diskuze

Točna u obchodu  Již dříve zastupitelstvo uvažovalo o použití recyklovaného asfaltu. Po rozhovoru se stavební firmou se přikláníme spíše k řádnému vybudování komunikace se všemi vrstvami.

Bod č.11)   Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a v 21:30 hodin schůzi ukončil.

Vít Lízal - strosta, Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Iva Husáková Lenka Husáková
Zápis byl vyhotoven dne:  28. 5. 2018 Zapisovatel: Michaela Čermáková


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme