14. veřejné zasedání 30.05.2017

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce  ze dne 30. 05. 2017 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1)  Technický bod
2)  DSO Cazava  
3)   DSO Židlochovicko
4)   Žádost o prodej pozemku p. Hanuš
5)   Smlouva E-ON
6)   Věcné břemeno E-ON
7)   Žádost o pronájem
8)   Schválení Závěrečného účtu obce Nesvačilka  
9)  Schválení Účetní závěrky obce Nesvačilka
10)  Diskuze
11)   Závěr

 

Bod č.1)   Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:05 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni:   Martin Barták, Vít Lízal, Lenka Husákova, Hana Ondráčková, Jan Hrdlička, Radek Lízal.
Nepřítomni: Josef Kulíšek, Iva Husáková, Pavel Nádeníček.
Zapisovatel: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu:  Vít Lízal, Lenka Husáková
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.

Usnesení č. 1 / 14 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 6  proti 0      zdržel se  0          Návrh byl schválen

 

Bod č.2)   DSO Cezava
Roční účetní závěrku DSO Cezava za rok 2015 schválilo zastupitelstvo DSO Cezava bez výhrad na své Valné hromadě dne 24.06.2016 v Telnici.
Rozpočet DSO Region Cezava na rok 2017 byl předložen s schválen zastupitelstvem DSO Cezava na valné hromadě DSO Region Cezava dne 02.12.2016.  Návrh visel na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup obce Nesvačilka od 09. 11. 2016 do 02. 12. 2016.

Usnesení č. 2 / 14 / 2017       Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

Bod č.3)   DSO Židlochovicko    
Roční účetní závěrku DSO Židlochovicko za rok 2015 projednalo zastupitelstvo DSO Židlochovicko na svém zasedání dne 31.3.2016 v Židlochovicích.
Rozpočet DSO Region Židlochovicko na rok 2017 byl předložen s schválen zastupitelstvem DSO Židlochovicko na valné hromadě DSO Region Židlochovicko dne 20.12.2016. Návrh visel na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup obce Nesvačilka od 30. 11. 2016 do 20. 12. 2016.

Usnesení č. 3 / 14 / 2017       Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

Bod č.4)   Žádost na prodej pozenku p. Hanuš\
Pan Hanuš předložil žádost o koupi části pozemku parcelní č. 133/1, k vybudování předsazenému vchodu do rodinného domu.

V 19:12 se na zasedání dostavil pan Josef Kulíšek. 

V celé obci je postaveno jen jedno zádveří před linií domů. Nejčastěji se využívá protažení střechy domu a stříšky nad vchodem.Pokud by zastupitelstvo rozhodlo o prodeji, šlo by o narušení linie a narušila by se celistvost parcely. Odkup pozemku by mohl vyvolat řetězovou reakci dalších obyvatel a obec by přišla o pozemky, které by do budoucna mohla potřebovat pro rozšíření infrastruktury.
Pan Hanuš vysvětlil, že pokud obec nebude souhlasit s prodejem, bude žádat o povolení umístit nad pozemek přístřešek, který bude závěsný k jeho domu a na obecní parcele nebude zbudováno pevné zdění se základovou deskou.

Usnesení č. 4 / 14 / 2017
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem části parcely číslo 133/1.
Pro 7  proti 0      zdržel se  0          Návrh byl schválen

 

Bod č.5)   Smlouva E-on
Pan starosta uzavřel smlouvu o zřízení el. vedení do průmyslové zóny – bývalého areálu JZD. Náklady na zřízení el. vedení hradí E-on, obec bude hradit jen rezervaci jističů pro jednotlivé přípojky. Bude zde vybudováno 6 odběrných míst vedené v zemi.
Obec zaplatila zálohu a po vybudování učiní doplatek. Celá investice bude stát 82 tis. Kč.

Usnesení č. 5 / 14 / 2017       Zastupitelstvo obce bere na vědomí

 

Bod č.6)   Věcné břemeno E-on  
Společnost E-on, požaduje od obce vyjádření ke zřízení nového odběrného místa NN pro novostavbu rodinného domu manželů Strouhalových na parcele 210/1. Společnost předkládá Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 6 / 14 / 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 210/1 v katastrálním území Nesvačilka. Smlouva se situačním nákresem je součástí zápisu.
Pro 7  proti 0      zdržel se  0          Návrh byl schválen

 

Bod č.7)   Žádost o pronájem    
Pan Martin Barták předložil zastupitelstvu žádost o pronájem pozemků o velikosti cca 3000 m
a budovu stojící na parcelním čísle 255 bez čísla popisného.  Parcelu číslo popisné 255 pod budovou, parcelu číslo 265/52, parcelu číslo 265/58, část pozemku z parcely číslo 265/1, z parcely číslo 265/47, z parcely číslo 265/49, z parcely číslo 265/50, z parcely číslo, v katastrálním území obce Nesvačilka. 

Obecní záměr na pronájem visel na úřední desce od 12. 05. 2017 do 30. 05. 2017.
Pozemky v této lokalitě pronajímáme za 5,- Kč/m2/rok. (zemědělské družstvo pronajímá za 0,50 Kč/m2/rok. )
Budova je bez elektřiny a vnitřního vybavení. Pouze obvodové zdivo. Zastupitelstvo navrhuje cenu 12.000,- Kč/rok.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc.

Usnesení č. 7 / 14 / 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků o velikosti cca 3000 m.
Parcelu číslo popisné 255 pod budovou, parcelu číslo 265/52, parcelu číslo 265/58, část pozemku z parcely číslo 265/1, z parcely čislo 265/47, z parcely číslo 265/49, z parcely číslo 265/50, z parcely číslo, v katastrálním území obce Nesvačilka. 
Za cenu 5,-Kč/m2/rok.  u pozemků.
Budovu stojící na parcelním čísle 255 bez čísla popisného. Za cenu 12.000,- Kč / rok u budovy.  
Smlouva o pronájmu je součástí zápisu.
Pro 6     proti 0   zdržel se 1          Návrh byl  schválen

V 19:50 se dostavila na jednání paní Iva Husáková.

 

Bod č.8)   Schválení závěrečného účtu a Zprávy o přezkumu hospodaření obce Nesvačilka za rok 2016
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh Závěrečného účtu obce za rok 2016 a Zpráva  o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Dokumenty byly vyvěšeny na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup od 10. 5. 2017 do 30. 05. 2017.K návrhu Závěrečného účtu se nikdo z občanů nevyjádřil.

Usnesení č. 8 / 14 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Protokol je součástí zápisu.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0          Návrh byl schválen

 

Bod č.9)   Schválení účetní závěrky obce Nesvačilka za rok 2016
Zastupitelstvu obce byla předložena Účetní závěrka obce Nesvačilky za rok 2016, která se skládá z Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy, Zprávy o přezkumu hospodaření, Inventarizační zprávy, vše k datu 31.12.2016. Zastupitelstvo rozhoduje o převodu hospodářského výsledku na účet nerozděleného zisku.

Usnesení č. 9 / 14 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku obce Nesvačilka za rok 2016. Hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet nerozděleného zisku. Protokol je součástí zápisu.
Pro 8     proti 0   zdržel se 0           Návrh byl schválen

 

Bod č.10)  Diskuze

Sítě a projekty – lokalitě Za obchodem, Pod kopcama a v Průmyslové zóně.

Paní projektantka vypracuje kalkulaci projektů.

Zastupitelé osloví majitele dotčených pozemků.

Nejdříve se udělají projekty v průmyslové zóně a Pod kopcama, za obchodem později dle zájmů majitelů pozemků.

Chodníky – Obec zatím neobdržela nabídky od tří firem a zatím neprovedla výběr dodavatele na opravu dalšího úseku chodníků.

 

Bod č.11)           Závěr

Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání v 20:25 hodin ukončil.

Martin Barták -  starosta, Vít Lízal - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Vít Lízal, Lenka Husáková 

Zápis byl vyhotoven dne:  31.5.2017 Zapisovatel: Michaela Čermáková


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme