21. veřejné zasedání 26.9.2018

Zápis z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.9. 2018 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1)  Technický bod
2)  Oslavy 100. let vzniku republiky
3) Finance
a) Stav financí
b) Rozpočtové opatření 4/2018
4)  Diskuze
5)  Závěr

Bod č.1)   Technický bod
Starosta zahájil jednání v 19:02 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni: Vít Lízal, Lenka Husáková, Hana Ondráčková, Iva Husáková, Jan Hrdlička,
Nepřítomni: Josef Kulíšek, Martin Barták, Pavel Nádeníček, Radek Lízal,
Za
pisovatelka: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Lenka Husáková, Iva Husáková

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání. 
Usnesení č. 1 / 21 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Pro 5  proti 0  zdržel se   Návrh byl schválen

Bod č.2)   Oslavy 100. let vzniku republiky
Oslava začne v sobotu 27.10. ve 14:00 hod Pod kopcama, kde za přítomnosti zastupitelů, myslivců, hasičů, vojáků v dobových uniformách občanů, hostů, bude zasazen národní strom lípa. Pan starosta nechá udělat ceduli Památný strom svobody, která bude umístěna u zasazené lípy.

V 19:32 se dostavil pan Radek Lízal
Od 14:30 hodin budou oslavy pokračovat na návsi.
Před hasičskou zbrojnicí by mohla být ukázka starých vozů, staré hasičské stříkačky atd.
V hasičské zbrojnici bude zajištěno občerstvení. 
Na obecním úřadu bude výstava dobových předmětů z první republiky.  V sále budou probíhat přednášky. Vojáci v dobových uniformách budou vyprávět o období a vzniku republiky, další přednáška bude o nesvačilských legionářích. 
Pro děti bude vyhlášena soutěž.
K poslechu i tanci bude hrát kapela Jutolánka.
Pro občany bude k dispozici knižní publikace Oděv a kroj obyvatel vesnic a DVD o regionu Cezava.
Nadále je k zakoupení kniha o Nesvačilce a reklamní předměty se znakem Nesvačilky.
Usnesení č. 2 / 21 / 2018   Zastupitelstvo bere na vědomí.

Bod č.3)   Finance
a)
Stav financí 
Obec má na účtech 7,7 milionu Kč.
Usnesení č. 3a / 21 / 2018   Zastupitelstvo bere ne vědomí stav účtu k dnešnímu dni. 

b) Rozpočtové opatření 4/2018
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2018. Rozpočtové opatření se týká příjmů a výdajů na volby do zastupitelstev obcí, výdaje na vodovodní přípojky, na služby. Příjem za věcná břemena. 
Usnesení č. 3b / 21 / 2018  
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018. RO je součástí zápisu.

Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.4)   Diskuze
Statik pracuje na zprávě o stavu prasklin na budovách hasičky a obecního úřadu a obecního bytu. Navrhne osázení a kontrolu terčíků.

Pan starosta poděkoval všem zastupitelům za práci za celé volební období, zhodnotil, co se podařilo a co ještě se musí dokončit.

Bod č.5)   Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a v 19: 56 hodin schůzi ukončil.

Vít Lízal - starosta obce, Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu Iva Husáková, Lenka Husáková 
Zápis byl vyhotoven dne:  2. 10. 2018
Zapisovatel: Michaela Čermáková

 

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme