13. veřejné zasedání 08.03.2017

Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce  ze dne 08. 03. 2017 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1)   Technický bod
2)   Zpráva o bezpečnostní situaci v obci
3)    Odvodnění obratiště za obchodem
4)   Žádost o dotaci SK Těšany
5)   Přípravná studie na budovu školky
6)   Směna obecního pozemku za budovy p. Skarolkové
7)   Dar farnosti Moutnice na výstavbu kaple v Nesvačilce
8)   Finance
9)   Diskuze
10)   Závěr

Bod č.1)   Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:00 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni:Martin Barták, Vít Lízal, Lenka Husáková, Hana Ondráčková, Pavel Nádeníček, Iva Husáková, Jan Hrdlička, Radek Lízal, Josef Kulíš  
Zapisovatelka: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu:  Vít Lízal, Lenka Husáková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Usnesení č. 1 / 13 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 9  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.2)   Zpráva o bezpečnostní situaci v obci  
Policie ČR předložila zastupitelům Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Nesvačilka za rok 2016. V obci od 1.1.2016 do 31.12.2016 byly celkem šetřeny:
2 trestné činy, přičemž u 1 byl zjištěn pachatel.
1 případ – zanedbání povinné výživy
1 případ – zatajení nálezu. 
Šetřeny byly tři přestupky:
1 přestupek v dopravě
2 přestupky – řízení pod vlivem návykové látky
Dále bylo provedeno 9 šetření v součinnosti s ostatními složkami.

Usnesení č. 2 / 13 / 2017
Zastupitelstvo bere na vědomí, zprávu o bezpečnostní situaci v obci

Bod č.3)   Odvodnění obratiště za obchodem
V prostoru obratiště za obchodem je nutné provést odvodnění. Dešťová voda ze střechy obchodu je svedena na zem do prostoru obratiště. Podloží cesty není pevné a je při deštích podmáčené. Svody se musí svést do dešťového kanalizace. Je potřeba zjistit stav kanalizace v místě a do nejbližší funkční kanalizace bude celý objekt sveden. Následně poté bude cesta zpevněna. Jakým způsobem bude toto provedeno, zastupitelstvo rozhodne po získání podkladů a zjištění možností provedení zpevnění této komunikace.

Usnesení č. 3 / 13 / 2017
Zastupitelstvo bere na vědomí, postup práce na odvodnění obratiště u obchodu

Bod č.4)   Žádost o dotaci SK Těšany
Obec obdržela žádost od SK Těšany o poskytnutí individuální dotace na financování autobusové dopravy, pořízení míčů, dresů, teplákových souprav a dalších tréninkových pomůcek.
Oddíl celkem navštěvuje 50 dětí. Z Nesvačilky navštěvuje tento oddíl 10 dětí do 18 let. Mají 3x týdně trénink a účastní se místních soutěží.

Usnesení č. 4a / 13 / 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje darovat z rozpočtu obce v roce 2017 fotbalovému klubu TJ Sokol Těšany, z.s. částku 10.000,- Kč.
Pro 9  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Obec schvaluje předloženou darovací smlouvu

Usnesení č. 4b / 13 / 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu č. 5/2017 s fotbalovým klubem TJ Sokol Těšany, z.s. na částku 10.000,- Kč.
Pro 9  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.5)   Přípravná studie na budovu školy  
Pan starosta oslovil paní architektku Jenčkovou, která je urbanistka a ználá místních poměrů.K vypracování studie na kulturně společensko-sportovní budovu v prostoru bývalé školy. Paní architektka nabídla studii vypracovat za částku 50 tis. Zastupitelstvo se vyjádří jakou má představu, co by v areálu bylo vhodné umístit a vše se bude s paní architektkou konzultovat.

Usnesení č. 5 / 13 / 2017
Zastupitelstvo souhlasí s vypracováním studie na "Kulturně, společensko, sportovní budovu s areálem" v prostorách budovy bývalé školky a přilehlé zahrady za cenu 50 tis.
Pro 9  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.6)   Směna obecního pozemku za budovu p. Skarolkové
Obec má zájem směnit pozemek pod budovou o okolo budovy p.č. 257 o výměře 1778m2 za budovy na parcele 255 a 256. Ceny budov a pozemku jsou stanoveny znaleckým posudkem. Obec doplatí p. Skarolkové za směnu 164 072,-Kč.

Usnesení č. 6a / 13 / 2017
Zastupitelstvo obce souhlasí se směnou pozemku pod budovou a okolo budovy p.č. 257 o výměře 1778m2 za budovy na parcele 255 a 256. Ceny budov a pozemku jsou stanoveny znaleckým posudkem. Obec doplatí p. Skarolkové za směnu 164 072,-Kč. Záměr byl vyvěšen na Úřední desce a Úřední desce umožňující dálkový přístup od 13.1.2017 do 30.1.2017.
Pro 9  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Obec schvaluje předloženou směnnou smlouvu.

Usnesení č. 6b / 13 / 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou směnnou smlouvu.
Pro 9  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.7)   Dar farnosti Moutnice na výstavbu kaple v Nesvačilce
Obec se vrací k projednání žádosti o finanční pomoc na výstavbu kaple v Nesvačilce. Získalo potřebné informace o výstavbě a byla ujištěna, že letos stavba opět povyroste.

Usnesení č. 7a / 13 / 2017
Zastupitelstvo obce souhlasí s finančním darem ve výši 400.000,- Kč na výstavbu kaple v Nesvačilce pro Římskokatolickou farnost Moutnice.
Pro 5  proti 1  zdržel se 3   Návrh byl schválen

Obec schvaluje předloženou darovací smlouvu s Římskokatolickou farností Moutnice.

Usnesení č. 7b / 13 / 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou darovací smlouvu č. 4/2017.
Pro 5  proti 1  zdržel se 3   Návrh byl schválen

Bod č.8)   Finance

a)  Rozpočtová změna  
Účetní jednotka musela zaúčtovat rozpočtovou změnu z důvodu pozdě schválené změně právních předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášce č. 463/2016 Sb., která nahrazuje vyhlášku č. 323/2002 Sb. Rozpočtová změna je součásti zápisu. 

Usnesení č. 8a / 13 / 2017
Zastupitelstvo bere ne vědomí.

b) Rozpočtové opatření č. 1/2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017. Příjmy a výdaje jsou v návaznosti na DPPO. Výdaje se týkají advokátních služeb, zakoupení nového spisového programu, daru TJ Sokolu Těšany, koupi nemovitosti, daru farnosti Moutnice a dalších nenarozpočtovaných výdajů. Výdaje budou kryty z rezerv.

Usnesení č. 8b / 13 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017. Návrh je součástí zápisu.
Pro 9  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.9)   Diskuze

Údržba – Na dětském hřišti se upravuje okolí kolotoče, je dosypáno kamínky, novým pískem, všechno bude natřeno, a pověsí se houpačka po opravě stojanu.

Mokřady – Přední část se bude zeleň sekat jak se seče, ale zadní úsek – odpočinková část, se nechá více zarůst a nebude se tak často udržovat. Nechají se zahrnout dvě staré skruže, aby se terén vyrovnal a nehrozila žádná újma.

Polní cesta  – společnost Ondrášovka prováděla odvodnění přes naše pozemky a vytvořila cestu, která neodpovídá původnímu stavu a je nerovná a nebezpečná.  Společnost již byla požádána o odstranění nedostatků a bude znovu oslovena.

Cesta Pod kopcama – část cesty z horní strany je vysypaná tvrdým podložím, ale spodní část je jen hlína, která je měkká a při vlhkém počasí je velmi blátivá a roznáší se do obce. Bylo by vhodné zpevnit i spodní část.

Odvodnění cesty za zahradami u stavebnin – stávající dešťová kanalizace je pro odvedení všech dešťových vod nedostatečná. Budou navrženo komplexní řešení celého prostoru.

Kontejnery – na bioodpad budou po obci rozvezeny od 1.dubna.

Stížnost – někteří občané si za svými pozemky na pozemcích obce vytvářejí odkladiště nepoužitého materiálu a starých věcí. Bude provedena kontrola obce a tito občané budou vyzvání k okamžitému uvedení pozemků do původního stavu.

Bod č.10)           Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání v 20:35 hodin ukončil.

Martin Barták - starosta, Vít Lízal - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Vít Lízal, Lenka Husáková 
Zápis byl vyhotoven dne: 10.03.2017 Zapisovatel: Michaela Čermáková

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme