12. veřejné zasedání 15.12.2016

Zápis z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 15. 12. 2016 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1)   Technický bod
2)   Projednání vodného a stočného na rok 2017 a dodatky smluv
3)   OZV
4)   Průmyslová zóna
 a)  Žádost o prodej pozemků
 b)  Prodej budov a pozemků v areálu JZD
5)   Místní obchod
6)   Schvalování darů
 a)  Florbal a sportovní družstvo
 b)  Myslivecké sdružení
7)   Finance
 a)  Stav financí
 b)  Schválení rozpočtové opatření číslo 8
 c)  Schválení rozpočtového výhledu
 d)  Plán činností na rok 2017
 e)  Schválení rozpočtu na rok 2017
8)   Diskuze
9)   Závěr

Bod č.1)   Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:03 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni:  Martin Barták, Vít Lízal, Lenka Husáková, Hana Ondráčková, Pavel Nádeníček, Iva Husáková, Jan Hrdlička, Radek Lízal.
Nepřítomni: Josef Kulíšek
Zapisovatelka: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Vít Lízal, Lenka Husáková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.

Usnesení č. 1 / 12 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 8     proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.2)   Projednání vodného a stočného na rok 2017 a dodatky smluv

VAS, a.s. předložila plán ceny stočného a vodného pro rok 2017. V roce 2017 bude cena vodného činit 38,18 s DPH, cena stočného 42,55 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 2 / 12 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje dodatky smluv majetkové evidence a ceny stočného a vodného pro rok 2017.
Pro 8     proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.3)   Obecně závazné vyhlášky
a) OZV č. 1/2016 o nočním klidu
Od 1.října 2016 vyšla v platnost novela zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, která upravuje dobu nočního klidu. Obec vypracovala novou Obecně závaznou vyhlášku a dala ji na připomínkování na ministerstvo vnitra.

Usnesení č. 3a / 12 / 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu.
Pro 8     proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

b) OZV č. 2/2016 o místním poplatku za komunální odpad
Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017 zůstávají ve stejné výši. Změna je ve vyčíslených nákladech na odvoz komunálního odpadu zachycené v Příloze č.1.

Usnesení č. 3b / 12 / 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pro 8     proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

c) OZV č. 3/2016 o místním poplatku ze psů
Místní poplatky ze psů zůstávají v platnosti ve stejné výši, jako v roce 2016. Mění se pouze zákony, na základě kterých je vybírán místní poplatek. 

Usnesení č. 3c / 12 / 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku ze psů.
Pro 8     proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.4)   Průmyslová zóna    
a)  žádost o prodej pozemků
Už 3 podnikatelé podali žádost o koupi pozemku v areálu JZD. Chtějí zde postavit výrobní haly a provozovat podnikání se sídlem v Nesvačilce. Zastupitelstvo obce se snaží vykoupit budovy na obecních pozemcích. Po vykoupení budov, budou pozemky nabídnuty k prodeji žadatelům.
Usnesení č. 4a / 12 / 2016
Zastupitelstvo bere na vědomí žádosti a koupě pozemků. Bude žadatele informovat o stavu věci.

b) prodej budov a pozemky v areálu JZD
Zastupitelstvo se s paní Skarolkovou snaží dohodnout na variantě odprodeje nebo výměny budov a pozemků. Společně se dohodlo na zadání znaleckého posudku na cenu budov a pozemků. Zastupitelstvo projednalo tři varianty prodeje a koupě pozemků a budov.
První varianta nabízí možnost prodat pozemky pod budovou a kolem budov o rozloze cca 1.600 ma koupě budov s doplatkem.
Druhá varianta nabízí možnost prodat pozemky pod budovou a kolem budov o rozloze cca 1.850 m2 a koupě budov s doplatkem. Při této variantě však kolem kupované budovy nebude dostatečný prostor pro výstavbu nové haly.
Třetí varianta zahrnuje pouze odprodej pozemků pod budovami.
Zastupitelstvo projednalo a vzalo v úvahu všechny tři varianty. Rozhodlo, že nabídne variantu první, protože druhé dvě nejsou v zájmu dobrého hospodáření obce.

Usnesení č. 4b / 12 / 2016
Zastupitelstvo rozhodlo o variantě A a souhlasí se záměrem prodeje pozemku pod budovou p.č. 257 a části pozemků p.č. 265/60 a p.č. 265/1 za budovy p.č. 256, p.č. 255 v průmyslové zóně s doplatkem podle předložených variant. 
Pro 8     proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.5)   Místní obchod  
Provozovatel místního obchodu jednota Mikulov, na jednání se starostem oznámila, že provoz obchodu je pro ni dlouhodobě ztrátový. Podmínka pro setrvání a provoz obchodu byla spoluúčast obce na ztrátě z provozu prodeje potravin.
Pan starosta oslovil více jak 20 majitelů obchodů i prodejních sítí provozující obchod potravin v jiných obcích. Probíhá jednání s několika zájemci o tento provoz. Zastupitelstvo nemůže rozhodnout v tak krátkém termínu bez potřebných referencí na nového provozovatele. Úkolem je najít nového nájemce, který pro naši obec bude dlouhodobě poskytovat srovnatelné služby bez doplatků obce na jeho provoz.
Požadavek Jednoty Mikulov byla částka 10 000,-Kč/měsíčně. Po několika jednání s představenstvem, jsme se dohodli na spoluúčasti obce ve výši 6000,-Kč/měsíčně.
Zastupitelstvo dostalo k nahlédnutí smlouvu o poskytnutí dotace. Smlouva bude podepsána s účinností od 1.1.2017

Usnesení č. 5a / 12 / 2016
Zastupitelstvo obce souhlasí o finanční dotaci Jednotě, spotřebnímu družstvu v Mikulově v částce 6000,-Kč/měsíčně.
Pro 7     proti 0  zdržel se 1  Návrh byl schválen

Usnesení č. 5b / 12 / 2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Jednotou, spotřebním družstvem v Mikulově.
Pro 7     proti 0  zdržel se 1  Návrh byl schválen

Bod č.6)   Schvalování darů
a) Schvalování darů na sportovní akce
Obec každoročně přispívá na sportovní aktivity našich občanů. Přispívá na florbalový oddíl Aligators, florbalový oddíl Orel Těšany, Nesvačilské družstvo hasičského sportu. Zastupitelstvo navrhuje z rozpočtu 2017 darovat florbalovému klubu Aligators 5.000,- Kč, florbalovému oddílu Orel Těšany 5.000,-Kč, Nesvačilskému sportovnímu družstvu 8.000,- Kč.

Usnesení č. 6a / 12 / 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje darovat z rozpočtu obce v roce 2017 florbalovému klubu Aligators 5.000,- Kč, florbalovému oddílu Orel Těšany 5.000,- Kč, Nesvačilskému hasičskému sportovnímu družstvu 8.000,- Kč.
Pro 8     proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

b)  Schválení dotací místnímu spolku myslivců
Obec každoročně přispívá místnímu spolku myslivců. Myslivci by rádi příští rok vysázeli keře a stromy a opravily prostory v budově na střelnici.   

Usnesení č. 6b / 12 / 2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s dotací pro myslivecké sdružení ve výšce 30.000,- Kč na rok 2017.
Pro 8     proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.7)   Finance
a)  Stav financí  Obec má k dnešnímu dni na účtech 5, 5 milionu Kč. Rok 2016 jsme začínali s částkou 4,2 milionu Kč.

Usnesení č. 7a / 12 / 2016
Zastupitelstvo bere ne vědomí stav účtu k dnešnímu dni.

b) Rozpočtové opatření č. 8/2016
Rozpočtové opatření č. 8/2016 je přesunu položek a navýšení částky pro hasiče.   

Usnesení č. 7b / 12 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016. Návrh je součástí zápisu.
Pro 8     proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

c)  Schválení rozpočtového výhledu
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtového výhledu 2018 – 2020.

Usnesení č. 7c / 12 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled 2018 – 2020. Návrh je součástí zápisu.
Pro 8     proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen
d) Plán činností na rok 2017
Na rok 2017 obec plánuje:
- pokračovat v opravách chodníků (výměna 1000m chodníků za 1 mil. Kč),
- pořízení nádob na tříděný odpad pro všechny domácnosti,
- pořízení studií a projektů na možné využití areálu školky, na zasíťování a odvodnění areálu JZD, na zasíťování a přístupové cesty na pozemcích za obchodem, na zasíťování a přístupové cesty na pozemcích u čističky,
- bude opraven povrch točny za obchodem.

Usnesení č. 7d / 12 / 2016
Zastupitelstvo bere na vědomí

e) Schválení rozpočtu na rok 2017
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a desce s elektronickým přístupem od 28.11.2016 do 15.12.2016. 
Nikdo z občanů se před schválením rozpočtu k němu nevyjádřil a nevznesl připomínky.
Zastupitelstvo rozpočet posoudilo a navrhlo ho upravit.  

Usnesení č. 7e / 12 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje upravený rozpočet na rok 2017.  Návrh je součástí zápisu.
Výdaje zvýšit –   § 2141 o   72.000,00 Kč
            snížit –   § 3639 o  120.000,00 Kč   
Financování -     snížit     § 8115 o   48.000,00 Kč    
Pro 8     proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.8)   Diskuze

Místní kaple – Protože zastupitelstvo na minulém zasedání neschválilo poskytnutí daru na výstavbu kaple, ale odsouhlasilo finance poskytnout až při dokončovacích prácích, obcí se vznesla vlna nevole. Zástupci farnosti uspořádali v obci anketu o podporu této stavby.  Jedna třetina dospělých občanů souhlasí s výstavbou kaple. Zastupitelé obou stran se dohodli na užší spolupráci a častější výměně potřebných informací. V minulosti obec neměla dostatečné informace o stavbě a financování celého projektu. Většina nedorozumění vyplývají právě ze špatné komunikaci.

Odkup pozemků – pan starosta a místostarosta se dohodli s paní Skarolkovou, na vyměření a projednají odkupu pozemků přímo na místě.

Bod č.9)   Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast. Popřál všem příjemné prožití krásných svátků Vánoc a do Nového roku vše nejlepší a zasedání v 20:48 hodin ukončil.

Martin Barták - starosta, Vít Lízal - místostarosta
ověřovatelé zápisu:  Vít Lízal, Lenka Husáková

Zápis byl vyhotoven dne:  19. 12. 2016 Zapisovatel: Michaela Čermáková


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme