8. veřejné zasedání 31.03.2016

 Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce  ze dne 31. 03. 2016 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1)   Technický bod
2)    Kniha o obci
3)   Územní studie
4)   Nová linka IDS JMK
5)   Zpráva o bezpečnostní situaci v obci
6)   Žádost o odvodnění - p. Máca
7)   Zaměstnanec obce
8)   Žádost o prodej pozemku - Sedláček
9)   Žádost o prodej pozemku - Barták
10)  Žádost o prodloužení nájmu – Skarolková
11)  Dotace DSO Cezava
12)  Jmenování velitele zásahové jednotky
13)  Souhlas s kanalizační přípojkou
14)   Finance
  a) Stav financí
  b) Rozpočtové opatření č. 1
  c)  Prodej knihy o Nesvačilce
15)  Diskuze
16)  Závěr

Bod č.1)   Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:00 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni:   Martin Barták, Vít Lízal, Josef Kulíšek, Iva Husáková, Jan Hrdlička, Lenka Husákova, Milan Vrba.
Nepřítomni:  Pavel Nádeníček,  Radek Lízal.
Zapisovatel: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu:  Vít Lízal Lanka Husáková

Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Usnesení č. 1 / 8 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro  7    proti  0    zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.2)   Kniha o obci
Kniha o obci byla dokončena. K zahájení jejího prodeje potřebujeme určit cenu, za kolik se bude prodávat. Zastupitelstvo dostalo k náhledu tabulku s náklady na výrobu knihy a ceny prodeje knih v okolních vesnicích.  

Usnesení č. 2 / 8 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje prodejní cenu knihy ve výši 250,- Kč za kus.
Pro  7    proti  0    zdržel se  0   Návrh byl schválen

Bod č.3)   Územní studie    
Po minulém jednání zastupitelstva pan starosta zadal Ing. M. Hlaváčkové z územního plánování Židlochovice požadavek na vypracování podkladů a pravidel pro zpracování územní studie. Tyto podklady byly poslány 3 firmám k vypracování cenové nabídky. Cenovou nabídku a zájem o zpracování územní studie projevila jen Ing, arch. Jenčková, která zastupitelstvu byla předložena.

Usnesení č. 3 / 8/ 2016
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku a souhlasí s vypracováním Územní studie obce Nesvačilka Ing. arch. Jenčkovou.
Pro  7    proti  0    zdržel se  0   Návrh byl schválen

Bod č.4)   Nová linka IDS JMK
Po jednání s IDS JMK o možnosti zavedení noční víkendové linky od 1.4.2016 nám IDS JMK předkládá Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK a cenovou nabídku. Zastupitelstvo již počítalo s navýšením nákladů na dopravu při sestavování rozpočtu na rok 2016.

Usnesení č. 4 / 8 / 2016
Zastupitelstvo obce Nesvačilka schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.
Pro  7    proti  0    zdržel se  0   Návrh byl schválen

Bod č.5)   Zpráva o bezpečnostní situaci v obci
V rámci obvodního oddělení Policie ČR Židlochovice bylo v r. 2015 spácháno celkem 350 trestných činů, z čehož se podařilo objasnit 136 trestných činů.
V obci Nesvačilka byly šetřeny 2 trestné činy, přičemž u 1 případu byl zjištěn pachatel.
U spáchaných přestupků bylo šetřeno 5 přestupků, z čehož u 3 přestupků byl zjištěn pachatel. Dále byly v obci Nesvačilka provedeny 3 šetření v součinnosti s ostatními složkami.

Usnesení č. 5 / 8 / 2016
Zastupitelstvo bere na vědomí. Zpráva je součástí zápisu.  

Bod č.6)   Žádost o odvodnění – pan Máca
Pan Máca podal žádost na odvodnění chodníku před domem pana Klusáka. Stojící voda způsobuje vlhnutí venkovní zdi domu pana Máci. Oprava chodníku v úseku před Mácovým a Klusákovým domem jsou v plánu jako druhá etapa na letošní rok. V první etapě bude upraven úsek od hostince k zastávce. Pan Klusák nemá dokončeno odvodnění ze svého rodinného domu.

Usnesení č. 6 / 8/ 2016
Starosta obce zašle p. Klusákovi a p. Mácovi písemné vyjádření s harmonogramem úprav chodníků v daném úseku
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Bod č.7)   Zaměstnanec obce   
Hledání vhodného pracovníka na pozici údržby veřejného prostranství a zeleně bylo neúspěšné. V obci, ani v okolí se nenašel vhodný kandidát, kterého by obec mohla zaměstnat na hlavní pracovní poměr na plný úvazek. Zastupitelstvo se rozhodlo danou situaci řešit brigádně. Od 1.4.2016 se uzavře dohoda o provedení práce.

Usnesení č. 7 / 8/ 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání dohody o provedení práce na veřejnou zeleň.
Pro  7    proti  0    zdržel se  0    Návrh byl schválen

Bod č.8)   Žádost o prodej pozemku - Sedláček
Pan Sedláček podal žádost o koupě pozemku v areálu JZD, kde zakoupil nemovitost pro přesun své provozovny ze středu obce do průmyslové zóny. Pan Sedláček by rád provedl připojení plynu, elektřiny a vody přes obecní pozemky. Zastupitelstvo nemá podklady pro rozhodnutí, zda bude, nebo nebude provádět prodloužení řádu, nebo jen povolí přípojky plynu, vody a elektřiny.
Proto zastupitelstvo nemůže rozhodnout o prodejní ceně pozemků. Musí vzít v potaz budoucí celkový záměr všech nemovitostí v dané lokalitě. Obec musí nejdříve zjistit možnosti realizace a cenovou zatíženost v případě prodlužování sítí.      

Usnesení č. 8 / 8/ 2016
Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku do doby, než se zjistí možnosti zasíťování.
Pro  7    proti  0    zdržel se  0    Návrh byl odložen

Bod č.9)   Žádost o prodej pozemku - Barták
Pan Barták podal žádost o koupi pozemku v areálu JZD. Byla by zde postavena centrála firmy, kanceláře, výroba a sklad. Na místě by bylo nahlášeno sídlo firmy s 8 zaměstnanci.

Usnesení č. 9 / 8/ 2016
Zastupitelstvo obce odkládá z důvodů uvedených v Usnesení č. 8/8/2016.
Pro  7    proti  0    zdržel se  0   Návrh byl odložen

Bod č.10)           Žádost o prodloužení nájmu – Skarolková
Paní Skarolkové končí nájemní smlouva k 31.12.2016. Podala žádost o prodloužení nájemní smlouvy v areálu JZD, kde chová koně. V areálu však je velký nepořádek, který ohrožuje správnou činnost sousedících mokřadů. Zastupitelstvo pověřilo pana starostu jednáním s nájemci, kdy je třeba je písemně upozornit na nutnost odstranění nedostatků týkajících se správným skladováním a udržováním septiků a humusu. Dále zastupitelstvo navrhuje zahájit jednání o odkuju objektů stojících na obecních pozemcích. Zastupitelstvo bude trvat na užívání pouze pronajatých pozemků a vyklizení nepronajatých pozemků.    

Usnesení č. 10/ 8/ 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s paní Skarolkovou.
Pro  0    proti  7   zdržel se 0   Návrh nebyl schválen

Bod č.11)           Dotace DSO Region Cezava
DSO Region Cezava předložil k odsouhlasení neinvestiční příspěvek DSO Region Cezava na rok 2016 ve výši 12,- Kč na 1 obyvatele a neinvestiční příspěvek DSO Region Cezava na rok 2016 ve výši 10,- Kč na 1 obyvatele pro členy MAS Za humnama. Celkový příspěvek činí 7.084,-Kč. Do rozpočtu na rok 2016 zastupitelstvo schválilo při schvalování rozpočtu částku 7.100,-Kč.

Usnesení č. 11 / 8/ 2016
Zastupitelstvo schvaluje neinvestiční členský příspěvek DSO Region Cezava pro rok 2016 ve výši 7.084,-Kč.
Pro  7     proti 0     zdržel se  0   Návrh byl schválen

Bod č.12)           Jmenování velitele zásahové jednotky
Zastupitelstvu byla předložena žádost o jmenování nového  velitele zásahové jednotky. Byl navržen Jiří Barták

Usnesení č. 12 / 8/ 2016
Zastupitelstvo jmenuje velitelem zásahové jednotky Nesvačilka  pana Jiřího Bartáka
Pro  7    proti 0     zdržel se  0   Návrh byl schválen

Bod č.13)           Souhlas  kanalizační přípojkou
Zastupitelstvu byla předložena žádost o souhlas s provedením kanalizační přípojky na pozemcích obce. V minulosti obec již povolila prodloužení kanalizační přípojky. Nyní přišlo ke změně a místo prodloužení kanalizace provede pan Endlicher přípojku. Přes pozemky p.č. 133/1, 129, 128, 109/1. Projekt je ve stejné trase, jako předcházející prodloužení. Při projektu je zohledněna cesta dle projektu.  

Usnesení č. 13 / 8/ 2016
Zastupitelstvo souhlasí s provedením kanalizační přípojky pana Endlichera, na pozemcích obce, za předpokladu dodání projektu.    
Pro  7     proti 0     zdržel se  0  Návrh byl schválen

Bod č.14)           

a) Stav financí
Obec má k dnešnímu dni na účtech  4.500 tis. Kč.

Usnesení č. 14a/ 8 / 2016
Zastupitelstvo bere na vědomí

b) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2016
Rozpočtové opatření zvyšuje rozpočet o DPPO za obec.

Usnesení č. 14b / 8 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016.  Návrh je součástí zápisu.
Pro  7    proti 0     zdržel se  0   Návrh byl schválen

Bod č.15)           Diskuze

Žádost o pořádání kulturních akcí – paní Veronika Husáková, podala žádost o povolení pořádání hudebních akcí dle vyhlášky.

Žádost pana Mlatečky – na odstranění nepořádku a automobilu s obecních pozemků. Musí se požádat majitel movitých věcí o nápravu.

Roční pronájem parkování – obec nemá vyhlášku o parkování automobilů na území obce.

Pronájem obchodu – plánovaná schůzka s Jednotou o výši nájmu dosud nebyla uskutečněna z důvodu pracovní a osobní vytíženosti obou stran.

Dětské hřiště – v sobotu 2.4.2016 bude na dětském hřišti provedena brigáda.

Svatba na území obce – pan starosta a místostarosta byli požádáni o provedení sňatku v obci.

Stavební dvůr – bude od 1.4.2016 otevřen každou první sobotu v měsíci. 

Bioodpad – po obci byly umístěny do sběrných míst kontejnery na bioodpad.

Bod č.16)           Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání v 21:20 hodin ukončil.

Martin Barták - starosta, Vít Lízal - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Vít Lízal, Lenka Husáková
Zápis byl vyhotoven dne:  1.4.2016
Zapisovatel: Michaela Čermáková


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme