9. veřejné zasedání 14.06.2016

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 1406. 2016 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:

1)               Technický bod

2)               Složení mandátu zastupitele 

3)               Slib nového zastupitele

4)               Dotace zateplení obecního úřadu s hasičkou

5)               Schválení věcného břemene – prodej plynu Cígler

6)               Schválení smlouvy Vírský vodovod

7)               Povolení kulturních akcí

8)               Prodej budov Skarolková

9)               Žádost Hana Klusáková

10)           Žádost Jan Hrdlička

11)           Žádost Josef Sedláček

12)           Schválení Závěrečného účtu a Zprávy o přezkumu hospodaření

a)      Obce Nesvačilka za rok 2015

b)      DSO region Cezava

c)      DSO region Židlochovicko  

13)           Schválení Účetní závěrky

14)           Finance

a)      Rozpočtové opatření č. 2/2016,

b)      Rozpočtové opatření č. 3/2016

15)         Diskuze

16)         Závěr

Bod č.1)   Technický bod
Starosta zahájil jednání v 19:10 hod. a konstatoval. že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické úřední desce a vhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni: Martin Barták, Vít Lízal, Josef Kulíšek, Iva Husáková, Lenka Husáková, Pavel Nádeníček,  Hana Ondráčková\
Nepřítomni:    Jan Hrdlička, Radek Lízal - omluveni
Zapisovatel: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu:  Vít Lízal, Lenka Husáková
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Do programu jednání bude zahrnut bod o pronájmu části pozemku parcelní číslo 265/18.   
Usnesení č. 1 / 9 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 6   proti 0    zdržel se  0  Návrh byl schválen

Bod č.2)   Složení mandátu zastupitele
Dne 21. 4. 2016 bylo na OÚ Nesvačilka písemnou formou oznámeno, že pan Milan Vrba se vzdává svého mandátu zastupitele obce Nesvačilka ke dni 30.4.2016.
Usnesení č. 2 / 9 / 2016
Zastupitelstvo bere na vědomí ukončení mandátu zastupitele Milana Vrby.

Bod č.3)   Slib nového zastupitele    
Pro doplnění zastupitelstva o odstupujícího zastupitele byl osloven náhradník ze sdružení Nesvačilka 2010 paní Hana Ondráčková. Hana Ondráčková s mandátem zastupitele souhlasí. Podle §69 odst. 3 zákona o obcích, skládá člen zastupitelstva slib před zastupitelstvem obce po přečtení slibu pronesením slova „slibuji“. Složením slibu potvrdí svým podpisem.
Usnesení č. 3 / 9 / 2016
Nový člen zastupitelstva obce Hana Ondráčková složila slib bez výhrad a může vykonávat svůj mandát. Odměna za výkon funkce ji náleží od 1.6.2016.
Pro 6   proti 0   zdržel se  1 Návrh byl schválen

Bod č.4)   Dotace zateplení obecního úřadu s hasičkou
Po dodatečné žádosti na fond životního prostředí, se nám podařilo získat navýšení dotace na zateplení obecního úřadu s hasičkou a to o částku 123 541,-Kč.
Obec obdržela Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15235753 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Zastupitelstvu je k nahlédnutí.
Usnesení č. 4 / 9 / 2016
Zastupitelstvo obce Nesvačilka přijímá dotace na zateplení obecního úřadu s hasičkou a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 15235753 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Pro 7   proti 0    zdržel se  0 Návrh byl schválen

Bod č.5)   Schválení věcného břemene Cígler
Pan Cígler si vybudoval přípojku plynu před rodinným domem na parcele obce Nesvačilka 210/1. Pro prodej přípojky, žádá po obci věcné břemeno.
Usnesení č. 5 / 9 / 2016
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením smlouvy o věcném břemeni na plynovou přípojku na parcele 210/1 dle geometrického plánu za cenu 500,-Kč. Geometrický plán je přílohou smlouvy.
Pro 7   proti 0    zdržel se  0 Návrh byl  schválen

Bod č.6)   Schválení smlouvy Vírský vodovod
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí předložil obci Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností provozně souvisejících vodovodů. Smlouva určuje práva a povinnosti dodávky pitné vody pro obec.
Usnesení č. 6 / 9/ 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů.
Pro 6   proti 0    zdržel se  1 Návrh byl schválen

Bod č.7)   Povolení kulturních akcí   
Paní Veronika Husáková podala žádost na povolení kulturních akcí. Akce, které přesahují
22:00 hod a zasahují do nočního klidu, musí být povoleny zastupitelstvem dle OZV 1/2012. Pořadatel musí podat řádnou žádost 30 dní před pořádáním akce a zastupitelstvo může udělit souhlas.
Každá akce musí mít svou žádost v předem daném termínu a předem stanovenými náležitostmi v souladu s OZV 1/2012.
Usnesení č. 7 / 9/ 2016
Zastupitelstvo obce bude povolovat žádosti jen v souladu s platnou vyhláškou obce č.1/2012
Pro 7   proti 0    zdržel se  0 Návrh byl schválen

Bod č.8)   Prodej budov Skarolková
Obec má zájem, vyřešit majetkové poměry v bývalém areálu zemědělského družstva. Nájemcům končí nájemní smlouva. Plánem obce je tento areál nabídnout firmám pro své podnikání. V současné době má o podnikání v tomto prostoru zájem už několik firem. Majitel budov je p. Skarolková. Zastupitelstvo navrhl paní Skarolkové odkup budov. Prvotní nabídka zněla na 6,5 mil. Kč. Po odmítnutí této nabídky, byla cena snížena na 4 mil. Bohužel i tato nabídka je dle zastupitelstva přemrštěná a nelze ji akceptovat. Zastupitelstvo navrhlo zadání zpracování znaleckého posudku a následné licitaci o ceně, ale majitelka budov s dalším snížení ceny už nesouhlasí. Budou probíhat jednání s majitelem budov i zájemci o prostory v tomto areálu a bude se hledat varianta, jak vyřešit tento areál komplexně a ke spokojenosti všech zúčastněných stran.
Usnesení č. 8 / 9/ 2016
Zastupitelstvo schvaluje odkup budov paní Skarolkové za navrženou cenu 4 mil.
Pro  0    proti 7  zdržel se  0  Návrh nebyl schválen

Bod č.9)   Žádost Hana Klusáková
Paní Klusáková podala žádost o koupi části pozemku parcelní číslo 133/1 za svou zahradou v rozloze cca 50m2 z důvodu rozšíření zahrádkářské činnosti. Zastupitelstvo není seznámeno s místními poměry a navrhuje obhlídku terénu a zvážení pro a proti prodeji na pracovním zasedání.
Usnesení č. 9 / 9/ 2016
Zastupitelstvo obce odkládá žádost o prodej pozemku paní Klusákové. Po prohlídce místa bude učiněno rozhodnutí. 
Pro 7   proti 0    zdržel se  0 Návrh byl odložen

Bod č.10)   Žádost Jan Hrdlička
Pan Hrdlička podal zastupitelstvu návrh na pořízení projektové dokumentace, dopravní
a technické infrastruktury v lokalitě „Pod Kopcama“ Dle ÚP je tato lokalita určena k bydlení. Nejsou zde ale vybudovány sítě a je zde zájem vybudovat v počátku 3-4 rodinné domy a následnému rozvoji by nic nebránilo. Pan Hrdlička navrhuje, aby obec pořídila projektovou dokumentaci. Majitelé pozemků by vybudovali technickou a dopravní infrastrukturu na své náklady a následně by byla bezplatně předána obci.
Usnesení č. 10/ 9/ 2016
Zastupitelstvo zažádá projektanta o kalkulaci dané projektové dokumentace dopravní a technické infrastruktury.
Pro 7   proti 0    zdržel se  0 Návrh byl schválen

Bod č.11)           Žádost Josef Sedláček
Pan Michal a Josef Sedláček mají podanou žádost o prodej pozemku kolem své budovy a žádost na pronájem pozemku v areálu bývalého zemědělského družstva. Zastupitelstvo se rozhodlo část pozemků prodat a část pozemků pronajmout. Zastupitelstvo navrhuje pronajmout pozemek o rozloze 820 m2 z parcely číslo 265/1 12.516 m2 a z parcely číslo 265/60 5.274m2 za cenu 50 tis Kč/ha/rok. Nájemní smlouva bude na 5 let a budou v ní stanoveny podmínky pronájmu.
Zastupitelstvo navrhuje prodej části pozemku o rozloze 1.415 m2 z parcely číslo 265/1 a z parcely číslo 265/60 za cenu 140 Kč/m2. Kupní smlouvou budou stanoveny podmínky prodeje a užívání.
Usnesení č. 11 / 9/ 2016
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o pronájmu pozemků za cenu 50.000,- Kč/ha/rok.
Dále schvaluje smlouvu o prodeji pozemku za cenu 140,-Kč/m2Smlouvy jsou přílohou zápisu.
Obecní záměr na prodej pozemku visel na úřední desce od 26.2.2016 do 13.03.2016. 
Obecní záměr na pronájem pozemku visel na úřední desce od 30.05.2016 do 14.6.2016. 
Pro 7   proti 0    zdržel se  0 Návrh byl schválen

Bod č.12)           Schválení závěrečného účtu a Zprávy o přezkumu hospodaření

a) obce Nesvačilka za rok 2015
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. Dokumenty byly vyvěšeny na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup od 16. 5. 2016 do 09. 6. 2016.K návrhu Závěrečného účtu se nikdo z občanů nevyjádřil.
Usnesení č. 12a / 9 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Pro 7   proti 0    zdržel se  0 
Návrh byl schválen

b) DSO region Cézava
Dle § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl předložen zastupitelstvu obce Nesvačilka Závěrečný účet DSO Region Cézava za rok 2015. Návrh závěrečného účtu DSO region Cézava za rok 2015 a Zpráva o přezkoumání hospodaření. Návrh visí na úřední desce od 1. 6. 2016 do 17. 6. 2016.
Usnesení č. 12b / 9 / 2016
Zastupitelstvo bere na vědomí

c) DSO region Židlochovicko    
Dle § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl předložen zastupitelstvu obce Nesvačilka Závěrečný účet DSO Židlochovicko za rok 2015. Návrh závěrečného účtu DSO region Židlochovicko za rok 2015  a Zpráva o přezkoumání hospodaření byl vyvěšen na úřední desce od 4. 4. 2016 do 3. 5. 2016.
Usnesení č. 12c / 9 / 2016
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod č.13)           Schválení účetní závěrky obce Nesvačilka za rok 2015
Zastupitelstvu obce byla předložena Účetní závěrka obce Nesvačilky za rok 2015, která se skládá z Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy, Zprávy o přezkumu hospodaření, Inventarizační zprávy, vše k datu 31. 12. 2015. Zastupitelstvo rozhoduje o převodu hospodářského výsledku na účet nerozděleného zisku.
Usnesení č. 13 / 9 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku obce Nesvačilka za rok 2015. Hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet nerozděleného zisku. Protokol je součástí zápisu.
Pro 7   proti 0    zdržel se  0  Návrh byl schválen

Bod č.14)           Finance

a) Rozpočtové opatření č. 2/2016  
Pan starosta provedl rozpočtové opatření č. 2/2016. Navýšení rozpočtu ve výši 30 tis. Kč bylo způsobeno nenarozpočtovanou přípojkou vodoměru k novostavbě, opravou a prodloužením veřejného osvětlení k nové kapli.
Usnesení č. 14a/ 9 / 2016 
Zastupitelstvo bere na vědomí

b) Schválení rozpočtového opatření č. 3/2016
Rozpočtové opatření zvyšuje rozpočet o následné navýšení dotace na zateplení. Ve výdajích se zvýší položka na zakoupení dětského kolotoče o 20 tisíc, vybudování nové vodovodní přípojky, opravu vyhořelého rozvaděče veřejného osvětlení, příspěvek na narození dítěte.   
Usnesení č. 14b / 9 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016.  Návrh je součástí zápisu.
Pro 7   proti 0    zdržel se  0 Návrh byl schválen

Bod č.15)           Pronájem pozemku firmě Bison sportswear
Obec pronajala pozemek parcelní číslo 265/18 o rozloze 185 m2 v minulosti firmě Bison sportswear, s.r.o., která daný pozemek zpevnila a využívá ho k parkování. Nájemní smlouva byla za symbolickou cenu na jeden rok. Zastupitelstvo navrhuje daný pozemek pronajmout za cenu obvyklou tj. 50 000,-Kč/ha/rok.
Usnesení č. 15 / 9 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o pronájmu části pozemku parcelní číslo 265/18 za cenu 50.000,- Kč/ha/rok o rozloze 185 m2
Obecní záměr na pronájem pozemku visel na úřední desce od 16.05.2016 do 9.6.2016.
Pro 6   proti 0    zdržel se  1 Návrh byl schválen

Bod č.16)  Diskuze

Výkopové práce – pan Michal Sedláček předložil projekt na výkopové práce pro následné uložení elektrické a vodovodní přípojky v areálu bývalého zemědělského družstva.

Obec bude požadovat zaměření a následně bude uzavřena smlouva o věcném břemeni.

Biokoridory – byl podán návrh na zakoupení mulčovacího stroje na sečení a mulčování trávy v prostoru biokoridorů a Mokřadů.

Chodníky – Oprava chodníků je zadaná, čeká se na volný termín.

Tříděný odpad – obec provedla anketu na zájem o třídění odpadu v domácnostech. Celkem s tříděním souhlasilo 86,7 % obyvatel.  V současné době obec jedná s DSO Židlochovicko, který je obci nápomocen při vyřízení žádosti na dotace na pořízení sběrných nádob.

Bod č.17)           Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání v 21:43 hodin ukončil.

Martin Barták - starosta, Vít Lízal - místostarosta
ověřovatelé zápisu:   Vít Lízal, Lenka Husáková
Zápis byl vyhotoven dne:  15. 6. 2016
Zapisovatel: Michaela Čermáková

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme