10. veřejné zasedání31.08.2016

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. 08. 2016 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1)   Technický bod
2)   Smlouva o dílo Modrý Projekt s.r.o.
3)   Žádost Hana Klusáková
4)   Žádost Jana Bednářová
5)   Žádost Leona Skarolková
6)   Povolení p. Sedláček
7)   Žádost Petr Životský 
8)   Sociální služby ORP Židlochovice
9)   Žádost Dar stárkům
10)  Rozpočtové opatření č. 4
11)  Diskuze
12)  Závěr

Bod č.1)   Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:03 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni:      Martin Barták, Vít Lízal, Josef Kulíšek, Lenka Husáková, Hana Ondráčková, Radek Lízal
Nepřítomni:  Iva Husáková, Pavel Nádeníček, Jan Hrdlička
Zapisovatelka: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Vít Lízal, Lenka Husáková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Programu jednání bude rozšířen o bod: Souhlas Ondrášovka a.s.
Usnesení č. 1 / 10 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

V 19:06 se na zasedání zastupitelstva dostavil pan Pavel Nádeníček a pan Jan Hrdlička.

Bod č.2)   Smlouva o dílo Modrý Projekt s.r.o.
Modrý Projekt s.r.o. je firma, která se zabývá dotacemi na rekonstrukci chodníků.
Je možno zahrnou celou obec do projektu bezpečnost chodců a provést rekonstrukci celé obce z dotací 85%.

Výměna bez dotací postupně   -  1,7 mil
Výměna z dotací v jedné  etapě     - 1 mil
Nevýhody:
- rozšíření už rekonstruovaného úseku chodníku.
Výhody:
- úspora nákladů cca 700 tis,
- chodníky dle projektu a zaměření,
- šíře chodníku 1,5m,
- bezpečnostní prvky pro chodce i invalidy,
- v ceně je i zapravení terénu vedle chodníku do 0,5m na každou stranu,
- celá obec se vymění za jeden rok.

Po podpisu smlouvy s firmou Modrý Projekt s.r.o., se do konce roku musí stihnout udělat projekty a dodat podklady k získání povolení. Firma zajistí veškerou agendu. Od projektu, přes povolení, podání žádosti, výběrového řízení, až do vyúčtování a administrace celého projektu. Žádost na fond se bude podávat po novém roce. Realizace projektu by byla v roce 2017. Odměna pro firmu je pevně daná ve smlouvě.
Usnesení č. 2 / 10 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s firmou Modrý Projekt s.r.o. na zvýšení bezpečnosti chodců a pověřuje starosty Martina Bartáka jako zástupce obce k přípravě a realizaci celého projektu.  
Pro 8  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.3)   Žádost Hana Klusáková     
Paní Klusáková podala žádost o koupi části pozemku parcelní číslo 133/1 za svou zahradou v rozloze cca 50m2 z důvodu rozšíření zahrádkářské činnosti. Zastupitelstvo projednala žádost na 9. zasedání ZO a odložilo ho.
Zastupitelstvo se bylo seznámit s místem prodeje a navrhuje pozemek dlouhodobě pronajmout.
Usnesení č. 3 / 10 / 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o prodeji části pozemku parcelní číslo 133/1 v katastru obce Nesvačilka o rozloze 50 m2.
Pro 0  proti 7  zdržel se 1  Návrh nebyl schválen

Bod č.4)   Žádost Jana Bednářová
Paní Jana Bednářová nájemnice bytu podala žádost na přestavbu koupelny na bezbariérovou, vzhledem ke stáří a zdravotním problémům nájemce pana Bednáře.Požaduje odstranění vany, vybudování a vyspárování odtoku, výměnu dlažby, zástěny, sprchy.
Pan starosta pověřuje pana Pavla Nádeníčka, Lubomíra Lízala k zhodnocení situace na místě a podání zprávy na pracovní poradě. Zastupitelstvo bude nejdříve seznámeno s danou situací a následně rozhodne o rekonstrukci.
Usnesení č. 4 / 10 / 2016
Zastupitelstvo obce žádost odkládá do seznámení se s podrobnostmi stavu objektu.   
Pro 8  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.5)   Žádost Leona Skarolková
a) Žádost o nevyužití předkupního práva
Leona Skarolková a Michaela Skarolková podali na obec žádost o nevyužití předkupního práva na nemovitost parcelní číslo 261. Obec vlastní pozemek pod nemovitostí, objekt na něm je ve vlastnictví žadatelek. V současné době je „Objekt dotčen změnou právního vztahu“. Zastupitelstvo nemůže rozhodovat, za tohoto stavu. Obec nemá informace, jaké převody majetku se na tomto objektu uskutečňují a kdo je majitelem nemovitosti a má právo podat žádost.
Usnesení č. 5a / 10 / 2016
Zastupitelstvo nemůže projednat žádost o vzdání se předkupního práva na nemovitost na parcele č. 261, do té doby, než bude vyřešen majetkoprávní vztah na katastru nemovitostí.
Pro 7  proti 0  zdržel se 1  Návrh byl schválen

b) Žádost o prodej pozemku
Leona Skarolková podala na obec Nesvačilka žádost o odkup pozemků parcelní číslo 255, 256 a 257 pod budovami. Obec vlastní pozemky, objekty na něm jsou ve vlastnictví Leony a Michaely Skarolkové. V současné době je „Objekt dotčen změnou právního vztahu“. Zastupitelstvo nemůže rozhodovat, za tohoto stavu. Stejná situace jako v bodě 5a.
Usnesení č. 5b / 10 / 2016
Zastupitelstvo nemůže projednat žádost o odkup pozemků na parcele č. 255, 256, 257 do té doby, než bude vyřešen majetkoprávní vztah na katastru nemovitostí.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.6)   Povolení p. Sedláček
a) Souhlas s vodovodní přípojkou
Pan Sedláček zažádal o souhlas s vybudováním vodovodní přípojky přes pozemek 265/1 k parcele č. 262. Přípojka je již vybudovaná. Odvod splaškových vod však není vyřešen.
Obec vlastní na sousedních pozemcích mokřady a tůně. Není možné, aby se voda vypouštěla do septiků, které jsou na pozemku, ale neplní svou funkci a voda z nich stéká do nově vybudovaných mokřadů. Žadatel bude muset na své náklady vybudovat novou jímku, která bude splňovat podmínky nepropustnosti a bude splaškové vody vyvážet doložitelným způsobem. Toto bude ošetřeno v Dodatku nájemní smlouvy, která bude podepsána před vystavením souhlasu s vodovodní přípojkou. 
Usnesení č. 6a / 10 / 2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s povolením vybudování vodovodní přípojky za předpokladu podepsání Dodatku č.1. Smlouvy o nájmu pozemku č. 1/2016, ve kterém bude uvedena povinnost vybudovat jímku na splaškové vody do 5 měsíců a dokládání jejich vyvážení dle zákona.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

b) Žádost o pronájem
Pan Sedláček zažádal o pronájem další části pozemku na parcele 265/1. Žádost je doložena výkresem. Jde o část od již odkoupeného pozemku po plot – hranice pozemku. Pan Sedláček na své náklady zbuduje nové oplocení.
Usnesení č. 6b / 10 / 2016
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem části pozemku parcelní číslo 265/1. Na tento pozemek bude připraven a zveřejněn záměr a proto rozhodnutí o nájmu odkládá.  

Pro 8  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.7)   Žádost Petr Životský    
Pan Životský podal na obec žádost o odkup pozemku parcelní číslo 57 v katastru obce Nesvačilka. Tento pozemek je mezi nemovitostí pana Životského a místním obchodem. Na pozemku je obcí postaven sklad papíru pro potřebu obchodu. Část pozemku o rozloze 178 m2 má pan Životský pronajatý od roku 2012.
Usnesení č. 7 / 10 / 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 57 v katastru obce Nesvačilka.
Pro 0  proti 7  zdržel se 1  Návrh nebyl schválen

Bod č.8)   Sociální služby ORP Židlochovice
ORP Židlochovice nás žádá o schválení minimální spoluúčasti sociálních služeb na rok 2017. Spoluúčast jsme již v loňském roce schvalovali na letošní rok a zastupitelstvo odsouhlasilo částku 10 tisíc Kč dát do rozpočtu na rok 2016.  
Tato částka bude sloužit na pokrytí části nákladů za obyvatele, kteří budou z naší obce umístěni v některém zařízení, které spravuje město Židlochovice. Zastupitelstvo souhlasí s částkou 10.000,- Kč/za rok dané do rozpočtů příštích období. Příspěvek se bude hradit dle počtu a délce umístění obyvatel ve stacionářích.
Usnesení č. 8 / 10 / 2016
Zastupitelstvo obce Nesvačilka schvaluje navrženou minimální síť sociálních služeb v ORP Židlochovice a garantuje spoluúčast na financování sociálních služeb za občany obce Nesvačilka dle navržené procentní spoluúčasti – odborné sociální poradenství 5%, služby sociální prevence 20%, služby sociální péče 8% a pečovatelská služba 20% dle aktuálního návrhu „Pravidel řízení o přiznání finanční podpora Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.“ .
Pro 8  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.9)   Žádost Dar stárkům
V obci se každoročně pořádají hody. Postupem let však slábne zájem o pořádání hodů a účasti mladých lidí chodit v kroji. Zastupitelstvo obdrželo podmět k finanční podpoře jednotlivých párů na nákladech na přípravu a údržbu krojů. 
Usnesení č. 9 / 10 / 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční dar v hodnotě 1.000,- Kč na jeden pár.
Pro 7  proti 0  zdržel se 1  Návrh byl schválen

Bod č.10)           Schválení rozpočtového opatření č. 4/2016
Rozpočtové opatření zvyšuje rozpočet o prodej pozemku. Ve výdajích se zvýší položka na výdaje spojené s prodejem pozemku, výdajů na volby do zastupitelstev krajů, pořízení nové tiskárny, opravu místního rozhlasu, daru stárkům a další. 
Usnesení č. 10 / 10 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016.  Návrh je součástí zápisu.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.11)           Souhlas Ondrášovka a.s.
Ondrášovka a.s. požádala obec o souhlas s odvodněním pozemků na vřídle Šaratice dle přiložených map.
Usnesení č. 11 / 10 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje návrh terénních prací na odvodnění vřídel Šaratice přes obecní cestu dle přiložených projektů.
Pro 7  proti 0  zdržel se 1  Návrh byl schválen

Bod č.12)  Diskuze

Pořádání akcí – Od 1. října vejde v platnost nový zákon a již nepůjde povolovat výjimky na pořádání kulturních a soukromých akcí. Bude se muset striktně dodržovat noční klid. Zastupitelstvo vydá novou Obecně závaznou vyhlášku, ve které stanový pořádání jednotlivých tradičních akcí, které se budou moci pořádat po 22:00 hod.
Příští týden budeme na setkání s Cézavou seznámeni s podrobnostmi. Prodiskutuje, zda zastupitelstvo bude muset vydávat novou vyhlášku každoročně, nebo přílohami budou ošetřeny podrobnosti.   

Struha u ČOV – bude vyčištěna po hodech.

Dopravní značka – při výjezdu z polních cesty u ČOV byla vyrvána a následně odstraněna dopravní značka Dej přednost v jízdě. Obec by měla zajistit nápravu.

Cyklostezky – obec jedná se svazkem o kontrole, propojení, označení, doplnění značek cyklostezek přes naši obec.

Oprava podkladu silnice u obchodu – zastupitelstvo zjišťuje náklady na zpevnění a úpravu prostoru u obchodu, kde se otáčejí nákladní automobily. Oprava není tak jednoduchá vzhledem k zamyšlené realizaci oprav chodníků a vyhotoveným projektům na úpravu celé návsi.

Bod č.13)           Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání v 20:50 hodin ukončil.

Martin Barták - starosta, Vít Lízal - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Vít Lízal, Lenka Husáková

Zápis byl vyhotoven dne:  2. 9. 2016
Zapisovatel: Michaela Čermáková

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme