11.veřejné zasedání 9.11.2016

Zápis z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 09. 11. 2016 v 19.00 hod na OÚ.
Program jednání:
1)  Technický bod
2)  Žádost Leona Skarolková
3)  Žádost p. Sedláček
4)  Žádost farnost 
5)  Obecně závazná vyhláška
6)  Funkce místostarosty
7)  Diskuze
8)  Závěr

Bod č.1)   Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:00 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni: Martin Barták, Vít Lízal, Josef Kulíšek, Lenka Husáková, Hana Ondráčková, Pavel Nádeníček.
Nepřítomni:  Iva Husáková, Jan Hrdlička, Radek Lízal.
Zapisovatelka: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu:  Vít Lízal, Lenka Husáková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Programu jednání bude rozšířen o bod: finance 

Usnesení č. 1 / 11 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 6   proti 0   zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.2)   Žádost Leona Skarolková
Leona Skarolková podala žádost o nevyužití předkupního práva k nemovitosti v držení paní Skarolkové stojící na parcele číslo 261, která je v majetku obce. O nemovitost projevil zájem třetí subjekt. Žádá o písemné potvrzení vzdání se práva pro katastrální úřad.

Usnesení č. 2 / 11 / 2016
Zastupitelstvo souhlasí s nevyužitím předkupního práva na nemovitost stojící na parcele číslo 261 v katastrálním území obce Nesvačilka, jako majitel pozemku.
Pro 6   proti 0   zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.3)   Povolení p. Sedláček
Pan Sedláček podal žádost na pronájem části pozemku na parcele číslo 265/1 v katastru obce Nesvačilka. Jedná se o část pozemku mezi hranicí Mokřadů a pozemkem, který obec již panu Sedláčkovi odprodala. Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemků na dobu jednoho roku, za podmínek které budou vymezeny v nájemní smlouvě.  

Usnesení č. 3 / 11 / 2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 265/1 o výměře 150m2 za cenu 5Kč/m2/rok na dobu jednoho roku a schvaluje nájemní smlouvu. Obecní záměr na pronájem pozemku byl vyvěšen na Úřední desce a Úřední desce umožňující dálkový přístup od 4.10.2016 do 30.10.2016.
Pro 6   proti 0   zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.4)   Žádost farnost    
Farnost Moutnice podala žádost o finanční výpomoc na výstavbu kaple v obci Nesvačilka. Dodala rozpočet rozestavěné kaple, který byl předložen zastupitelům k nahlédnutí. Rozpočet několikrát překračuje původní záměr. Obec farnosti již darovala pozemek, vybudovala a financuje veřejné osvětlení vedoucí ke kapli. Podílí se na výsadbě stromů. V současné době se zastupitelstvo rozhodlo, nepodílet na financování výstavby kaple, ale podílet se až na finálních úpravách a na okolí kaple. 

Usnesení č. 4 / 11 / 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje nepodílet se na výstavbě kaple. Zamítá poskytnou farnosti finanční podporu na výstavu kaple. Pro 5   proti 0   zdržel se 1    Návrh byl schválen

Bod č.5)   Obecně závazná vyhláška  
Od 1.října 2016 vyšla v platnost novela zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, která upravuje dobu nočního klidu. Obec vypracovala novou Obecně závaznou vyhlášku a dala ji na připomínkování na ministerstvo vnitra. Vyhláška se však z připomínkování nevrátila, proto nemůže být předložena zastupitelstvu ke schválení.

Usnesení č. 5 / 11 / 2016
Zastupitelstvo obce Nesvačilka navrhuje odložení schválení obecně závazné vyhlášky, do doby než bude navrácena z ministerstva vnitra.
Pro 6   proti 0   zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.6)   Funkce místostarosty
Dle předchozí dohody, má být funkce místostarosty měněna po roce setrvání ve funkci. Pan starosta navrhuje zanechat pana Víta Lízala ve funkci místostarosty i pro další období. Místostarosta má na starosti fungování sběrného dvora a byl pověřen kompletní revizí všech obecních pozemků a nápravu v nedovoleném užívání jiným vlastníkem.  

Usnesení č. 6 / 11 / 2016
Zastupitelstvo obce navrhuje zanechat ve funkci místostarosty pana Víta Lízala i na další období.
Pro 5   proti 0   zdržel se 1    Návrh byl schválen

Bod č.7)   Finance
a)  Rozpočtového opatření č. 5/2016, 6/2016
Pan starosta schválil rozpočtové opatření číslo 5/2016 na pokrytí příjmů a výdajů spojených
s volbami do zastupitelstev krajů a 6/2016 na pokrytí nákladů za výměnu rozhlasové ústředny, na vodovodní přípojku pana Sedláčka a opravu sekaček.

Usnesení č. 7a / 11 / 2016
Zastupitelstvo bere ne vědomí

b) Rozpočtové opatření č. 7/2016
Rozpočtové opatření č. 7/2016 se týká nákupu lavic a stolů.

Usnesení č. 7b / 11 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016
Pro 6   proti 0   zdržel se 0    Návrh byl schválen

c)  Schválení rozpočtu DSO Židlochovicko na rok 2017
DSO Region Židlochovicko podal návrh na vzájemné odsouhlasení rozpočtu na rok 2017.
Obec přispívá částkou 11,-Kč na obyvatele. DSO nám je přínosem a mimo jiné nám pomáhá s vyřízením dotací na nádoby na sběr tříděného odpadu.

Usnesení č. 7c / 11 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek DSO Region Židlochovicko ve výši 3.608,- Kč. Do rozpočtu na rok 2017 bude zahrnuta částka 3.700,- Kč.  
Pro 6   proti 0   zdržel se 0    Návrh byl schválen

d) Schválení rozpočtu DSO Cezava na rok 2017
DSO Region Cezava podal návrh na vzájemné odsouhlasení rozpočtu na rok 2017.  Obec přispívá Cezavě částkou 12,-Kč a na členství v MAS Slavkovské bojiště částkou 10,- Kč na obyvatele a rok. Pan starosta navrhuje setrvat v uskupení a o vystoupení z MAS Slavkovské bojiště rozhodnout v následujícím období dle funkčnosti. V současné době se pracuje na projektu obnovy a doplnění cyklostezek v okolí obcí Nesvačilka, Žatčany a Moutnice.

Usnesení č. 7c / 11 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek DSO Cezava ve výši 7.216,- Kč. Do rozpočtu na rok 2017 bude zahrnuta částka 7.300,- Kč
Pro 6   proti 0   zdržel se 0    Návrh byl schválen

e) Schválení příspěvku IDS na rok 2017
Firma Kordis JMK, a.s. podala návrh na příspěvek na financování IDS JMK na rok 2017 ve výši 16.400,- Kč a příspěvek nadstandardní obslužnosti ve výši 1.175,- Kč na rok 2017. 

Usnesení č. 7c / 11 / 2016
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek KORDIS JMK na rok 2017 ve výši  17.575,- Kč. Do rozpočtu na rok 2017 bude zahrnuta částka 17.600,- Kč.
Pro 6   proti 0   zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.8)   Diskuze

Odkup pozemků – paní Klusáková se ptá, proč zastupitelstvo odmítlo její žádost o prodej  pozemku za její nemovitostí. Zastupitelstvo začíná řešit obecní pozemky komplexně v celé obci a i proto se nechce zbavovat obecních pozemků.
Zastupitelstvo navrhuje dlouhodobý pronájem s možností předkupního práva.

Pozemky v obci – zastupitelstvo pracuje na komplexní studii stavu obecních pozemků. Obyvatelé na některých místech užívají obecní pozemky neoprávněně, na některých místech jsou úmyslně posunuty hranice pozemků i soukromých oplocení. Vše bude postupně zaměřeno a bude sjednána náprava.

Stížnost na volné pobíhání psů – na obec se hromadí stížnosti obyvatel na volné pobíhání psů a neuklízení psích výkalů. Rozmohlo se venčení psů a neuklízení výkalů, které zůstávají nejen na zeleni, ale i na komunikaci a na soukromích pozemcích.

Lavečky – obec obdržela podmět k doplnění laveček do prostoru pod " Kopcama" Místo na lavičku je zde upraveno a byl zde již umístěn odpadkový koš. Lavička bude dodána a osazena v jarních měsících roku 2017.  

Kniha o Nesvačilce – obec byla požádána o dar v podobě knihy o Nesvačilce místnímu Mysliveckému spolku.  

Nájem pozemků v průmyslové zóně – paní Skarolkova byla písemně seznámena s dalším záměrem a postupem obce v souvislosti s nájmem či prodejem pozemků v oblasti průmyslové zóny. Na zastupitelstvu veřejně souhlasí s nabídkou vypracování znaleckého posudku na pozemek i budovu které jsou předmětem žádosti, prodeje, nebo směny.
Zatím zůstávají otevřeny všechny tři možnosti:
1)      Odkup všech pozemků do vlastnictví soukromé osoby,
2)      Výměna obecních pozemků kolem budov a pod budovami za nemovitosti stojící na obecním pozemku,
3)      Nájem obecních pozemků pod budovami a v okolí budov. 

Bod č.9)   Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání v 20:20 hodin ukončil.

Martin Barták - starosta, Vít Lízal - místostarosta 
ověřovatelé zápisu: Vít Lízal, Lenka Husáková
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 11. 2016
Zapisovatel: Michaela Čermáková

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme