4. veřejné zasedání 29.04.2015

 Zápis z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 4. 2015 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1)   Technický bod
2)   Žádost paní Machálkové
3)   Volba nového místostarosty obce
4)  Oprava chodníků v obci (vyhodnocení nabídek)
5)  Odvedení dešťových vod od školky a obecního bytu
6)  Financování
a)  Rozpočtové opatření č. 1/2015 a 2/2015
b)  Rozpočtové opatření č. 3/2015
7)  Zpráva o bezpečnostní situaci v obci
8)  Mokřady
9)  Vodoměr
10)  Letecké snímky
11)  Reklamní cedule firem
12)  Oslavy
13)  Diskuze
14)  Závěr

Bod č.1)   Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:02 hod.a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni:  Martin Barták, Radek Lízal, Vít Lízal, Josef Kulíšek, Iva Husáková, Lenka Husákova, Pavel Nádeníček.
Nepřítomni: Milan Vrba, Jan Hrdlička - omluveni
Zapisovatel: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Vít Lízal, Lenka Husáková
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání. Připomínky, ani návrhy nebyly vzneseny.

Usnesení č. 1 / 4 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 7  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.2)   Žádost paní Machálkové
Paní Machálková předložila žádost o pronájem části pozemku parcelní čísla 74 v prostoru za domem popisným číslo 79. Předložila nákres, na kterém je zakreslen požadovaný pozemek. Šetřením na místě, bylo zjištěno, že pozemek není vhodné pronajmout z důvodu přístupu k ostatním pozemkům. Dále bylo zjištěno, že část pozemku je neoprávněně oplocen jinými občany obce a zastupitelstvo pověřilo pana starostu provedení úkonů, které povedou k nápravě daného stavu pozemků. Zastupitelstvo s pronájmem části pozemků paní Machálkové nesouhlasí.

Usnesení č. 2 / 4 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje žádost paní Machálkové o pronájmu obecního pozemku.  
Pro 0  proti 7 zdržel se 0  Návrh nebyl schválen

Bod č.3)   Volba nového místostarosty obce
Dosavadní místostarosta pan Milan Vrba se vzdává funkce místostarosty k datu 31.5.2015.
Od 1.6.2015 na funkci místostarosty zastupitelstvo navrhuje pana Víta Lízala.
Finanční odměna pro místostarostu zůstává ve stejné výši a bude vyplácena odstupujícímu místostarostovi do 31.5.2015 a novému místostarostovi od 1.6.2015.

Usnesení č. 3 / 4 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje na pozici místostarosty od 1. 6. 2015 pana Víta Lízala.  
Pro 6  proti 0  zdržel se 1  Návrh byl schválen

V 19:15 se na zasedání dostavil pan Jan Hrdlička.

Bod č.4)   Oprava chodníků v obci (vyhodnocení nabídek) |
Zastupitelstvu byly předloženy doplněné nabídky na opravu chodníků. Dvě firmy odstoupily. Své cenové nabídky předložila firma Lubomíra Lízala a firma Zemako s.r.o.  Byla naceněna pokládka a zemní práce rovných úseků chodníků, pokládka a zemní práce nájezdových částí chodníků, usazení a materiál dešťového odvodnění. Zastupitelstvo schvaluje levnější variantu. Firma Starex spol. s r.o. předložila nabídku dodávek materiálu. První úsek bude opraven od domu číslo 25 po dům číslo 29. Občané si budou mít možnost zakoupit starou dlažbu.

Usnesení č. 4 / 4 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje dodavatele materiálu – dlažby a obrubníků firmu Starex a dodavatele realizace opravy chodníků firmu Lubomíra Lízala. 
Pro 8  proti 0 zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.5)   Odvedení dešťových vod od školky a obecního bytu  
Na objektu školky a obecního bytu je nutno provést opravu okapů. Okapy se mohou svést přímo do dešťové kanalizace. Byla vyčerpána nádrž na dešťovou vodu a bude sledováno možné nastupování spodních vod do sklepa obecního bytu.

Usnesení č. 5 / 4 / 2015
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod č.6)   Financování
a) Rozpočtové opatření číslo 1/2015 a 2/2015
Pan starosta schválil rozpočtové opatření č. 1/2015 a č.2/2015. Rozpočtové opatření navýšily rozpočet o 100 tis., které se částečně pokryly z výdajů let minulých a z navýšených příjmů. Rozpočtové opatření obsahovaly příjmy a výdaje za DPPO - daň za obec, výdaje za zpracování žádosti na SFŽP, mokřady, opravu cesty. 

Usnesení č. 6a/ 4 / 2015
Zastupitelstvo bere na vědomí. Rozpočtové opatření jsou součástí zápisu.

b) Rozpočtové opatření číslo 3/2015
Zastupitelstvu bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 3/2015, které kryje výdaje za náklady spojené s žádostí na SFŽP, mokřady, komunální odpad, dotace z úřadu práce. Navýšení rozpočtu částečně pokryjí úspory z let minulých.  

Usnesení č. 6b / 4 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015. Návrh je součástí zápisu.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.7)   Zpráva o bezpečnostní situaci v obci
V rámci obvodního oddělení Policie ČR Židlochovice bylo v r. 2014 spácháno celkem 402 trestných činů z čehož se podařilo objasnit 167 trestných činů. Oproti roku 2013 došlo k poklesu spáchaných trestných činů o 76 a navýšení objasněnosti o 1,79 %. Nejvíce převažují krádeže prosté (136) a vloupání (111).
V obci Nesvačilka byly šetřeny 3 trestné činy, přičemž u 2 případu byl zjištěn pachatel. (1x zanedbání povinné výživy, 2x výtržnictví a fyzické napadení). U spáchaných přestupků byly šetřeny 4 přestupky, z čehož u 2 byl zjištěn pachatel. Proti majetku 2 přestupky, přestupky proti občanskému soužití 2.  
Dále byly v obci Nesvačilka provedeny 4 šetření v součinnosti s ostatními složkami.

Usnesení č. 7 / 4 / 2015
Zastupitelstvo bere na vědomí. Zpráva je součástí zápisu.  

Bod č.8)   Mokřady
Na mokřady byl dodán a usazen mostek. Ještě se dodají lavičky. Ve výrobně byly objednány pouze betonové nohy, dřevo dodá a lavičky dokončí a osadí pan Husák. Lavičky budou vyrobeny ze stejného dřeva a nabarveny stejným odstínem jako mostek, aby se dosáhlo estetického vzhledu celého komplexu.
Firma Festuca v.o.s., která prováděla osázení zeleně na mokřadech, navrhla vyčištění a osázení přilehlých ploch mokřadů (4 000m2). Tyto plochy nejsou zahrnuty do dotačního projektu. Osázení se bude hradit z rozpočtu obce. Cenová nabídka byla předložena v celkové výši 46 000 Kč.

Usnesení č. 8 / 4  / 2015  
Zastupitelstvo souhlasí se zatravněním, akceptuje a souhlasí s cenovou nabídkou 
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.9)   Vodoměr
V budově obecního úřadu bylo v posledních 3 měsících naměřeno nadměrné množství odebrané vody na vodoměru. Vodoměr byl v únoru vyměněn za nový, na kterém byl stav 0. Častější kontrola vodoměru odhalila další nárazový odběr v rozmezí 3 týdnů - 8 m3. Zastupitelstvo navrhuje požádat znovu o výměnu vodoměru.   

Usnesení č. 9 / 4 / 2015
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod č.10)           Letecké snímky
Pro knihu o obci Nesvačilka, by zastupitelstvo rádo pořídilo letecké snímky. Pan starosta oslovil několik firem, ale reagovali jen dvě. První nabízí 20 snímků za cenu 4.400,-Kč, termín dodání srpen. Druhá firma nabízí 30 snímků za cenu 3.600,- Kč. Zastupitelstvo pověřilo pana Hrdličku k zjištěním dalších možností.   

Usnesení č. 10 / 4 / 2015
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod č.11)           Reklamní cedule firem
Určení ceny reklamních ploch na směrové cedule pro firmy. Dle vyhlášky obce je cena 1 000,- Kč/rok. Budou zjištěny podrobnosti povolení a umístění ukazatelů na dopravním odboru Židlochovice, eventuálně na stavebním úřadě.    

Usnesení č. 11 / 4 / 2015
Zastupitelstvo odkládá schválení

Bod č.12)           Oslavy
a)   Text na pomník – pan starosta informoval zastupitele o oslovených kamenících a předložil návrh textu na pomník. Zastupitelé nemají proti textu výhrady, ale konečnou podobu pan starosta bude ještě konzultovat s historikem panem Mlatečkem.    

b)  Forma občerstvení – bude rautovými stoly pro cca 150 osob, cena se pohybuje okolo 200,- Kč na osobu. Bude oslovena firma pro zajištění občerstvení. Nápoje alkoholické i nealkoholické si bude každý hradit individuálně.

c)  Fotografie – ve zpravodaji jsou požádáni občané o zapůjčení dobových fotografií. Složení a instalaci fotografií vezme na starost pan Vít Lízal.

d)  Program – oslavy jsou naplánovány na 18. 07. 2015.

Dopoledne bude otevřen obecní úřad, odhalí se památník padlým obětem a v poledne bude vycházet slavnostní průvod od obecního úřadu směrem k hřišti. Budou osloveny spolky, aby se zúčastnily slavnostního průvodu v uniformách.
Na hřišti bude připraveno občerstvení a kulturní program. Odpoledne bude hrát dechová hudba Lácaranka. Budou připraveny atrakce pro děti. 

Usnesení č. 12 / 4 / 2015
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod č.13)           Diskuse

Zpravodaj  - je připraven k distribuci.

Malba  – vymaluje se čekárna a místnosti na obecním úřadě.

Výlet – v sobotu 6.6.2015 obec pořádá zájezd do Znojma a na Bítov. 

Pozemky – nájemné -  Vzhledem ke změně nového občanského zákoníku a užívání pozemků obce bez nájemních smluv je nutné zkontrolovat všechny obecní pozemky a dořešit jejich nájmy jak se soukromými jednotlivci, tak se společnostmi.

Bod č.14)           Závěr

Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání v 21:08 hodin ukončil.

Martin Barták - starosta, Milan Vrba - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Vít Lízal, Lenka Husáková
Zápis byl vyhotoven dne: 04. 05. 2015 Zapisovatel: Michaela Čermáková


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme