6. veřejné zasedání 3.11.2015

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce  ze dne 3. 11. 2015 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1)   Technický bod
2)   Knihovna
3)   Žádost Richter
4)   Splašková kanalizace Martina Nádeníčková
5)   Oprava obecního rozhlasu
6)   Sociální služby Židlochovice
7)   Dobrovolný svazek obcí
8)   Oslavy  
9)   Zateplení obecního úřadu s hasičkou
10)  Schválení rozpočtového opatření 5-8
11)  Diskuze
12)   Závěr

Bod č.1)   Technický bod.
Starosta zahájil jednání v  19: 05 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.

Přítomni:  Martin Barták, Vít Lízal, Josef Kulíšek, Iva Husáková, Jan Hrdlička, Lenka Husákova, Milan Vrba, Pavel Nádeníček.
Nepřítomni: Radek Lízal, - omluven
Zapisovatel: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Vít Lízal, Lenka Husáková
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.

Usnesení č. 1 / 6 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 8  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.2)   Knihovna
Paní Bohumila Pavková z Městské knihovny Židlochovice navštívila dne 29.9.2015 roční návštěvu knihovny. Zastupitelsvu byl předložen Záznam o metodické návštěvě. Dle doporučení paní Pavkové má knihovna některé zastaralé a opotřebované knihy a bylo by vhodné tyto publikace vyřadit. Knihovnice Helena Demlová předložila zastupitelstvu seznam knih na vyřazení.   

Usnesení č. 2 / 6 / 2015
Zastupitelstvo souhlasí s vyřazením zastaralých a opotřebených knih.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.3)   Žádost Richter  
Pan Richter podal žádost o právu provést stavbu přístupové cesty přes obecní pozemek 265/49 a o povolení zřízení sjezdu z jeho pozemku parcelní číslo 216 přes pozemek obce parcelní číslo 265/49 na místní komunikaci.  

Usnesení č. 3 / 6 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje právo provést stavbu přístupové cesty a sjezdu z pozemku parcelní číslo 216 na pozemku parcelní číslo 265/49 na místní komunikaci za těchto podmínek. Použitý materiál cesty bude navržen tak, aby obecní komunikace nebyla při výjezdu ze soukromého pozemku p.č. 216 znečišťována a aby nic nebránilo při předpokládané budoucí výstavbě nové kanalizace a nové konstrukce vozovky.    
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.4)   Splašková kanalizace Martina Nádeníčková
Paní Martina Nádeníčková  při stavbě RD na parcele číslo 161 by se ráda napojila na splaškovou kanalizaci. Dle vyjádření bývalého zastupitelstva je před tímto pozemkem vybudovaná odbočka, ale není zakreslená v mapách. Společnost VAS je ochotna, po vybudování šachty a přípojky vše  zaměřit a zlegalizovat tuto odbočku. Zastupitelstvu byl předložen návrh na vybudování společné šachty pro paní Nádeníčkovou pro parcelu č. 161 a pro obecní byt na parcele č. 159. Náklady na vybudování šachty a přípojky by se hradili na půl s paní Nádeníčkovou. 

Usnesení č. 4 / 6 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje vybudování šachty a přípojky společné splaškové kanalizace pro pozemek parcelní číslo 161 a parcelní číslo 159. Náklady na vybudování budou poděleny rovným dílem mezi oba majitele pozemku. 
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.5)   Oprava obecního rozhlasu
Obecní rozhlas je ve velmi špatném technickém stavu. Společnost Českomoravská telekomunikační s.r.o. nabídla provést opravu rozhlasu. Zakoupila by se nová ústředna, provedla by se revize vedení a amplionů.

Usnesení č. 5 / 6 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje opravu místního rozhlasu a výměnu staré nefunkční ústředny obecního rozhlasu za novou.   
Pro 8  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.6)   Sociální služby Židlochovice
Kraje předávají odpovědnost z financování sociálních služeb na obce s rozšířenou působností. Město Židlochovice vytipovalo potřebné stacionáře v naší lokalitě a rozdělilo je dle skupin potřebnosti. Město Židlochovice žádá zastupitelstvo, aby do rozpočtu na další roky dalo určitou částku na pokrytí části nákladů za obyvatele, kteří budou z naší obce umístěni v některém zařízení, které spravuje město Židlochovice. Zastupitelstvo souhlasí s částkou 10.000,- Kč/za rok dané do rozpočtů příštích období. Příspěvek se bude hradit dle počtu a délce umístění obyvatel ve stacionářích.

Usnesení č. 6 / 6 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje sítě sociálních služeb dle přílohy a schvaluje do rozpočtu na další období finanční příspěvek na částečné financování sociálních služeb pro naše občany ve výši 10.000,-Kč/rok.  
Pro 8  proti 0 zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.7)   Dobrovolný svazek obcí
Dobrovolný Svazek Obcí region Cezava předložila zastupitelstvu ke schválení nové Stanovy svazku obcí Region Cezava.  Některé obce ze spolku Cezava odstupují a změnilo se sídlo společnosti.

Usnesení č. 7 / 6 / 2015
Zastupitelstvo obce Nesvačilka na základě § 84, odst. 2) písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje nové znění tanovy svazku obcí Region Cezava.  
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.8)   Oslavy
V měsíci červenci letošního roku proběhly oslavy k výročí 300 let založení obce. Předkládáme kompletní vyúčtování oslav. V současné době se dokončuje příprava knihy o obci a bude vydána před koncem roku 2015.

Usnesení č. 8 / 6 / 2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Bod č.9)   Zateplení obecního úřadu s hasičkou v obci Nesvačilka

a)  Schválení smlouvy - dotace od SFŽP
Zastupitelstvu byla předložena ke schválení Smlouva č. 15235753 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci: “Zateplení obecního úřadu s hasičkou v obci Nesvačilka“.

Usnesení č. 9a/ 6 / 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvou č. 15235753 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci s názvem: „Zateplení obecního úřadu s hasičkou v obci Nesvačilka“ ve výši 1 021 538,- Kč.   
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

b)  Schválení více prací
Při zateplování se narazilo na několik nutných oprav a dodělávek na  objektu obecního úřadu a hasičské zbrojnice, které nejsou zahrnuty v projektu zateplení. Provedením těchto oprav a nedodělků vzniknou více práce a vyšší náklady než bylo počítáno. Pan starosta předložil seznam těchto prací a zastupitelstvo vedlo diskuzi, které opravy učinit a které neprovést.

Usnesení č. 9b / 6 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje provedení více prací na obecním úřadě a hasičské zbrojnici v rozsahu:
-          oprava a úprava poškozené vazby nad obecním úřadem za cenu 17 500,-Kč,
-          elektromontážní práce na obecním úřadu a hasičské zbrojnici za cenu do 55 000,-Kč,
-          zednické práce v hasičské zbrojnici za cenu 25 000,-Kč,
-          provedení okapového chodníku, zateplení a odizolování pod úroveň izolace domu za cenu 66 359,-Kč,
-          provedení nutných klempířských prací na obecním úřadě a hasičské zbrojnici  za cenu 71 273,-Kč,
-          montáž podhledu střechy + fasádní barva za cenu 29 920,-Kč,
-          zateplení střechy věže za cenu 9 499,-Kč,
-          stavební úpravy nad rámec projektu za cenu 15 965,-Kč.
Pro 8  proti 0 zdržel se 0   Návrh byl schválen

c)  Úhrada části víceprací
Při montáži zateplení obecního úřadu a hasičky, bylo zjištěno zvětralé nadzákladové zdivo.

Usnesení č. 9c / 6 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje žádost o čerpání smluvní rozpočtové reservy ve výši 61 970,76,-Kč, dle změnového listu ze dne 26.10.2015. Celková výše víceprací, opravy nadzákladového zdiva je 65 742,-Kč. Na tuto částku bude uzavřen dodatek č.1, ke smlouvě č. SOD 831 ze dne 24.9.2015
Pro 8  proti 0 zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.10)           Schválení rozpočtového opatření

a.  Rozpočtové opatření č. 5/2015, 6/2015, 7/2015
Starosta obce v rámci své kompetence proved rozpočtové opatření č. 5/2015, 6/2015, 7/2015. 

Usnesení č. 10a / 6  / 2015
Zastupitelstvo bere na vědomí.

b.  Rozpočtové opatření č. 8/2015
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 8/2015.   

Usnesení č. 10b / 6 / 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015. Návrh je součásti zápisu.
Pro 8  proti 0 zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.11)           Diskuze
Územní plán – studie
Starosta obce pozve paní architektku k objasnění potřebnosti dodělat Územní studii na parcely, které budou do budoucna sloužit jako stavební místa.

Stromy - odstranění
Byla oslovena majitelka stromů stojících na pozemcích 265/38 a 265/24. Tyto stromy je potřeba odstranit. Majitelka souhlasím s tím, že obec  odstraní  stromy z výše uvedených pozemků na vlastní náklady.

Dětské hřiště
Některé prvky na dětském hřišti potřebují opravit. Zastupitelstvo souhlasí s odstraněním poškozených prvků a postupné nahrazení za nové.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr byl otevřen každou sobotu. V zimních měsících bude dvůr v měsících prosinec, leden, únor uzavřen. Zastupitelstvo navrhuje nechat sběrný dvůr v příštím roce otevřen pouze jednou za dva týdny.

Dětské akce
Paní Husáková před vánocemi bude s dětmi v dílničkách vytvářet vánoční dekorace, které se občané budou moci prohlédnout na každoroční Vánoční besídce.

Bod č.12)           Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání v 20:50 hodin ukončil.

Martin Barták - starosta, Vít Lízal - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Lenka Husáková, Vít Lízal
Zápis byl vyhotoven dne:  6.11.2015  Zapisovatel: Michaela Čermáková

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme