5.veřejné zasedání 30.06.2015

Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 6. 2015 v 19.00 hod na OÚ. 

Program jednání:
1)   Technický bod
2)   Schválení Veřejnoprávní smlouvy o sociálně-právní ochraně dětí
3)   Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka NN Machálek
4)   Schválení nájemní smlouvy – pan Slatinský
5)   Schválení Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby
6)   Udělení souhlasu k provedení přestavby RD
7)   Projednání žádosti parkovacích míst
8)   Schválení dotace na zateplení OÚ
a)   Schválení přijetí dotace od SFŽP
b)   Schválení zástupce pro akci Zateplení obecního úřadu s hasičkou v obci Nesvačilka 
c)   Schválení firmy, která provede výběrové řízení na zhotovitele a technický dozor akce Zateplení obecního úřadu s hasičkou
9)    Schválení Dotace pro SDH Nesvačilka
10)          Schválení Dotace pro ZŠ a MŠ Těšany 
11) Schválení Závěrečného účtu a Zprávy o přezkumu hospodaření
a)   obce Nesvačilka
b)   DSO region Cezava
c)   DSO region Židlochovicko
12) Schválení účetní závěrky
13) Schválení rozpočtového opatření č. 4
14)  Oslavy 300 let obce
15)  Územní plán
16)  Diskuze
17)  Závěr

Bod č.1)   Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:01 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni:      Martin Barták, Radek Lízal, Vít Lízal, Josef Kulíšek, Lenka Husákova, Milan Vrba, Pavel Nádeníček.
Nepřítomni:  Iva Husáková, Jan Hrdlička - omluveni
Zapisovatel: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Vít Lízal, Lenka Husáková
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Z programu bude vyřazen Souhlas k provedení přestavby. 

Program bude doplněn o schválení žádosti pana Čermáka.

Usnesení č. 1 / 5 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 7  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.2)   Schválení Veřejnoprávní smlouvy o sociálně-právní ochraně dětí  
Podle zákona č. 359/1999 Sb., musí každá obec zabezpečit sociálně-právní ochranu dětí. Město Židlochovice již pro naši obec vykonává agendu na úseku projednávání přestupků. Obec Nesvačilka nemá možnosti vykonávat sociálně právní ochranu dětí, a proto se rozhodla uzavřít veřejnoprávní smlouvu s městem Židlochovice. 

Usnesení č. 2 / 5 / 2015
Zastupitelstvo obce Nesvačilka schvaluje veřejnoprávní smlouvu s městem Židlochovice, na úseku výkonu přenesené působnosti v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou povinností stanovených obecním úřadům v § 10 odst. 1 písm. a) a g), § 15 odst. 1, § 32 odst. 1, § 37 odst. 1 a 2, a § 51 odst. 1 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, které zůstávají zachovány. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.3)   Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka NN Machálek
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330032880/001 na pozemky p.č. 265/49, 251/15, v Katastrálním území Nesvačilka na přípojku - kabel NN, skříň NN pro pana Machálka.

Usnesení č. 3 / 5 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330032880/001 na pozemky p.č. 265/49, 251/15, v Katastrálním území Nesvačilka na přípojku - kabel NN, skříň NN pro pana Machálka. Firma E-ON provede domluvenou opravu poničené komunikace při této stavbě.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen
V 19:08 se na zasedání zastupitelstva dostavil pan Jan Hrdlička.
Bod č.4)   Schválení nájemní smlouvy – pan Slatinský
Pan Slatinský požádal obec o pronájem pozemku sousedícího s jeho výrobní halou v Nesvačilce. Obecní záměr na pronájem pozemku parcelní číslo 265/ 18 o rozloze 369 m2 visel na Úřední desce a na úřední desce umožňující dálkový přístup od 30.4.2015 do 18.5.2015.
Zastupitelstvo se rozhodlo firmě Bison sportswear, s.r.o. pana Slatinského z parcely číslo 265/18 pronajmout 200 m2 pozemku za cenu 1/Kč/rok na jeden rok za účelem navýšení parkovacích míst pro zaměstnance. Na pozemku nebudou umístěny žádné trvalé stavby, které nelze po uplynutí nájemní smlouvy bezplatně odstranit.

Usnesení č. 4 / 5 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje pronajmout firmě Bison sportswear, s.r.o. pana Slatinského pronajmout 200m2  z pozemku parcelní číslo 265/18 na 1 rok za cenu 1 Kč/ rok.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.5)   Schválení Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby
Pozemkový úřad předložil obci k podpisu Smlouvu o udělení souhlasu k provedení stavby, včetně zákresu dotčených pozemků. Stavba bude provedena na úseku mezi hřištěm, stavebninami a školou. Jedná se o protipovodňové opatření.

Usnesení č. 5 / 5 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o udělení souhlasu k provedení stavby se Státním pozemkovým úřadem, k provedení stavby Protipovodňové opatření v katastru obce Nesvačilka.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.6)   Projednání žádosti parkovacího místa
Obec obdržela žádost manželů Strouhalových o udělení povolení zbudovat parkovací místo na obecním pozemku před domem č.p. 70. Zastupitelstvo schvaluje vytvoření 1 parkovacího místa na pozemku parcelní číslo 210/1.

Usnesení č. 6 / 5 / 2015
Zastupitelstvo vyhovuje žádosti manželům Strouhalovým a souhlasí s vybudováním jednoho parkovacího stání za těchto podmínek:
1. Dodání zákresu parkovacího místa s rozměry
2. Použitý povrch a jeho usazení musí dovolit vsakování dešťových vod na pozemku.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.7)   Schválení dotace:  Zateplení obecního úřadu s hasičkou v obci Nesvačilka

a)  Schválení přijetí dotace od SFŽP
Obec podala žádost na Státní fond životního prostředí o udělení dotace na zateplení obecního úřadu a hasičky. Státní fond žádosti vyhověl a obci poskytl dotaci ve výši 1 021 538 korun. Zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace.

Usnesení č. 7a/ 5 / 2015
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci: Zateplení obecního úřadu s hasičkou v obci Nesvačilka ve výši 1 021 538,- Kč.   
Pro 8  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

b)  Schválení zástupce pro akci: Zateplení obecního úřadu s hasičkou v obci Nesvačilka
Zastupitelstvu navrhuje jako zástupce pana Martina Bartáka pro zastupování obce ve věci: Zateplení obecního úřadu s hasičkou v obci Nesvačilka.  

Usnesení č. 7b / 5 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje jako zástupce pana Martina Bartáka pro zastupování obce ve věci: Zateplení obecního úřadu s hasičkou v obci Nesvačilka.  
Pro 8  proti 0  zdržel se 1    Návrh byl schválen

c)  Schválení firmy, která provede výběrové řízení na zhotovitele, technický dozor a administrativní agendu se Státním fondem životního prostředí na akci: Zateplení obecního úřadu s hasičkou v obci Nesvačilka.
Zastupitelstvu byly předloženy 2 nabídky firem.
1)       Husák Invest Managenent, s.r.o.
2)       RPA Tender, s.r.o.  

Usnesení č. 7c / 5 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje firmu Husák Invest Managenent, s.r.o. pro provedení výběrového řízení na zhotovitele, technický dozor a administrativní agendu akce: Zateplení obecního úřadu s hasičkou v obci Nesvačilka.  
Pro 8  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.8)      Schválení Dotace pro SDH Nesvačilka
SDH Nesvačilka si podala žádost o Dotace na pořádání tradičních hodů v obci Nesvačilka. Obec každoročně přispívala částkou 10 tis., v loňském roce přispěla částkou 15 tis.

a)    Zastupitelstvo schvaluje dotaci ve výši 15 tisíc korun. 

Usnesení č. 8a / 5 / 2015  
Zastupitelstvo schvaluje Dotaci SDH Nesvačilka ve výši 15.000,- Kč na pořádání hodů v Nesvačilce. 
Pro 8  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

b)    Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce s SDH Nesvačilka.

Usnesení č. 8b /5 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro SDH Nesvačilka na pořádání hodů v Nesvačilce. 
Pro 8  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen 

Bod č.9)   Schválení Dotace pro ZŠ a MŠ Těšany
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 2. Veřejném zasedání Usnesením č. 9c/2/2015 příspěvky dětem navštěvující mateřskou školu. Obec příspěvky za předškolní vzdělávání hradila přímo MŠ a ZŠ Těšany. Změnou zákona 250/2000Sb. musí podat ZŠ a MŠ žádost o dotaci a obec ji musí schválit a uzavřít Veřejnoprávní smlouvu.

a)    Zastupitelstvo schvaluje dotaci ve výši 9.975,- korun pro předškolní vzdělávání.

Usnesení č. 9a / 5 / 2015  
Zastupitelstvo schvaluje Dotaci MŠ a ZŠ Těšany ve výši 9.975,- Kč na předškolní vzdělávání. 
Pro 8  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

b)    Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce s MŠ a ZŠ Těšany.

Usnesení č. 9b /5 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro ZŠ A MŠ Těšany na předškolní vzdělávání. 
Pro 8  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen 

Bod č.10)           Schválení závěrečného účtu a Zprávy o přezkumu hospodaření
a) obce Nesvačilka za rok 2014
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014, který byl vyvěšen na úřední desce od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
za rok 2014.
K návrhu Závěrečného účtu se nikdo z občanů nevyjádřil.

Usnesení č. 10a / 5 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

b. DSO region Cezava
Dle § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl předložen zastupitelstvu obce Nesvačilka Závěrečný účet DSO Region Cezava za rok 2014. Návrh závěrečného účtu DSO region Cezava za rok 2014 a Zpráva o přezkoumání hospodaření byl vyvěšen na úřední desce od 4. 6. 2015 do 25. 6. 2015.

Usnesení č. 10b / 5 / 2015
Zastupitelstvo bere na vědomí

c. DSO region Židlochovicko    
Dle § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl předložen zastupitelstvu obce Nesvačilka Závěrečný účet DSO Židchovicko za rok 2014. Návrh závěrečného účtu DSO region Židlochovicko za rok 2014  a Zpráva o přezkoumání hospodaření byl vyvěšen na úřední desce od 1. 4. 2015 do 25. 4. 2015.

Usnesení č. 10c / 5 / 2015
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod č.11)           Schválení účetní závěrky obce Nesvačilka za rok 2014
Zastupitelstvu obce byla předložena Účetní závěrka obce Nesvačilky za rok 2014, která se skládá z Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy, Zprávy o přezkumu hospodaření, Inventarizační zprávy, vše k datu 31.12.2014. Zastupitelstvo rozhoduje o převodu hospodářského výsledku na účet nerozděleného zisku.

Usnesení č. 11 / 5 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku obce Nesvačilka za rok 2014. Hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet nerozděleného zisku. Protokol je součástí zápisu
Pro 8  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.12)           Schválení rozpočtového opatření č. 4/2015
Zastupitelstvu obce bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 4/2015. Rozpočtové opatření navyšuje rozpočet o Dotace na zateplení obecního úřadu a výdaje spojené s oslavami obce, které budou pokryty z nerozděleného zisku let minulých.

Usnesení č. 12 / 5 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4. Návrh je součástí zápisu.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

V 19:35 se na zasedání dostavila paní Iva Husáková.

Bod č.13)           Oslavy 300 let založení obce Nesvačilka

Zastupitelstvu byly předloženy následující návrhy:

 • Nákup a doprava kamene 24 500,- Kč
 • Pozvánky 180 ks
 • Víno s etiketami – 100 ks bílého a 60 ks červeného
 • Pohlednice – 300 ks starší pohled, 300 ks nový pohled
 • Tužka s popisem - 500 ks
 • Hrnek s popisem - 200 ks
 • Sklenička na víno - 200 ks
 • Catering pro 300 osob za 60 000,- Kč
 • Kapela Lácaranka za 20 000,- Kč
  Na všechny předměty a tiskoviny byl předložen grafický návrh.

Usnesení č. 13 / 5 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje návrhy a kusy reklamních předmětů a cenu cataringu.    
Pro 9  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen 

Bod č.14)           Územní plán – studie
Obec v roce 2011 dokončila nový Územní plán. V letošním roce uplyne ochranná lhůta pro možnost dodělat Územní studii na parcely, které budou do budoucna sloužit jako stavební místa.

Usnesení č. 14 / 5 / 2015
Zastupitelstvo pro nedostatek podrobností odkládá rozhodnutí.

Bod č.15)           Schválení žádosti pana Čermáka
Obec obdržela žádost pana Čermáka o koupi, nebo pronájem pozemku parcelní číslo 128
o výměře 210 m2 sousedícího s jeho nemovitostí č.p. 75 a parcelami 133/5 v Nesvačilce. Prodej pozemku by byl proti obecnímu zájmu a proto není možný.   

Usnesení č. 15 / 5 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku parcelní číslo 128.
Pro 0  proti 9  zdržel se 0   Návrh nebyl schválen

Bod č.16)           Diskuze
Pod konci  - dodá se lavička pod Kopcama.
Oslavy  – zajistit fotografa a pozvat novináře.

Bod č.17)           Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání v 20:25 hodin ukončil. 

Martin Barták - starosta, Vít Lízal - místostarosta,
ověřovatelé zápisu: Vít Lízal, Lenka Husáková 
Zápis byl vyhotoven dne: 02. 07. 2015 Zapisovatel: Michaela Čermáková


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme