2. veřejné zasedání 16.12.2014

 Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce  ze dne 16. 12. 2014 v 19.00 hod na OÚ.  

Program jednání: 

1)      Technický bod

2)      Schválení kulturního a stavebního výboru  

3)      Schválení OZV 1/2014

4)      Projednání vodného, stočného, dodatek k evidenci

5)      Projednání žádosti Drahonský

6)      Projednání vnitřního předpisu

7)      Zvolení zástupce do DSO Cezava a DSO Židlochovicko

8)      Schválení dodatku smlouvy se společností Energie pod kontrolou

9)      Schvalování příspěvků

a)      Příspěvek na děti

b)      Příspěvek jubilantům

c)      Příspěvek dětem MŠ

d)     Příspěvek na flortbal Aligators

e)      Příspěvek na florbal Orel

f)       Příspěvek DSO Region Cezava

g)      Příspěvek DSO Region Židlochovicko

h)      Příspěvek IDS JMK

10)  Finanace

a)      Stav financí

b)      Rozpočtové opatření č. 9/2014

c)      Schválení rozpočtového výhledu 2016-2018

d)     Schválení rozpočtu na rok 2015

e)      Pověření starosty obce Nesvačilka k provádění rozpočtových opatření

11)  diskuze

12)   závěr

Bod č.1)   Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:05 hod.a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni:  :  Martin Barták,  Iva Husáková, Lenka Husáková, Josef Kulíšek, Radek Lízal, Vít Lízal, Pavel Nádeníček, Milan Vrba.
Nepřítomni:  omluveni - Jan Hrdlička, Vít Lízal
Zapisovatel: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Lenka Husáková, Milan Vrba
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.  Připomínky, ani návrhy nebyly vzneseny.

Usnesení č. 1 / 2 / 2014
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 7  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen 

Bod č.2)   Schválení kulturního a stavebního výboru

a. Volba členů kulturního výboru
Zastupitelstvo navrhlo do Kulturního výboru paní Ivu Husákovou, paní Hanu Ondráčkovou, paní Janu Hönigovou, paní Ludmilu Fialovou a paní Miroslavu Podlouckou
Usnesení č. 2a/ 2 / 2014
Zastupitelstvo schvaluje navržené členy kulturního výboru: 
Předseda výboru:  Iva Husáková   členové: Hana Ondráčková, Jana Hönigová, Ludmila Fialová, Miroslava Podlouckou
Pro 7  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

b. Volba členů stavebního výboru
Zastupitelstvo navrhlo do Stavebního výboru pana Víta Lízala, Josefa Kulíška, Martina Bartáka 
Usnesení č. 2b/ 2 / 2014
Zastupitelstvo schvaluje navržené členy stavebního výboru:
Předseda výboru:  Vít Lízal            členové: Josef Kulíšek, Martin Barták
Pro 6  proti 0  zdržel se 1  Návrh byl schválen

Bod č.3)   Schválení Obecně závazné vyhlášky 1/2014
Zastupitelstvu byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů. Návrh vyhlášky je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 3 / 2 / 2014
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014.  
Pro 7  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.4)   Schválení Vodného a stočného, Dodatek k evidenci
Společnost předložila návrh ceny vodného a stočného na rok 2015. Cena zvýšeného vodného je stanovena na 31,70Kč, nezvýšená cena stočného činí 36,00 Kč. Ceny jsou bez DPH. Dále předložila Dodatek č. 11 ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a jejím předání. Cena za služby zůstala ve stejné výši. Dodatkem se prodlužuje služba.
Usnesení č. 4 / 2 / 2014
Zastupitelstvo schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2015 a Dodatek č. 11 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a jejím předání
Pro 7  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.5)   Projednání žádosti pan Drahonský
Pan Pavel Drahonský  předložil zastupitelům žádost o povolení na připojení k dešťové kanalizaci pro domácí čističku odpadních vod. Dále předložil žádost o provedení přípojky plynu pro nemovitost č.p. 92. Přívod povede přes pozemky obce. Majitel pozemku by rád zakoupil atestovanou malou podzemní domovní čistírnu odpadních vod na svém pozemku, vyčištěnou vodu následně vypouštěl do dešťové kanalizace.      
Usnesení č. 5 / 2 / 2014
Zastupitelstvo souhlasí s vypouštěním vody z domácí čistírny odpadních domu č. 92 do vsakovací dešťové kanalizace, požaduje dodání certifikátu na čistírnu odpadních vod. Souhlasí s přípojkami plynu vedené na pozemcích obce. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za standardních podmínek.    
Pro 7  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.6)   Projednání Vnitřního předpisu
Zastupitelstvu byl předložen návrh na stanovení pravidel pro schvalování veřejných zakázek. 
Do 100.000,- Kč přímé schválení – jedná se o menší zakázky (opravy světel, cest, ČOV apod.) v kompetenci starosty obce
O 100.000,- do 500.000,- Kč před schválením 2-3 nabídky v kompetenci zastupitelstva
Nad 500.000,- Kč výběrové řízení.

Usnesení č. 6 / 2 / 2014
Zastupitelstvo schvaluje takto předložený vnitřní předpis.  
Pro 7  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.7)   Zvolení zástupce pro DSO Cezava, MAS Za Humnama, DSO Židlochovicko
Zastupitelstvo navrhuje pana starostu Martina Bartáka jako zástupce obce Nesvačilka. 
Usnesení č. 7 / 2  / 2014  
Zastupitelstvo schvaluje zástupce pana Martina Bartáka pro DSO Cézava, MAS Za Humnama a DSO Židlochovicko  

Pro 6  proti 0  zdržel se  1 Návrh byl schválen

Bod č.8)   Schválení Dodatku č. 1 se společností Energie pod kontrolou
Společnost Energie pod kontrolou nakupuje pro obec elektrickou energii. Za správu odběrných míst se Dodatkem sníží paušální částka od 1.1.2015 z 5.000,- Kč na 3.900,- Kč bez DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2019 s automatickým prodlužováním po 5 letech.
Usnesení č. 8 / 2  / 2014  
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 se společností Energie pod kontrolou

Pro 0  proti 7  zdržel se 0   Návrh nebyl schválen
Bod č.9)   Schválení příspěvků
a.  Příspěvek na děti
Zastupitelstvo navrhuje poskytnutí finančního příspěvku při narození dítěte ve výši 3.000,- Kč.
Usnesení č. 9a / 2  / 2014  
Zastupitelstvo schvaluje jednorázový peněžní dar ve výši 3.000,- Kč při narození dítěte. Finanční dar se poskytuje rodičům, kteří se v obci zdržují a mají i s dítětem v obci trvalý pobyt. 
Pro 7  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

b.  Příspěvek jubilantům
Zastupitelstvo navrhuje poskytnutí příspěvku jubilantům, věcného daru při dovršení 70 let věku a následně každých 5 let ve výši 500,-Kč.
Usnesení č. 9b / 2  / 2014  
Zastupitelstvo schvaluje jubilantům poskytnutí příspěvku na věcný dar ve výši 500,- Kč při dovršení 70 let věku a následně každých 5 let.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

c.  Příspěvek dětem MŠ
Zastupitelstvo bude pokračovat v placení příspěvku dětem navštěvující mateřskou školu ve všech mateřských školách ve výšce maximálně 350,- Kč na dítě a měsíc.
Usnesení č. 9c / 2  / 2014  
Zastupitelstvo schvaluje hradit příspěvky dětem navštěvující mateřskou školu ve výši maximálně 350,- Kč na dítě a měsíc.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

d.  Příspěvek florbal Aligators, o.s.
Obec obdržela žádost o dotaci na podporu žákovských družstev hochů a dívek a dorosteneckého družstva dívek od Florbalového klubu Aligators, o.s. a ZŠ a MŠ Těšany. Protože za florbalové družstvo Aligators nehraje tolik občanů, zastupitelstvo navrhuje schválit příspěvek Aligators, o.s. ve výši 1.000,- Kč.
Usnesení č. 9d / 2 / 2014
Zastupitelstvo schvaluje neinvestiční příspěvek na podporu družstva žáků, žákyň a žen pro Florbalový klub Aligators, o.s. při Zš a Mš Těšany ve výši 1.000,- Kč.
Pro 7  proti 0  zdržel se  0    Návrh byl schválen
e.   Příspěvek florbal Orel
Obec obdržela žádost o dotaci na podporu Orelské florbalové ligy, elévů, žáků, žákyň, juniorů, mužů a žen. Asi osm občanů naší obce trénuje a hraje také za družstvo Orel Těšany. Zastupitelstvo navrhuje schválit příspěvek Orlu Těšany ve výši 4.000,- Kč.
Usnesení č. 9e / 2 / 2014
Zastupitelstvo schvaluje neinvestiční příspěvek na podporu družstva elévů, žáků, žákyň, mužů a žen pro Florbalový klub Orel Těšany ve výši 4.000,- Kč.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

f.   Příspěvek DSO Region Cezava
DSO Region Cezava předložil k odsouhlasení neinvestiční příspěvek DSO Region Cezava na rok 2015 ve výši 12,- Kč na 1 obyvatele pro Region Cezava a 10,-Kč na 1 obyvatele pro MAS Za Humnama. Celkový příspěvek pro rok 2015 činí 7.128,-Kč. Do rozpočtu na rok 2015 bude příspěvek narozpočtován ve výši 7.200,-Kč.
Usnesení č. 9f / 2/ 2014
Zastupitelstvo schvaluje neinvestiční členský příspěvek DSO Region Cezava a MAS Za Humnama pro rok 2015 ve výši 7.128,-Kč
Pro 7  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

g.   Příspěvek DSO Židlochovicko
DSO Region Židlochovicko předložil k odsouhlasení neinvestiční příspěvek na rok 2015 ve výši 11,- Kč na 1 obyvatele,  tj. 3.564,- Kč. Do rozpočtu na rok 2015 bude příspěvek narozpočtován ve výši  3.600,-Kč.
Usnesení č. 9g / 2 / 2014
Zastupitelstvo schvaluje neinvestiční členský příspěvek DSO Region Židlovicko pro rok  2015 ve výši         3.564,-Kč
Pro 7  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

h.   Příspěvek na financování systému IDS JMK
Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok ve výši 50,- Kč na 1 obyvatele. Příspěvek pro rok 2015 ve výši 16.200,-Kč.
Usnesení č. 9h / 2 / 2014
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2015 ve výši 16.200,-Kč
Pro 7  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.10)            Finance

a.   Stav financí na účtu

K 30. 11. 2014 je na bankovních účtech a v pokladně celková částka 4.345 tis. Kč.
Usnesení č. 10a / 2 / 2014
Zastupitelstvo bere na vědomí stav financí

b.   Rozpočtové opatření č. 9/2014
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 9/2014. Jedná se o přesun položek, pokrytí nenarozpočtovaných výdajů.  
Usnesení č. 10b / 2 / 2014
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014 Návrh je součástí zápisu. 
Pro 6 proti 0  zdržel se 1   Návrh byl schválen

c.  Schválení rozpočtového výhledu
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtového výhledu 2016 – 2018.
Usnesení č. 10c / 2 / 2014
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled 2016 – 2018. Návrh je součástí zápisu.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

d.   Schválení rozpočtu na rok 2015
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu na rok 2015. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a desce s elektronickým přístupem od 25.11.2014 do 16.12.2014. Nikdo z občanů se před schválením k němu nevyjádřil a nevznesl připomínky.
Usnesení č. 10d / 2 / 2014
Zastupitelstvo schvaluje upravený rozpočet na rok 2015.  Návrh je součástí zápisu.
Příjmy zvýšit – pol. 1340 Poplatky za komunální odpad z 165.000,- na 175.000,- Kč
              snížit – pol 4112 Neinv. transfery na Státní správu z 59.500,- na 58.800,-
Výdaje snížit – Provoz silniční veřejné dopravy z 16.400,- na 16.200,-
opravit:  3314 Knihovna částka 400,- Kč; 3412 Sport. zař. – pronájem částka  4.500,-Kč
Financování snížit položku 8115 z 350 600,-Kč na 341 100,- Kč
Pro 7  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

e.  Pověření starosty obce Nesvačilka k provádění rozpočtových opatření
Zastupitelstvo pověřuje pana starostu obce Nesvačilka k provádění rozpočtových opatření do výšky 50.000,- Kč.
Usnesení č. 10e / 2 / 2014
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Nesvačilka k provádění rozpočtových opatření do výše 50.000,- Kč
Pro 7  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.11)           Diskuze

Mokřady –  Dnes proběhl další kontrolní den. Stavební dozor i vedoucí dodavatelské firmy prošli stavbu a udělali zápis. Ještě se musí upravit cesta do původního stavu. Kolem je terénní úprava
a hrozí, že auta rozjezdí hlínu, tím pojde k zničení díla. Jsou dvě možnosti, jak tomu zabránit.
1) navést kameny, 2) osadit dřevěnými hranoly. Byla vybrána druhá varianta, která se musí uskutečnit co nejdříve.    

Biokoridory – Před 14 dny velmi pršelo a mrzlo. Všude byla velká námraza a stromy i keře vysázené v loňském roce kolem polních cest, i přes odstranění námrazy, byly velmi poničené.
Pan starosta informoval Pozemkový fond a požádal o pomoc. Zástupce fondu navštívil naši obec
a doporučil stromy ošetřit prořezem a ochranným nátěrem. Jinou pomoc, nebo náhradu nám však neposkytnou, protože jim nenáleží následná péče. Zahradník vše prošel, prořezal a ošetřil poškozený porost. Postříkal keře proti okusu a označil suché stromy a keře.

Vysazování stromů -  občané, pokud budou chtít vysazovat porost na pozemcích, musí nejdříve ústně, nebo písemně požádat obec o souhlas, aby se nestalo, že porost bude vysázen na nevhodném místě (nad infrastrukturou, omezení viditelnosti apod.).

Dětská herna – v prostoru školky obec nechala opravit, vymalovat a položit koberec do jedné místnost. Tato bude sloužit maminkám s dětmi k setkávání a hraní si.

Dotace na dětské hřiště – bylo poukázáno sledovat dotace na obnovu dětského hřiště. V současné době nejsou známi žádné dotace na dovybavení těchto prostor. V průběhu příštího roku  budeme sledovat dotační tituly s kterých by šlo dětské hřiště doplnit.

Veřejné osvětlení – byl podán návrh na pozdější rozsvěcování a dřívější zhasínání veřejného osvětlení.

Pálení – byl podán návrh, aby obec vymezila vyhláškou možnost volného pálení odpadu na určité dny.

Skladování bio odpadu – obec uvažuje pro potřebu obce o vytvoření prostoru pro uskladňování odpadu z travního porostu v prostoru za školou.

Bod č.12)           Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání v 20:46 hodin ukončil.

Martin Barták - starosta, Milan Vrba - místostarosta
ověřovatelé zápisu:  Lenka Husáková, Milan Vrba  
Zápis byl vyhotoven dne: 18.12.2014  Zapisovatel: Michaela Čermáková


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme