Ustanovující zasedání 05.11.2014

Ustavující zasedání zastupitelstva obce v Nesvačilce dne 05. listopadu 2014 pro volební období 2014 – 2018

Program jednání: 
1)       Zahájení a kontrola účasti
2)       Složení slibu
3)       Technický bod
    a)       Schválení programu zasedání
    b)       Schválení ověřovatelů zápisu 
    c)       Schválení zapisovatele
4)              Volba starosty, místostarosty a výše odměn členům zastupitelstva
    a)       Volba starosty
    b)       Volba místostarosty
    c)       Výše odměn neuvolněným zastupitelům
5)              Volba členů finančního a kontrolního výboru
     a)       Volba členů finančního výboru
     b)       Volba členů kontrolního výboru
6)       Diskuze
7)       Závěr 

Bod č.1)      Zahájení a kontrola účasti.

Dosavadní starosta pan Milan Vrba zahájil Ustavující zasedání zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018 v 19:10 hod. a přivítal všechny přítomné. 
Konstatoval, že Ustavující zasedání bylo řádně svoláno a oznámeno dle § 91 a § 93 zákona o obcích - řádně oznámeno na úřední elektronické desce umožňující dálkový přístup, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Ustavujícímu zasedání zastupitelstva obce předsedá dosavadní starosta pan Milan Vrba do chvíle, než bude zvolen nový starosta obce z nového zastupitelstva.

Kontrola účasti: Michaela Čermáková, Jaroslav Klanica, Martin Antl, Jiří Endlicher…   

Přítomni nově zvolení zastupitelé: Martin Barták, Jan Hrdlička, Iva Husáková, Lenka Husáková, Josef Kulíšek, Radek Lízal, Vít Lízal, Pavel Nádeníček, Milan Vrba. 

Nepřítomni: ----- 

Bod č.2)      Složení slibu

Podle §69 odst. 3 zákona o obcích, skládá člen zastupitelstva slib před zastupitelem obce po přečtení slibu pronesením slova „slibuji“. Složením slibu potvrdí svým podpisem. Členové zastupitelstva tak učinili a složili tak zákonem stanovený slib a ujali se svých mandátů.

Usnesení č. 2 / 1 / 2014
Devět členů zastupitelstva obce složilo slib bez výhrad a mohou vykonávat svůj mandát.

Pro 9  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl  schválen 

Bod č.3)      Technický bod

a.  Schválení programu zasedání

Předsedající vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání. Připomínky za stan zastupitelstva, ani hostů nebyly vzneseny.

Usnesení č. 3a / 1 / 2014
Zastupitelstvo obce Nesvačilka schvaluje program jednání               
Pro 9  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen 

b.  Schválení ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Vít Lízal, Lenka Husáková

Usnesení č. 3b / 1 / 2014
Zastupitelstvo obce Nesvačilka schvaluje ověřovatele zápisu paní Lenku Husákovou a pana Víta Lízala.
Pro 8  proti 0  zdržel se 1   Návrh byl schválen 

c.  Schválení zapisovatele

Zapisovatelkou zápisu byla navržena paní Michaela Čermáková.

Usnesení č. 3c / 1 / 2014
Zastupitelstvo obce Nesvačilka schvaluje zapisovatelku zápisu paní Michaelu Čermákovou
Pro 9  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen  

Bod č.4)      Volba starosty, místostarosty a výše odměn členům zastupitelstva obce

a.   Volba starosty

Předsedající přistoupil k volbě neuvolněného starosty. Volba starosty bude veřejná  - aklamací zvednutím ruky.
Zastupitelstvo navrhuje na volební období 2014 až 2018 pana Martina Bartáka nar. xx.xx.xxxx, bytem Nesvačilka xx, na starostu obce Nesvačilka

Usnesení č. 4a/ 1 / 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení do neuvolněné funkce pro období 2014 – 2018  pana MARTINA BARTÁKA nar. xx.xx.xxxx bytem Nesvačilka xx, starostou obce Nesvačilka
Pro 7 proti 0 zdržel se 2   Návrh byl schválen 

Dosavadní starosta pan Milan Vrba si vzal slovo a řekl, že si váží všech lidí, starších lidí i zastupitelů bývalého vedení obce, kteří kdy pro obec něco udělali. Je si vědom generačních rozdílů bývalých a současných zastupitelů. Obec je a byla ve velmi dobrém stavu díky minulému i odstupujícímu zastupitelstvu. I přes krizi a velké investice je ekonomicky stabilní. Snad odstupující zastupitelstvo, které z poloviny zůstává, udělalo také velký kus práce. Poděkoval všem zastupitelům za zodpovědnou práci, kterou vykonávali příkladně a zodpovědně po celou dobu. I volby ukázaly, že tato cesta byla správná a lidé jsou spokojeni. Podotkl, že nezáleží jen na starostovi obce, ale na všech zastupitelích. Starosta sám nic nezmůže. Protože obec má veškeré inženýrské sítě vybudované, nové zastupitelstvo čeká práce která je podstatná a důležitá, ale nebude až moc vidět pouhým okem.
Není pravda, že starosta ovládá obec. Obec ovládá dobře fungující zastupitelstvo. Před 4 lety zastupitelstvo slíbilo, že jsou Nesvačiláci a těmi i zůstanou. Spolupráce obce, myslivců, hasičů, důchodců, i maminek funguje ke spokojenosti všech. Jsme příliš malá obec na to, abychom se mohli kastovat a ostatní obce nám závidí, že se dokážeme i přes neshody domluvit.  
Poděkoval minulým zastupitelů panu Klanicovi, Lízalovi, Bednářovi, Kocurkovi a dalším za vše co pro obec vykonali, odstupujícím zastupitelům za pokračování v jejich práci a budoucím popřál mnoho zdaru, aby pokračovali dál v tom, co je ještě potřeba dodělat.
Nyní čeká zastupitele období, kdy se musí sejít a probrat, co je priorita, co chtějí udělat. Co nejrychleji se musí sestavit rozpočet na příští rok.
Poděkoval za pozornost a předal slovo novému panu starostovi Martinovi Bartákovi. 

Nově zvolený pan starosta Martin Barták se ujal slova a pokračoval v jednání zastupitelstva

Nejdříve poděkoval za slovo a důvěru, kterou dostal jako zvolený starosta. Doufá, že nezklame a bude se snažit navázat a pokračovat v tom, co je dobré a co je zvykem. Je si vědom, že je to nelehký úkol a požádal pana Milana Vrbu, aby mu byl nápomocen jako místostarosta.

b.  Volba místostarosty

Zastupitelstvo navrhuje na volební období 2014 až 2018 pana Milana Vrbu nar. xx.xx. xxxx, bytem Nesvačilka xx, na místostarostu obce Nesvačilka.

Usnesení č. 4b/ 1 / 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení do neuvolněné funkce  pro období 2014 – 2018 pana MILANA VRBU nar. xx.xx.xxxx bytem Nesvačilka xx,  místostarostou obce Nesvačilka
Pro 8  proti 0  zdržel se 1   Návrh byl schválen 

c.  Výše odměn neuvolněným zastupitelům

Zastupitelům obce byla předložena příloha č.1 k nařízení vlády č. 459/2013 Sb., k projednání výše odměn dle platných právních předpisů dle § 153 ods.1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích.  Zastupitelstvo obce se po projednání dohodlo na těchto měsíčních odměnách: 

Starosta                                                        12. 500,- Kč        Dvanáct tisíc pět set korun

Místostarosta                                                  8. 500,- Kč        Osm tisíc pět set korun

Předseda výboru,  + člen zastupitelstva             500,- Kč         Pět set korun      

Člen zastupitelstva                                             300,- Kč         Tři sta korun 

Měsíční odměna se poskytuje ode dne 05. 11. 2014 
V případě zániku mandátu, odvoláním z funkce, vzdáním se, měsíční odměna náleží do dne ukončení činnosti, odvolání, vzdání se funkce. Nově zvolenému zastupiteli náleží odměna od data zvolení do funkce.  

Usnesení č. 4c / 1 / 2014 
Zastupitelstvo schvaluje výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva
Pro 9  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.5)      Volba členů finančního a kontrolního výboru

a.  Volba členů finančního výboru

Zastupitelstvo navrhlo do finančního výboru paní Lenku Husákovou, paní Ivu Balcárkovou, pana Jakuba Klimeše.

Usnesení č. 5a/ 1 / 2014
Zastupitelstvo schvaluje navržené členy finančního výboru:
Předseda výboru: Lenka Husáková  členové: Iva Balcárková, Jakub Klimeš
Pro 8  proti 0  zdržel se 1   Návrh byl schválen 

b.  Volba členů kontrolního výboru

Zastupitelstvo navrhlo do kontrolního výboru pana Radka Lízala, pana Petra Životského, pana Lubomíra Lízala 

Usnesení č. 5b / 1 / 2014
Zastupitelstvo schvaluje navržené členy kontrolního výboru:
Předseda výboru:  Radek Lízal,  členové:  Petr Životský, Lubomír Lízal
Pro 8  proti 0  zdržel se 1   Návrh byl schválen 

Bod č.6)      Diskuse

Pan Milan Vrba vyzval zastupitelstvo, aby se sešlo na pracovním zasedání, které se minulé volební období osvědčilo a není špatné, i když se některým občanům nelíbilo.
Zastupitelstvo mělo čas vše si probrat a prodiskutovat. Pracovní zasedání jsou daleko pružnější, zastupitelstvo se až tak často nesvolává na veřejné zasedání z časových důvodů. Protože je potřeba se scházet častěji, pracovní zasedání jsou dobré a efektivní. Občané se v diskuzi veřejného zasedání mohou vyjádřit k dané problematice. Poprosil, aby se sešli, a aby si nové zastupitelstvo promyslelo, co všechno budou chtít za volební období vykonat. Je několik nedostatků, které je potřeba dokončit.
V příštím roce nás čekají oslavy k založení obce.
Obec si po mnoha letech investic může oddechnout, uspořit nějaké finanční prostředky. Finančně se stala stabilní a nemusí sahat na finanční prostředky uspořené v minulých letech. 
Prioritou by mělo být sestavení rozpočtu na příští rok, zastupitelstvo se seznámí s chodem a s hospodařením obce. 

Pan Martin Barták poděkoval odcházejícímu zastupitelstvu a panu Milanovi Vrbovi za investice – sociální zařízení na hřišti, koupě a oprava místního obchodu – byly to velké investice a rozhodnutí o jejich realizaci nebylo jednoduché, ale čas ukázal, že bylo správné.
Dále vzniklo několik finančně náročných projektů – u některých nedošlo k realizaci, protože nejsou finanční prostředky – náves, některé jsou v realizaci – Mokřady a tůně.
Zastupitelstvo se bude snažit získat dotace, aby se mohly některé projekty zrealizovat. Důležitým plánem je oprava chodníků. 

Pan Jaroslav Klanica poblahopřál zastupitelům ke zvolení a poděkoval za obsazení mladými lidmi. Je vidět, že lidé se o chod obce zajímají a to je správné. V některých obcích lidé nemají zájem a zastupitelstvo je nefunkční.
Práce zastupitelstva vždy není lehká, vždy se najde někdo, kdo bude zastávat jiný názor a dle něho je vše špatně. Každý starosta se s takovým postojem setkal nejednou, Nelze se zavděčit úplně všem občanům. Co je dobré a vyhovující pro jednoho, nemusí být pro druhého ideální.  
Poradil zastupitelům, aby poslouchali lidi kolem sebe, protože se někdy dozví, že daná situace jde vyřešit jinak. Najdou se i takový, kteří budou navrhovat vyřešení za každou cenu. Ne vždy je to správná cesta. Některé obce jsou zadluženy hodně, naše obec má jen dluh za kanalizaci do roku 2018. Finanční částka není velká, aby se nedala nesplatit.
Na závěr popřál novým zastupitelům hodně úspěchu.

Bod č.7)      Závěr 

Po vyčerpání všech bodů programu veřejného zasedání starosta pan Martin Barták poděkoval za účast a zasedání ukončil v 19:47 hodin. 

Martin Barták - starosta, Milan Vrba -  místostarosta

ověřovatelé zápisu: Lenka Husáková, Vít Lízal

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme