OZV 1/2019 o volném pohybu psů

OBEC NESVAČILKA 

Obecně závazná vyhláška obce Nesvačilka č. 1/2019,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nesvačilka a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo obce Nesvačilka se na svém zasedání dne 28.8.2019 usnesením
č. 9 / 6 / 2019 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení prostranství

(1)       Veřejným prostranstvím jsou náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání na území obce, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Čl.2

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

(1)       Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:

a)      na celém území obce, na všech veřejných prostranstvích v obci, kromě prostransví vyznačených v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze

na vodítku.

b)      na veřejných prostranstvích v obci, k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů.

(2)       Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba , která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).
 

Čl. 3

Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

(1)       Pro volné pobíhání psů ve vymezuje prostor u ČOV a v prostoru mokřadu.  Vyznačené v příloze č. 1.

(2)       Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

(3)       Je zakázáno vodit psa či jinak umožnit psu přístup do prostor veřejně přístupných sportovišť, pískovišť, pískovišť s mobiliářem v zeleni.  

(4)       Povinnosti uvedené v čl. 2 se nevztahují na průvodce psů zvláštního určení 3.

Čl. 5

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyvěšení.                                                                                                          

            ...................................                                                       ..........................................

                  Vít Lízal                                                                                 Martin Barták             
                  starosta                                                                                 místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4.9.2019

Sejmuto z úřední desky dne:     

 

3) zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 248/2017 Sb., na psi cvičené na doprovod osob zdravotně či tělesně postižených,
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
     


1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

 

PŘÍLOHA:

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme