Tržní řád

Nařízení Obce Nesvačilka č. 1/2013, kterým se vydává 

TRŽNÍ ŘÁD

 
            Zastupitelstvo obce Nesvačilka se na svém zasedání konané dne 03. 07. 2013usnesením č. 8/22/2013usneslo vydat na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písmo d) a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce:
  
Čl.1                      
Úvodní ustanovení
1)        Předmětem úpravy tohoto nařízení je vymezení podmínek pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona.
 
Čl.2                      
Vymezení základních pojmů 
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a)      prodejem - nabídka, prodej zboží a poskytování služeb,
b)     tržištěm - neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný nezastřešený prostor, kde je prodáváno zboží, nebo jsou poskytovány služby a ve kterém je umístěn více než jeden stánek,
c)      tržním místem – vymezený prostor, mimo provozovnu určenou k prodeji kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona a mimo tržiště,
d)     předsunutým prodejním místem - vymezené místo mimo provozovnu určenou k prodeji kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, na kterém se uskutečňuje prodej při použití prodejního zařízení a které přímo funkčně souvisí s provozovnou určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona. Předsunuté prodejní místo je možno zřídit pouze v těsné blízkosti přímo před uvedenou provozovnou a prostor předsunutého prodejního místa, musí přímo navazovat na uvedenou provozovnu a musí mít stejného prodejce. Za předsunutý prodej se považuje i umístění zboží na stěnách vně provozovny.
e)      restaurační zahrádkou - vymezené místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, na kterém se uskutečňuje prodej v rámci živnosti "hostinská činnost" a které je k výkonu této činnosti vybaveno a přímo funkčně souvisí s provozovnou určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona. Restaurační zahrádka musí mít stejného prodejce jako uvedená provozovna;
f)       pojízdnou prodejnou - mobilní zařízení určené k prodeji zboží, schopné pohybu a samostatné funkce, které splňuje technické požadavky podle zvláštních právních předpisů[1]) a zároveň odpovídá hygienickým předpisům[2])
g)      prodejem bez prodejního zařízení - prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, uskutečňovaný mimo jednotlivé prodejní místo bez použití prodejního zařízení. Prodejem bez prodejního zařízení se rozumí zejména pochůzkový prodej a podomní prodej. Prodejem bez prodejního zařízení je i takovýto prodej realizovaný z jednoho stanoviště;
h)     pochůzkovým prodejem – prodej provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech.
i)        podomním prodejem – prodej provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů apod.;
j)       jednotlivým prodejním místem - vymezené jednotlivé místo v tržnicích, na tržištích a předsunutých prodejních místech, na kterém fyzická nebo právnická osoba uskutečňuje prodej při použití prodejního zařízení. Za jednotlivé prodejní místo se považuje rovněž restaurační zahrádka jako celek;
k)     provozovatelem tržiště a tržního místa  - fyzická nebo právnická osoba, která vlastním jménem provozuje tržiště nebo tržní místo;
l)        prodejcem - fyzická nebo právnická osoba, zejména podnikatel, která uskutečňuje prodej na jednotlivém prodejním místě (včetně prodeje v restaurační zahrádce), pojízdný prodej, pochůzkový prodej nebo prodej bez prodejního zařízení;
m)   prodejním zařízením - jakékoliv zařízení sloužící k prodeji, jehož umístěním dochází k záboru prostranství nebo prostoru nad ním, zejména stánek, přenosný stánek, stůl, pult, účelově upravený a vybavený vozík, stojan, tyč apod. Prodejním zařízením je rovněž automobil, přívěs nebo jiné silniční vozidlo sloužící k prodeji. Prodejním zařízením se rozumí rovněž oplocený prostor sloužící k prodeji. Prodejním zařízením se nerozumí zavazadla, ze kterých je přímo prodáváno zboží při drobném prodeji bez funkční vazby na kolaudovanou provozovnu. Prodejním zařízením se dále nerozumí běžné reklamní tabule umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží.
  
Čl.3                      
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb 
1)      Počet prodejních míst a jejich výměru stanoví Obecní úřad Nesvačilka a vhodným způsobem o tom informuje prodejce a poskytovatele služeb (dále jen prodejce).
2)      Na území obce lze provozovat prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu k tomuto účelu určených dle příloh č. 1 a 2 tohoto nařízení a po zaplacení stanoveného poplatku dle obecně závazného předpisu.
3)      V případě, že nejsou splněny požadavky zvláštních předpisů, v místech stanovených v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení, prodej uskutečňovat nelze.
4)      Mimo tato místa je prodej zboží a poskytování služeb zakázáno.
  
Čl.4                      
Rozdělení míst podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby 
1)      Rozdělení míst podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby je stanoveno v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení.
2)      Na předsunutém prodejním místě a v rámci restaurační zahrádky nesmí být uskutečňován prodej v sortimentu širším, než je sortiment kolaudované provozovny, s níž předsunuté prodejní místo nebo restaurační zahrádka funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo a zahrádka nesmí bránit v průchodu.
3)      Nedotčeny zůstávají zákazy nebo omezení sortimentu dle zvláštních předpisů[3]).
  
Čl.5                      
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti 
1)      Kapacita jednotlivých tržišť a tržních míst je stanovena údajem o max. počtu jednotlivých prodejních míst v přílohách č. 1 tohoto nařízení a nesmí být překročena. Kapacita restauračních zahrádek je stanovena údajem v m2 .
2)      Vybavení tržišť a tržních míst, vybavení jednotlivých prodejních míst, resp. prodejních zařízení, musí být v souladu s tímto nařízením a zvláštními předpisy vztahujícími se k jednotlivým druhům prodeje.
 
Čl.6                      
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 
1)      Tržiště může být provozováno po celý rok, doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti je od 8 hodin do 20 hodin, pokud v příloze tohoto nařízení není stanoveno jinak.
2)      Tržní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je od 6 hodin do 20 hodin, pokud v příloze tohoto nařízení není pro jednotlivá tržní místa stanoveno jinak.
3)      Doba prodeje zboží a poskytování služeb při konkrétních sportovních a kulturních akcích může být pozměněna, pokud starosta obce Nesvačilka pro určitou akci stanoví jinou. 
4)      Restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa mohou být provozována v době dle přílohy č. 2 tohoto nařízení.
 
Čl.7                      
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
1)      Při prodeji zejména v lokalitách tržišť, tržních míst, předsunutých prodejních míst
a restauračních zahrádek jsou všechny zúčastněné osoby (především prodejci) povinny zejména:
a)      zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních zařízení a jejich okolí, míst pro prodej i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor, a to
v souladu se zvláštními předpisy, průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží, po ukončení prodeje nebo poskytování služeb prodejní místo uklidit a odpadky umístit do nádob k tomu určených,
b)     zajišťovat schůdnost prostranství lokality, a to v souladu se zvláštními předpisy,
c)      k prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená Obecním úřadem Nesvačilka, udržovat dostatečnou průchodnost mezi prodejními zařízeními; prodejci jsou povinni užívat k prodeji pouze vymezená jednotlivá prodejní místa,
d)     s odpady vzniklými v souvislosti s prodejem nakládat v souladu se zvláštními předpisy
2)      Další povinnosti dle zvláštních předpisů (zejména hygienických a bezpečnostních) zůstávají nedotčeny.
 
Čl.8                      
Pravidla, která musí dodržet provozovatel k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 
1)      Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je mimo jiné povinen zejména:
a)      zveřejnit tržní řád, popřípadě jméno správce, byl-li určen provozovatelem,
b)     prodejní místa provozovat v souladu s tímto tržním řádem,
c)      určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa,
d)     vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb včetně údaje o druhu jimi
        prodávaného zboží či poskytované služby
  
Čl.9                      
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje. 
1)      Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí
a chvojí, na velikonoční prodej kraslic a pomlázek a na prodej v pojízdné prodejně
a obdobném zařízení sloužícímu k prodeji zboží nebo poskytování služeb.
2)      Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej od 1. do 24. prosince běžného roku.
3)      Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před velikonočním pondělím.
 
Čl.10                  
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb 
l. Na území obce Nesvačilka je zakázán pochůzkový prodej s výjimkou:
a)      jeho provádění na sportovních podnicích 
b)      prodeje v souvislosti s neziskovými akcemi humanitárního, zdravotního, sociálního či jiného veřejně prospěšného charakteru.
2. Na území obce Nesvačilka je zakázán:
a)      podomní prodej
b)     prodej bez prodejního zařízení
c)      pochůzkový prodej
 
Čl.11                  
Kontrola a sankce 
1)      Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tímto nařízením jsou oprávněni provádět zaměstnanci obce, zařazení do Obecního úřadu Práce, členové zastupitelstva obce a členové kontrolního výboru.
2)      Porušení povinností stanovených tímto nařízením bude posuzováno a sankce budou ukládány podle zvláštních předpisů4).
 
Čl.12                  
Závěrečná ustanovení 
1)      Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
2)      Toto nařízení obce Nesvačilka nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
 
 
       Milan Vrba                 Hana Ondráčková
     starosta obce           místostarostka obce
 
Příloha č. 1
K Nařízení obce č. 1/2013 – Tržní řád
 
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb
 
 
 
V obci Nesvačilka se tržnice nenachází.
 
                                                                                                                                 
Seznam tržních míst
 
1.      „Náves“ – před OÚ – 2 prodejní místa
-          prezentace a prodej firemního zboží
 
 
 
 
Příloha č. 2
K Nařízení obce č. 1/2013 – Tržní řád
 
      Seznam restauračních zahrádek s maximální prodejní dobou prodeje zboží a poskytování služeb dle otevírací doby provozovny
   
 
Umístění restaurační zahrádky
Maximální kapacita
Nesvačilka 41, parcelní číslo 111 za provozovnou Pohostinství Na růžku
 
120 m2
 

[1]) Například zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
[2]) Například zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
[3]) Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin. 
4)zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v plném znění, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v plném znění, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v plném znění.

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme