OZV obce Nesvačilka 2/2011

Obecně závazná vyhláška
obce Nesvačilka
č. 2/2011,
o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 

Zastupitelstvo obce Nesvačilka se usneslo na svém zasedání dne 13.9.2011 usnesením č. 3 / 11 /2011 vydat na základě ust. § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
 Místní koeficient  
 
Na území obce Nesvačilka se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny, ve výši 2. Místní koeficient se nevztahuje na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.
  
Čl. 2
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012
                                                                                                          
  ……………………...                                                               …………..………………
Pavel Lízal                                                                                      Milan Vrba
místostarosta                                                                                   starosta obce
 
 
 

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Nesvačilka, prohlášení o přístupnosti
akademi en iyi dershane internetten isim temizleme