6. veřejné zasedání 28.8.2019

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 28. 08. 2019 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1)  Technický bod
2)  Změna č. 1 Územního plánu - F
3)  Pořízení Zprávy o uplatňování územním plánu
4)  Schválení nájemní smlouvy – BS.. parkoviště
5)  Žádost p.  – nájemní byt
6)  Knihovní řád
7)  Schválení navýšení rozpočtu  DSO Region Cezava
8)  Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2020
9)  Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2019
10) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - rozšíření NN – 
11) Schválení finančního daru SDH Nesvačilka - hody
12) Rozpočtové opatření č. 5/2019
13) Diskuze
14) Závěr

Bod č.1)     Technický bod
Starosta zahájil jednání v 19:03 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.

Přítomni: Václav Hrdlička, Radek Lízal, Vít Lízal, Josef Kulíšek, Jakub Mejtský. 
Nepřítomni: Martin Barták,  Lenka Husáková, Iva Husáková – omluveni. Petr Životský
Zapisovatelka: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu:  Jakub Mejtský, Václav Hrdlička
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Program bude doplněn o Žádost o poskytnutí daru na pořádání fotbalového kempu pro děti v Nesvačilce. 

Usnesení č. 1 / 6 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 5  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.2)     Změna č.1 Územního plánu - ...
Manželé ... požádali obec o změnu Územního plánu z důvodu zajištění výstavby rodinného domu. Pozemek není v současném územním plánu veden jako stavební parcela. Na předchozím veřejném zasedání byla schválena žádost na tuto změnu.
Pro vypracování změny byla oslovena paní Ing. M. – jako pořizovatel.
Paní M. předložila zastupitelstvu návrh příkazní smlouvy. 
Zastupitelstvo navrhuje starostu pana Víta Lízala, jako určeného člena zastupitelstva pro činnosti spojené s pořizováním změny.  

Usnesení č. 2a / 6 / 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Nesvačilka, v souladu s §6 odst. 5 písm. a) a §55a odst. 2. stavebního zákona, jejímž obsahem budou záměry popsané v návrhu na pořízení změny č. 1 územního plánu Nesvačilka pod písmenem c).
Pro 5  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Usnesení č. 2b / 6 / 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje dle § 55a odst. 1 stavebního zákona, že změna č. 1 územního plánu Nesvačilka bude pořizována zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona.
Pro 5  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

V 19:10 se na zasedání dostavil pan Petr Životský.

Usnesení č. 2c / 6 / 2019
Zastupitelstvo obce pověřuje pana starostu Víta Lízala jako určeného člena zastupitelstva pro činnosti spojené s pořizováním změny č. 1 ÚP Nesvačilka.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Usnesení č. 2d / 6 / 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti Ing. M. dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, kterou si Obecní úřad Nesvačilka zajistí splnění kvalifikačních požadavků na výkon územně plánovací činnosti při pořizování změny č. 1 ÚP Nesvačilka.
P
ro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen 

Bod č.3)     Pořízení Zprávy o uplatňování územního plánu
Zákon č 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) ukládá dle § 5 odst. 6 obcím povinnost soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona, s využitím § 55 odst. 1) kdy pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky Zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. 
Územní plán Nesvačilka nabyl účinnosti 6.12.2011, první zpráva o uplatňování ÚP byla schválena zastupitelstvem obce 16.2.2015, další zpráva o uplatňování by tedy dle zákona měla být zpracována v tomto roce.
Zastupitelstvo navrhuje pořídit zprávu prostřednictvím Městského úřadu Židlochovice, jako příslušného úřadu územního plánování a navrhuje pana starostu Víta Lízala jako určeného člena zastupitelstva pro činnosti spojené s pořízením zprávy. 

Usnesení č. 3a / 6 / 2019
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období dle §6 odst. 1) písm.g) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a tedy, že pořizovatelem bude Městský úřad Židlochovice, jako příslušný úřad územního plánování
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Usnesení č. 3b / 6 / 2019
Zastupitelstvo obce Nesvačilka určuje dle § 6 odst. 5 písmeno f) zákona č. 183/02006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) pana starostu Víta Lízala, který bude spolupracovat s pořizovatelem na pořízení zprávy o uplatňování a to při návrhu zprávy a vyhodnocování výsledků jejího projednání tak, jak to ukládá stavební zákon.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen 

Bod č.4)     Schválení nájemní smlouvy – Bison parkoviště
Pan Slatinský měl v minulosti nájemní smlouvu na část pozemku o velikosti cca 185 m2 z parcely číslo 265/18 o celkové výměře 369 m2.
Záměr s pronájmem části obecního pozemku byl zveřejněn na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 5. srpna 2019 a z úřední desky byl sejmut dne 28. srpna 2019.

Usnesení č. 4 / 6 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Bison sportswear, s.r.o. zastoupenou panem Radkem Slatinským, se sídlem Nesvbačilka č.p. 115, o pronájmu části pozemku p.č. 265/18 sousedící s pozemkem p.č. 265/16 v katastrálním území Nesvačilka o výměře
185 m2, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc bez udání důvodů, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok.

Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.5)     Žádost paní B.  – nájemní smlouva  
Paní B. podala žádost o prodloužení nájmu v bytě o 1 rok s možností dřívějšího ukončení, nebo prodloužení doby nájmu. S ohledem na trh s nemovitostí hledá vhodné bydlení. Nájemní smlouva vyprší dne 5. října 2019 a obec neuvažovala o dalším pronájmu.
Pan starosta konzultoval s právníkem možnosti nové nájemní smlouvy vzhledem k technickému stavu budovy. Právník sepsal novou nájemní smlouvu na 6 měsíců a pan starosta ji předložil paní B.k posouzení.
Paní B. se zeptala na možnost pronajmout si byt pouze na uskladnění svého majetku bez nájemného.
Zároveň se musí vyřešit převody energií, vody a stočného.

Usnesení č. 5 / 6 / 2019
Zastupitelstvo odkládá schválení smlouvy na další zasedání.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.6)     Knihovní řád
Obec provozuje místní knihovnu. Zastupitelstvu byl předložen ke schválení nový Knihovní řád.

Usnesení č. 6 / 6 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje Knihovní řád. 
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.7)   Schválení navýšení rozpočtu DSO region Cezava
DSO Region Cezava navrhl odsouhlasení navýšení rozpočtu o neinvestiční příspěvek na Sbírku Dražůvky za účelem pomoci rodině místostarosty ve výši 2,10 Kč na obyvatele. Obec Nesvačilka přispěje částkou 678,- Kč, do rozpočtu 700,- Kč.
DSO získala dotaci na vybavení obcí mobiliářem. Pro obec pořídí přístřešek autobusové zastávky za 136 500,- Kč. Obec se bude podílet 50 %.  

Usnesení č. 7a / 6 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu o 700,- Kč, příspěvek bude ve výši 678,- Kč na Sbírku Dražůvky.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Usnesení č. 7b / 6 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu o 68.300,- Kč, příspěvek bude ve výši 68.250,- Kč na přístřešek autobusové zastávky. 
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.8)     Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2020Město Židlochovice se opětovně na nás obrátilo ve věci projednávání sítě sociálních služeb (deklarace jejich potřebnosti) a jejich spolufinancování v našem regionu a to na rok 2020.

 „Pro rok 2020 budou služby dle krajských pravidel zařazeny do následujících skupin:

  • Skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti spolufinancování v požadované výši stanovené JMK
  • Skupina B: služby v území zbytné, nad rámec definovaných potřeb, bez deklarace spolufinancování, služba bude ze sítě vyřazena
  • Skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není možno služby financovat v požadované výši (zejména příspěvkové organizace kraje, jedinečné služby v kraji se zařízením v malých obcích, pobytové služby apod.) Objektivní důvody uvede ORP v písemném zdůvodnění, které předloží odboru sociálních věcí. Zdůvodnění neplatí pro příspěvkové organizace kraje.“ Citováno z „Pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2020“.

Usnesení č. 8 / 6 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje navrženou síť sociálních služeb a jejich spolufinancování pro rok 2020 se zařazením do skupin A, C dle přiložené tabulky, která je součástí zápisu.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.9)     Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2019

Zastupitelstvo navrhuje obecně závaznou vyhlášku č. 1 /2019 o volném pohybu psů na veřejném prostranství. V celém katastru obce Nesvačilka bude povolen pohyb psů pouze na vodítku. Bez vodítka bude volný pohyb povolen pouze ve vyznačených oblastech. 
Usnesení č. 9 / 6 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o volném pohybu psů.
Pro 5  proti 0  zdržel se 1  Návrh byl schválen

Bod č.10) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – rozšíření NN.
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030054460/001 na pozemky p.č. 133/1 v Katastrálním území Nesvačilka na přípojku - kabel NN, pro pana H.
Usnesení č. 10 / 6 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 1030054460/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 133/1, v Katastrálním území Nesvačilka pro akci „ Nesvačilka, rozšíření NN, Hanuš K136“.
Pro 5  proti 0  zdržel se 1  Návrh byl schválen

Bod č.11) Schválení finančního daru SDH Nesvačilka – hody
Obec každoročně poskytuje SDH Nesvačilka finanční dar na pořádání tradičních hodů v obci Nesvačilka. Zastupitelstvo navrhuje částku 15 000,- Kč.
Usnesení č. 11 / 6 / 2019  
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro SDH Nesvačilka ve výši 15.000,- Kč na pořádání hodů v Nesvačilce v roce 2019.   
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.12) Žádost o poskytnutí daru na pořádání fotbalového kempu pro děti v Nesvačilce
TJ Sokol Těšany podal žádost o poskytnutí daru na pořádání fotbalového kempu v Nesvačilce ve výši 5000,- Kč na nákup občerstvení, odměn a pronájem areálu.
Usnesení č. 13 / 6 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru TJ Sokol Těšany na pořádání fotbalového kempu v Nesvačilce ve výši 5000,- Kč.
Pro 5  proti 0  zdržel se 1  Návrh byl schválen

Bod č.13) Rozpočtové opatření č. 5/2019
Obec pořádá zájezd pro své občany, tentokrát na 2 dny do Krakowa a Vjeličky. Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem na dopravu.
Zastupitelstvu obce bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 5/2019. Zahrnuje dopravu, opravu kanalizace, vodné, stočné, právní poradenství, dary a další nenarozpočtované výdaje a příjmy obce.
Usnesení č. 12 / 6 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019. Návrh je součástí zápisu.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.14) Diskuze

Uzavírka v obci
Obec obdržela Oznámení o zahájení uzavírky obce. Počáteční termín byl první polovina září. Pan starosta se dohodl s firmou, která bude provádět vyfrézování a novou pokládku povrchu krajské silnice na území obce, že práce začnou až v pondělí 16.9., aby na hody byla Nesvačilka průjezdná. Od 16.9. bude úplná uzavírka a budou smět projet pouze místní obyvatelé a autobusová doprava.

Změna č. 2 Územního plánu
Obec obdržela žádost o Změnu č. 2 Územního plánu Nesvačilka. Na předchozí veřejné schůzi bylo vyhověno žádosti o tuto změnu.
Je nutné nejdříve se setkat a dohodnout se na podrobnostech, pořizovateli a zhotoviteli této územní změny.

Vyplavování domu ř. 44
Majitel domu č. 44 upozornil na špatný stav kanalizace a komunikace před svým domem. Voda teče po silnici a místo do kanalizace do jeho vrat. Udělaný odtokový kanálek je nedostatečný. Také je špatná horská vpusť.
Mostek je úzký a je zde špatná viditelnost při nájezdu na komunikaci.
V tomto úseku je nutné vyřešit horskou vpusť u čísla popisného 98, u čísla popisného 114, nájezd na hlavní komunikaci a svah u čísla popisného 44.

Opravy chodníků
Další etapa oprav chodníků bude od Žatčan, s vynecháním stavby Husáků po obecní úřad. Novostavby u kapličky by už měly být zasíťovány, a proto nic nebrání v opravě celého úseku.

Kontejner na Bioodpad
Kontejner na bioodpad u obchodu je majetkem společnosti SUEZ. Obec požádá o výměnu prasklého kontejneru.

Likvidace větví
Obec si pronajme štěpkovač a větve uskladněné u hřiště zlikviduje do hodů.

Kaplička
Obec zajistí odbornou péči porostu u kapličky. Je nutné posekat trávu u novostavby kaple.

Bod č.15)          Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast. Zasedání bylo ukončeno v 21:04 hod.

Vít Lízal - starosta, Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Jakub Mejtský, Václav Hrdlička                                                                    
Zápis byl vyhotoven dne: 2.9.2019   Zapisovatel: Michaela Čermáková