19. veřejné zasedání dne 09.12.2021

Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 9.12.2021 v 19.00 na obecním úřadě

Program jednání:
1)  Technický bod
2)  Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
3)  Schválení nákupu kontejnerů pro knihovnu
4)  Vodovod a kanalizace
  a)  Schválení vodného, stočného na rok 2022, dodatky smluv
  b)  Schválení Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
5)  Rozpočty, střednědobé výhledy a příspěvky
  a)  DSO Region Cezava
  b)  DSO Region Židlochovicko
6)  Schvalování darů 
  a) SDH Nesvačilka
  b) Myslivecké sdružení Moutnice - Nesvačilka
7)  Finance
  a) Stav financí
  b) Rozpočtové opatření č. 9/2021
  c) Schválení rozpočtového výhledu 2023 - 20205
  d) Schválení rozpočtu na rok 2022
8)  Diskuze
9)  Závěr

Bod č.1)       Technický bod
Starosta zahájil jednání v 19:00 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce a úřední desce.
Přítomni: Martin Barták, Václav Hrdlička, Lenka Husáková, Josef Kulíšek, Vít Lízal, Jakub Mejtský
Nepřítomni: Radek Lízal, Petr Životský
Zapisovatel: Vít Lízal
Ověřovatelé zápisu: Jakub Mejtský, Lenka Husáková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Program bude doplněn o bod:
bod č. 8 Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene NN - Mahovsk

Usnesení č. 1 / 19 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Pro  6  proti  0  zdržel se  0  Návrh byl schválen

Bod č.2)       Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2022 je zvýšen z 50,- Kč na 100,- Kč na 1 obyvatele. Příspěvek pro rok 2022 je ve výši 32.700,-Kč. Jihomoravský kraj předložil obci Dodatek č. 4 o zajištění financování systému IDS JMK, kterým se mění výše poplatku.

Usnesení č. 2 / 19 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2022 ve výši 32.700,-Kč a schvaluje Dodatek č. 4 o zajištění financování systému IDS JMK.
Pro  6  proti  0  zdržel se  0  Návrh byl schválen

Bod č.3)       Schválení nákupu kontejnerů pro knihovnu
Obec chce zakoupit dva kontejnery, které budou umístěny na dvoře obecního úřadu. Do nich bude přestěhována knihovna z budovy bývalé školy z důvodu nevyhovujících podmínek v budově.

Usnesení č. 3 / 19 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje pořízení dvou kontejnerů s elektroinstalací a topením pro účely přemístění místní knihovny do max. výše 200 000 Kč bez DPH.
Pro  6  proti  0  zdržel se  0  Návrh byl schválen

Bod č.4)       Vodovod a kanalizace

a)  Schválení vodného, stočného na rok 2022 a dodatky smluv
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. předložila návrh ceny stočného a vodného pro rok 2022. Cena vodného 47,43 Kč včetně DPH a cena stočného 62,50 Kč včetně DPH. Navyšuje se rovněž nájemné z vodovodu z 20 000 Kč na 50 000 Kč. VAS dále předložila Dodatek č.18 ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence, kterým se navyšuje cena za službu o 1.000,- na 4.000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 4a / 19 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje cenu stočného 56,82 Kč bez DPH a cenu vodného 43,12 Kč bez DPH pro rok 2022. Dodatky smluv o nájmu a provozu vodovodu, kanalizace a ČOV a vedení majetkové evidence.
Pro  6  proti  0  zdržel se  0  Návrh byl schválen

b)  Schválení Plánu o financování obnovy vodovodů a kanalizací
Společnost VAS, a.s. předložila ke schválení aktualizovanou tabulku č. 1 Tabulku plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, kde jsou vyčísleny prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací podle ministerského minima.

Usnesení č. 4b / 19 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje Tabulku č. 1 PFO a Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Pro  6  proti  0  zdržel se  0  Návrh byl schválen

Bod č.5)       Rozpočty, střednědobé výhledy a příspěvky

a)  DSO Region Cezava
DSO Region Cezava předložil návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 až 2025. Oba návrhy visely na úřední desce obce Nesvačilka v období od 10.11. 2021 do 29.11.2021.
Valná hromada DSO Cezava schvalovala návrh rozpočtu dne 26.11.2021 a svůj návrh schválila v nižší částce. Nesouhlasila s navýšením poplatku z 5 Kč na 15 Kč na 1 obyvatele pro členy MAS Slavkovské bojiště, který tento místní akční spolek požadoval.DSO Region Cezava předložil k odsouhlasení neinvestiční příspěvek na rok 2022 ve výši 12,- Kč na 1 obyvatele, na pověřence GDPR 8,- Kč na 1 obyvatele a neinvestiční příspěvek na rok 2022 ve výši 5,- Kč na 1 obyvatele pro členy MAS Slavkovské bojiště. 
Celkový příspěvek činí 8.175,-Kč. Do rozpočtu na rok 2022 zastupitelstvo schválí při schvalování rozpočtu částku 8.300,- Kč.

Usnesení č. 5a / 19 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro DSO region Cezava na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2025 a neinvestiční příspěvek ve výši 8.175,- Kč v rozpočtu na rok 2022 vedený ve výši 8.300,- Kč.
Pro  6  proti  0  zdržel se  0  Návrh byl schválen

b)  DSO Region Židlochovicko
DSO Region Židlochovicko předložil návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024. Oba návrhy visí na úřední desce obce Nesvačilka v období od 10.11.2021 a visí dále.
DSO Region Židlochovicko předložil k odsouhlasení neinvestiční příspěvek na rok 2022 ve výši 11,- Kč na 1 obyvatele. Celkový příspěvek činí
3.597,-Kč. Do rozpočtu na rok 2022 zastupitelstvo schválí při schvalování rozpočtu částku 3.600,-Kč.

Usnesení č. 5b / 19 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro DSO region Židlochovicko na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 a neinvestiční příspěvek ve výši 3.597,- v rozpočtu na rok 2022 vedený ve výši 3.600,- Kč. 
Pro  6  proti  0  zdržel se  0  Návrh byl schválen

Bod č.6)       Schválení darů
a)  SDH Nesvačilka
V roce 2021 obec darovala částku 15.000,- Kč na hody a 20.000,- Kč na sportovní družstvo mladých hasičů. Na rok 2022 navrhuje částky ve stejné výši.

Usnesení č. 6a / 19 / 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar SDH Nesvačilka na hody ve výši 15.000,- Kč a 20.000,- Kč na sportovní družstvo mladých hasičů.
Pro  6  proti  0  zdržel se  0  Návrh byl schválen

b)  Myslivecké sdružení Moutnice – Nesvačilka
Obec každoročně přispívá místnímu mysliveckému sdružení na činnost částkou 40.000,- Kč. Polovinu této částky každý rok použijí na opravy a úpravy oplocení biokoridorů, střelnice atd. 

Usnesení č. 6b / 19 / 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar Mysliveckému sdružení Moutnice - Nesvačilka ve výši 40.000,- Kč na rok 2022.
Pro  6  proti  0  zdržel se  0  Návrh byl schválen

Bod č.7)       Finance
a)  Stav financí
Obec má k 1.12. dostatečné množství financí (15 mil.) na pokrytí schodku příštího roku. 

Usnesení č. 7a / 19 / 2021
Zastupitelstvo bere na vědomí stav účtu.

b)  Rozpočtové opatření č. 9/2021
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 9/2021, kterým se navyšují příjmové položky daní.

Usnesení č. 7b / 19 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č 9/2021.  
Pro  6  proti  0  zdržel se  0  Návrh byl schválen

c)  Schválení rozpočtového výhledu 2023-2025
Zastupitelstvu byl předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 – 2025.
Návrh visí na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup od 22.11.2021 dosud. 

Usnesení č. 7c / 19 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Nesvačilka 2023 – 2025. 
Pro  6  proti  0  zdržel se  0  Návrh byl schválen

d)  Schválení rozpočtu obce na rok 2022
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu na rok 2022. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a desce s elektronickým přístupem od 22.11.2020 doposud.
Nikdo z občanů se před schválením rozpočtu k němu nevyjádřil a nevznesl připomínky.
Dle účinnosti 1.1.2022 vyhlášky o rozpočtové skladbě se ruší položka 1340 a bude účtováno na položku 1345.
Zastupitelstvo rozpočet posoudilo a navrhlo ho upravit. Hlavními body rozpočtu jsou rekonstrukce dešťové kanalizace Louka včetně souvisejících staveb (přeložky a prodloužení inženýrských sítí), oprava částí místních komunikací, nákup multifunkčního traktoru na sečení vysoké i nízké trávy, zametání a posyp.

Příjmy  zvýšit     § 231x o 30.000,00 Kč nájemné z vodovodu
Výdaje  snížit      § 640x o 3.200,- Kč MAS požadovala 15 Kč/os., Cezava schválila 5 Kč/os.
              zvýšit     § 363x o 200.000,00 Kč na kontejnery pro knihovnu
              zvýšit     § 374x o 600.000,00 Kč multifunkční traktor
Financování -     zvýšit pol. 8115 o  766.800,- Kč    

Usnesení č. 7d / 19 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2022 v upravené podobě. 
Rozpočet se schvaluje na závazné ukazatele seskupené §, tam kde § nejsou, se schvaluje na položky.
Pro  6  proti  0  zdržel se  0  Návrh byl schválen

Bod č.8)       Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvu byla firmou EG.D. a.s. předložena Smlouva o zřízení věcného břemene
č. HO-014330063900/001-MDP na pozemku p.č. 78/1, v katastrálním území Nesvačilka na kabelové vedení Nesvačilka příp. NN, Mahovsk. Smlouva je úplatná. Jedná se o přípojku NN k rodinnému domu.

Usnesení č. 8 / 19 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330063900/001-MDP na pozemku p.č. 78/1, v Katastrálním území Nesvačilka pro akci „Kabelové vedení Nesvačilka příp. NN, Mahovsk“.
Pro  6  proti  0  zdržel se  0  Návrh byl schválen

Bod č.9)       Diskuze

COOP obchod
Změna otevírací doby. Obchod je opět otevřen i v odpoledních hodinách po celý pracovní týden.

Veřejné osvětlení
V listopadu úspěšně proběhla I. etapa výměny svítidel za nová LED svítidla. Věříme, že nová světla přispějí k lepšímu komfortu v obci, a hlavně k finančním úsporám na elektřině a opravách.

Bod č.10)   Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a popřál všem krásné prožití svátků vánočních a zasedání ve 21:00 hod. ukončil. 

Vít Lízal - starosta,   Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu:  Lenka Husáková, Jakub Mejtský  
Zápis byl vyhotoven dne 13.12.2021 Zapisovatel: Vít Lízal