18. veřejné zasedání dne 9.11.2021

Zápis z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka  ze dne 9.11.2021 v 19 hodin na OÚ

Program jednání:

1)Technický bod

2) Smlouva o podmínkách napojení plynárenského zařízení – prodloužení k Jezírkám

3) Projednání návrhu změny č.2 Územního plánu

4) Projednání obecního záměru 5/2021- právo stavby

5) DSO Židlochovicko – schválení dodatku Stanov 

6) DSO Cezava - štěpkovač a kompostéry

7)SUEZ – návrh smlouvy

8) OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

9) Havárie dešťové kanalizace Hanuš – Rakovský

10) Projekt dešťové kanalizace Louka

11)Rozpočtové opatření č. 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021

12) Diskuze 

13) Závěr                                                             

Bod č.1)       Technický bod

Starosta zahájil jednání v 19:30 hodin a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádné oznámeno na elektronické desce a úřední desce.
Přítomni: Lenka Husáková, Vít Lízal, Jakub Mejtský, Petr Životský, Václav Hrdlička, Radek Lízal
Nepřítomni: Josef Kulíšek, Martin Barták
Zapisovatel: Vít Lízal
Ověřovatelé zápisu: Jakub Mejtský, Lenka Husáková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.

Usnesení č. 1 / 18 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Pro  6   proti  0   zdržel se   0   Návrh byl schválen

Bod č.2)       Smlouva o podmínkách napojení plynárenského zařízení a smlouva budoucí nájemní
Obec zadala projekt na prodloužení plynárenského zařízení do oblasti Jezírka v úseku plánované rekonstrukce místní komunikace (točna u obchodu). 
Obdržela od společnosti GasNet, s.r.o. Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemné číslo 9421002812/2021/4000240780. Smlouva vymezuje rozsah spolupráce, připojení a nájemné.
Usnesení č. 2 / 18 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní číslo smlouvy: 9421002812/2021/4000240780
Pro  6   proti  0   zdržel se   0   Návrh byl schválen

Bod č.3)       Projednání návrhu změny č.2 Územního plánu
Od ledna 2021 se zastupitelstvo zabývalo návrhem změny územního plánu obce Nesvačilka. Zamýšlených lokalit bylo několik:
-          směrem na Těšany
-          rozšíření oblasti pod novostavbou kaple
-          východní část obce (část parcel p.č. 1304, 1305, 1306)
-          směrem na Moutnice (vymezeno vedením vysokého napětí)
Základem změny bylo zmenšit stávající oblast Jezírka (oblast Z1), zrušit oblast Z5 a využít tyto metry v jiné oblasti. Změnu lze provést dvěma způsoby, ve zkráceném řízení (rychlá změna – kdy se ví co se kde má změnit) a úplná změna územního plánu (změna na 2-3 roky – analyzuje se celý katastr obce). Zastupitelstvo návrhy projednalo s architektkou a pořizovatelkou územního plánu. Probraly se výhody a nevýhody všech oblastí a jako nejvhodnější oblast k rozšíření navrhly východní část obce.

Usnesení č. 3 / 18 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje návrh na zadání Změny č. 2 územního plánu Nesvačilka. Změna se bude týkat zrušení oblasti Z5 a přesun části oblasti Z1 do východní části obce na části pozemků p.č. 1304, 1305, 1306 k.ú. Nesvačilka.
Pro  4   proti  1   zdržel se   1  Návrh nebyl schválen

Bod č.4)       Projednání Obecního záměru č. 5/2021 – právo stavby
SDH Nesvačilka podal návrh zřídit právo stavby pro Klubovnu pro požární sport na hřišti a zároveň předložilo smlouvu o zřízení práva stavby. Právo stavby zřejmě zasahuje do stávajících přípojek. Před vyhotovením geometrického plánu bude potřeba zjistit průběh stávajících přípojek.

Usnesení č. 4 / 18 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby se Sborem dobrovolných hasičů Nesvačilka, bezúplatně na dobu 50 let. Právo stavby bude vymezeno geometrickým plánem až po vyjasnění průběhu stávajících přípojek. Geometrický plán bude nedílnou součástí Smlouvy.  
Obecní záměr č. 5/2021 na pozemku parcelní číslo 265/31, ve vlastnictví obce Nesvačilka zřídit právo stavby o velikosti cca 66 m2 byl zveřejněn na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a na úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 15. října 2021 a z úřední desky bude sejmut dne 10. listopadu 2021.
Pro  6   proti  0   zdržel se   0  Návrh byl schválen

Bod č.5)       DSO Židlochovicko – schválení dodatku Stanov
DSO Židlochovicko vydalo Dodatek č.2 Stanovy, který mění Článek 11 Rozhodování valné hromady a Článek 14 Zasedání předsednictva. Předsednictvo může rozhodnout, že hlasování valné hromady může proběhnout mimo zasedání, za splnění podmínek doručení všem zástupcům členů svazku v plném znění usnesení, včetně všech potřebných podkladů a lhůtu, ve které je nutné se vyjádřit souhlasně, nebo nesouhlasně. Výsledek hlasování oznámí předseda všem členům svazku písemně.
Předseda, nebo místopředseda svazku může rozhodnout, že předsednictvo může hlasovat mimo zasedání, za splnění podmínek doručení všem členům předsednictva v plném znění usnesení, včetně všech potřebných podkladů a lhůtu, ve které je nutné se vyjádřit souhlasně, nebo nesouhlasně. Při nedoručení stanoviska ve lhůtě se považuje za nesouhlasné. Výsledek hlasování oznámí předseda všem členům předsednictva písemně.

Usnesení č. 5 / 18 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje DODATEK č.2 STANOVY Dobrovolného svazku obcí Region Židlochovicko.
Pro  6   proti  0   zdržel se  0   Návrh byl schválen

Bod č.6)       DSO Cezava – štěpkovač a kompostéry
Obec získala do pronájmu 40 ks kompostérů, které předala svým občanům. Cena je 198.817,-Kč.
Získala do pronájmu i štěpkovač za cenu 472.021,-Kč.
Podíl obce na pořízení je ve výši 29.822,46 na kompostéry a 70.803,15 Kč na štěpkovač.
Obec zaplatila v roce 2020 zálohu ve výši 90 tisíc. Nyní doplatí 10.625,61 Kč.

Usnesení č. 6 / 18 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje investiční a neinvestiční příspěvek pro DSO Cezava na pořízení štěpkovače ve výši 70 803,15 Kč a kompostérů ve výši 29 822, 46 Kč.  
Pro  6   proti  0   zdržel se  0   Návrh byl schválen

Bod č.7)       SUEZ – návrh smlouvy
SUEZ předložil nové ceny ke smlouvě na svoz odpadu na rok 2022. Jako důvody uvedl zvýšení cen koncových zařízení (spalovna), ceny energií, mzdové náklady, růst cen pohonných hmot, inflace. Nárůst je 20%.

Usnesení č. 7 / 18 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje ceníky ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu Číslo smlouvy: 2006211245.
Pro  6   proti  0   zdržel se  0   Návrh byl schválen

Bod č.8)       OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Od 1.1.2021 platí nový zákon o odpadovém hospodaření. Zastupitelstvu byla předložena nová OZV (obecně závazná vyhláška) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která ruší současnou vyhlášku a bude účinná od 1.1.2022. Vzhledem k narůstajícím nákladům (navýšení Suez, navýšení množství odpadu ze sběrného dvora) je nutné zvýšit poplatek za odpady.

Usnesení č. 8 / 18 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Kterou se určuje poplatek za odpady ve výši 600 Kč za osobu na rok a 300 Kč za dítě do 15 let věku.
Pro  6   proti  0   zdržel se  0    Návrh byl schválen

Bod č.9)       Havárie dešťové kanalizace Hanuš – Rakovský
Obec nechala opravit havárii dešťové kanalizace v úseku od domu č.p. 120 po dům č.p. 114. Dále byly opraveny dešťové vpusti u zastávky a u domu č.p. 63. Náklady na opravu dešťové kanalizace činily 611 521,60 Kč bez DPH. V návaznosti na tuto akci se částečně opravila místní komunikace pod kopcama okolo stolařské dílny za částku 150 660,68 Kč bez DPH. Vzhledem ke špatnému stavu povrchu komunikace u obchodu se zde opravil povrch také. Částka za opravu je 167 002,80 Kč bez DPH. Jednalo se o položení a zhutnění více vrstev štěrku, aby povrch vydržel delší dobu v ucházejícím stavu.
Obec tyto finance má v rozpočtu k dispozici.

Usnesení č. 9 / 18 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje náklady spojené s havárií dešťové kanalizace v úseku od domu č.p. 120 po dům č.p. 114, opravu místní komunikace u stolařské dílny a opravu povrchu komunikace u obchodu.
Pro  6   proti  0   zdržel se  0    Návrh byl schválen

Ve 20:03 h. jednání opustil Radek Lízal (pracovní povinnosti)

Bod č.10)   Projekt dešťové kanalizace Louka
Obec zadala vytvoření projektu dešťové kanalizace Louka. V průběhu roku se tento projekt doplnil o další objekty (přeložky vodovodu a plynovodu, prodloužení plynovodu a vodovodu, prodloužení kanalizace atd.). Po jednání s panem projektantem vyplynuly nové skutečnosti, a proto navrhuje pro snadnější průběh řízení jednotlivé projekty rozdělit, čím se zvýší náklady.   

Usnesení č. 10 / 18 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje navýšení ceny o 58 500 Kč za projektové práce na dokumentacích pro projekt Louka.
Pro  5   proti  0   zdržel se  0   Návrh byl schválen

Bod č.11)   Rozpočtové opatření č. 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021
Pan starosta schválil RO č. 5/2021 na opravu chodníků, RO č. 6/2021 na volby do parlamentu ČR, RO. č. 7/2021 na pořízení fotbalových dresů (Cezava cup, hody atd.).

Pan starosta předložil zastupitelstvu RO č. 8/2021. Příjmy se zvýší o daně, které jsou vyšší, než obec předpokládala a náklady a výnosy za vyúčtování za kompostéry a štěpkovač, výdaje na odvoz komunálního odpadu.

Usnesení č. 11 / 18 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021.
Pro  5  proti  0   zdržel se  0    Návrh byl schválen

Bod č.12)   Diskuze

COOP obchod
Poslední dobou je situace v místním obchodu kritická. Mění se otevírací doba, kvalita služeb upadá. Zástupci COOP Jednoty Mikulov po jednání se starostou obce vysvětlily důvody současného stavu. Hlavním důvodem je, že zde není stálá prodavačka (vedoucí). Proto nás žádá
o součinnost při hledání nové vedoucí prodejny v Nesvačilce. Zájemci se mohou hlásit přímo v prodejně nebo na telefonním čísle 724 653 017 (paní Herzánová).

Veřejné osvětlení
V průběhu listopadu proběhne v obci výměna svítidel veřejného osvětlení. V první etapě budou vyměněna svítidla podél hlavní silnice. Svítidla budou umístěna na všechny sloupy, i tam kde doposud nebyla. Jedná se nový typ LED svítidel, která jsou úspornější a v průběhu noci dokáží snížit výkon a k ránu opět svítit naplno. Na tuto akci jsme získaly dotaci z Jihomoravského kraje.

Bod č.13)   Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání ve 20:35 hod. ukončil.
Vít Lízal - starosta,   Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu:  Lenka Husáková, Jakub Mejtský  

Zápis byl vyhotoven dne 15.11.2021 Zapisovatel: Vít Lízal