17. veřejné zasedání dne 30.8.2021

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 30.8.2021 v 19 hodin na OÚ

Program jednání: 
1)   Technický bod
2)  Schválení smlouvy o smlouvě budoucí NN - Kulíšek
3)  Schválení darů obcím postiženým tornádem
4)  Rozpočtové opatření č. 4/2021
5)  Diskuze
6)  Závěr                                                                          

Bod č.1)       Technický bod.   
Starosta zahájil jednání v 19:10 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce a úřední desce.
Přítomni: Lenka Husáková, Vít Lízal, Jakub Mejtský, Josef Kulíšek, Petr Životský
Nepřítomni: Martin Barták, Václav Hrdlička, Radek Lízal
Zapisovatel: Vít Lízal
Ověřovatelé zápisu: Lenka Husáková, Jakub Mejtský

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.

Doplnění programu o bod č.5 Schválení smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavebního záměru Biocentra BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice.

Bod č.6 Diskuze. Bod č.7 Závěr.

Usnesení č. 1 / 17 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Pro  5   proti  0  zdržel se  0   Návrh byl schválen

Bod č.2)       Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene NN – Kulíšek
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva č. HO-001030069201/001-ADSG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 75/1 a 1224 v katastrálním území Nesvačilka na stavbu „Nesvačilka, rozš. NN, Kulíšek K28/1“. Jedná se o rozšíření trasy kabelu NN pro novostavbu rodinného domu na p.č. 82/1. Smlouva je úplatná.

Usnesení č. 2 / 17 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. HO-001030069201/001-ADSG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 75/1 a 1224 v katastrálním území Nesvačilka na stavbu „Nesvačilka, rozš. NN, Kulíšek K28/1“.
Pro  5   proti  0  zdržel se  0   Návrh byl schválen

Bod č.3)       Schválení darů obcím postiženým tornádem
Zastupitelstvo se rozhodlo přispět každé z obcí postiženým řáděním tornáda částkou 20 000 Kč. Částky budou poslány na transparentní účty dotčených obcí.

Usnesení č. 3 / 17 / 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje peněžní dar pro obce Hrušky okr. Břeclav, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves – každé ve výši 20 000 Kč v podobě příspěvku do veřejné sbírky, na transparentní účet každé jednotlivé obce.
Pro  5   proti  0  zdržel se  0   Návrh byl schválen

Bod č.4)       Rozpočtové opatření č. 4/2021
Stav financí 15 mil.
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2021.
Výdaje tvoří příspěvek obcím postiženým tornádem, refundace a výdaje na volby.   

Usnesení č. 4 / 17 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje RO č. 4/2021.
Pro  5   proti  0  zdržel se  0   Návrh byl schválen

Bod č.5)       Schválení smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavebního záměru Biocentra BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice
Státní pozemkový úřad, Pobočka Brno nechala zpracovat v rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Moutnice projektovou dokumentaci „Biocentra BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice“. Součástí projektu je i dosadba biocentra BC3, která je stávající a v rámci Územních systémů ekologické stability je navrženo na rozšíření. Pozemek p.č. 2874 vyčleněný na toto biocentrum je ve vlastnictví Obce Nesvačilka
Nová výsadba biocentra bude oplocena. Okolo biokoridorů a podél biocentra BC3 bude zřízen manipulační zatravněný pás pro umožnění přístupu pro údržbu a následnou péči. 
Jedná se investiční akci plně hrazenou Státním pozemkovým úřadem v rámci Komplexních pozemkových úprav. Předpoklad realizace je během následujících dvou let, a to včetně 3 leté následné péče o vysázený porost.

Usnesení č. 5 / 17 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 1213-2021-523201 o udělení souhlasu k provedení stavebního záměru (stavby) Biocentra BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice na pozemku p.č. 2874 v katastrálním území Moutnice, který je ve vlastnictví Obce Nesvačilka.
Pro  5   proti  0  zdržel se  0   Návrh byl schválen

Bod č.6)       Diskuze

19:45 příchod pana Václava Hrdličky.

Altánek na hřišti - hasiči
SDH Nesvačilka navrhuje jako právní formu výstavby altánku na hřišti – právo stavby.  Zastupitelstvo altánek již dříve schválilo. Je potřeba definovat způsob užívání stavby a dobu trvání práva. Dále je nutné zjistit trasu stávajících přípojek na střelnici, aby nedošlo ke kolizi se stavbou. K zápisu práva do katastru bude potřeba geometrický plán.

Nepořádek u velkoobjemových popelnic na papír a plast
Delší dobu jsou velkoobjemové popelnice u sběrného dvora často přeplněné a vzniká nepořádek v okolí popelnic. Je zde návrh přesunout popelnice do sběrného dvora a ty budou přístupné pouze v době otevření sběrného dvora.

Směna pozemku p.č. 265/43
Paní Hýbelová navrhuje směnu jejího pozemku p.č. 265/43 (ostatní plocha, manipulační plocha) za jiný obecní pozemek, ornou půdu v extravilánu. Pro směnu navrhuje tyto pozemky:
p.č. 1038    o výměře       6 219 m2
p.č. 1047    o výměře       6 999 m2
p.č. 1118    o výměře        9 135 m2
p.č. 1158    o výměře      17 242 m2
p.č. 1163    o výměře        1 895 m2
p.č. 1175    o výměře        2 354 m2
p.č. 1207    o výměře        2871 m2
Zastupitelstvo se směnou nesouhlasí a navrhují projednat s paní Hýbelovou odkup pozemku.

Bod č.7)       Závěr

Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil ve 20:13 h.

Vít Lízal - starosta,  Martin Barták - místostarosta, 
ověřovatelé zápisu:  Lenka Husáková, Jakub Mejtský                      
Zápis byl vyhotoven dne   8.9.2021  Zapisovatel: Vít Lízal