16. veřejné zasedání 23.06.2021

Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka  ze dne 23.6.2021 v 19 hodin na OÚ

Program jednání:
1)  Technický bod
2)  Schválení smlouvy o poskytnutí dotace JMK - obchod
3)  Schválení smlouvy o poskytnutí dotace JMK - VO
4)  Dodavatel modernizace VO
5)  Projednání obecního záměru č. 4/2021
6)  Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene EG.D. rozšíření NN Hanuš
7)  Schválení Smlouvy o zajištění sociálních služeb správního obvodu ORP Židlochovice na rok 2022
8)  Projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu
9)  Závěrečný účet DSO Židlochovicko
10) Závěrečný účet DSO Cezava
11) Finance
  a) Schválení Závěrečného účtu obce Nesvačilka za rok 2020
  b) Schválení Účetní závěrky obce Nesvačilka za rok 2020
  c) Rozpočtové opatření č. 3/2021
12) Diskuze
13) Závěr                                                                   

Bod č.1)               Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:02 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce a úřední desce.
Přítomni: Martin Barták, Lenka Husáková, Vít Lízal,Jakub Mejtský, Josef Kulíšek, Radek Lízal, Petr Životský
Nepřítomni:  Václav Hrdlička
Zapisovatel:  Vít Lízal
Ověřovatelé zápisu: Lenka Husáková, Radek Lízal,
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Změna v programu – přesunutí bodu č.8, bod č.8 bude projednán před bodem č.2.

Usnesení č. 1 / 16 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Pro  7    proti  0  zdržel se  0   Návrh byl schválen

Bod č.2)               Schválení smlouvy o poskytnutí dotace JMK - obchod
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na Podporu provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji.
Obec uhradí za rok 72 tis. a získala dotaci ve výši 50% tj. 36 tisíc korun.

Usnesení č. 2 / 16 / 2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK070325/21/ORR.  
Pro  7    proti      0   zdržel se  0  Návrh byl schválen

 Bod č.3)               Schválení smlouvy o poskytnutí dotace JMK - VO
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na investiční finanční podporu modernizace veřejného osvětlení, z programu rozvoje venkova v Jihomoravském kraji.
Předpokládaná výše realizace na modernizaci je 530 tisíc. Obec získala dotaci ve výši 50% max 250 tisíc korun.  

Usnesení č. 3 / 16 / 2021
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK070718/21/ORR. 
Pro  7    proti      0   zdržel se  0  Návrh byl schválen

Bod č.4)               Dodavatel modernizace VO
Zhodnocení současného stavu
V obci Nesvačilka se nachází různé druhy uličních svítidel. Nejčastějšími typy jsou svítidla OUSC vybavené nestandardní zářivkou o příkonu 50W a MODUS se zářivkovým zdrojem s příkonem 2x36W nebo sodíkovou výbojkou 70W. Soustava veřejného osvětlení v obci je na poměrně dobré technické úrovni, svítidla jsou udržována provozuschopné stavu, ale vyžadují zvýšenou údržbu
a jsou velice energeticky náročná. Samotná svítidla ani celá soustava VO není vybavena režimem regulace intenzity osvětlení. Vlivem stárnutí se u použitých typů svítidel mohou projevovat vady na konstrukčním provedení, a to zhoršením těsnosti krytu proti vniknutí nečistot nebo případně vody do svítidla a objevují se často poruchy u světelných zdrojů. Z hlediska vývoje technologií je současná soustava VO technicky zastaralá a má velké provozní náklady.

Zaměření akce
Projekt je zaměřen na výměnu starých nevyhovujících svítidel a doplnění nových efektivnějších svítidel. Řešená oblast se týká okolí hlavní komunikace. V návrhu nové soustavy veřejného osvětlení jsou použita svítidla se zdrojem LED, konstrukce je v hliníkovém provedení, optická část svítidla je z tvrzeného skla a je navržena tak, aby byl světelný tok svítidla směřován tam, kde je potřebné osvětlení a nevznikalo tím žádné rušivé oslnění. Všechna referenční svítidla budou vybavena systémem udržování konstantního světelného toku a systémem autonomní regulace.

Technické řešení
Celkem bude v rámci I. etapy vyměněno 29 kusů svítidel nových LED svítidel a 12ks nových doplněných LED svítidel podél hlavní komunikace. V příštím roce je v plánu vyměnit zbytek z celkového počtu 68 svítidel. Odhadovaná cenová úspora za elektrickou energii je až 40%.

Pan starosta předložil zastupitelstvu cenové nabídky na modernizaci veřejného osvětlení od tří firem:
E.ON Energie, a.s. – útvar TOP&B2B solutions (501 229 Kč s DPH),
HALUMIA lighting s.r.o. (429 650 Kč s DPH),
DATmoLUX a.s. (580 516 Kč s DPH).
Zastupitelstvo se po krátké debatě rozhodlo pro tradiční firmu se silným zázemím a zkušenostmi.

Usnesení č. 4 / 16 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít se společností E.ON Energie, a.s. – útvar TOP&B2B solutions smlouvu na modernizaci veřejného osvětlení v obci Nesvačilka I. etapa za cenu 501 229 Kč s DPH.
Pro  6    proti      0   zdržel se  1   Návrh byl schválen

Bod č.5)               Projednání obecního záměru č. 4/2021
Obecní záměr č. 4/2021 na prodej obecního pozemku parcelní číslo 217/2 o výměře 2 m2 byl zveřejněn na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 24.05.2021 a z úřední desky byl sejmut dne 18. 6 2021. O tento pozemek projevil zájem pan P... Jedná se o malý úzký pozemek pod budovou pan P.... Navrhovaná cena 1000 Kč za m2 byla určena jako polovina běžné ceny za metr čtvereční stavebního pozemku, která se v okolí pohybuje 2000-3000 Kč za m2. Zastupitelstvo se přiklonilo k nižší hranici.

Usnesení č. 5 / 16 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 217/2 na základě obecního záměru č. 4/2021, panu P... bytem Nesvačilka, o celkové výměře 2 m2 za cenu   1 000,- Kč/m2. Obecní záměr č. 4/2021 na prodej obecního pozemku byl zveřejněn na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a na úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 25. května 2021 a z úřední desky byl sejmut dne 18. června 2021.
Pro  6    proti      0   zdržel se  1  Návrh byl schválen

Bod č.6)               Schválení smlouvy
Zastupitelstvu byla firmou EG.D. a.s. předložena další Smlouva o zřízení věcného břemene č. 1030054460/008 na pozemek p.č. 210/3, 133/1 v Katastrálním území Nesvačilka na přípojku - kabel NN, Hanuš K136.
Dne 28.08.2019 na 6. zasedání zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030054460/001 se kterou nesouhlasili jiné dotčené osoby.
Dne 23.9.2020 na 12. zasedání zastupitelstvo odložilo nově předloženou smlouvu.
Dne 5.5.2021 zastupitelstvo neschválilo předloženou smlouvu. Bylo nutné upřesnit polohu přípojkové skříně, která bude umístěna na rozhraní parcel 136 a 134 metr od budovy. Smlouva je úplatná.

 Usnesení č. 6 / 16 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030054460/008 na pozemky p.č. 210/3, 133/1, v Katastrálním území Nesvačilka pro akci „Nesvačilka, rozš. NN, Hanuš K136“.
Pro  7    proti      0   zdržel se          0  Návrh byl schválen                                  

Bod č.7)               Schválení Smlouvy o zajištění sociálních služeb správního obvodu ORP Židlochovice na rok 2022
Město Židlochovice nepředložilo zastupitelstvu vyúčtování Podpory činností v oblasti sociálních služeb k zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice
a občanům správního obvodu ORP Židlochovice“ pro rok 2021. Protože občané obce Nesvačilka tyto služby v roce 2020 nečerpali, nebude v roce 2021 obec přispívat na sociální služby. 

Město Židlochovice se opětovně na nás obrátilo ve věci projednání sítě sociálních služeb a systém jejich spolufinancování v našem regionu, a to na rok 2022.

Usnesení č. 7 / 16 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje navrženou síť sociálních služeb pro rok 2022 v ORP Židlochovice, dle přiložené tabulky, která je součástí zápisu
Pro  7    proti      0   zdržel se  0  Návrh byl schválen

Bod č.8)               Projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu
Pan F... přednesl návrh na změnu územního plánu, který spočívá v přesunu oblasti Jezírka do oblasti Z2 (její rozšíření) pod kaplí, směrem na Moutnice a oblast za školkou směrem ke stavebninám (východní část). Jako další návrhy jsou rozšíření obce směrem na Těšany a změna oblasti významného krajinného prvku VKP „Jezírko“ (hřiště a střelnice) a to na oblast mokřadu.
Jelikož se jedná o několik návrhů a o zásah do velké části obce, navrhuje starosta oslovit pořizovatele a zhotovitele územního plánu a projednat s nimi možné postupy při těchto změnách.
Pokud má někdo z občanů další návrhy na změnu územního plánu, prosíme o jejich doručení na obecní úřad.

Usnesení č. 8 / 16 / 2021
Bez usnesení.

Bod č.9)               Závěrečný účet DSO Židlochovicko
Roční účetní závěrku DSO Židlochovicko za rok 2020 projedná zastupitelstvo DSO region Židlochovicko na své valné hromadě dne 29.6.2021.
Podklady pro Závěrečný účet DSO region Židlochovicko, včetně zprávy o přezkumu hospodaření, visí na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup obce Nesvačilka od 08. 06. 2021 doposud.

Usnesení č. 9 / 16 / 2021
Zastupitelstvo bere na vědomí

Bod č.10)            Závěrečný účet DSO Cezava
Roční účetní závěrku DSO Cezava za rok 2020 projednala valná hromada DSO region Cezava na svém zasedání dne 10.6.2021.
Podklady pro Závěrečný účet DSO region Cezava, včetně zprávy o přezkumu hospodaření, visely na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup obce Nesvačilka od 07. 05. 2021 do 11.6.2021.

Usnesení č. 10 / 16 / 2021
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Bod č.11)            Finance
a)  Schválení Závěrečného účtu a Zprávy o přezkumu hospodaření obce Nesvačilka za rok 2020
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh Závěrečného účtu obce za rok 2020 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Dokumenty byly vyvěšeny na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup od 8. 5. 2021 a budou sejmuty dne 24. 6. 2021.
K návrhu Závěrečného účtu se nikdo z občanů nevyjádřil.

Usnesení č. 11a / 16 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce Nesvačilka za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Pro  7    proti      0   zdržel se  0  Návrh byl schválen

b)  Schválení Účetní závěrky obce Nesvačilka za rok 2020
Zastupitelstvu obce byla předložena Účetní závěrka obce Nesvačilka za rok 2020, která se skládá z Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát, Přílohy, Zprávy o přezkumu hospodaření, Inventarizační zprávy, vše k datu 31.12.2020. Zastupitelstvo rozhoduje o převodu hospodářského výsledku na účet nerozděleného zisku.

Usnesení č. 11b / 16 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku obce Nesvačilka za rok 2020. Hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet nerozděleného zisku.
Pro  7    proti      0   zdržel se  0  Návrh byl schválen

c)  Rozpočtové opatření č. 3/2021
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2021.
Příjmy tvoří prodej pozemků, přijaté dotace na obchod a veřejné osvětlení, prodej dlažby, připojení na distribuci.
Výdaje tvoří veřejné osvětlení, obchod a další nenarozpočtované příjmy a výdaje.   

Usnesení č. 11c / 16 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje RO č. 3/2021.
Pro  7    proti      0   zdržel se  0  Návrh byl schválen

Bod č.12)               Diskuze

Kompostéry – 19. 6. 2021 bylo rozdáno 40 kompostérů, které jsme získali díky dotačnímu titulu z DSO regionu Cezava.

Nutné opravy na ČOV – společnost VAS nás informovala o nutných opravách na naší čističce.
Výměna řídícího systému (cena 80-85 tis. Kč bez DPH) - 7.6. došlo k poruše na programovatelném automatu, kdy přestaly komunikovat některé vstupy a výstupy a systém přestal být schopen řídit dmychadlo. Provozní elektrikář provizorně zajistil řízení dmychadla pro aktivační nádrž tak, aby bylo zachováno alespoň nouzově čištění odpadních vod, ostatní operace řeší pracovník obsluhy manuálně.
Výměna přívodního elektrického kabelu proČOV (cena cca 50 tis. Kč bec DPH)
Stávající přívod je v havarijním stavu, je poškozen vlhkostí, hrozí jeho zkrat a úplné odstavení energie pro ČOV.

Bod č.13)               Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil ve 21:55 hodin.

Vít Lízal - starosta,  Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Lenka Husáková, Radek Lízal                       
Zápis byl vyhotoven dne 30.6.2021  Zapisovatel: Vít Lízal