15. veřejné zasedání 05.05.2021

Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 05. 05. 2021 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1)  Technický bod
2)  Zastupitelstvo – změna, zvolení nového předsedy kulturního výboru
3)  Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR – výsadba stromů
4)  Schválení smluv DSO Region Cezava
  a)  Schválení Smlouvy o výpůjčce movité věci s DSO Region Cezava
  b)  Schválení smluv o výpůjčce kompostérů občanům
5)  Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – EG.D - Vrba
6)  Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – GasNet – M. Barták dům
7)  Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – GasNet – M. Barták firma
8)  Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – GasNet – J. Barták
9)  Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene EG.D. rozšíření NN Hanuš
10) Schválení umístění vysílače mobilního operátora
  a)  Projektová dokumentace
  b)  Nájemní smlouva
11) Projednání Obecních záměrů dle žádostí pana Sedláčka
  a)  Prodej pozemků
  b)  Pronájem pozemků
12) Projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu
13) Žádost i financovaní projektu prodloužení vodovodního řádu – Kulíšek
14) Rozpočtové opatření č. 2/2021
15) Diskuze
16) Závěr

1. Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:01 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce.
Přítomni: Martin Barták, Václav Hrdlička, Lenka Husáková, Vít Lízal, Jakub Mejtský, Petr Životský, Radek Lízal.
Nepřítomni: Josef Kulíšek
Zapisovatel: Vít Lízal
Ověřovatelé zápisu: Jakub Mejtský, Václav Hrdlička
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.

Usnesení č. 1 / 15 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele.

Pro 7 proti 0 zdržel se 0   Návrh byl schválen

2. Zastupitelstvo – změna, zvolení nového předsedy kulturní komise
Paní Iva Husáková podala dne 24.3. písemné vzdání se mandátu zastupitelky obce s účinností od 31.3.2021. Protože ve volbách byla pouze jedna kandidátní listina s 9 kandidáty a zastupitelstvo je 9-ti členné, nemůže být zastupitelstvo doplněno náhradníkem a může zůstat osmi členné.

Usnesení č. 2a / 15 / 2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vzdání se mandátu člena zastupitelstva paní Ivy Husákové. Zastupitelstvo je od 1.4. 2021 osmičlenné.

Paní Iva Husáková byla předsedkyní kulturního výboru. Dle § 117 Zákona o obcích předsedou výboru musí být zastupitel obce. Proto zastupitelstvo volí nového předsedu kulturního výboru.
Za předsedu kulturního výboru navrhuje Václava Hrdličku.

Usnesení č. 2b / 15 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje předsedou kulturního výboru pana Václava Hrdličku s účinností od 5.5.2021.

Pro 6 proti 0 zdržel se 1  Návrh byl schválen

3. Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR – výsadba stromů
Obec uspěla s žádostí na SFŽP o dotaci na výsadbu stromů, kterou realizovala na podzim roku 2020. Obec vysadila celkem 76 listnatých stromů v intravilánu obce.

Usnesení č. 3 / 15 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ze SFŽP ve výši 250 000,00 Kč a 
schvaluje Smlouvu č. 1190900592 o poskytnutí podpory za Státního fondu životního prostředí České republiky na akci Výsadba stromů Nesvačilka 2020.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0  Návrh byl schválen

4. Schválení Smluv
a) DSO Cezava Schválení smlouvy o výpůjčce movité věci.
Svazku Cezava obce v roce 2020 zaslali zálohu na majetek a DSO ještě získala dotaci ze SFŽP. DSO nakoupila štěpkovače a kompostéry a obci Nesvačilka zapůjčí 40 kompostérů pro obyvatele a štěpkovač. DSO Předložila smlouvu o výpůjčce movité věci, ve které majetek obci Nesvačilka zapůjčuje bezplatně na dobu 5 let. Poté bude majetek obci bezplatně předán. Obec na tento majetek již v roce 2020 poslala zálohu ve výši 90 tisíc.

Usnesení č. 4a / 15 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o výpůjčce movité věci mezi obcí Nesvačilka a Dobrovolným svazkem obcí Region Cezava na 40 kompostérů vel. 1050l a štěpkovač LASKI LS 160 PPB.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0  Návrh byl schválen

b) Schválení smluv o výpůjčce kompostérů obyvatelům.
Usnesení č. 4b / 15 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o výpůjčce movité věci mezi obcí a občany nebo vlastníky nemovitostí v obci Nesvačilka na 40 kompostérů vel. 1050l.

Pro 7 proti 0 zdržel se 0  Návrh byl schválen

5. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – EG.D. – Vrba
Zastupitelstvu byla firmou EG.D. a.s. předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330069384/002-MDP na pozemek p.č. 78/1 v Katastrálním území Nesvačilka na přípojku - kabel NN, Vrba K39.
Dne 23.19.2020 na 12. zasedání zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030059555/001. Smlouva je úplatná.

Usnesení č. 5 / 15 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330069384/002-MDP na pozemek p.č. 78/1 v Katastrálním území Nesvačilka pro akci „Nesvačilka, přip. NN, Vrba K39“.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0  Návrh byl schválen

6. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – GasNet – M. Barták dům
Zastupitelstvu byla firmou GasNet, s.r.o. předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. 8800071936_1/VB na pozemek p.č. 210/1 v Katastrálním území Nesvačilka na STL plynovodní přípojku pro rodinný dům p.č.14. Bude účtován jednorázový poplatek za věcné břemeno v obvyklé výši 500,- Kč.

Usnesení č. 6 / 15 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800071936_1/VB na pozemek p.č. 210/1 v Katastrálním území Nesvačilka na STL plynovodní přípojku pro rodinný dům č.p. 14.
Pro 6 proti 0 zdržel se 1  Návrh byl schválen

7) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – GasNet – M. Barták pozemek p.č. 251/13
Zastupitelstvu byla firmou GasNet, s.r.o. předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. 64554_1/VB na pozemek p.č. 265/49 v Katastrálním území Nesvačilka na STL plynovodní přípojku pro objekt na pozemku p.č. 251/13.
Bude účtován jednorázový poplatek za věcné břemeno v obvyklé výši 500,- Kč.

Usnesení č. 7 / 15 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 64554_1/VB na pozemek p.č. 265/49 v Katastrálním území Nesvačilka na STL plynovodní přípojku pro objekt na pozemku p.č. 251/13.
Pro 6 proti 0 zdržel se 1  Návrh byl schválen

8) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – GasNet – J. Barták
Zastupitelstvu byla firmou GasNet, s.r.o. předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. 9900085225_1/VB na pozemek p.č. 75/1 v Katastrálním území Nesvačilka na STL plynovodní přípojku pro rodinný dům č.p.93.
Bude účtován jednorázový poplatek za věcné břemeno v obvyklé výši 500,- Kč.

Usnesení č. 8 / 15 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900085225_1/VB na pozemek p.č. 75/1 v Katastrálním území Nesvačilka na STL plynovodní přípojku pro rodinný dům č. p.93.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0  Návrh byl schválen

9) Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene EG.D. rozšíření NN Hanuš
Zastupitelstvu byla firmou EG.D. a.s. předložena další Smlouva o zřízení věcného břemene č. 1030054460/008 na pozemek p.č. 210/3, 133/1 v Katastrálním území Nesvačilka na přípojku - kabel NN, Hanuš K136.
Dne 28.08.2019 na 6. zasedání zastupitelstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030054460/001.
Dne 23.9.2020 na 12. zasedání zastupitelstvo odložilo nově předloženou smlouvu. Smlouva je úplatná.

Usnesení č. 9 / 15 / 2021
Zastupitelstvo neschvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030054460/008 na pozemky p.č. 210/3, 133/1, v Katastrálním území Nesvačilka pro akci „Nesvačilka, rozš. NN, Hanuš K136“ a žádá o přemístění koncové skříně HDS 01 na rozhraní parcel 136 a 134 kolmo k budově (rovnoběžně s nájezdem do garáže).
Pro 6 proti 1 zdržel se 0  Návrh byl schválen 

10) Schválení umístění vysílače mobilního operátora

a) Projektová dokumentace
Zastupitelstvu byla předložena projektová dokumentace na výstavbu vysílače mobilního signálu. Na základě našich stížností na kvalitu mobilního signálu v obci byla firmou CETIN, která buduje a spravuje telekomunikační infrastrukturu pro mobilní operátory v ČR, vyhotovena projektová dokumentace vysílače na střechu obecního úřadu. Vysílač bude umístěn na střechu obecního úřadu a bude využívat část půdního prostoru.

Usnesení č. 10a / 15 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje Projektovou dokumentaci pro výstavbu nové základnové stanice veřejné komunikační sítě CETIN na objektu obecního úřadu v Nesvačilce č.p. 100 na parcele číslo 53 katastrálního území Nesvačilka.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0  Návrh byl schválen

b) Nájemní smlouvu
Zastupitelstvu byla předložena nájemní smlouva na využití části půdního prostoru a části střechy obecního úřadu pro umístění a provoz vysílače mobilního signálu. Vysílač bude napojen do elektrické sítě samostatně a náklady bude hradit CETIN. Smlouva je na dobu určitou 10 let s automatickým prodloužením o 5 let.
Obecní záměr č. 3/2021 na pronájem prostor sloužící k podnikání na půdě budovy na p.č. 53 a pronájem části střechy byl zveřejněn na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 22. března 2021 a z úřední desky byl sejmut dne 9. dubna 2021.

Usnesení č. 10b / 15 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje Nájemní smlouvu mezi obcí Nesvačilka a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 pro užívání půdního prostoru o velikosti 7,8 m2 a části střechy o výměře 3,2 m2 k umístění a provozu vysílače mobilního signálu. Obecní záměr č. 3/2021 na pronájem prostor sloužící k podnikání na půdě budovy na p.č. 53 byl zveřejněn na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a na úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 22. března 2021 a z úřední desky byl sejmut dne 9. dubna 2021.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0  Návrh byl schválen 

11.Projednání obecních záměrů – dle žádostí pana Sedláčka

a) Prodej pozemků
Obecní záměry č. 7/2018 a 8/2018 na prodej obecních pozemků byly zveřejněny na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 27. června 2018 a z úřední desky byly sejmuty dne 16. července 2018. O tyto pozemky projevil zájem pouze pan Michal Sedláček. Obecní záměr č. 1/2021 na prodej obecního pozemku byl zveřejněn na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 22.03.2021 a z úřední desky byl sejmut dne 9. 7 2021. O tyto pozemky projevil zájem pouze pan Michal Sedláček. Jedná se o pozemek p.č. 261 ležící pod budovou pana Sedláčka a o část pozemku p.č. 265/1, který je oplocen v místě původního oplocení bývalého JZD.

Usnesení č. 11a / 15 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 265/1 a pozemku p.č. 261 na základě Obecních záměrů č. 7/2018, č. 8/2018 a č. 1/2021 panu Michalovi Sedláčkovi bytem Žatčany 102, o celkové výměře 983 m2 za cenu 800,- Kč/m2 podle geometrického plánu číslo 336-93/2021. Obecní záměry č. 7/2018 a 8/2018 na prodej obecních pozemků byly zveřejněny na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a na úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 27. června 2018 a z úřední desky byly sejmuty dne 16. července 2018.
Obecní záměr č. 1/2021 na prodej obecního pozemku byl zveřejněn na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a na úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 22. března 2021 a z úřední desky byl sejmut dne 9. dubna 2021.

Pro 7 proti 0 zdržel se 0 Návrh byl schválen

b) Pronájem pozemků
Z důvodu končící nájemní smlouvy a žádosti pana Sedláčka byl zveřejněn Obecní záměr č. 2/2021 na pronájem obecního pozemku na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 22. března 2021 a z úřední desky byl sejmut dne 9. dubna 2021. O tyto pozemky projevil zájem pouze pan Michal Sedláček.
V obecním záměru byl mimo jiné specifikován prostor podél p.č. 261 o výměře 460 m2. Padl návrh, aby tento prostor nebyl součástí pronájmu z důvodu podobné situace na jiných místech v obci, kde se nájem neuplatňuje. S návrhem souhlasilo zastupitelstvo i pan Sedláček.

Usnesení č. 11b / 15 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku podle Obecního záměru č. 2/2021 pouze 9 m2 z p.č. 265/66 a 883 m2 z p.č. 265/1 panu Michalovi Sedláčkovi bytem Žatčany 102 za cenu 10,- Kč/m2/rok o výměře 892 m2 na dobu určitou 5 let od 1.7. 2021.
Obecní záměr č. 2/2021 na pronájem obecního pozemku byl zveřejněn na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a na úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 2. března 2021 a z úřední desky byl sejmut dne 9. dubna 2021.
Pro 6 proti 0 zdržel se 1  Návrh byl schválen

12) Projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu
Stále pracujeme s několika variantami změny územního plánu. Jak zaznělo na poslední schůzi.
1) úplné zrušení zástavby v oblasti Jezírek a rozdělení do různých oblastí.
2) přesunutí části (cca polovinu) Jezírek – zachovat pás podél zahrad a zbytek přesunout do jiného místa. V úvahu připadají tyto lokality:

  a) směr Moutnice po vysoké napětí – obě strany silnice
  b) směr Těšany
  c) východní část obce od Starexu po školku – pás cca 50-70m od komunikace
Starosta obce absolvoval jednání s krajským úředníkem životního prostředí. Úředník vysvětlil hlavní principy posuzování při změně územního plánu. Hlavní je kvalita půdy v dotčených oblastech a aktuální využitelnost (naplněnost) oblastí určených k výstavbě v obci.
Starosta dále informoval zastupitele o výsledku jednání s vlastníky pozemků směrem na Moutnice po vedení vysokého napětí. Starosta obeznámil vlastníky s možností případného odkupu jejich pozemků ve prospěch obce. Aby obec pozemky převedla v územním plánu na stavební, zasíťovala celou oblast a následně nabídla k prodeji. Žádný z vlastníků v současné době nehodlá pozemek prodat. Dále byla tato varianta projednána s odhadcem nemovitostí, který nastínil částky. Nákup pozemků za cca 250-350 Kč/m2, změna územního plánu 150 000 až 300 000 Kč (podle způsobu provedení změny – změna ve zkráceném řízení (1 rok) nebo úplná změna (2-3 roky)), zasíťování celé oblasti (tady bude záležet jaké inženýrské sítě by se zavedly) a následný prodej s tím, že každým rokem stoupá cena nemovitostí o 10-15 % nahoru, se může výsledná cena za m2 pohybovat mezi 3000 – 4000 Kč/m2.
Zastupitelstvo navrhuje zjistit ochotu vlastníků pozemků vybudovat si inženýrské sítě na vlastní náklady a prodat část svých pozemků pro veřejné prostranství (chodníky a sítě) obci.

Usnesení č. 12 / 15 / 2021   Bez usnesení.

13) Žádost o financování projektu prodloužení vodovodního řádu - Kulíšek
Pan Kulíšek podal žádost na finanční příspěvek na projekt na prodloužení vodovodního řádu, který povede z obecního pozemku p.č. 84 přes p.č. 75/1 na pozemek pana Kulíška p.č. 82/1. Náklady na vybudování ponese pan Kulíšek. Po vybudování vodovodní řád převede pan Kulíšek bezplatně do majetku obce.

Usnesení č. 13 / 15 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje vypracovat projektovou dokumentaci na prodloužení vodovodního řadu bez přípojek z parcely č.84 (před budovou č.p.108) po pozemku p.č. 75/1 až k parcele č. 82/1.
Pro 6 proti 0 zdržel se 1  Návrh byl schválen

14) Rozpočtové opatření č. 2/2021
Obec má na bankovních účtech 13 mil. Kč.
Zastupitelstvu obce bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 2/2021. Zahrnuje příjmy z dotací na výsadbu stromů, kompenzační příspěvek a příjmy z nájmů.  Výdaje související se správními poplatky, mobilním rozhlasem, opravou rozhlasu, dalšími nenarozpočtovanými výdaji. 

Usnesení č. 14 / 15 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021.
Pro 7 proti 0 zdržel se 0   Návrh byl schválen

15) Diskuze

Dotace JMK - obec získala dotace z Jihomoravského kraje

  • Podpora provozu místního obchodu 36000 Kč

  • Modernizace veřejného osvětlení v obci Nesvačilka, I. etapa 250 000 Kč

Oprava dešťové kanalizace - proběhla oprava dešťové kanalizace v úseku č.p.120 - č.p.44. Byly zhotoveny nové uliční vpusti pro lepší odvod dešťové vody ze silnice, aby se zabránilo záplavě domu č.p.44. Dále se opravila uliční vpusť u domu č.p. 63 a také u domu č.p. 105 (zastávka autobusu).

Kácení stromů mezi hřištěm a Mokřady - topoly pokácí specialista, o dalších stromech rozhodne zastupitelstvo po schůzce na místě.

Přesun knihovny - plánujeme přesun knihovny do mobilních buněk na dvůr obecního úřadu. Jednalo by se o dvě buňky 6x3 m. Dále se přesune zázemí obecního zaměstnance do hospodářské budovy ve dvoře obecního bytu. Je potřeba provést stavební úpravy.

Sekací traktor – je na opravě motoru, máme zapůjčený jiný. Celkově je traktor už hodně opotřebovaný a opravy jsou častější.

Společná čistička odpadních vod – okolní obce řeší intenzifikace svých ČOV, které už dosluhují. Při jednání starostů obcí Těšany, Moutnice, Nesvačilka, Žatčany, Měnín, Otmarov, Telnice, Sokolnice a Újezd u Brna se zástupci Vodárenské akciové společnosti padl návrh na vybudování společné čističky odpadních vod. Byla zadána studie proveditelnosti s podrobnějším vyčíslením nákladů projektu. Jedná se o velký projekt, který by snížil náklady na provoz čištění odpadních vod všech obcí. Realizace se odhaduje do 5 let. Předběžné místo společné ČOV je katastru města Újezdu u Brna směrem na Žatčany.

Údržba místní komunikace ke hřišti – s odborníkem zhodnotíme stav a vyčíslíme náklady na provedení údržby místní komunikace, plochy pod hospodou a nájezdu u č.p.44.

Mobilní rozhlas – je informační služba občanům, která je zdarma. Obec platí pouze za každou odeslanou SMS 0,90 Kč. Doporučuji všem občanům nainstalovat si aplikaci Mobilní rozhlas do Vašeho mobilního telefonu, protože je propojená s aktuálními články na obecním webu www.nesvacilka.cz a tím pádem dostanete více informací o dění v obci. Tyto články už dostávají občané, kteří jsou zaregistrovaní na obecním webu k odběru těchto článků emailem. Placené SMS zprávy budeme používat v omezené míře, zejména v krizových situacích nebo v situacích kdy se bude pohybovat po obci zástupce firmy provádějící odečty energií nebo bude přerušení dodávek energií. V současné chvíli je zaregistrováno 64 občanů.

Čištění splaškové kanalizace – Na základě četných stížností na zápach z domácích odpadů proběhlo od 28.4. do 4.5.2021 tlakové čištění splaškové kanalizace. Podle informací pracovníků VAS byla kanalizační stoka zanesena cca z 1/3 a zásah byl nutný.

Hasiči – právo stavby – Sbor dobrovolných hasičů navrhuje zřídit právo stavby altánku na hřišti, ve prospěch hasičů, pro snadnější vyřízení formalit stavebního řízení. Zastupitelstvo projedná tento návrh na dalším zasedání.

Školka mytí oken – je potřeba provést mytí oken na budově bývalé školky. Dále je potřeba provést údržbu předzahrádek u školky, obecního úřadu a místního obchodu.

Výměna části dešťové kanalizace v areálu bývalého JZD – kvůli špatnému odvodnění před parcelou č.255 je potřeba vyměnit rouru pod účelovou komunikací.

16) Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval všem za účast. Zasedání bylo ukončeno ve 22:30 hod. 

 

Vít Lízal - starosta,  Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Mgr. Jakub Mejtský, Václav Hrdlička
Zápis byl vyhotoven dne:  10.5.2021 Zapisovatel: Vít Lízal