14. veřejné zasedání 24.02.2021

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 24. 02. 2021 v 19.00 hod na OÚ. 

Program jednání:
1)   Technický bod
2)   Schválení Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení
3)   Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - GasNet
4)   Schválení odpisu
5)   Projednání návrhu na změnu č. 2 Územního plánu
6)   Dotace JMK – veřejné osvětlení, obchod
7)   Rozpočtové opatření č. 1/2021
8)   Diskuze
9)   Závěr

Bod č.1)       Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:00 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce.
Přítomni:              Martin Barták, Václav Hrdlička, Iva Husáková, Josef Kulíšek, Vít Lízal, Jakub Mejtský
Nepřítomni:          Petr Životský Radek Lízal, Lenka Husáková
Zapisovatelka:      Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu:  Jakub Mejtský, Václav Hrdlička

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Program bude doplněn o bod č.8 Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Nesvačilka za rok 2020 od Policie ČR.

Usnesení č. 1 / 14 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.2)       Schválení Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení
Společnost GasNet,s.r.o. předložila obci Smlouvu o zajištění plynárenského zařízení. Přeložka je nutná pro provedení rekonstrukce dešťové kanalizace na Loukách.

Usnesení č. 2 / 14 / 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících číslo smlouvy: 4000235058 s firmou GasNet, s.r.o.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.3)       Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  - GasNet
Společnost GasNet,s.r.o. předložila obci Smlouvu o zajištění plynárenského zařízení. Na to navazuje věcné břemeno na přeložku plynárenského zařízení. 

Usnesení č. 3 / 14 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parcelní číslo 84 a parcelní číslo 75/1 v katastrálním území obce Nesvačilka na akci přeložka plynárenského zařízení. Číslo smlouvy 8800100956_1/BVB/P.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.4)       Schválení odpisu
Obec investovala v letech 2011 – 2013 do projektu Rekonstrukce Louka částku 518 094,00 Kč. Tato částka je vedena jako nedokončený majetek. Účetní jednotka žádá zastupitelstvo o souhlas s odúčtováním nedokončeného majetku jako zmařenou investici.

Usnesení č. 4 / 14 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje odpis nedokončeného majetku projektu Rekonstrukce ul. Na Loukách a zpevněných ploch k obecnímu úřadu obce Nesvačilka z roku 2012 ve výši 518 094,00 Kč jako zmařenou investici.
Pro  5  proti 1  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.5)       Projednání návrhu na změnu č. 2 Územního plánu
Změna č. 1 Územního plánu nabyla právní moci v říjnu roku 2020.
Důvodem změny č. 2 je pomoci k výstavbě rodinných domů v obci. Podle stávajícího územního plánu je největší oblastí k výstavbě lokalita Jezírka (za obchodem). Bohužel už skoro 10 let se nedaří výstavbu rozjet. Zastupitelstvo zvažuje provést změnu ve zkráceném řízení (doba provedení cca 1 rok) nebo větší změnu, kde by příprava a provedení trvalo delší dobu. Je třeba také zvážit cenu, zkrácené řízení je levnější. Existuje několik variant.
1) úplné zrušení zástavby v oblasti Jezírek a rozdělení do různých oblastí.
2) přesunutí části (cca polovinu) Jezírek – zachovat pás podél zahrad a zbytek přesunout do jiného místa. V úvahu připadají tyto lokality:
  a.  směr Moutnice po vysoké napětí – obě strany silnice
  b. směr Těšany
  c.  východní část obce od Starexu po školku – pás cca 50-70m od komunikace
Pro rychlý průběh změny by bylo dobré, aby změna byla co nejjednodušší. Po krátké debatě se utvořil názor kontaktovat pracovníka Odboru životního prostředí JMK a probrat s ním všechny varianty. 

Usnesení č. 5 / 14 / 2021
Zastupitelstvo pověřuje pana starostu k zastupování při jednání s příslušnými úředníky na krajském úřadu.

Bod č.6)       Dotace JMK – veřejné osvětlení, obchod
Obec hradí Jednotě za provozování místního obchodu příspěvek za výši 72 tis. Za rok. Obec podala žádost na JMK na dotaci na obchod ve výši 36.000,- Kč.
Obec zvažuje podání žádosti o dotaci na obnovu a doplnění VO. Jednalo by se o výměnu svítidel a výložníků. Sloupy zůstanou. Dále by se doplnily nová světla na stávající sloupy, aby se zvýšila bezpečnost na komunikacích a chodnících, a také se zvýšil komfort osvětlení v obci. Dotace je 50%.

Usnesení č. 6 / 14 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na JMK o dotaci na doplnění a obnovu veřejného osvětlení.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.7)       Rozpočtové opatření č. 1/2021
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1/2021.

Usnesení č. 7 / 14 / 2021
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č 1/2021. 
Pro 6  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.8)       Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Nesvačilka za rok 2020
V rámci obvodního oddělení Policie ČR Židlochovice bylo v r. 2020 spácháno celkem 256 trestných činů z čehož se podařilo objasnit 104 trestných činů tj. 40,63%. Oproti roku 2019 došlo k poklesu počtu spáchaných trestných činů o 39 a k nárůstu objasněnosti o 1,65 %. Nejvíce převažují majetkové trestné činy, celkem 129 oznámení, krádeže prosté (47), vloupání (40), ostatní – poškození cizí věci, podvody, zpronevěry (42).
Ve shora uvedeném období nebyl v obci Nesvačilka šetřen žádný trestný čin.
Dále byl za uvedené období šetřen 1 přestupek, u kterého nebyl zjištěn pachatel.
Skladba přestupků:    krádež – 1 případ
Dále bylo v obci Nesvačilka provedeno 5 šetření. Tato šetření se týkala součinnosti s ostatními složkami Policie ČR, zpráv pro soudy a dalších státních organizací.

Spolupráce s Obecním úřadem Nesvačilka je na velmi dobré úrovni.

Usnesení č. 8 / 14 / 2021
Zastupitelstvo bere na vědomí. Zpráva je součástí zápisu. 

Bod č.9)       Diskuze

Tříkrálová sbírka 2021
V letošním roce neprobíhala Tříkrálová sbírka každoroční pochůzkou, ale kvůli vládním opatřením byla zabezpečená pokladnička umístěna v prostorách obecního úřadu. Obyvatelé takto přispěli na Charitu částkou 7.500,00 Kč. Děkujeme.

Kompostéry a štěpkovač
Dobrovolný svazek obcí Region Cezava uspěl s žádostí o dotaci na kompostéry a štěpkovače. Do konce dubna by měl být vybrán dodavatel a termín dodání bude max. 4 měsíce od podpisu smlouvy. V rámci této dotace byly i dva štěpkovače a jeden jde do Nesvačilky.
Obec Nesvačilka bude mít k dispozici 40 kompostérů o velikosti 1050 l, které předáme 40ti prvním zájemcům. Maximální počet je jeden kompostér do rodinného domu nebo bytu.

CETIN – průzkum umístění nového vysílače mobilního signálu
Obec na základě stížností od občanů kontaktovala společnost Cetin (CETIN a.s. vlastní a provozuje největší telekomunikační síť pokrývající celé území České republiky) s řešením umístění nového vysílače v obci. Společnost umisťuje nové vysílače podle požadavků mobilních operátorů. V současné době poskytl mobilní operátor O2 peníze na provedení průzkumu a finanční odhad nákladů.

Žádost – odstranění větví
Paní Nádeníčková žádá obec o odstranění větví na ořechu v prostoru školky. Obec zajistí odborný ořez větví.

Žádost – úprava plochy
Pan Čermák a pan Konečný žádají obec, aby zpevnila povrch před jejich domy. Obec udržuje místní komunikace, prostory a příjezdy před rodinnými domy si majitelé udržují podle vlastních možností. Vjezdy do garáží nebo vrat je možno zpevnit dlažbou nebo betonem, ostatní parkovací místa před budovami lze zpevnit zatravňovacími prefabrikáty nebo jinými prvky zaručující vsak povrchové vody. Nicméně v této části obce letos proběhne poslední etapa rekonstrukce chodníků a při této příležitosti zvážíme výpomoc po osobní schůzce na místě.

Komunální technika
Obec zvažuje pořízení techniky na zimní údržbu chodníků. Jednalo by se především o zametání, pluh a posyp. Pořízení takového multifunkčního traktoru je cca 1 mil. Kč. Je nutné mít prostor k parkování. Nabízí se zadní budova areálu bývalé školky.

Místní komunikace
V místě mezi firmou Bison a zámečnictví Poláček se zdržuje voda. Je nutné provést odvod vody a opravu povrchu.

Špatný výhled u ČOV
V zatáčce u čistírny odpadních vod je velice špatný výhled skrz živý plot, který je moc blízko komunikace. Zajistíme přesazení živého plotu dále od komunikace pro lepší bezpečnost silničního provozu.

Bod č.10)   Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval všem za účast. Zasedání bylo ukončeno ve 22: 15 hod.

Vít Lízal - starosta,     Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu:    Jakub Mejtský, Václav Hrdlička
Zápis byl vyhotoven dne:  1.3.2021  Zapisovatel: Michaela Čermáková