13. veřejné zasedání 9.12.2020

Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 09. 12. 2020 v 19.00 hod na OÚ.
Program jednání:
1)   Technický bod
2)   Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Mahovská
3)   Projednání prodeje pozemků za školkou
4)   Schválení vodného, stočného na rok 2021, dodatky smluv
5)   Schválení rekonstrukce místní komunikace – hřiště
6)   Schválení dodavatele projektové dokumentace Louka
7)   Schválení Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo – rekonstrukce chodníky  
8)   Vyhodnocení výběru firmy pro svoz odpadů a schválení smlouvy
9)   Schválení kupní smlouvy - Kallasová
10) Schvalování rozpočtu, střednědobého výhledu, příspěvků     a) Příspěvek DSO Region Cezava     b) Příspěvek DSO Region Židlochovicko
11) Schválení příspěvek IDS - JMK
12) Schválení darů     a) SDH Nesvačilka     b) Myslivecké sdružení Moutnice – Nesvačilka
13) Finance     a) Stav financí    b) Rozpočtové opatření č. 6/2020, 7/2020,    c) Schválení rozpočtového výhledu 2022-2024    d) Schválení rozpočtu na rok 2021
14) Diskuze
15) Závě

Bod č.1) Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:03 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni: Martin Barták, Václav Hrdlička, Iva Husáková, Lenka Husáková, Josef Kulíšek, Radek Lízal, Vít Lízal, Jakub Mejtský,
Nepřítomni: Petr Životský
Zapisovatelka: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu:  Jakub Mejtský, Václav Hrdlička
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Program bude doplněn o body:
· Výsadba stromů Nesvačilka 2020 - dotace
· Územní souhlas rozšíření NN Fiala – prodloužení elektrického vedení

Usnesení č. 1 / 13 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.2) Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Mahovská
Společnost E-on, předložila obci Smlouvu o zřízení věcného břemene na rozšíření odběrného místa NN pro paní Mahovskou na parcele č. 78/1k KÚ Nesvačilka. Přípojka bude ze sloupu do domu. Věcné břemenu bude úplatné. 

Usnesení č. 2 / 13 / 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. HO-001030061773/002-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 78/1 v katastrálním území obce Nesvačilka na akci „Nesvačilka, příp. NN, Mahovsk“.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.3) Projednání prodeje pozemků za školkou
Na základě žádosti paní Bednářové se zastupitelstvo začalo bavit o prodeji pozemků za bývalou školkou. V současné době se tento prostor využívá jako zahrada a pronajímá se několika občanům.
Teoreticky by zahrada šla rozdělit na 3 až 4 parcely. Padlo několik variant, jak s tímto prostorem naložit, a také několik otázek.
a) Postavit 1-2 bytové domy se 4–6 bytovými jednotkami. A tyto jednotky prodat.
b)Rozdělit zahradu na 4 pozemky. Inženýrské sítě by si nový majitelé vybudovali sami.
c) Otázkou je, zda se budou chtít zapojit vlastníci pozemků z oblasti Z4 (oblast sousedící se školkou) do vybudování inženýrských sítí?
d) Prodat pozemky až po vybudování sítí. To by však znamenalo, že bychom měli vybudovat sítě i pro oblast Z2 (Pod kopcama), kde si sítě budují vlastníci pozemků na vlastní náklady.
e) Neprodávat žádný pozemek a raději začít s velkou změnou územního plánu v částech kde se předpokládá reálná výstavba rodinných domů nebo ochota prodat stavební pozemky. 
Usnesení č. 3 / 13 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje možnost prodeje pozemků za školkou.
Pro 2   proti 3   zdržel se 2   Návrh nebyl schválen

Bod č.4) chválení vodného a stočného na rok 2021 a dodatky smluv
VAS, a.s. předložila návrh zvýšení ceny stočného o 5,- Kč na 55,00 Kč bez DPH za m3 a cenu vodného zvýšit o 5,38 Kč, na 42,42 Kč bez DPH za m3 pro rok 2021. Zastupitelstvo má výhrady k ceně s cenou vodného a stočného ve výši 97,42Kč bez DPH, tj. 107,17 s DPH. Nelíbí se jim nemalé stálé zvyšování cen. 
Dodatek ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a jejím předání. Cena za služby zůstala ve stejné výši. Dodatkem se prodlužuje služba.
Obec dlouhodobě upozorňuje na nepříjemnosti s provozem ČOV a řeší stížnosti od občanů. Také nás začíná limitovat kapacita ČOV. VAS připravila kalkulaci oprav a navrhla několik variant.
a) Výměna provzdušňovacích elementů za 50 tisíc Kč.
b) V
ýměna nebo oprava skříně s ovládacím displejem – úplně nová skříň za 300 tisíc, částečná oprava za 150 tisíc.
c) Navýšení kapacity ČOV (současná kapacita je 350 EO (ekvivalentních osob))
· o 50 EO na 400 EO za 250 tisíc Kč.
· o 250 EO za 6-8 milionů Kč.
Investice za 50 tisíc nechá obec provést neprodleně. O dalších investicích do oprav budeme jednat se zástupci VAS.
Usnesení č. 4 / 13 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje cenu stočného 55,00 Kč bez DPH a cenu vodného 42,42 Kč bez DPH pro rok 2021. Dodatky smluv o nájmu vodovodu, kanalizace a ČOV a majetkové evidence.
Pro 5   proti 2   zdržel se 1   Návrh byl schválen

Bod č.5) Schválení rekonstrukce místní komunikace – hřiště
Zastupitelstvo se rozhodlo využít uskladněného asfaltového recyklátu na opravu cesty od hřiště ke stavebninám. Vzhledem k nutnosti položit asfalt rychle ještě v letním období, aby se asfalt co nejvíce spojil, nám byla doporučena firma Dušan Hort. Po vypracování cenové nabídky (207,50 Kč/m2 + dodávka dalšího recyklovaného asfaltu) se zastupitelstvo na pracovní schůzi rozhodlo tuto akci realizovat. Skutečné náklady byly 1274 m2 x 207,50 Kč tj. 264 355 Kč bez DPH + dodávka chybějícího recyklovaného asfaltu 10 780 Kč bez DPH. Celkově rekonstrukce stála
275 135 Kč bez DPH.

Usnesení č. 5 / 13 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci místní komunikace pokládkou recyklovaného asfaltu v úseku od hřiště po stavebniny za cenu 207,50 Kč/m2 a to firmou Dušan Hort – zemní a výkopové práce.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č. 6) Schválení dodavatele projektové dokumentace Louka
Rekonstrukce dešťové kanalizace a místní komunikace v části Louka byla naprojektována a dotažena až do stavebního povolení v minulých letech. Z důvodu velké finanční zátěže a chybějícímu dotačnímu titulu se nepovedlo tuto akci realizovat v platnosti stavebního povolení, které vypršelo v roce 2016. Obec zaplatila za tento projekt 508 tisíc Kč.
Stavební povolení se nepodařilo prodloužit, i když se pan starosta o to pokoušel několik měsíců a vedl několik jednání s příslušnými institucemi.
Společnost Laboro Ateliér předložila zastupitelstvu cenovou nabídku ve výši 280 tis. za projektovou dokumentaci dešťové kanalizace a komunikace Louka. Cena se odvíjí od předpokládaných nákladů za stavební práce. Je použit ceník UNIKA - Výkonový a honorářový řád a sazebník. Jedná se o pomůcku pro naceňování kompletních projektů.    
Usnesení č. 6 / 13 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci dešťové kanalizace a místní komunikace v Nesvačilce v části Louka firmu LABORO ATELIÉR s.r.o. za nabídnutou cenu 280 000 Kč bez DPH.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.7) Schválení Dodatku č.3 Smlouvy o dílo – rekonstrukce chodníků 
V důsledku pandemických opatřeních v ČR v obdobích březen – květen a říjen - prosinec 2020 se termín dokončení prací posouvá na 31.12.2021.
Usnesení č. 7 / 13 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na rekonstrukci chodníků mezi obcí Nesvačilka a Lubomírem Lízalem. Dodatkem se stanovuje nový termín dokončení prací na 31.12.2021.
Pro 7   proti 0   zdržel se 1   Návrh byl schválen

Bod č.8) Vyhodnocení výběru firmy pro svoz odpadů a schválení smlouvy
Zastupitelstvu byly předloženy nabídky těchto firem. SUEZ CZ a.s., FCC Česká republika, s.r.o., Hantály a.s., Respono, a.s., Do užšího výběru byl vybrány firmy FCC Česká republika, s.r.o., a SUEZ CZ a.s., které nabídly ceny 384 464 Kč za rok a 297 693 Kč za rok.
Frekvence svozů zůstává stejná. Jedním z hlavních požadavků bylo přesné vážení odpadů při svozu. Nová legislativa nastavuje limit 200 Kg komunálního odpadu na osobu za rok, při ukládání odpadu na skládku. Firma FCC nám nabídla možnost vážení každého svozu. Firma SUEZ nám tuto možnost nenabídla, vyváží komunální odpad do spalovny, a proto se nás tento limit zatím netýká. Rozhodujícím faktorem při výběru nové svozové firmy byla cena. 
Usnesení č. 8 / 13 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o sběru, svozu a odstranění odpadu č. 2006211245 s firmou SUEZ CZ a.s. Smlouva se uzavírá od 1.1.2021 na dobu neurčitou se šesti měsíční výpovědní dobou.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.9) Schválení kupní smlouvy Kallasová
Obec Nesvačilka dostala možnost koupit pozemky číslo 265/3, 265/24, 267/4, 267/8, 265/34, 265/38, 265/42, 265/54, 265/63 v katastrálním území Nesvačilka o celkové výměře 3855 m2 za cenu 25,-Kč/m2 od paní Kallasové. Jedná se o pozemky u hřiště, střelnice a bývalé vodní nádrže.
Usnesení č. 9 / 13 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu mezi paní Marií Kallasovou a obcí Nesvačilka na pozemky parcelní číslo 265/3, 265/24, 267/4, 267/8, 265/34, 265/38, 265/42, 265/54, 265/63 v katastrálním území Nesvačilka o celkové výměře 3855 m2 za cenu 25,-Kč/m2
Pro 8   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č. 10) Schvalování příspěvků rozpočtu svazků, střednědobého výhledu, příspěvků
a) Příspěvek DSO Region Cezava
DSO Region Cezava předložil návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 až 2024. Oba návrhy visely na úřední desce obce Nesvačilka v období od 11.11. 2020 a visí dále.
DSO předložil k odsouhlasení neinvestiční příspěvek DSO Region Cezava na rok 2021 ve výši 12,- Kč na 1 obyvatele, na pověřence GDPR 8,- Kč na jednoho obyvatele a neinvestiční příspěvek na rok 2021 ve výši 5,- Kč na 1 obyvatele pro členy MAS Za humnama.
Celkový příspěvek činí 8.125,-Kč. Do rozpočtu na rok 2021 zastupitelstvo schválí při schvalování rozpočtu částku 8.200,- Kč.
Usnesení č. 10a / 13 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro DSO region Cezava na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2024 a neinvestiční příspěvek ve výši 8.125,- Kč v rozpočtu na rok 2021 vedený ve výši 8.200,- Kč. 
Pro 7   proti 0   zdržel se 1   Návrh byl schválen

a) Příspěvek DSO Region Židlochovicko
DSO Region Židlochovicko předložil návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 a 2023. Oba návrhy visely na úřední desce obce Nesvačilka v období od 27.11.2020 a visí dále.
DSO předložil k odsouhlasení neinvestiční příspěvek DSO Region Židlochovicko na rok 2021 ve výši 11,- Kč na 1 obyvatele. Celkový příspěvek činí 3.575,-Kč. Do rozpočtu na rok 2021 zastupitelstvo schválí při schvalování rozpočtu částku 3.600,-Kč.
Usnesení č. 10b / 13 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro DSO region Židlochovicko na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 a neinvestiční příspěvek ve výši 3.575,- v rozpočtu na rok 2021 vedený ve výši 3.600,- Kč.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č. 11) Schvalování příspěvku IDS - JMK
Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2021 ve výši 50,- Kč na 1 obyvatele. Příspěvek pro rok 2021 ve výši 16.250,-Kč, v rozpočtu obce na rok 2021 vedený ve výši 16.300,- Kč.
Usnesení č. 11 / 13 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2021 ve
výši 16.250,-Kč, v rozpočtu obce na rok 2021 vedený ve výši 16.300,- Kč.

Pro 8   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č. 12) Schvalování darů
a) SDH Nesvačilka
Obec každoročně daruje částku 15.000,- Kč na hody.
Na sportovní družstvo přispělo v letošním roce 2 tisíce. V roce 2021 navrhuje darovat částku 15.000,- Kč na hody a 20.000,- Kč na sportovní družstvo mladých hasičů.
Usnesení č. 12a / 13 / 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar SDH Nesvačilka na hody ve výši 15.000,- Kč a 20.000,- Kč na sportovní družstvo mladých hasičů.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

b) Myslivecké sdružení Moutnice – Nesvačilka
Obec každoročně přispívá místnímu mysliveckému sdružení na činnost částkou 40.000,- Kč. Polovinu této částky každý rok použijí na opravy a úpravy oplocení biokoridorů, střelnice atd.
Usnesení č. 12b / 13 / 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar Mysliveckému sdružení Moutnice - Nesvačilka ve výši 40.000,- Kč na rok 2021.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č. 13) Finance
a) Stav financí
Obec má k 1.12. dostatečné množství financí na pokrytí schodku příštího roku. 
Usnesení č. 13a / 13 / 2020    Zastupitelstvo bere na vědomí stav účtu.

b) Rozpočtové opatření č. 6/2020, 7/2020
Pan starosta provedl Rozpočtové opatření č. 6/2020.  
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 7/2020.
Usnesení č. 13b / 13 / 2020
Zastupitelstvo bere na vědomí RO č. 6/2020, schvaluje rozpočtové opatření č 7/2020. 
Pro 8   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

c) Schválení rozpočtového výhledu 2022-2024
Zastupitelstvu byl předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022–2024.
Návrh visí na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup od 12.11.2020 dosud. 

Usnesení č. 13c / 13 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Nesvačilka 2022 – 2024.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

d)Schválení Rozpočtu obce Nesvačilka na rok 2021
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a desce s elektronickým přístupem od 12.11.2020 doposud.
Nikdo z občanů se před schválením rozpočtu k němu nevyjádřil a nevznesl připomínky.
Zastupitelstvo rozpočet posoudilo a navrhlo ho upravit.  
Usnesení č. 13d / 13 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2021 v upravené podobě. 
Rozpočet se schvaluje na závazné ukazatele na § ve výdajích a příjmech a na položky ve financování.
Výdaje zvýšit           -     
§ 2212 o 100.000,00 Kč  na projekt na Louka
Financování zvýšit  - pol. 8115 o 100.000,00 Kč             
Pro 8   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č. 14) Dotace na výsadbu stromů
a) Dotace
Obec by ráda využila Národního programu Životního prostředí výzvy č. 9/2019 na výsadbu stromů. Podala žádost a má příslib dotace. Celkové uznatelné náklady 250 000 Kč na stromy, odborný posudek, dohled při výsadbě a následnou péči po dobu 3 let.
Usnesení č. 14a / 13 / 2020
Zastupitelstvo bere na vědomí

b) Dodavatel
Obec podala žádost o dotace na výsadbu stromů v intravilánu obce z operačního titulu SFŽP
č. 9/2019. Jednou z podmínek dotace je odborný dohled při výsadbě a následná péče o stromy. Obec oslovila pana Jiřího Lízala (Na Návsi 23, 664 51, Kobylnice).

Usnesení č. 14b / 13 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje pana Jiřího Lízala jako dodavatele pro vyhotovení odborného posudku, odborného dohledu při výsadbě a provedení následné péče po dobu 3 let v celkové výši 50 tisíc Kč.  
Pro 8   proti 0   zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č. 15) Prodloužení elektrického vedení 
Obec obdržela žádost o souhlas od společnosti Eling na prodloužením kabelového vedení NN až na pozemek parcelní číslo 1232 pana Fialy. Kabeláž nevede přes obecní pozemky.
Usnesení č. 15 / 13 / 2020   
Zastupitelstvo pověřuje pana starostu k zjištění bližších informací akce.  

Bod č. 16 Diskuze 

Havárie kanalizace u Hanušů
Do konce roku by se měla opravit havárie dešťové kanalizace u Hanušových.

Zvážení výměny svítidel veřejného osvětlení.
Zastupitelstvo souhlasí s provedením analýzy výměny svítidel v obci.

Bod č. 17 Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a popřál všem hodně zdraví a příjemné prožití svátků vánočních.
Zasedání bylo ukončeno ve 22:00  hod.

Vít Lízal - starosta,  Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Jakub Mejtský, Václav Hrdlička
Zápis byl vyhotoven dne: 14. 12. 2020  Zapisovatel: Michaela Čermáková