12. veřejné zasedání 23.9.2020

Zápis z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 23. 09. 2020 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1)   Technický bod
2)   Závěrečný účet DSO Židlochovicko
3)   Rozpočtové opatření č. 5 / 2020
4)   Schválení Smlouvy o věcném břemeni Hanuš
5)   Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene Hauerland NN
6)   Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene V. Hrdlička NN
7)   Schválení smlouvy o smlouvě budoucí – Vrba NN
8)   Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – Lízal, Hrdlička NN
9)   Schválení Zprávy o uplatňování územního plánu
10) Schválení Změny územního plánu č. 1 
11) Diskuze
12) Závěr

Bod č.1)          Technický bod
Starosta zahájil jednání v 19:05 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni: Martin Barták, Václav Hrdlička, Lenka Husáková, Iva Husáková,Vít Lízal, Josef Kulíšek, Jakub Mejtský.
Nepřítomni:  Radek Lízal, Petr Životský
Zapisovatelka: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Jakub Mejtský, Václav Hrdlička

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Program bude upraven, a to v bodě č. 4 se upraví text na Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Hanuš.
Program bude doplněn o bod Komunikace obce s občany. 

Usnesení č. 1 / 12 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 7  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen.

Bod č.2)          Závěrečný účet za rok 2019 DSO Region Židlochovicko
Roční účetní závěrku DSO Židlochovicko za rok 2019 projednala valná hromada DSO region Židlochovicko na svém zasedání dne 24.6.2020
Podklady pro Závěrečný účet DSO region Židlochovicko, včetně zprávy o přezkumu hospodaření, visel na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup obce Nesvačilka od 01. 06. 2020 do 25.6.2020.

Usnesení č. 2 / 12 / 2020
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Bod č.3)          Rozpočtové opatření č. 5/2020
Zastupitelstvu obce bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 5/2020. Zahrnuje příjmy a výdaje související s volbami, mimořádný příspěvek od státu další nenarozpočtované výdaje a příjmy obce.

Usnesení č. 3 / 12 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020. 
Pro 7  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen.

Bod č.4)          Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – rozšíření NN Hanuš
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030054460/007 na pozemku p.č. 133/1 v Katastrálním území Nesvačilka na přípojku - kabel NN, pro pana Hanuše. Po místním šetření se zastupitelstvo dohodlo na přemístění skříně k budově.

Usnesení č. 4 / 12 / 2020
Zastupitelstvo odkládá schválení smlouvy č. 1030054460/007 pro akci „Nesvačilka, rozšíření NN, Hanuš K136“ do doby upravení polohy skříně.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen.

Bod č.5)          Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene Hauerland NN
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330061043/001 na pozemek p.č. 78/1 v Katastrálním území Nesvačilka na přípojku - kabel NN, pro pana Hauerlanda.
Dne 11.12.2019 na 8. zasedání zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030053906/001. Smlouva je úplatná.

Usnesení č. 5 / 12 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330061043/001 na pozemku p.č. 78/1, v Katastrálním území Nesvačilka pro akci „Nesvačilka, příp. NN, Hauerland K37 “.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen.

Bod č.6)          Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene V. Hrdlička NN
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330061120/001 na pozemku p.č. 210/1 v Katastrálním území Nesvačilka na přípojku - kabel NN, pro pana Hrdličku.
Dne 2.10.2019 na 7. zasedání zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030052651/001. Smlouva je úplatná.

Usnesení č. 6 / 12 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330061120/001 na pozemku p.č. 210/1, v Katastrálním území Nesvačilka pro akci „Nesvačilka, příp. NN, Hrdlička K/236“.
Pro 6  proti 0  zdržel se 1   Návrh byl schválen.

Bod č.7)          Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Vrba NN
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva č.1030059555/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 78/1 v Katastrálním území Nesvačilka na přípojku - kabel NN, pro pana Vrbu. Přípojka povede do skříně umístěné na domě. 

Usnesení č. 7 / 12 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 1030059555/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 78/1, v Katastrálním území Nesvačilka pro akci „Nesvačilka, příp.  NN, Vrba K39“.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen.

Bod č.8)          Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene Lízal, Hrdlička NN
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330063203/001 na pozemcích p.č. 109/1, 1224, 1225, 210/1 v Katastrálním území Nesvačilka na přípojku - kabel NN, pro pana Hrdličku a pana Lízala.
Dne 12.12.2018 na 2. zasedání zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030043585/001.Smlouva je úplatná.

Usnesení č. 8 / 12 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330063203/001 na pozemcích p.č. 109/1, 1224, 1225, 210/1 v Katastrálním území Nesvačilka pro akci „Nesvačilka, rozš. kNN, Hrdlička, Lízal“.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen.

Bod č.9)          Schválení Zprávy o uplatňování územního plánu
Územní plán Nesvačilka nabyl účinnosti 6.12.2011, první zpráva o uplatňování ÚP byla schválena zastupitelstvem obce 16.2.2015.
V září 2019 na 6. zasedání zastupitelstvo rozhodlo o pořízení nové Zprávy o uplatňování územního plánu a určilo pořizovatelem MěÚ Židlochovice.
Zastupitelstvu je předložena Zpráva o uplatňování územního plánu, kterou vypracoval Městský úřad Židlochovice, jako příslušný úřadu územního plánování.  

Usnesení č. 9 / 12 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o uplatňování ÚP Nesvačilka dle § 6 odst.5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen.

Bod č.10)      Schválení Změny č.1 Územního plánu
Po přepracování návrhu na změnu a provedení všech legislativních náležitostí je zastupitelstvu předložena Změna č. 1 Územního plánu

Usnesení č. 10a / 12 / 2020  
Zastupitelstvo obce ověřuje dle § 54, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, že změna č. 1 územního plánu Nesvačilka není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění po Aktualizaci 1., 2. a 3., s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.

Usnesení č. 10b / 12 / 2020  
Zastupitelstvo vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Změnu č. 1 Územního plánu Nesvačilka formou opatření obecné povahy.
Pro 6  proti 0  zdržel se 1  Návrh byl schválen.

Bod č.11)      Komunikace obce s občany
Zastupitel Jakub Mejtský podává tyto návrhy pro lepší komunikaci obce s občany.
a) Povinné zveřejňování informací
   Pro lepší orientaci v rozpočtovém opatření podrobněji rozepsat jaké položky se upravují.
b) Dobrovolně zveřejňované informace
   Prezentace obce – více informací na webu. Věci, co se už udělaly a co je dalšího v plánu. Dále jak to vypadá s probíhajícími akcemi, projekty atd.
c) Tištené informace – vydání zpravodaje – občasníku - alespoň 1x ročně. Informovat o chodu obce s příspěvky od hasičů, myslivců a dalších.

Bod č.12)      Diskuze

Chodníky
Probíhá poslední etapa rekonstrukce chodníků.

Žádost paní ..
Paní ..... podala žádost na odkup pozemku o velikosti 400 m2 v zahradě bývalé školky.
Zastupitelé vedli vzrušující debatu ohledně prodeje v této oblasti. Jsou zde dva návrhy. Prodat část za budovou, kde je v tuto chvíli zahrada, na několik pozemků. Pro tuto variantu hovoří to, že se částečně uspokojí vysoká poptávka po stavebních pozemcích v obci a vyhovíme paní ..., která nemůže obývat obecní byt, kvůli špatnému stavu objektu. Kolik pozemků by vzniklo zjistíme tak, že zadáme vypracování úvahy architektovi (velikost pozemků, inženýrské sítě).
Proti této variantě hovoří to, že se obec zbaví jediného většího uceleného pozemku v obci, který může sloužit jako zástava při získání úvěru nebo se může tento prostor využít pro výstavbu obecního (kulturního) domu nebo jiného multifunkčního zařízení (knihovna, ordinace, klubovna, mateřská škola). V budoucnu se pravděpodobně zvýší počet obyvatel a pokud se prodá tento prostor nebude mít obec kde postavit mateřskou školu. Už teď hledáme prostor pro obecní (kulturní) dům například na hřišti nebo v okolí střelnice.
Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí ohledně žádosti paní ... do dalšího zasedání.

Jezírka
Tato oblast je v územním plánu určena pro výstavbu rodinných domů. Vzhledem k tomu, že se v oblasti už 8 let nedaří rozjet výstavbu, zvažuje zastupitelstvo přesunout tuto oblast jinam do jiné části katastru obce. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce informovat vlastníky pozemků v této oblasti o této možné změně. 

Bod č.13)      Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast. Zasedání bylo ukončeno v 21:05 hod.

Vít Lízal - starosta, Martin Barták - místostarosta
Ověřovatelé zápisu: Jakub Mejtský, Václav Hrdlička 
Zápis byl vyhotoven dne: 30.09.2020  Zapisovatel: Michaela Čermáková