11. veřejné zasedání 24.6.2020

Zápis z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka  ze dne 24.6.2020 v 19 hodin na OÚ 

Program jednání:
1)  Technický bod
2)  Dotace na podporu malých prodejen potravin - JMK 2020
  a)  Schválení přijetí dotace
  b)  Schválení smlouvy
3)   Změna č.1 Územního plánu obce Nesvačilka
4)  Schválení smlouvy o vybudování infrastruktury – Pod kopcama
5)  Schválení OZV č. 1/2020 – o místním poplatku ze psů
6)  Vyhodnocení spolupráce se svozovou společností SUEZ
7)  Rozpočtové opatření č. 4/2020
8)  Diskuze
9)  Závěr

Bod č.1)       Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:05 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni:  Martin Barták, Václav Hrdlička, Lenka Husáková, Vít Lízal, Jakub Mejtský, Radek Lízal, Petr Životský
Nepřítomni:  Iva Husáková, Josef Kulíšek
Zapisovatel:  Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Jakub Mejtský, Václav Hrdlička
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Program bude doplněn: Bod č.8)     Schválení územní působnosti MAS Slavkovské bojiště.

Usnesení č. 1 / 11 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
Pro 7  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.2)       Dotace na podporu malých prodejen potravin - JMK 2020
Obec Nesvačilka podala žádost na KÚ JMK na dotaci na pokrytí nákladů související s provozem místního obchodu. Rada JMK schválila obci dotaci z programu Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2020 ve výši 36.000,- Kč.

Usnesení č. 2a / 11 / 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z programu Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2020 ve výši 36.000,- Kč.
P
ro 7  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Usnesení č. 2b / 11 / 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK064862/20/ORR.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.3)       Změna č.1 Územního plánu obce Nesvačilka   
Vzhledem k zamítavému stanovisku ze strany kraje, ve věci změny využití pozemku manželů Fialových v územním plánu Nesvačilka, zvažuje zastupitelstvo další kroky, jak pokračovat. Zastupitelstvo souhlasí v pokračování ve spolupráci s pořizovatelkou paní Miklendovou. Manželé Fialovi dle dohody zaplatí dosavadní náklady na pořízení změny. Na zbývajících nákladech na dokončení změny se bude spolupodílet pan Barták s obcí Nesvačilka, podle původní dohody s manželi Fialovými. Obsahem dokončení změny je sjednocení podmínek využití obou stávajících ploch v areálu bývalého JZD.
Usnesení č. 3 / 11 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje úpravu změny č. 1 Územního plánu a to vynecháním ploch Z14 a Z 15. Dokončení změny provede paní Miklendová.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.4)       Schválení smlouvy o vybudování infrastruktury – Pod kopcama
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o vybudování infrastruktury Pod kopcama. Pan Hrdlička nechal vypracovat smlouvu mezi vlastníky pozemků, kteří se chtějí podílet na vybudování infrastruktury a obcí Nesvačilka. Obsahem smlouvy je vybudování inženýrských sítí (vodovod a splašková kanalizace) a příjezdové (místní) komunikace soukromými vlastníky (Hrdlička J. a Lízal J.) na jejich náklady a následné předání do majetku obce s tím, že v případě další výstavby v této lokalitě se budou nový stavebníci finančně podílet na vybudované infastruktuře. V současné době obec nemá v plánu investovat do této lokality.
Usnesení č. 4 / 11 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o vybudování dopravní a technické veřejné infrastruktury, která upravuje podmínky vybudování inženýrských sítí a komunikace v lokalitě Pod kopcama mezi Janem Hrdličkou a Jiřím Lízalem na jedné straně a obcí Nesvačilka na straně druhé.
Pro 6  proti 0  zdržel se 1    Návrh byl schválen

Bod č.5)       Schválení OZV č. 1/2020 – o místním poplatku ze psů
Byla vypracována obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů. Současná vyhláška není v souladu s platnou legislativou, a proto je nutné vydat novou. Výše poplatku a osvobození jsou ve stejné výši a rozsahu jako doposud.     

Usnesení č. 5 / 11 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.6)       Vyhodnocení spolupráce se svozovou společností SUEZ
Zastupitelstvo navrhuje podat společnosti SUEZ CZ a.s. výpověď Smlouvy o provádění sběru, odvozu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Po vyhodnocení nového systému sběru odpadu v obci se zastupitelstvo rozhodlo změnit způsob fakturace a zavést metody, které povedou k přesnějším číslům. Stávající smlouva je z roku 1997.

Usnesení č. 6 / 11 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje podání výpovědi Smlouvy o provádění sběru, odvozu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se společnosti SUEZ CZ a.s. k 31.12.2020.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.7)       Rozpočtové opatření č. 4/2020
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2020. RO zahrnuje přijetí dotace a výdaje spojené s dotacemi na stromy a obchod.

Usnesení č. 7 / 11 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje RO č. 4/2020.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0     Návrh byl schválen

Bod č.8)       Schválení územní působnosti MAS Slavkovské bojiště
MAS Slavkovské bojiště žádají zastupitelstvo o vyjádření, zda obec Nesvačilka bude i nadále pokračovat v členství v MAS na další časové období 2021 – 2027 přes DSO Region Cezava.
Usnesení č. 8 / 11 / 2020
Zastupitelstvo obce Nesvačilka schvaluje zařazení správního území obce Nesvačilka do územní působnosti integrované strategie MAS Slavkovské bojiště na programové období 2021-2027.
Pro 5  proti 1  zdržel se 1    Návrh byl schválen

Bod č.9)       Diskuze

Propustek Pod kopcama
Bylo by dobré vyčistit kanál, je zanesený propustek (napojení místní komunikace Pod kopcama na hlavní silnici).

Špatný signál
Stále více lidí si stěžuje na špatný telefonní signál. Pan starosta si stěžoval u společnosti Cetin a dostal vyjádření, že signál se opravdu zhoršil. Cetin doporučuje se obrátit na jednotlivé telefonní operátory.       

Žádost o prodej – pronájem pozemku
Pan Čermák požádal zastupitelstvo o prodej nebo pronájem části pozemku vedle svého domu.
Žádost už podal v minulosti a zastupitelstvu mu ho zamítlo. Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem.
Po splnění některých podmínek panem Čermákem, může znovu požádat o pronájem. Jedná se především o opravu stávajícího plotu a odstranění stavebního materiálu z obecního pozemku.

Dotace na stromy
Obec podala žádost o dotace na výsadbu stromů v obci. Jedná se celkem o 76 stromů v lokalitách Mokřady, Pod kopcama a okolí novostavby kaple.

Čerpadlo
Na jamě nefunguje čerpadlo, určené pro závlahu na Mokřadech a napouštění hasičské nádrže pro požární sport.

Dětský den 
Pan starosta poděkoval myslivcům za úspěšné pořádání dětského dne. Za nápaditost a poučnost při vytváření a plnění úkolů.

Veřejná zeleň 
Pan Žywczok podal zastupitelům návrh na změnu podmínek práce pro obec. Po projednání žádosti, zastupitelstvo navrhuje zvýšit hodinovou sazbu na 160 Kč/h a zároveň požaduje přesnější evidenci provedené práce a rozsah práce.

Pumpa
Při rekonstrukci chodníků u č.p.46 se zjistí stav pumpy a podle možností se opraví. 

Bod č.10)   Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil ve 21:23 hodin.

Vít Lízal - starosta, Martin Barták - místostarosta 
ověřovatelé zápisu: Jakub Mejtský, Václav Hrdlička
Zápis byl vyhotoven dne:  26. 06. 2020   Zapisovatel: Michaela Čermáková