10. veřejné zasedání 6.5.2020

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka  ze dne 6.5.2020 v 19 hodin na OÚ

Program jednání:
1.   Technický bod
2.   Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – kanalizace Pod kopcama
3.   Schválení dodatku č. 1 k Dohodě o zajištění provozu veřejného pohřebiště
4.   Schválení nájemní smlouvy na pozemek dle Obecního záměru č. 1/2020
5.   Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - chodníky
6.   Schválení finančních prostředků a Smlouvy o zajištění sociálních služeb správního obvodu ORP Židlochovice
   a)  Výše poplatku na rok 2020
   b)  Sociální služby na rok 2021
7.   Schválení závěrečného účtu a Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2019 DSO region Cezava
8.   Schválení závěrečného účtu a Zprávy o přezkumu hospodaření obce Nesvačilka za rok 2019
9.   Schválení Účetní závěrky obce Nesvačilka za rok 2019
10.  Rozpočtové opatření č. 2/2020, 3/2020
11.  Diskuze
12.  Závěr                                    

Bod č.1)       Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:05 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.

Přítomni:              Martin Barták, Václav Hrdlička, Iva Husáková, Lenka Husáková, Vít Lízal, Jakub Mejtský, Josef Kulíšek, Radek Lízal, Petr Životský
Nepřítomni:         0
Zapisovatel:         Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Jakub Mejtský, Iva Husáková

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Program jednání bude v bodě 7 doplněn o schválení Dodatku č. 2 stanov DSO Cezava

Usnesení č. 1 / 10 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Pro 9  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.2)       Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – kanalizace Pod kopcama
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na splaškovou kanalizaci Pod kopcama. Jedná se o věcné břemeno přes pozemek p.č. 1189, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Jedná se o první etapu.

Usnesení č. 2 / 10 / 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. AC JMK64193/20/OM. Věcné břemeno bude na parcele č. 1189 k.ú. Nesvačilka.  
Pro 9  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.3)       Schválení dodatku č.1 k Dohodě o zajištění provozu veřejného pohřebiště     
Obec Moutnice předložila obci Nesvačilka nový Řád veřejného pohřebiště obce Moutnice vydaný dle nových právních předpisů, který platí i pro občany obce Nesvačilka. Zároveň předložila Dodatek č. 1 k Dohodě o zajištění provozu veřejného pohřebiště, kterým se mění částka příspěvku za údržbu veřejného prostranství z 2000 Kč na 10 000 Kč za rok.  

Usnesení č. 3 / 10 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o zajištění provozu veřejného pohřebiště ze dne 28.června 2002 s obcí Moutnice.
Pro 6  proti 0  zdržel se 3   Návrh byl schválen

Bod č.4)       Schválení nájemní smlouvy na pozemek dle Obecního záměru č. 1/2020
Pan .....koupil v obci nemovitost a projevil zájem o pronájem části pozemku na parcelním čísle 133/1 o výměře 65 m2. Jedná se o zahradu a s dřívějším majitelem nemovitosti jsme měli uzavřenou nájemní smlouvu také.
Záměr s pronájmem části obecního pozemku byl zveřejněn na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 2. dubna 2020 a z úřední desky byl sejmut dne 6. května 2020.

Usnesení č. 4 / 10 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje nájemní smlouvu s panem ......Nesvačilka č.p. .., o pronájmu části pozemku p.č. 133/1 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 65 m2, na dobu neurčitou od 1.7.2020, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok.
Pro 9  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.5)       Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – chodníky
Obec má uzavřenou smlouvu O dílo a Dodatek č. 1 této smlouvy na rekonstrukci chodníků. Dle Dodatku č. 1. mělo být dílo dokončeno 30.6.2020. Z důvodu velké rozpracovanosti novostaveb rodinných domů v úseku od obecního úřadu směrem na Žatčany, dále z důvodu výkopových prací při položení kabelu NN v lokalitě Chaloupky a v důsledku vyhlášení nouzového stavu v ČR v období březen – květen 2020 se termín dokončení prací stanovuje na 31.12.2020.

Usnesení č. 5 / 10 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na rekonstrukci chodníků mezi obcí Nesvačilka a Lubomírem Lízalem. Dodatkem se stanovuje nový termín dokončení prací na 31.12.2020.
Pro 8  proti 0  zdržel se 1   Návrh byl schválen 

Bod č.6)       Schválení finančních prostředků a Smlouvy o zajištění sociálních služeb správního obvodu ORP Židlochovice
a)  Výše poplatku na rok 2020
Město Židlochovice nepředložilo zastupitelstvu vyúčtování Podpory činností v oblasti sociálních služeb k zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice“ pro rok 2020. Protože občané obce Nesvačilka tyto služby v roce 2019 nečerpali, nebude v roce 2020 obec přispívat na sociální služby. 

Usnesení č. 6a / 10 / 2020
Zastupitelstvo bere na vědomí

b)  Sociální služby 2021
Město Židlochovice se opětovně na nás obrátilo ve věci projednání sítě sociálních služeb a systém jejich spolufinancování v našem regionu, a to na rok 2021.

Usnesení č. 6b / 10 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje navrženou síť sociálních služeb pro rok 2021 a systém jejich spolufinancování pro rok 2021 se zařazením do skupin A, C dle přiložené tabulky, která je součástí zápisu. 
Pro 9  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.7)       DSO region Cezava

a)  Schválení závěrečného účtu a Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2019 DSO Region Cezava
Roční účetní závěrku DSO Cezava za rok 2019 projedná zastupitelstvo DSO region Cezava na svém dalším zasedání.
Podklady pro Závěrečný účet DSO region Cezava, včetně zprávy o přezkumu hospodaření, visí na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup obce Nesvačilka od 02. 04. 2020 doposud. 

Usnesení č. 7a / 10 / 2020
Zastupitelstvo bere na vědomí.

b)  Schválení Dodatku č. 2 Stanov DSO Region Cezava
Od 1.1.2020 do DSO Cezava přistoupilo město Újezd u Brna. Na zasedání Valné hromady DSO byl schválen Dodatek č. 2 Stanov.

Usnesení č. 7b / 10 / 2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s přistoupením města Újezd u Brna do svazku a schvaluje Stanovy Dodatek č. 2 DSO Region Cezava.  
Pro 9  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.8)       Schválení Závěrečného účtu a Zprávy o přezkumu hospodaření obce Nesvačilka za rok 2019
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Dokumenty byly vyvěšeny na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup od 15. 04. 2020 a budou sejmuty dne 07. 05. 2020.
K návrhu Závěrečného účtu se nikdo z občanů nevyjádřil.

Usnesení č. 8 / 10 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce Nesvačilka za rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Protokol je součástí zápisu.Pro 9  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.9)       Schválení Účetní závěrky obce Nesvačilka za rok 2019
Zastupitelstvu obce byla předložena Účetní závěrka obce Nesvačilka za rok 2019, která se skládá z Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát, Přílohy, Zprávy o přezkumu hospodaření, Inventarizační zprávy, vše k datu 31.12.2019. Zastupitelstvo rozhoduje o převodu hospodářského výsledku na účet nerozděleného zisku.

Usnesení č. 9 / 10 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku obce Nesvačilka za rok 2019. Hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet nerozděleného zisku. Protokol je součástí zápisu.
Pro 9  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.10)   Rozpočtové opatření č. 2/2020, 3/2020
Pan starosta udělal rozpočtové opatření č. 2/2020 které zahrnovalo výdaje spojené s Plánem rozvoje obce a s náklady na ochranné a desinfekční pomůcky.
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2020.
DSO Cezava podává žádost o dotace na kompostéry a štěpkovače. Žádá obec o mimořádný příspěvek. Po obdržení dotace a zakoupení kompostérů a štěpkovače provede řádné vyúčtování.  
RO zahrnuje výdaje určené na vybavení zásahové jednotky hasičů, DPPO za obec za rok 2019, nákupu nádob na biodpad, příspěvek DSO Cezava a jiné nenarozpočtované výdaje.

Usnesení č. 10 / 10 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje RO č. 3/2020.
Pro 8  proti 0  zdržel se 1   Návrh byl schválen

Bod č.11)   Diskuze

Zabezpečovací zařízení
Pan starosta oslovil 3 dodavatele zabezpečovací techniky se žádostí o cenovou nabídku na rozšíření zajištění i na budovu hasičské zbrojnice. Stávající zajištění obecního úřadu se zmodernizuje a rozšíří i do hasičky.

Zpevnění cesty 
Pan .... podal žádost o provizorní zpevnění příjezdu ke svému pozemku, na svoje náklady. Jedná se o strhnutí skrývky a zpevnění štěrkem v délce cca 95 m. Zastupitelstvo souhlasí.   

Plot na biokoridorech
Oplocení biokoridorů za stavebninami se rozpadá. Myslivci navrhují udělat nové sloupky z uschlých borovic z areálu střelnice a okolí hřiště.

Obecní pracovník
Byly vzneseny námitky na činnost obecního pracovníka, který provádí údržbu zeleně v obci. Je potřeba zpřesnit plánování prací.  

Dešťová kanalizace Louka
Po jednání s vodoprávním úřadem v Židlochovicích se nám nepodařilo obnovit stavební povolení na rekonstrukci dešťové kanalizace v části Louka. Pro obec to znamená nechat zpracovat nový projekt. Zároveň s dešťovou kanalizací se zpracuje projekt i na komunikaci.  

Změna č. 1 Územního plánu
Jednání o změně stále pokračují. Příští týden se uskuteční jednání na Krajském úřadu JMK.

V 21:23 opustili jednání pan Petr Životský a Lenka Husáková 

Změna č. 2 Územního plánu
Pan .... vznesl dotaz, zda by zastupitelstvo souhlasilo s případnou směnou využití pozemků p.č. 293/2 a 1217 v územním plánu. Pan starosta doporučil projednat tuto otázku s krajskými orgány, které v této věci nakonec rozhodují.

V 21:40 odešel ze zasedání pan Josef Kulíšek

Cesta hřiště - stavebniny
Cesta od hřiště ke stavebninám se stále provizorně opravuje. Obec má k dispozici asfaltový recyklát. Zastupitelstvo navrhuje oslovit firmy a požádat o kalkulaci položení asfaltového koberce z recyklátu.

Chodníky na horním konci
Zastupitelstvo se sejde příští týden na horním konci na posouzení situace na místě.

Bod č.12)       Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil ve 22:08 hodin.

Vít Lízal - starosta obce,  Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Jakub Mejtský, Iva Husáková
Zápis byl vyhotoven dne: 11.5.2020 Zapisovatel: Michaela Čermáková