9. veřejné zasedání 26.2.2020

Zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka  ze dne 26.2.2020 v 19 hodin na OÚ

Program jednání:
1)  Technický bod
2)  Schválení programu rozvoje obce Nesvačilka na období 2020–2025
3)  Rozpočtové opatření č. 1/2020
4)  Diskuze
5)  Závěr                                                                    

Bod č.1)       Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:09 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni:  Martin Barták, Václav Hrdlička, Iva Husáková, Lenka Husáková, Vít Lízal, Jakub Mejtský
Nepřítomni: Josef Kulíšek, Radek Lízal, Petr Životský
Zapisovatel: Iva Husáková
Ověřovatelé zápisu: Václav Hrdlička, Jakub Mejtský

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Program bude doplněn o bod č.4: Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Nesvačilka za rok 2019

Usnesení č. 1 / 9 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Pro  6  proti  0  zdržel se 0    Návrh byl schválen

Bod č.2)       Schválení programu rozvoje obce Nesvačilka na období 2020–2025
Obec Nesvačilka si nechala vypracovat program rozvoje obce na období 2020-2025. Program má sloužit pro zastupitele při určování priorit v obci. Podněty jsme získaly od občanů z vyplněných dotazníků. Z rozdaných 265 dotazníků se jich vrátilo 93, což činí 35,1% z celkového počtu. Zastupitelé obce děkují všem občanům, kteří se zapojili a dotazník vyplnili. Program byl vyvěšen na úřední desce a elektronické desce od 22.1.2020. 

Usnesení č. 2 / 9 / 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje obce Nesvačilka na období 2020-2025.
Pro  6  proti  0  zdržel se 0   Návrh byl schválen 

Bod č.3)       Rozpočtové opatření č. 1/2020   
Rozpočtové opatření se týká navýšení rozpočtu pro DSO region Cezava o částku 3.730,- Kč určenou na infotabuli o regionu Cezava. Tato tabule bude umístěna u zastávky uprostřed obce.

Usnesení č. 3 / 9 / 2020
Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu pro DSO region Cezava o neinvestiční příspěvek ve výši 3.730,- Kč v rozpočtu na rok 2020 vedený ve výši 3.800,- Kč.
Pro  6  proti  0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.4)       Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Nesvačilka za rok 2019
V rámci obvodního oddělení Policie ČR Židlochovice bylo v r. 2019 šetřeno celkem 299 trestných činů z čehož se podařilo objasnit 115 trestných činů tj. 38,46%.
Oproti roku 2018 došlo k nárůstu počtu spáchaných trestných činů o 13 a k poklesu objasněnosti o 2,4 %. Nejvíce převažují majetkové trestné činy, celkem 175 oznámení, krádeže prosté (53), vloupání (69), ostatní – poškození cizí věci, podvody, zpronevěry (53).  
V obci Nesvačilka byly šetřeny 3 trestné činy, přičemž u 1 případu byl zjištěn pachatel.
1 případ krádeže, 1 případ podvodného jednání a 1 případ zpronevěry.
U spáchaných přestupků byly šetřeny 2 přestupky, z čehož u 2 byl zjištěn pachatel.
Jedná se o 2 případy přestupků v dopravě.
Dále bylo v obci Nesvačilka provedeno 9 šetření v součinnosti s ostatními složkami Policie ČR, zpráv pro soudy a dalších státních organizací.

Usnesení č. 4 / 9 / 2020
Zastupitelstvo bere na vědomí. Zpráva je součástí zápisu.  

Bod č.5)       Diskuze
Zápisy ze schůzí
Upozornění pana ....aby zápisy ze schůzí byly včas zveřejňovány na webu i úřední desce.

Dotaz na používání obecního počítače k soukromým účelům
Pan ... se zeptal, kdo a proč používá obecní počítač k soukromým účelům, a to k posílání dotazů na stavební úřad. Panu starostovi tato skutečnost není známa, a proto ji prověří.

Komunikace Pod kopcama
Řeší se jakým nejlepším způsobem vybudovat komunikaci a inženýrské sítě Pod kopcama, protože obec nemá v současné době prostředky na financování této lokality, nabízí se možnost, aby si vše zajistili vlastníci pozemků. Problém je, že ne všichni vlastnící jsou ochotní v tuto chvíli investovat do sítí nebo komunikace, protože zatím nestaví dům. Je tedy nutné najít právní formu, aby se o náklady v budoucnu spravedlivě podělili. Obec bude sledovat dotace a v případě správného dotačního titulu se v rámci možností zapojí.

Lavičky - mája
Bylo by dobré využít máju na opravu laviček kolem hřiště.

Bod č.6)       Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil ve 20:25 hodin. 

Vít Lízal - starosta, Martin Barták - místostarosta 
ověřovatelé zápisu:  Václav Hrdlička, Jakub Mejtský 
Zápis byl vyhotoven dne: 4.3.2020 Zapisovatel: Iva Husáková