8. veřejné zasedání 11.12.2019

Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 12. 2019 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1)   Technický bod
2)   Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ...
3)   Schválení vodného, stočného na rok 2020, dodatky smluv
4)   Změna zadání změny č.1 ÚP
5)   Schválení smlouvy o dílo na zhotovení změny č.1 ÚP
6)   Schválení pachtovní smlouvy s AgroMonet  
7)   Schválení OZV 2/2019
8)   Schvalování příspěvků
  a)  Příspěvek DSO Region Cezava
  b)  Příspěvek DSO Region Židlochovicko
  c)  Příspěvek IDS
9)   Finance
  a)  Stav financí
  b)  Rozpočtové opatření č. 7/2019, 8/2019
  c)  Schválení rozpočtového výhledu 2021-2023
  d)  Schválení rozpočtu na rok 2020
10)  Diskuze
11)  Závěr

Bod č.1)       Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:05 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem
Přítomni: Martin Barták, Václav Hrdlička, Iva Husáková, Josef Kulíšek, Radek Lízal, Vít Lízal, Jakub Mejtský, Petr Životský
Nepřítomni: Lenka Husáková - omluvena
Zapisovatelka: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Iva Husáková, Jakub Mejtský
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.

Usnesení č. 1 / 8 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.2)       Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ... 
Společnost E-on, předložila obci Smlouvu o zřízení věcného břemene na rozšíření odběrného místa NN pro pana ... na parcele č. 78/1k KÚ Nesvačilka.   

Usnesení č. 2 / 8 / 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 1030053906/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 78/1 v katastrálním území obce Nesvačilka na akci „Nesvačilka, příp. NN, ... K37“.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.3)       Projednání vodného a stočného na rok 2020 a dodatky smluv 
VAS, a.s. předložila návrh ceny stočného ve výši 58,61 Kč bez DPH a ceny vodného ve výši 37,04 Kč bez DPH pro rok 2020. Zastupitelstvo nesouhlasí s cenou stočného. 
Dodatek ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a jejím předání. Cena za služby zůstala ve stejné výši. Dodatkem se prodlužuje služba.

Usnesení č. 3 / 8 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje cenu stočného 50,00 Kč bez DPH a cenu vodného 37,04 Kč bez DPH pro rok 2020. Dodatky smluv o nájmu vodovodu,  kanalizace a ČOV a majetkové evidence.
Pro 7  proti 1  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.4)       Změna zadání změny č.1 ÚP
Probíhá změna územního plánu č. 1. Ze strany obce je požadavek na změnu plochy SV, kde je pouze 30% zastavitelnost, na plochu VS, která se nachází v části bývalého JZD kde jsou nyní stavebniny. Jednalo by se o sjednocení podmínek pro celý areál bývalého JZD.

Usnesení č. 4 / 8 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje doplnění změny č. 1 Územního plánu Nesvačilka o návrh na změnu územního plánu Nesvačilka, týkající se změny plochy SV – smíšené výrobní, na plochu VS – výroby a skladování, která je vymezena na pozemcích p. č. 265/1, 265/60, 265/47 v k. ú. Nesvačilka.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl-nebyl schválen

Bod č.5)       Schválení smlouvy o dílo na zhotovení změny č.1 územního plánu
Probíhá změna č.1 územního plánu a je nutné podepsat smlouvu se zhotovitelem, který připraví podklady a tuto změnu projektově vyhotoví. Zastupitelstvu byla předložena smlouva o dílo s paní Ing. Arch. Barborou Jenčkovou.  

Usnesení č. 5 / 8 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo „Změny č. 1 Územního plánu Nesvačilka“ s paní Ing. Arch. Barborou Jenčkovou. 
Pro 8  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.6)       Schválení pachtovní smlouvy s Agro MONETem
Agro MONET, a.s. předložila novou pachtovní smlouvu na obecní pozemky. Smlouva je na dobu určitou do roku 2029 s výpovědní dobou 1 rok.

Usnesení č. 6 / 8 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje pachtovní smlouvu č. 200001 s Agro MONET a.s.
Pro 7  proti 0  zdržel se 1  Návrh byl schválen

Bod č.7)       Schválení OZV 2/2019
Byla vypracována vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška bude platná od 1.1.2020 a obsahuje slevy pro občany, kteří se aktivně zapojily do třídění odpadu. Výši slevy už zastupitelstvo schválilo na 3. zasedání v březnu letošního roku.  

Usnesení č. 7 / 8 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pro 7  proti 0  zdržel se 1  Návrh byl schválen

Bod č.8)       Schvalování příspěvků
a)  Příspěvek DSO Region Cezava
DSO Region Cezava předložil návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 až 2023. Oba návrhy visely na úřední desce obce Nesvačilka v období od 26.11. 2019 a visí dále.
DSO předložil k odsouhlasení neinvestiční příspěvek DSO Region Cezava na rok 2020 ve výši 12,- Kč na 1 obyvatele, na pověřence GDPR 8,- Kč na jednoho obyvatele a neinvestiční příspěvek na rok 2020 ve výši 5,- Kč na 1 obyvatele pro členy MAS Za humnama.
Celkový příspěvek činí 8.075,-Kč. Do rozpočtu na rok 2020 zastupitelstvo schválí při schvalování rozpočtu částku 8.100,- Kč.

Usnesení č. 8a / 8 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro DSO region Cezava na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2023 a neinvestiční příspěvek ve výši 8.075,- Kč v rozpočtu na rok 2020 vedený ve výši 8.100,- Kč.  
Pro 8  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

b)  Příspěvek DSO Region Židlochovicko
DSO Region Židlochovicko předložil návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022. Oba návrhy visely na úřední desce obce Nesvačilka v období od 12.11.2019 do 06.12.2019.
Předložil k odsouhlasení neinvestiční příspěvek DSO Region Židlochovicko na rok 2020 ve výši 11,- Kč na 1 obyvatele. Celkový příspěvek činí 3.553,-Kč. Do rozpočtu na rok 2020 zastupitelstvo schválí při schvalování rozpočtu částku 3.600,-Kč.
Pan místostarosta navrhuje, aby pan starosta, nebo jeho zástupce se častěni účastnili jednání  svazku.

Usnesení č. 8b / 8 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro DSO region Židlochovicko na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 a neinvestiční příspěvek ve výši 3.542,- v rozpočtu na rok 2020 vedený ve výši 3.600,- Kč.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

c)  Příspěvek IDS
Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2020 ve výši 50,- Kč na 1 obyvatele. Příspěvek pro rok 2020 ve výši 16.150,-Kč, v rozpočtu obce na rok 2020 vedený ve výši 16.200,- Kč.

Usnesení č. 8c / 8  / 2019
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2020 ve výši 16.150,-Kč, v rozpočtu obce na rok 2020 vedený ve výši 16.200,- Kč
Pro 8  proti 0  zdržel se 8  Návrh byl schválen

Bod č.9)       Finance
a)  Stav financí
Obec má k 30.11.na účtech 9, milionu Kč.

Usnesení č. 9a / 8 / 2019
Zastupitelstvo bere na vědomí stav účtu k 30. 11. 2019.

b)  Rozpočtové opatření č. 7/2019, 8/2019
Pan starosta provedl Rozpočtové opatření č. 7/2019.  
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 8/2019.

Usnesení č. 9b / 8 / 2019
Zastupitelstvo bere na vědomí RO č. 7/2019, schvaluje rozpočtové opatření č 8/2019, návrh je součástí zápisu.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

c)  Schválení rozpočtového výhledu 2021-2023
Zastupitelstvu byl předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021–2023.
Návrh visí na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup od 26.11.2018 dosud.  

Usnesení č. 9c / 8 / 2019

Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2023. Návrh je součástí zápisu.
Pro 6  proti 0  zdržel se 2  Návrh byl schválen

d)  Schválení Rozpočtu obce Nesvačilka na rok 2020
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu na rok 2020. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a desce s elektronickým přístupem od 26.11.2019 doposud.
Nikdo z občanů se před schválením rozpočtu k němu nevyjádřil a nevznesl připomínky.
Zastupitelstvo rozpočet posoudilo a nenavrhlo ho upravit.  

Usnesení č. 9d / 8 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2020.  Návrh je součástí zápisu.
Rozpočet se schvaluje na závazné ukazatele na § ve výdajích a příjmech a na položky ve financování.
Pro 6  proti 1  zdržel se 1  Návrh byl schválen

Bod č.10)   Diskuze

Dotace na stromy
Dotace na stromy jsou pouze na intravilán. Na extravilán se tyto dotace nevztahují a nevztahují se ani na mobiliář v extravilánu.

Volné pobíhání psů
Obec zavedla vyhlášku o volném pohybu psů v obci, která dovoluje pohyb pouze na vodítku. Pro pohyb psů bez vodítka jsou v obci vymezeny dva prostory (okolí ČOV a mokřady). Ne všichni občané tento zákaz dodržují.
Při porušení této vyhlášky je možnost na obci vyhotovit zápis a předat ho k přestupkové komisi.

Ve 21:10 odešel ze zasedání pan Jakub Mejtský.

Těšánek –
OS Těšánek podali žádost o příspěvek na celoroční chod sdružení. V minulosti žádali jen na příspěvek na maškarní ples. Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem ve výši 2000,- Kč. 

Hřbitov Moutnice
Obec platí obci Moutnice roční příspěvek na udržování místního hřbitova ve výši 2.000,- bez DPH již od roku 2002
Při tvorbě nového hřbitovního řádu nás obec Moutnice žádá o zvýšení tohoto příspěvku na částku 10.000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo souhlasí.

Uskladnění větví.
Zastupitel navrhuje využít pozemek u třetího pomezí na uskladnění větví.

Oleje a tuky
Od 1.1.2020 musí každá obec zabezpečit sběr jedlých olejů a tuků. U sběrného dvora bude umístěna nádoba (popelnice), do které se bude tuk ukládat v uzavřených láhvích. Odvoz se bude provádět 1x za 3 měsíce.

Nová cesta
Projekt na novou cestu pod kaplí se musí přepracovat.
V místě navrženého obratiště, je již naprojektována vsakovací jáma pro kapli.  

Bod č.11)   Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast. Popřál všem příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku vše nejlepší. Zasedání bylo ukončeno ve 22:00 hod.

Vít Lízal - starosta, Martin Barták - místostarosta

ověřovatelé zápisu:  Iva Husáková, Jakub Mejtský

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 12. 2019
Zapisovatel: Michaela Čermáková