7. veřejné zasedání 2.10. 2019

Zápis z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 2. 10. 2019 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1)  Technický bod
2)  Žádost paní B. – nájemní byt
3)  Rozpočtové opatření č. 6/2019
4)  Diskuze
5)  Závěr

Bod č.1)          Technický bod
Starosta zahájil jednání v 19:00 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni: Václav Hrdlička, Radek Lízal, Vít Lízal, Josef Kulíšek, Jakub Mejtský, Martin Barták, Iva Husáková, Petr Životský
Nepřítomni:         Lenka Husáková - omluvena
Zapisovatel:         Václav Hrdlička
Ověřovatelé zápisu: Iva Husáková, Jakub Mejtský
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Program bude doplněn o:
4) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní č. 78/1, přípojka NN 
5) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní  č. 210/1, přípojka NN 
Usnesení č. 1 / 7 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 8  proti 0  zdržel se   Návrh byl schválen

Bod č.2)          Žádost paní Bednářové – nájemní smlouva   
Paní B. se s panem starostou dohodli na výpůjčce obecního bytu na jeden rok k uskladnění majetku a postupném vyklizení objektu. Výpůjčka bude bezplatná. Paní B.bude hradit poplatky za energie jako doposud.
Záměr s pronájmem byl zveřejněn na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup a úřední desce Obecního úřadu Nesvačilka dne 5. srpna 2019 a z úřední desky byl sejmut dne 28. srpna 2019.
Usnesení č. 2 / 7 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce obecního bytu k dočasnému uskladnění majetku paní Bednářové a postupnému vyklizení do 30.9.2020.  
Pro 7  proti 0  zdržel se 1  Návrh byl schválen

Bod č.3)          Rozpočtové opatření č. 6/2019
Zastupitelstvu obce bylo předloženo Rozpočtové opatření č. 6/2019. Zahrnuje nákup stolů a skříní do sálu a pořízení nového počítače.
Usnesení č. 3 / 7 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019. Návrh je součástí zápisu.
Pro 6  proti 0  zdržel se 2   Návrh byl schválen

Bod č.4)          Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, připojení NN  Ha.
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030053906/001 na pozemek parcelní číslo 78/1 v Katastrálním území Nesvačilka na přípojku NN, pro pana Ha. Smlouva je za úplatu.
Usnesení č. 4 / 7 / 2019
Zastupitelstvo odkládá schválení smlouvy do doby upřesnění polohy přípojkové skříně.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.5)          Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, připojení NN Hr.
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030052651/001 na pozemek parcelní číslo 210/1 v Katastrálním území Nesvačilka na přípojku NN, pro pana Hr. Smlouva je za úplatu.
Usnesení č. 5 / 7 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 1030052651/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní č. 210/1, v Katastrálním území Nesvačilka pro akci „Nesvačilka, příp. NN, Hr. K236“
Pro 8  Proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.6)          Diskuze

Koridor – tráva
Družstvo již má sklizené plodiny a je potřeba zkontrolovat hranice pozemků.
Probíhají diskuze o výši nájemného za obecní pozemky.

Nové stromy
Obec by ráda vysázela nové stromy a dosadila stromy, které uschly. Dotace na výsadbu poskytuje Ministerstvo životního prostředí.  
Musí se zjistit, zda je možno čerpat dotace přes MAS Slavkovské bojiště na obnovu stromů, nebo obec bude muset žádat sama.

Nesvačilký ples
Nesvačilští hasiči a myslivci chtějí pořádat v únoru 2020 společný ples a poprosili obec o podporu.
Zastupitelstvu se nápad společného plesu líbil a obec je podpoří úhradou faktury za kapelu.

Bod č.7)          Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast. Zasedání bylo ukončeno v 21:16 hod.

Vít Lízal - starosta, Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Iva Husáková, Jakub Mejtský
Zápis byl vyhotoven dne: 7.10. 2019  Zapisovatel: Václav Hrdlička