5. veřejné zasedání 29.5.2019

Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesvačilka ze dne 29. 05. 2019 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1)  Technický bod
2)  Schválení finančních prostředků a Smlouvy o zajištění sociálních služeb  správního obvodu ORP Židlochovice
3)  Roční účetní závěrky DSO
  a)  DSO Region Cezava
  b) DSO Region Židlochovicko
4)  Schválení závěrečného účtu a Zprávy o přezkumu hospodaření obce Nesvačilka za rok 2018
5)  Schválení Účetní závěrky obce Nesvačilka za rok 2018
6)  Rozpočtové opatření č. 4/2019
7)  Diskuze
8)  Závěr

Bod č.1)   Technický bod
Starosta zahájil jednání v 19:04 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni:  Václav Hrdlička, Iva Husáková, Lenka Husáková, Radek Lízal, Vít Lízal, Josef Kulíšek.
Nepřítomni: Martin Barták, Jakub Mejtský, Petr Životský – omluveni.
Zapisovatelka: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Iva Husáková, Lenka Husáková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.

Usnesení č. 1 / 5 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen 

Bod č.2)   Schválení finančních prostředků a Smlouvy o zajištění sociálních služeb správního obvodu ORP Židlochovice
Město Židlochovice předložilo zastupitelstvu vyúčtování Podpory činností v oblasti sociálních služeb k zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice
a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2019 v celkové výši 1853,- Kč. 
Předložilo smlouvu o zajištění financování.

Usnesení č. 2a / 5 / 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních prostředků na zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2019 v celkové výši 1.853,- Kč.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

V 19:08 se dostavil na zasedání pan Jakub Mejtský

Usnesení č. 2b / 5 / 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2019 v celkové výši 1.853,- Kč.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen  

Bod č.3)   Roční účetní závěrky
a)  Schválení závěrečného účtu DSO region Cezava
Roční účetní závěrku DSO Cezava za rok 2018 projedná zastupitelstvo DSO region Cezava na svém zasedání 31.5.2019 v Telnici.   
Podklady pro Závěrečný účet DSO region Cezava, včetně zprávy o přezkumu hospodaření, visí na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup obce Nesvačilka od 30. 04. 2019 do 01. 06. 2019.

Usnesení č. 3a / 5 / 2019
Zastupitelstvo bere na vědomí.

b)  Schválení závěrečného účtu DSO region Židlochovicko
Roční účetní závěrku DSO Židlochovicko za rok 2018 projednalo zastupitelstvo DSO region Židlochovicko na svém zasedání dne 18.4.2019 v Těšanech. 
Podklady pro Závěrečný účet DSO region Židlochovicko, včetně zprávy o přezkumu hospodaření, visely na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup obce Nesvačilka od 29. 03. 2019 do 19. 04. 2019.

Usnesení č. 3b / 5 / 2019
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Bod č.4)   Schválení závěrečného účtu a Zprávy o přezkumu hospodaření obce Nesvačilka za rok 2018

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Dokumenty byly vyvěšeny na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup od 06. 05. 2019 a budou sejmuty 30. 05. 2019.
K návrhu Závěrečného účtu se nikdo z občanů nevyjádřil.

Usnesení č. 4 / 5 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Protokol je součástí zápisu.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl  schválen

Bod č.5)   Schválení účetní závěrky obce Nesvačilka za rok 2018  
Zastupitelstvu obce byla předložena Účetní závěrka obce Nesvačilky za rok 2018, která se skládá z Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy, Zprávy o přezkumu hospodaření, Inventarizační zprávy, vše k datu 31.12.2018. Zastupitelstvo rozhoduje o převodu hospodářského výsledku na účet nerozděleného zisku.

Usnesení č. 5 / 5 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku obce Nesvačilka za rok 2018. Hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet nerozděleného zisku. Protokol je součástí zápisu.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.6)   Rozpočtové opatření č. 4/2019
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2019. Zahrnuje výdaje určené na hasiče a jiné nenarozpočtované výdaje.

Usnesení č. 6 / 5 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č 4/2019, návrh je součástí zápisu.
Pro 7  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl  schválen

V 19: 26 hod. se na zasedání zastupitelstva dostavil pan Martin Barták 

Bod č.7)   Diskuze

1)                  Průmyslová zóna
Zastupitelstvo se po dohodě na minulém zasedání bylo podívat v areálu průmyslové zóny na oplocení pana S. Jejich rozhodnutí se nezměnilo a nadále se budou držet dohody a podmínek, na kterých se dohodli právní zástupci obce a pana S.

2)                  Informace občanům a podnikatelům
Na návrh jednoho ze zastupitelů, ve kterém budou informovat občany a podnikatele, o skutečnosti, že někdo hodlá manipulovat s obecním majetkem, musí toto písemně obci oznámit předem a musí obdržet písemné souhlasné stanovisko. Pokud stanovisko neobdrží, je manipulace s obecním majetkem nepřípustná. Pokud učiní úpravy, obec bude trvat na uvedení do původního stavu.

3)                  Koridory
Pan starosta byl informován pracovníkem zemědělské společnosti Agromonet o vytýčení hranice koridoru u fregaty a po sklizni uvedou vše do původního stavu. To znamená, že rozšířené pole osejí trávou.

4)                  Dotazník Program rozvoje obce Nesvačilka
Obec zadala vypracování strategického Programu rozvoje obce. Součástí je i dotazník pro občany, který po úpravách i s průvodním dopisem bude roznesen do poštovních schránek obyvatelů do 8.6.2019. Vyplněné dotazníky se mohou vracet do poštovní schránky obce Nesvačilka do 28.6. 2019.

5)                  Kontrola krizového plánu
Hasičský záchranný sbor, spolu se zástupcem města Židlochovice, provedl kontrolu krizového plánu se závěrem, že obec plní úkoly uvedené v krizovém zákoně. Po doporučení, obec zvažuje o změně ovládání sirény z ručního na dálkové (z operačního střediska) a pořízení defibrilační jednotky. 

Ve 20:15 hod. odešla z jednání paní Lenka Husáková.

6)                  Tříděný a komunální odpad
Pan starosta se zúčastnil setkání zástupců obcí, kterým firma Ashpa pomohla zavést sběr tříděného odpadu od domu. Na setkání si zástupci obcí předávají zkušenosti a informace, které vedou ke snížení nákladů na zpracování odpadu. Nesvačilka si po prvním roce vede docela dobře, ale je zde několik podnětů, na kterých se dá pracovat. Především je potřeba zlepšit komunikaci se svozovou firmou.

7)                  Na Loukách
Provádí se rekonstrukce chodníku a je potřeba upravit i točnu. Nemůže se čekat, až obec opraví kanalizaci a položí nový povrch komunikace. V současném stavu připadají do úvahy 2 varianty, jak dočasně zlepšit přechod k obchodu:
a)       vybetonovat chodník
b)       položit betonové panely
zastupitelstvo se rozhodlo o položení panelů.

Bod č.8)   Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast. Zasedání bylo ukončeno v 20:30 hod. 

Vít Lízal - starosta, Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu:  Iva Husáková, Lenka Husáková                                                                                
Zápis byl vyhotoven dne: 4.6.2019  Zapisovatel: Michaela Čermáková