4. veřejné zasedání 17.4.2019

Zápis z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. 04. 2019 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1) Technický bod
2)  Schválení Smlouvy o věcném břemeni - E-on
3)  Projednání návrhu na změnu Územního plánu
4)  Rozpočtové opatření č. 3/2019,
5)  Diskuze
6)  Závěr

Bod č.1)   Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:00 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni:  Martin Barták, Václav Hrdlička, Iva Husáková, Lenka Husáková, Radek Lízal, Vít Lízal, Jakub Mejtský, Petr Životský. Josef Kulíšek
Zapisovatelka: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Iva Husáková, Lenka Husáková

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.

Usnesení č. 1 / 4 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 9  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.2)   Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – E. ON  
Společnost E.ON. předložila obci Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 265/1,  265/8, 265/49, 265/50, 265/58, 1303/1, 1317, v KÚ Nesvačilka. Jedná se o rozšíření kNN v areálu bývalého ZD – zemní kabelové vedení NN, připojovací skříně-pilíře, přípojkové skříně-pilíře, uzemnění. Společnost předložila v minulosti Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která byla zastupitelstvem schválena na ZZO dne 20.9.2017. Smlouva je úplatná.  

Usnesení č. 2 / 4 / 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330053558/001 na pozemcích parcelní číslo 265/1, 265/8, 265/49, 265/50, 265/58, 1303/1, 1317 v katastrálním území obce Nesvačilka se společností E.ON Distribuce, a.s.
Pro 9  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.3)   Projednání návrhu změny Územního plánu
Zastupitelstvo znovu projedná žádost občanů o změně Územního plánu v zrychleném řízení.
První se týká pozemku p. J.... Jedná se o prodloužení oblasti, kde již probíhá výstavba.
Druhý pozemek se nachází při výjezdu z Nesvačilky směrem na Moutnice v levé části. Jedná se o pozemek p. H.. a p. H...
Na posledním zastupitelstvu nebylo o žádosti rozhodnuto. Zastupitelstvo na několika pracovních poradách dlouze diskutovalo a probíralo dané možnosti.
Zastupitelstvo tento bod rozdělí a projedná změnu na dvě usnesení.
Jeden ze zastupitelů se zeptal stavebníka p. H.., jak se staví stavební úřad k tomu, že zde není veden chodník, pravděpodobně nedovolí vstup přímo na komunikaci. Jak přes potok? Bude muset tam být lávka? A co osvětlení? Chodník? Přes potok je také nutné přivést infrastrukturu. Současný mostek není vhodný a bude muset proběhnout jeho rozšíření.
Pokud zastupitelstvo přistoupí k souhlasu rozšíření zástavby směrem po hlavní silnici k Moutnicím stavební úřad nedovolí vjezd přímo na státní komunikaci bez přístupu pro chodce, bude se muset vybudovat chodník, veřejné osvětlení, lávku přes potok a další k tomu navazující nutnosti.  
Stavebník souhlasí s uvolněním pozemku na chodník. Pravděpodobně bude muset být železná lávka, nebo mostek. Je ochotný obci přispět. Záleží na domluvě s obcí.
Po vyčerpání dotazů, pan starosta dal hlasovat.
Žádost obsahuje změnu ÚP na parcelu číslo 1232 a parcelu číslo 1217, které jsou vedeny jako zemědělská plocha, po změně budou vedeny jako plochy pro bydlení. Náklady na pořízení změny ÚP budou plně hradit žadatelé. Jsou si vědomi, že změny nemusí být provedeny. 

Usnesení č. 3a / 4 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje návrh na změnu Územního plánu ve zrychleném řízení pro parcelu číslo  1232 p. J.. dle žádosti podané na obec dne 6.2.2019 č.j. 089/2019.
Pro 9  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Usnesení č. 3b / 4 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje návrh na změnu Územního plánu ve zrychleném řízení pro parcelu číslo  1217 p. H... a p. H... dle žádosti podané na obec dne 6.2.2019 č.j. 089/2019.
Pro 7  proti 1  zdržel se 1   Návrh byl schválen

Bod č.4)   Rozpočtové opatření č. 3/2019
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2019. Zahrnuje příjmy a výdaje určené na volby do Evropského parlamentu.

Usnesení č. 4 / 4 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č 3/2019, návrh je součástí zápisu.
Pro 9  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.5)   Diskuze

1)             Průmyslová zóna
Jeden ze zastupitelů se byl podívat ve firmě p. S.... Nelíbí se mu napadání a urážení, které probíhalo na minulém veřejném zasedání ohledně stavby plotu a pronájmu pozemků. Navrhuje, aby se zastupitelstvo sešlo před příští pracovní schůzkou u p. S... P. S.. se setkáním souhlasí.

2)             Územní plán
P. P.... namítl, že se souhlasem vyřešilo pouze bydlení dvou lidí, je zde dalších 15 lidí, kteří by rádi stavěli v obci. Zeptal se, zda zastupitelstvo plánuje udělat nový územní plán, najít nové lokality k bydlení, nebo bude trvat na zástavbě Jezírek.
Pan starosta informoval, že dnes se odsouhlasila změna ÚP ve zkráceném řízení. Všechny možnosti však nebude prezentovat, zastupitelstvo bere na vědomí několik návrhů nejen na bydlení, ale i jiné návrhy na změnu vzhledu obce.
V současné době není dokončeno, co všechno by měla změna územního plánu zahrnovat.   
Mezi tím připraví, co vše bude nová změna obsahovat. Probíhají jednání s majiteli Jezírek, mezi tím se vybírá nové místo na výstavbu, aby velikostně odpovídalo lokalitě Jezírka.

3)             Hasiči – altánek
Na hasičském výboru probírali stavbu altánu. Za ušetřené finanční prostředky by rádi postavili u střelnice altán o velikosti 6 x 11 m.  Předložili zastupitelům k nahlédnutí půdorys, situační, pohledový nákres.
Altán byl by umístěn u hřiště od dlažby směrem k potoku na sloupcích ze dřeva, vysoký asi 4,2 m, bez opláštění.
Hasiči potřebují souhlas obce, aby mohli zahájit potřebné kroky, jednat se stavebním úřadem. Na stavbu stačí pouze ohláška.
Zastupitelstvo nemá nic proti stavbě, sejdou se na místě ve čtvrtek a zhodnotí stav na místě.     

4)             Opravy vozovek
Správa silnic slíbila opravu rozpadlých krajnic po objížďce. Na podzim vybrala a zasypala štěrkem poničenou vozovku. Máme přislíbeno, že letos více vyberou a udělají nový kufr.
Příjezdová komunikace do průmyslové zóny – byla provedena diagnostika vozovky a obec čeká na písemné vyhotovení výsledku měření. Proběhlo zaměření pro projektovou dokumentaci.
Projekt Pod Kopcama - tam se dolaďují poslední drobnosti před předáním k posouzení, projekt zahrnuje i veřejné osvětlení.

5)             Chodníky
Opravy zahájíme po velikonocích na horním konci směrem k Těšanům, kde se dodělá levá část do konce.
Dotaz od občanů: Šel by rozšířit při úpravě chodníků nájezd na mostek u domu Rakovských? Špatně se tam najíždí, nevidí se tam, špatný výhled.
Obec bere v potaz a upraví nájezd na mostek. 
Další úsek budou Louka, ale kolem bytovek ne. Mělo by se vyřešit parkování v této lokalitě. Auta stojí na vozovce a omezují provoz.
Dlažbu pro letošní rok obec již má k dispozici. 

6)             Koridory
Neustále odorávají koridory. Pan starosta již s agronomem mluvil. Je to odorané metr až metr a půl. Nejvíc je to u fregaty. Obec je bude muset důrazněji upozornit, že ničí cizí majetek. Vzhledem k dotacím, musí být zachováno tak, jak bylo vystaveno.

7)             Škola
Zazněl dotaz od občanů na záměr s objektem školy. Zda obec neuvažovala o rozparcelování na cca 6 parcel a následném prodeji.
Pan starosta odpověděl, že i tento návrh je jedna varianta, kromě jiných a je zahrnuta do rozhodování o změně územního plánu.
Paní architektka bude k dispozici až po velikonocích, kdy se na schůzce proberou různé varianty a možnosti. Až po ujasnění a vytříbení variant budou občané informováni. 

8)             Anketa
Host vznesl dotaz, zda by nemohla obec udělat anketu, jaký by měli občané se školou záměr? Někdo by chtěl školku, někdo byty, někdo rozparcelovat atd.
Pan starosta přijal nápad ankety pozitivně.

9)             Úklid
Pan starosta poděkoval hasičům za organizaci a průběh úklidu obce a příjezdových komunikací do obce.

V 19:47 odešli z jednání pan Josef Kulíšek a pan Martin Barták po předchozí omluvě.

10)         Předkupní právo
P. B..by ráda získala předkupní právo v případě, že by se obec rozhodla rozparcelovat a prodat pozemky v areálu školy. Obec ji předkupní právo přislíbila. 

11)         Zástavní právo
Obec již doplatila půjčku SFŽP, ale ještě nepožádala o výmaz zástavního práva. Učiní tak v dohledné době.

Bod č.6)   Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast. Zasedání bylo ukončeno v 19 :53 hod.

Vít Lízal - starosta, Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Iva Husáková, Lenka Husáková                                                                                             
Zápis byl vyhotoven dne: 18. 04. 2019  Zapisovatel: Michaela Čermáková