3. veřejné zasedání 7.3.2019

 Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce 
ze dne 07. 03. 2019 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1) Technický bod
2)  Schválení Smlouvy o zřízení služebnosti – ČTI - Cetin
3)  Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Nesvačilka za rok 2018
4)  Projednání návrhu na změnu Územního plánu
5)  Projednání návrhu na změnu OZV o místním poplatku za komunální odpad
6)  Rozpočtové opatření č. 1/2019, 2/2019
7)  Diskuze
8)  Závěr

Bod č.1)   Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:02 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni: Martin Barták, Václav Hrdlička, Iva Husáková, Lenka Husáková, Radek Lízal, Vít Lízal, Jakub Mejtský, Petr Životský.
Nepřítomni: Josef Kulíšek - omluven
Zapisovatelka: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Iva Husáková, Lenka Husáková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Program bude doplněn o rozpočtové opatření č. 2/2019.
Usnesení č. 1 / 3 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 8  proti 0  zdržel se 0            Návrh byl schválen

Bod č.2)   Schválení Smlouvy o zřízení služebnosti – ČTI – Cetin  
Společnost Cetin, předložila obci Smlouvu o zřízení služebnosti pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na pořízení a provozování komunikačního vedení. na parcele číslo 78/1k KÚ Nesvačilka. Společnost předložila v minulosti Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, která byla zastupitelstvem schválena na ZZO dne 13.12.2017.
Smlouva je úplatná.  

Usnesení č. 2 / 3 / 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku parcelní číslo 78/1 v katastrálním území obce Nesvačilka se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0        Návrh byl schválen

Bod č.3)   Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Nesvačilka za rok 2018   
V rámci obvodního oddělení Policie ČR Židlochovice bylo v r. 2018 spácháno celkem 284 trestných činů z čehož se podařilo objasnit 116 trestných činů tj. 40,85%.
Oproti roku 2017 došlo k nárůstu počtu spáchaných trestných činů o 28 a k poklesu objasněnosti o 8,8 %.
Nejvíce převažují majetkové trestné činy, celkem 150 oznámení, krádeže prosté (58), vloupání (42), ostatní – poškození cizí věci, podvody, zpronevěry (50).
V obci Nesvačilka bylo šetřeno 6 trestných činů, přičemž u 1 případu byl zjištěn pachatel. 3 případy vloupání do objektů firem, 1 případ vloupání do novostavby, 1 poškození cizí věci, 1 případ maření úředního rozhodnutí – vykázání.
U spáchaných přestupků bylo šetřeno 8 přestupků, z čehož u 7 byl zjištěn pachatel. 1 přestupek proti majetku, 2 přestupky proti občanskému soužití, 5 případů přestupků v dopravě.
Dále bylo v obci Nesvačilka provedeno 12 šetření v součinnosti s ostatními složkami.
Usnesení č. 3 / 3 / 2019
Zastupitelstvo bere na vědomí. Zpráva je součástí zápisu. 

Bod č.4)   Projednání návrhu změny Územního plánu
Obec obdržela návrh na pořízení změny Územního plánu ve zkráceném postupu. Týká se pozemku p.č. 1232 pod kaplí, dále pozemku p.č. 1217 vlevo u hlavní cesty vedoucí do Moutnic, pro vybudování nových rodinných domů.
Zastupitelstvo kvůli projednání této žádosti se již několikrát sešlo na pracovních poradách, ale zatím nedospělo k jednoznačnému závěru.
Obec obdržela otevřený dopis dne 23.1.2019 podepsaný 11 lidmi. Na zastupitelstvo se všichni nedostavili. Pan starosta dopis přečetl všem účastným.
Obec cítí enormní tlak a nebrání se změnám, ale je zavazující vyjít vstříc jen jedné, nebo dvěma osobám. Zastupitelstvo projevilo názor, vše řešit komplexně. V obci je velká oblast určená k výstavbě – Jezírka. Výstavba se dá rozdělit na 3 oblastí a začít postupně stavět na etapy. V současné době se však nestaví na žádné z parcel. Vlastníkům těchto pozemků nevyhovuje územní studie. Nabízí se, přesunout možnost výstavby nových domů do jiné lokality v obci.
Další požadavek na změnu Územního plánu je v oblasti za zahradami (od stavebnin směrem ke školce). V této oblasti je však velká část pozemků držena zemědělským družstvem.
Zastupitelstvo nebude činit rozhodnutí pod nátlakem, ale dostatečně zváží dané možnosti realizace v jiných lokalitách nebo i nové návrhy na změnu územního plánu. Vše bude konzultováno se zástupcem územního plánování v Židlochovicích.
Usnesení č. 4 / 3 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje odložení projednání změny ÚP.
Pro 7  proti 0  zdržel se 1           Návrh byl schválen

Bod č.5)   Projednání návrhu na změnu OZV o místním poplatku za komunální odpadu   
Loňský rok byl první rok po zavedení svozu tříděného odpadu od domu. Po vyhodnocení všech nákladů a výnosů obec dospěla k pozitivním číslům. Došlo k nepatrnému poklesu nákladů na odvoz komunálního odpadu. Náklady za svoz tříděného odpadu poklesly a zvýšil se poplatek z výnosu za zpětný odkup tříděného odpadu od EKO-KOMU.
V porovnání s jinými obcemi máme však stále co zlepšovat, to znamená lépe třídit. Popelnice s tříděným odpadem vytahovat pouze až budou plné!!! Náklady hlavně za komunální odpad je potřeba snížit. Obec bude distribuovat leták, jakým způsobem se dají náklady ještě snížit.
ZO se rozhodlo snížit poplatek za komunální odpad.

Zástupci zásahové jednotky obce Nesvačilka podali návrh na změnu OZV (obecně závaznou vyhlášku) o místním poplatku za komunální odpad. Jedná se o zařazení bodu o osvobození tohoto poplatku pro členy zásahové jednotky obce Nesvačilka.
Členové jsou obci velmi nápomocni při různých pracovních akcích konané ve prospěch obce.
Jsou plně funkčním spolkem a podílejí se na konání mnoha akcí. Jsou neustále k dispozici a mnoho svého volného času a energie věnují obecnímu zájmu. Z této činnosti jim neplyne žádná finanční odměna.

Usnesení č. 5a / 3 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje upravit stávající OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů a to snížením poplatku pro rok 2020 o 100 Kč pro dospělou osobu a 50 Kč pro dítě do 15 let.
Pro 7  proti 0  zdržel se 1        Návrh byl schválen

Usnesení č. 5b / 3 / 2019
Zastupitelstvo schvaluje upravit stávající OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020 doplněním bodu o osvobození od poplatku pro členy zásahové jednotky obce Nesvačilka.
Pro 4  proti 1  zdržel se 3         Návrh nebyl schválen

Bod č.6)   Rozpočtové opatření č. 1/2019 a 2/2019
Pan starosta provedl rozpočtové opatření č. 1/2019.   
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2019.
Usnesení č. 6 / 3 / 2019
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č 2/2019, návrh je součástí zápisu.
Pro 7  proti 0  zdržel se 1       
Návrh byl schválen

Bod č.7)   Diskuze

Pan starosta se dotázal, zda někdo z přítomných pořizuje ze zasedání zvukový či kamerový záznam. Toto není protiprávní, ale dotyčný by měl o takovémto pořízení přítomné informovat.  Nikdo z přítomných pořizování záznamu nepotvrdil.

A)                 Prodej pozemků p. SS.
P. SS se dotázal, kdy se sejde s panem starostou, aby dle dohody a pokynů právních zástupců obou stran dokončili prodej pozemků v areálu bývalého JZD (obecní záměr č.7/2018 a č.8/2018). Domluvili se na středu 13.3.2019 mezi 13 a 14 hodinou.
Součástí dohody je i přemístění plotu na hranici pozemku p. S, který postavil p. S v místě bývalého oplocení JZD. P. S tvrdí, že oplocení vybudoval se souhlasem obce. Avšak obec nikdy nesouhlasila s vybudováním oplocení někde na obecním pozemku p.č. 265/1, ale na hranici mezi obecním pozemkem p.č. 265/1 a pozemkem p.č. 265/105 p. S. Tento sporný bod a nedůvěra p. S ve věci jiného probíhajícího prodeje obecního pozemku za cenu 800 Kč/m2 vedla k tomu, že p. S. nehodlá konat podle dohody mezi právními zástupci. Dříve domluvená schůzka 13.3.2019 se tímto ruší.

B)                 Zápisy zastupitelstev
Byl vznesen dotaz se strany občana, zda budou zápisy z veřejných zasedání dávány nadále na obecní stránky.
Po úvaze zastupitelstvo vyslovilo souhlas s opětovným zveřejňováním zápisů.

C)                 Obecní byt.
Na podzim se vlivem velkého sucha objevily praskliny na všech obecních budovách (hasička, obecní úřad, obecní byt a školka). Statikem vypracovaný odborný posudek poukázal na vážný stav stropu ve sklepě obecního bytu. Z posudku vyplynulo, že největší poruchy vykazují I nosníky v klenbě stropu. Doporučil podepření nosníků, toto řešení, ale považuje za provizorní. Celkově hodnotí objekt obecního bytu a školky spíše za dožívající. Obec nechala na přelomu ledna a února vystavět podpěry nosníků dle pokynů statika.
Současnému nájemci p. B. končí nájemní smlouva začátkem října 2019. Na přelomu roku 2017 a 2018 byla nabídnuta nová nájemní smlouva se zvýšením nájemného. P. B. tento návrh odmítl s tím, že využije stávající nájemní smlouvu, která je platná do října roku 2019. Tehdy nájermce obec informovala, že neuvažuje o dlouhodobém pronájmu bytu.
Letos v lednu bylo nájemci oznámeno, že vzhledem k výsledku statického posudku, stáří dožívajícího objektu a vysokým nákladům na sanaci stropu obec neuvažuje o uzavření nové nájemní smlouvy.

P. B. podal žádost o koupi části pozemku p.č. 160. Zastupitelstvo zváží všechny možnosti v souvislosti s provedením možných úprav územního plánu nebo přehodnocením stavebního záměru na parcele č. 160.

Bod č.8)   Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast. Zasedání bylo ukončeno ve 21: 23 hod.

Vít Lízal - starosta, Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Iva Husáková,  Lenka Husáková                                                                                             
Zápis byl vyhotoven dne: 11.  03.  2019  Zapisovatel: Michaela Čermáková