Ustanovující zasedání 30.10.2018

Ustavující zasedání zastupitelstva obce v Nesvačilce
dne 31. října 2018 pro volební období 2018 – 2022

Bod č.1)      Zahájení a kontrola účasti.
Dosavadní starosta pan Vít Lízal zahájil Ustavující zasedání zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022 v 19:16 hod. a přivítal všechny přítomné.
Členům zastupitelstva obce bylo předáno Osvědčení o zvolení do zastupitelstva obce podle §23 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.  
Ustavujícímu zasedání zastupitelstva obce předsedá dosavadní starosta pan Vít Lízal do chvíle, než bude zvolen nový starosta obce z nového zastupitelstva.
Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb. Žádný návrh nebyl podán.
Zasedání bylo dle § 93 zákona o obcích řádně oznámeno na úřední elektronické desce umožňující dálkový přístup, úřední desce do dobu nejméně 7 dní a to od 23.10.2018 do 1.11.2018 a vyhlášeno místním rozhlasem.

Kontrola účasti: 
Přítomni nově zvolení zastupitelé:
Martin Barták, Václav Hrdlička, Iva Husáková, Lenka Husáková, Josef Kulíšek, Radek Lízal, Vít Lízal, Jakub Mejtský, Petr Životský.
Nepřítomni: -----

Bod č.2)      Složení slibu
Podle §69 odst. 2 zákona o obcích, skládá člen zastupitelstva slib na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce.
Předsedající upozornil pří­tomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhra­dou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Dosavadní starosta přečetl slib uvedený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Nesvačilka a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." 

Jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a složení slibu potvrdili svým podpisem.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani ho nesložil s výhradou.
Členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib ústně i písemně a ujali se svých mandátů.

Bod č.3)      Technický bod
a.  Schválení programu zasedání
Předsedající přečetl Program jednání:
1)  Zahájení a kontrola účasti
2)  Složení slibu
3)  Technický bod
  a)  Schválení programu zasedání  
  b)  Schválení ověřovatelů zápisu 
  c)  Schválení zapisovatele
4)   Volba starosty, místostarosty
  a)  Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
  b)  Určení způsobu volby starosty a místostarosty
  c)  Volba starosty
  d)  Volba místostarosty
5)  Volba členů finančního a kontrolního výboru
  a)  Volba členů finančního výboru
  b)  Volba členů kontrolního výboru
6)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce
7)  Schválení jednacího řádu
8)  Diskuze
9)  Závěr

Předsedající vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Program bude doplněn o: 
bod 5c) Volba členů kulturního výboru
bod 5d) Volba členů stavebního výboru 
Usnesení č. 3a / 1 / 2018
Zastupitelstvo obce Nesvačilka schvaluje program jednání               
Pro 9  proti 0  zdržel se 0              Návrh byl  schválen

b.  Schválení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Iva Husáková, Lenka Husáková
Usnesení č. 3b / 1 / 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ivu Husákovou a Lenku Husákovou. 
Pro 7  proti 0  zdržel se  2             Návrh byl  schválen

c.  Schválení zapisovatele
Zapisovatelkou zápisu byla navržena paní Michaela Čermáková. Jiný návrh nebyl podán. 
Usnesení č. 3c / 1 / 2018
Zastupitelstvo obce Nesvačilka schvaluje zapisovatelku zápisu Michaelu Čermákovou 
Pro 9  proti 0  zdržel se 0            Návrh byl  schválen

Bod č.4)      Volba starosty, místostarosty

a.   Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
Předsedající navrhl, dle § 71 odst 1 písm. a) zákona o obcích, aby všechny funkce, včetně starosty obce byly neuvolněné. Jiné návrhy ze strany zastupitelů, ani občanů nebyly vzneseny.
Usnesení č. 4a / 1 / 2018
Zastupitelstvo obce Nesvačilka v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích schvaluje, že pro výkon funkce starosty obce, místostarosty obce a všech členů zastupitelstva obce budou členové zastupitelstva neuvolněni.  
Pro 9  proti 0  zdržel se 0            Návrh byl  schválen

b.   Určení způsobu hlasování
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhají volby starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí změnit zastupitelstvo.
Předsedající navrhl, aby volba starosty a místostarosty byla veřejná - aklamací zvednutím ruky. Žádné další návrhy nebyly podány.
Usnesení č. 4b / 1 / 2018
Zastupitelstvo obce Nesvačilka schvaluje veřejný způsob volby funkce starosty a místostarosty obce, aklamací zvednutím ruky.  
Pro 9  proti 0  zdržel se 0             Návrh byl  schválen

c.  Volba starosty
Předsedající přistoupil k volbě neuvolněného starosty. 
Zastupitelstvo obce navrhuje na neuvolněnou funkci starosta obce Nesvačilka na volební období 2018 až 2022 pana Víta Lízala
Jiné návrhy nebyly podány.
Usnesení č. 4c / 1 / 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje do neuvolněné funkce starosty obce Nesvačilka pana VÍTA LÍZALA 
Pro 8  proti 0  zdržel se 1             Návrh byl  schválen

Pan Vít Lízal pokračuje v předsednictví zasedání zastupitelstva obce jako nově zvolený starosta.  

d.  Volba místostarosty
Zastupitelstvo obce navrhuje na neuvolněnou funkci místostarosta obce Nesvačilka pro volební období 2018 až 2022 pana Martina Bartáka
Jiné návrhy nebyly podány.
Usnesení č. 4d / 1 / 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje do neuvolněné funkce místostarosty obce Nesvačilka pana MARTINA BARTÁKA 
Pro 8  proti 0  zdržel se 1            Návrh byl  schválen 

Bod č.5)      Volba členů finančního, kontrolního, kulturního a stavebního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obec­ního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní vý­bor, dále stavební výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy, a kulturní výbor, který bude mít členy čtyři. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

a.  Volba členů finančního výboru
Zastupitelstvo navrhlo do finančního výboru paní Lenku Husákovou, pana Jakuba Mejtského a pana Jakuba Klimeše. Za předsedkyni navrhuje paní Lenku Husákovou.  
Usnesení č. 5a / 1 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje navržené členy finančního výboru:
Předsedkyně výboru: Lenka Husáková  
členové výboru: Jakub Mejtský, 
Jakub Klimeš.
Pro 7  proti 0  zdržel se 2          Návrh byl  schválen

b.  Volba členů kontrolního výboru
Zastupitelstvo navrhlo do kontrolního výboru pana Radka Lízala, pana Petra Životského a pana Václava Hrdličku. Za předsedu navrhuje pana Radka Lízala.  
Usnesení č. 5b / 1 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje navržené členy kontrolního výboru:
Předseda výboru: Radek Lízal      
členové výboru: Petr Životský, Václav Hrdlička
Pro 6  proti 0  zdržel se 3          Návrh byl  schválen

c.  Volba členů kulturního výboru
Zastupitelstvo navrhlo do kulturního výboru paní Ivu Husákovou, paní Hanu Ondráčkovou, paní Janu Hönigovou a paní Ivu Rakovskou. Za předsedkyni navrhuje paní Ivu Husákovou.  
Usnesení č. 5c / 1 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje navržené členy kulturního výboru:
Předsedkyně výboru:  Iva Husáková
členové výboru: Hana Ondráčková, Jana Hönigová, Iva Rakovská
Pro 8  proti 0  zdržel se 1          Návrh byl  schválen

d.  Volba členů stavebního výboru
Zastupitelstvo navrhlo do stavebního výboru pana Víta Lízala, pana Martina Bartáka a pana Josefa Kulíška. Za předsedu navrhuje pana Josefa Kulíška.  
Usnesení č. 5d / 1 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje navržené členy stavebního výboru:
Předseda výboru:  Josef Kulíšek,    
členové výboru:  Vít Lízal, Martin Barták
Pro 6 proti 0 zdržel se 3            Návrh byl  schválen

Bod č.6)      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce byla v souladu s § 72 odst. 2  a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., a č. 202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, poskytnuta odměna. 
Zastupitelstvo obce se po projednání dohodlo na těchto měsíčních odměnách:
Starosta                                                       15. 000,- Kč        Patnáct tisíc korun 
Místostarosta                                                 8. 500,- Kč         Osm tisíc pět set korun
Předseda výboru,  + člen zastupitelstva            500,- Kč         Pět set korun        
Člen zastupitelstva                                             300,- Kč         Tři sta korun
Měsíční odměna se poskytuje ode dne 01. 11. 2018
V případě zániku mandátu, odvoláním z funkce, vzdáním se, měsíční odměna náleží do dne ukončení činnosti, odvolání, vzdání se funkce. 
Usnesení č. 6 / 1 / 2018 
Zastupitelstvo schvaluje výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva.
Starosta                                                   15. 000,- Kč        Patnáct tisíc korun 
Místostarosta                                          8. 500,- Kč        Osm tisíc pět set korun
Předseda výboru,  + člen zastupitelstva  500,- Kč         Pět set korun       
Člen zastupitelstva                                     300,- Kč         Tři sta korun
Měsíční odměna se poskytuje ode dne 01. 11. 2018
V případě zániku mandátu, odvoláním z funkce, vzdáním se, měsíční odměna náleží do dne ukončení činnosti, odvolání, vzdání se funkce.
Pro 9  proti 0  zdržel se  0        Návrh byl  schválen

Bod č.7)      Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce
Zastupitelstvu byl předložen Jednací řád zastupitelstva obce.
Usnesení č. 7 / 1 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Nesvačilka.
Pro 9  proti 0  zdržel se 0        Návrh byl  schválen

Bod č.8)      Diskuze
Pan Martin Barták poděkoval Vítovi Lízalovi za dosavadní vedení obce a popřál mu hodně odhodlání do dalšího období.
Vít Lízal také poděkoval Martinovi Bartákovi za podporu při vedení obce a vyjádřil přesvědčení, že i nadále bude pokračovat jejich vzájemná spolupráce. Dále poděkoval místním hasičům a myslivcům za vynikající součinnost při chodu obce (pořádání kulturních akcí a údržba zeleně).
Zastupitelstvo i nadále bude pracovat na zvelebování obce a pokračovat v započatých programech jako je:
rekonstrukce chodníků,
rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace Louka,
Obecní dům – pokračování v bližší specifikaci projektu,
příjezdová komunikace do průmyslové zóny,
místní hospoda – není znám nový majitel, zastupitelstvo bude situaci sledovat a vyhodnocovat,
nový přístřešek na zastávce.
Paní Iva Husáková přivítala nové zastupitele a vyjádřila přání pro klidnou spolupráci a vzájemnou podporu.
Pan starosta podotkl, že i nadále budou probíhat pracovní zasedání, při kterých se budou řešit aktuální situace.
Zhodnocení přínosu tříděného odpadu – anketa o spokojenosti a frekvenci jednotlivých svozů.
Na závěr pan starosta poděkoval všem, co se podíleli na organizaci akce uspořádané 27.10. u příležitosti 100 let vzniku republiky. Myslivcům, hasičům, zastupitelkám, vojákům v dobových uniformách, kapele Jutolánka a občanům.
Oslavy byly vedeny v malém společenském, sousedském a přátelském duchu.

Bod č.9)      Závěr
Po vyčerpání všech bodů programu veřejného zasedání starosta obce pan Vít Lízal poděkoval všem přítomným zastupitelům i občanům za účast a zasedání v 20:06  hodin ukončil. 

Vít Lízal - starosta, Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Iva Husáková, Lenka Husáková