2. veřejné zasedání 12.12.2018

Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce
ze dne
12. 12. 2018 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1)   Technický bod
2)    Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – E-on
3)   Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E-on 
4)   Schválení pronájmů obecních pozemků, obecní záměr 9/2018 
5)   Schválení vodného, stočného na rok 2019, dodatky smluv, plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
6)   Schvalování příspěvků
  a)  Příspěvek na děti\
  b)  Příspěvek jubilantům
  c)  Příspěvek stárkům
  d)  Příspěvek dětem MŠ
  e)  Příspěvek na florbal Aligators
  f)  Příspěvek na florbal Orel Těšany
  g)  Příspěvek na fotbal Sokol Těšany
  h)  Příspěvek na Sport hasiči Nesvačilka
  i)  Příspěvek Mysliveckému sdružení
  j)  Příspěvek DSO Region Cezava
  k)  Příspěvek DSO Region Židlochovicko
  l)  Příspěvek IDS
7)   Finance
  a)  Stav financí
  b)  Rozpočtové opatření č. 6/2018, 7/2018
  c)  Schválení rozpočtového výhledu 2020-2023
  d)   Schválení rozpočtu na rok 2019
  e)  Pověření starosty obce Nesvačilka k provádění rozpočtových opatření
  8)   Diskuze
  9)   Závěr 

Bod č.1)   Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:04 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni: Martin Barták, Václav Hrdlička, Lenka Husáková, Josef Kulíšek, Radek Lízal, Vít Lízal, Jakub Mejtský, Petr Životský.
Nepřítomni: Iva Husáková - omluvena
Zapisovatelka: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Lenka Husáková, Jakub Mejtský

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Program bude doplněn o bod: Žádost pana GG, příspěvek SDH na pořádání hodů a rozpočtové opatření č. 8/2018.
Usnesení č. 1 / 2 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 7  proti 0   zdržel se 1               Návrh byl schválen

Bod č.2)   Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – E-on 
Společnost E-on, předložila obci Smlouvu o zřízení věcného břemena na rozšíření odběrného místa NN na parcele č. 251/15 a parcele č. 265/49 k KÚ Nesvačilka. Společnost předložila v minulosti Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která byla zastupitelstvem schválena na ZZO dne 13.12.2017. Smlouva je úplatná.  
Usnesení č. 2 / 2 / 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330050841/001 na pozemcích parcelní číslo 251/15 a parcelní číslo 265/49 v katastrálním území obce Nesvačilka.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen

Bod č.3)   Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E-on 
Společnost Eling žádá o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na rozšíření kabelů NN + přípojkové skříně + rozpojovací skříně na pozemcích parcelní číslo 109/1, 1224, 1225, 128, 210/1 v KÚ Nesvačilka. Věcné břemeno je úplatné.
Usnesení č. 3 / 2 / 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030043585/001 na pozemcích parcelní číslo 109/1, 1224, 1225, 128, 210/1 v katastrálním území obce Nesvačilka.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen

Bod č.4)   Schválení pronájmů obecních pozemků, obecní záměr č. 9/2018
Obec uzavře nové nájemní smlouvy na pozemky za bytovými domy. Žádost o pronájem projevili obyvatelé bytových domů.
Usnesení č. 4a / 2 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s AA, trvale bytem, o pronájmu části pozemku p.č. 83/1 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 123 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, za nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen

Usnesení č. 4b / 2 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s BB, trvale bytem, o pronájmu části pozemku p.č. 83/1 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 185 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, za nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen

Usnesení č. 4c / 2 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s CC, trvale bytem, o pronájmu části pozemku p.č. 83/1 a 82/2 v katastrálním území Nesvačilka o celkové výměře 72 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, za nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.
Pro 7   proti 0   zdržel se 1              Návrh byl schválen

Usnesení č. 4d / 2 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s DD, trvale bytem, o pronájmu části pozemku p.č. 83/1 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 105 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, za nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.
Pro 7   proti 0   zdržel se 1              Návrh byl schválen

Usnesení č. 4e / 2 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s EE, trvale bytem, o pronájmu části pozemku p.č. 83/1 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 38 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, za nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen

Usnesení č. 4f / 2 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s FF, trvale bytem, o pronájmu části pozemku p.č. 83/1 v katastrálním území Nesvačilka o výměře 60 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, za nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen

Bod č.5)   Projednání vodného a stočného na rok 2019 a dodatky smluv, plán financování obnovy vodovodů a kanalizací   
VAS, a.s. předložila plán ceny stočného a vodného pro rok 2019. V roce 2019 bude cena vodného činit 39,91 Kč včetně DPH, cena stočného 47,15 Kč včetně DPH, a dodatky smluv. 
Dodatek ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a jejím předání. Cena za služby zůstala ve stejné výši. Dodatkem se prodlužuje služba.
Společnost VAS, a.s. předložila ke schválení Plán obnovy vodovodů a kanalizací.
Usnesení č. 5 / 2 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje ceny stočného a vodného pro rok 2019. Dodatky smluv o nájmu vodovodu,  kanalizace a ČOV, majetkové evidence.
Zastupitelstvo schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen

Bod č.6)   Schvalování příspěvků a darů
a)  Příspěvek na děti
Zastupitelstvo navrhuje poskytnutí finančního příspěvku při narození dítěte ve výši 3.000,- Kč.
Usnesení č. 6a / 2 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje jednorázový peněžní dar ve výši 3.000,- Kč při narození dítěte. Finanční dar se poskytuje rodičům, kteří se v obci zdržují a mají i s dítětem v obci trvalý pobyt.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen

b)  Příspěvek jubilantům
Zastupitelstvo navrhuje poskytnutí příspěvku jubilantům, věcného daru při dovršení 70 let věku a následně každých 5 let ve výši 500,-Kč.
Usnesení č. 6b / 2  / 2018  
Zastupitelstvo schvaluje poskytování příspěvku jubilantům na věcný dar ve výši 500,- Kč při dovršení 70 let věku a následně každých 5 let.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen

c)  Příspěvek stárkům
Obec každoročně přispívá místním stárkům na podporu udržení tradic krojovaných hodů částkou ve výši 1,000 Kč na jeden pár na rok. 
Usnesení č. 6c / 2 / 2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s finančním darem pro stárky při účasti na místních krojovaných hodech ve výši 1.000,- Kč na jeden pár. Příspěvek ve stejné výši bude poskytnut i z dalších rozpočtů.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen

d)  Příspěvek dětem MŠ
Zastupitelstvo bude pokračovat v placení příspěvku dětem navštěvující mateřskou školu ve všech mateřských školách ve výšce maximálně 350,- Kč na dítě a měsíc.
Usnesení č. 6d / 2  / 2018  
Zastupitelstvo schvaluje hradit příspěvky dětem navštěvující mateřskou školu ve výši maximálně 350,- Kč na dítě a měsíc.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen

e)  Příspěvek na florbal Aligators
Obec každoročně přispívá na florbalový oddíl Aligators. Zastupitelstvo navrhuje z rozpočtu 2019 florbalovému klubu Aligators poskytnou finanční dar ve výši 5.000,- Kč.
Usnesení č. 6e / 2 / 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout z rozpočtu obce v roce 2019 florbalovému klubu Aligators finanční dar ve výši 5.000,- Kč.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen
f)   Příspěvek na florbal Orel Těšany
Obec přispívá na florbalový oddíl Orel Těšany. Zastupitelstvo navrhuje z rozpočtu 2019 florbalovému klubu Orel Těšany poskytnou finanční dar ve výši 2.000,- Kč.
Usnesení č. 6f / 2 / 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout z rozpočtu obce v roce 2019 florbalovému klubu Orel Těšany finanční dar ve výši 2.000,- Kč.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen

g)  Příspěvek na fotbal TJ Sokol Těšany
Obec přispívá na fotbalový oddíl TJ Sokol Těšany. Zastupitelstvo navrhuje z rozpočtu 2019 fotbalovému klubu TJ Sokol Těšany 10.000,- Kč na činnost. Zastupitelstvo nebude poskytovat dar na letní kemp.
Usnesení č. 6g / 2 / 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout z rozpočtu obce v roce 2019 fotbalovému družstvu TJ Sokol Těšany finanční dar ve výši 10.000,- Kč.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen

h)  Příspěvek na Sportovní družstvo hasičů Nesvačilka
SDH Nesvačilka připravuje malé hasiče. Obec přispívala v minulosti družstvu mužů. Zastupitelstvo navrhuje poskytnout finanční příspěvek na výchovu a účasti na závodech dětskému hasičskému sportovnímu družstvu ve výši 20.000,- Kč.  
Usnesení č. 6h / 2 / 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout z rozpočtu obce v roce 2019 SDH Nesvačilka finanční dar sportovnímu družstvu malých hasičů ve výši 20.000,- Kč.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen
i)    Schválení příspěvku Mysliveckému sdružení Nesvačilka
Obec každoročně přispívá místnímu mysliveckému sdružení na činnost. Myslivci se zavázali použít 50 % daru na výsadbu a údržbu zeleně v obci. Usnesení č. 6i / 2 / 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar Mysliveckému sdružení Nesvačilka ve výši 40.000,- Kč na rok 2019.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen
j)     Příspěvek DSO Region Cezava.  Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu
DSO Region Cezava předložil návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 až 2022. Oba návrhy visely na úřední desce obce Nesvačilka v období od 28.11. 2018 a visí dále.
Předložil k odsouhlasení neinvestiční příspěvek DSO Region Cezava na rok 2019 ve výši 12,- Kč na 1 obyvatele, na pověřence GDPR 8,- Kč na jednoho obyvatele a neinvestiční příspěvek na rok 2019 ve výši 5,- Kč na 1 obyvatele pro členy MAS Za humnama.
Celkový příspěvek činí 8.050,-Kč. Do rozpočtu na rok 2019 zastupitelstvo schválí při schvalování rozpočtu částku 8.100,- Kč.
Usnesení č. 6j / 2 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro DSO region Cezava na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2022 a neinvestiční příspěvek ve výši 8.050,- Kč v rozpočtu na rok 2019 vedený ve výši 8.100,- Kč. 
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen

k)  Příspěvek DSO Region Židlochovicko. Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu
DSO Region Židlochovice předložil návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021. Oba návrhy visí na úřední desce obce Nesvačilka v období od 28.11.2018 a visí dále.
Předložil k odsouhlasení neinvestiční příspěvek DSO Region Židlochovicko na rok 2019 ve výši 11,- Kč na 1 obyvatele. Celkový příspěvek činí 3.542,-Kč. Do rozpočtu na rok 2019 zastupitelstvo schválí při schvalování rozpočtu částku 3.600,-Kč.
Usnesení č. 6k / 2 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro DSO region Židlochovicko na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 a neinvestiční příspěvek ve výši 3.542,- v rozpočtu na rok 2019 vedený ve výši 3.600,- Kč.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen                                      
l)   Financování IDS JMK
Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2019 ve výši 50,- Kč na 1 obyvatele. Příspěvek pro rok 2019 ve výši 16.100,-Kč.
Usnesení č. 6l / 2 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2019 ve výši 16.100,-Kč
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen

m)           Příspěvek SDH na pořádání hodů
Obec každoročně přispívá SDH Nesvačilka finančním darem ve výši 15.000,- na pořádání tradičních hodů. Zastupitelstvo navrhuje poskytování každoročního finančního daru ve stejné výši.
Usnesení č. 6m / 2 / 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje každoroční finanční dar pro SDH Nesvačilka na pořádání tradičních hodů ve výši 15.000,- Kč.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen

Bod č.7)   Projednání žádosti p. GG 
P. GG podal na obec žádost o podporu při tvorbě projektové dokumentace rozšíření inženýrských sítí v oblasti Z2 podle územního plánu obce Nesvačilka.
Usnesení č. 7 / 2 / 2018
Zastupitelstvo obce tento bod odkládá z důvodu doplnění informací.
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

Bod č.8)   Finance

a)  Stav financí  
Obec má k 30.11.na účtech 8,3 milionu Kč.
Usnesení č. 8a / 2 / 2018
Zastupitelstvo bere na vědomí stav účtu k 30. 11. 2018.

b) opatření č. 6/2018, 7/2018, 8/2018
Pan starosta provedl Rozpočtové opatření č. 6/2018 a 7/2018.   
Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 8/2018.
Usnesení č. 8b / 2 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č 8/2018, návrh je součástí zápisu.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen

c) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Nesvačilka 2020 - 2022
Zastupitelstvu byl předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 – 2022.
Návrh visí na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup od 19.11.2018 do 14.12.2018.
Usnesení č. 8c / 2 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2022. Návrh je součástí zápisu.
Pro 8   proti 0   zdržel se 0              Návrh byl schválen

d) Schválení rozpočtu na rok 2019
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu na rok 2019. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a desce s elektronickým přístupem od 19.11.2018 do 14.12.2018.
Nikdo z občanů se před schválením rozpočtu k němu nevyjádřil a nevznesl připomínky.
Zastupitelstvo rozpočet posoudilo a navrhlo ho upravit.  
Usnesení č. 8d / 2 / 2018
Zastupitelstvo schvaluje upravený rozpočet na rok 2019.  Návrh je součástí zápisu.
Rozpočet se schvaluje na závazné ukazatele na § ve výdajích a příjmech a na položky ve financování.
Výdaje zvýšit –   § 3419 o 20.000,00 Kč SDH                                        
            snížit –   § 6409 o  1.300,00 Kč  DSO Cezava
Financování -     zvýšit pol.

Pro 8   proti 0   zdržel se 0             
Návrh byl schválen

e) Pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření
Zastupitelstvo pověřuje pana starostu obce Nesvačilka k provádění rozpočtových opatření
do výše 50.000,- Kč na jedno rozpočtové opatření.  

Usnesení č. 8e / 2 / 2018
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Nesvačilka k provádění rozpočtových opatření do výše 50.000,- Kč na jedno rozpočtové opatření v příjmech, výdajích a financování.  
Pro 7   proti 0   zdržel se 1              Návrh byl schválen

Bod č.9)   Diskuze
Louka a náves.
Je tady možnost získat dotace na opravu místní komunikace. Je nutno projednat s projektanty úpravu projektů, předělat rozpočet s minimálním navýšením o 15 %. Zastupitelstvo souhlasí i s opravou kanalizace pod komunikací.
Prodej pozemků v průmyslové zóně.
Pan SS s obcí komunikuje prostřednictvím právníka. V současné době jsme stále nedospěli ke vzájemné shodě prodeje pozemků.

Bod č.10)   Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast. Popřál všem příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku vše nejlepší. Zasedání bylo ukončeno ve 22:12 hod.

Vít Lízal - starosta,   Martin Barták - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Lenka Husáková,  Jakub Mejtský
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 12. 2018 Zapisovatel: Michaela Čermáková