15. veřejné zasedání 13.07.2017

Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 07. 2017 v 19.00 hod na OÚ.

Program jednání:
1)  Technický bod
2)  DSO Cezava  
3)  DSO Židlochovicko
4)  Schválení navýšení dotace ZŠ a MŠ Těšany
5)  Dotace na pořízení PC do knihovny
6)  Finance
  a) Stav financí
  b) Rozpočtové opatření  2/2017, 3/2017, 4/2017
  c) Rozpočtové opatření 5/2017
7)  Žádost parkovací stání p. Hanuš
8)  Žádost parkovací stání p. Kosková
9)  Vzdání se funkce
  a) starosta
  b)  místostarosta
10) Volba nového
  a)  starosty
  b)  místostarosty
11) Diskuze
12) Závěr

Bod č.1) Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:01 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni: Martin Barták, Vít Lízal, Lenka Husákova, Hana Ondráčková, Jan Hrdlička, Radek Lízal, Iva Husáková, Pavel Nádeníček,  
Nepřítomni: Josef Kulíšek.
Zapisovatel: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu:  Lenka Husáková, Iva Husáková.

Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání:
- program bude doplněn o bod poskytnutí dotace na PC do knihovny.
- žádost p. Skarolkové
- žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Těšany

Usnesení č. 1 / 15 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 8  proti 0  zdržel se 0           Návrh byl schválen

Bod č.2)   DSO Region Cezava
Závěrečný účet Regionu Cezava za rok 2016 byl předložen na valné hromadě dne 22.6.2017 v Otnicích..
Závěrečný účet, Konečný přezkum, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016, byly zveřejněny na úřední desce obce Nesvačilka od 30.5.2017 do 22.6.2017.  Valná hromada na svém zasedání dne 22.6.2017 Závěrečný účet schválila bez výhrad.

Usnesení č. 2 / 15 / 2017
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Bod č.3)   DSO Region Židlochovicko    
Závěrečný účet Regionu Židlochovicko za rok 2016 byl předložen na valné hromadě dne 25.5.2017 v Židlochovicích.Závěrečný účet, Konečný přezkum, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2016, Vyúčtování příspěvku byly zveřejněny na úřední desce obce Nesvačilka od 22.3.2017 do 25.5.2017.Valná hromada na svém zasedání dne 25.5.2017 Závěrečný účet schválila bez výhrad 12 hlasy.

Usnesení č. 3 / 15 / 2017
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Bod č.4)   Schválení navýšení dotace ZŠ a MŠ Těšany
Obec poskytuje Mateřské škole Těšany dotaci na předškolní vzdělávání. Při sestavování rozpočtu obce na rok 2017 zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 40 tisíc. Příspěvek se poskytuje ve výši 350,- Kč na dítě a měsíc.Od ledna do června 2017 navštěvovalo školku 11 dětí. V červenci navštěvovali 2 děti a od září do prosince je zapsáno do předškolního zařízení 12 dětí. Náklady na kalendářní rok činí 40 250,- Kč.

Usnesení č. 4 / 15 / 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení dotace pro ZŠ a MŠ Těšany o 250,- Kč. Rozpočet bude navýšen  na celkovou částku 40.300,-Kč pro rok 2017.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0           Návrh byl schválen

Bod č.5)  Dotace na pořízení PC do knihovny
Obec požádala Ministerstvo kultury o dotaci na nový P.C. do knihovny. Počítač v knihovně je z roku 2006. Dotaci obec získala ve výši 70 % až do částky 14.000,- Kč. Celkové náklady na pořízení PC by se měli pohybovat mezi 20 a 25 tis. Kč.Obec oslovila 5 firem a požádala o cenové nabídky, ze kterých vybere dodavatele.

Usnesení č. 5 / 15 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z Ministerstva kultury na pořízení PC do knihovny ve výši 70% až do výše 14.000,- Kč.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0           Návrh byl schválen

Bod č.6) Finance 
   a) Stav financí na účtu
Pan starosta učinil krátké zhodnocení financí, investičních nákladů a práce za necelé 3 roky.
K zahájení mandátů 1.10.2014 byla na bankovních účtech a v pokladně částka  4.2 mil. Kč. 
Za tyto 3 roky se zastupitelstvu podařilo:

·  dokončit rozdělaný projekt mokřady a tůně,
·  získat dotaci na zateplení a opravu obecního úřadu a hasičky,
· uspořádat oslavy 300 let založení obce, vydat knihu o obci, vybudovat pomník za padlé vojáky,
· byly pořízeny dva nové hrací prvky na dětské hřiště,
·  na školce byly opraveny dvě místností pro děti a nový archív,
·  proběhla výstavba čtyř nových sběrných míst na tříděný odpad,
·  podařilo se nám vykoupit dvě budovy v areálu JZD stojících na našich pozemcích,
·   darovali jsme farnosti Moutnice finanční příspěvek 400 tis na výstavbu nové kapličky a vybudovali její osvětlení,
·  pořídili jsme na OU novou tiskárnu, počítač, rozhlasovou ústřednu a data projektor,
·  vyprojektovali jsme stavební studii na pozemky za obchodem,
·  začali jsme s výměnou prvních 400 m starých chodníků za nové.
To jsou ve zkratce největší investice za tyto 3 roky.
K 1. 7. 2017 je na bankovních účtech a v pokladně celková částka 6 mil Kč.
Pan starosta pevně doufá, že v dobrém hospodaření bude zastupitelstvo pokračovat a vytvoří
si finanční rezervu pro možné větší projekty jako je například rekonstrukce náměstí a Louk,  nebo výstavba rekonstrukce školky na sportovně kulturní dům a areál se sociálním bydlením...

Usnesení č. 6a / 15 / 2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

  b) Rozpočtové opatření 2/2017, 3/2017, 4/2017
Pan starosta provedl rozpočtové opatření:
č. 2/2017 navýšení rozpočtu ve výši 6 tis. Kč. Obec obdržela vyšší plnění dobývání prostor a vratku z nižšího příspěvku na MAS. 
č. 3/2017 došlo k přesunu položek z důvodu uzavření smlouvy s E-onem.
č. 4/2017 navýšení rozpočtu o 14 tisíc. Obec obdržela dotaci na pořízení PC do knihovny.

Usnesení č. 6b / 15 / 2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

  c) Rozpočtové opatření 5/2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017 zvýšení dotace MŠ a ZŠ Těšany, na podporu stárků a na podporu fotbalistů Sokol Těšany.

Usnesení č. 6c / 15 / 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017. Návrh je součástí zápisu.  
Pro 8  proti 0  zdržel se 0           Návrh byl schválen

Bod č. 7) Žádost p. Hanuš
   a)  Žádost parkovací stání
Pan Hanuš podal žádost o vybudování zpevněné plochy na parkování o rozměrech 6 x 7,6m na pozemku par. č. 133/1 ve vlastnictví obce. Na 2 bytové jednotky které v novostavbě vzniknou, potřebuje dle odboru dopravy 3 parkovací místa. Jako parkovací místa by sloužil současný vjezd a ještě vedlejší prostor, který je v současnosti zatravněný.  Zastupitelstvo souhlasí s vydlážděním nájezdu do garáže pro jedno parkovací místo a druhé parkovací místo vedle bude vybudováno ze zatravňovací dlažby.

Usnesení č. 7a / 15 / 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování jedné zpevněné parkovací plochy před vjezdem do domu a druhého parkovacího stání vybudovaného ze zatravňovací dlažby. Návrh je přílohou zápisu. 
Pro 8  proti 0  zdržel se 0           Návrh byl schválen
Rekonstrukce chodníku před domem pana Hanuše se provede až po dokončení novostavby.

  b) Žádost o stavbu závětří
Pan Hanuš podal žádost o uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu závětří.
Na minulém zasedání zastupitelé zamítli odprodej pozemku za účelem stavby závětří. Pan Hanuš byl na místě seznámen s důvody zamítnutí prodeje a seznámen s možnostmi přijatelné varianty závětří bez betonových základů a ukotvení do obecního pozemku.
Pan Hanuš předložil zastupitelstvu Smlouvu o právu provést stavbu závětří s betonovými patkami a kotvením do obecního pozemku, čímž nerespektoval rozhodnutí zastupitelstva.

Usnesení č. 7b / 15 / 2017
Zastupitelstvo obce zamítá Smlouvu o právu umístit a provést stavbu závětří.
Pro 8  proti 0  zdržel se 0     Návrh byl schválen

Bod č.8) Žádost p. Kosková    

  a) Žádost o rozšíření příjezdové cesty
Paní Kosková podala žádost o rozšíření příjezdové cesty k budově č.p. 72 na šířku vrat. Nákres byl zastupitelstvu předložen.

Usnesení č. 8a / 15 / 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření příjezdové cesty k budově č.p. 72 dle nákresu v žádosti, který je součástí zápisu.
Pro 8  proti 0      zdržel se     Návrh byl schválen

  b) Žádost o vyjádření ke stavbě
Firma E.ON Distribuce zastoupena firmou ENORM, a.s. žádá vyjádření k elektrické přípojce pro dům p. Koskové a o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Přípojka NN je navržena svodem zemním kabelem od sloupu pod chodníkem k domu. Dle situačního nákresu je kabel umístěn v hloubce min. 0,35m pod chodníkem.

Usnesení č. 8b / 15 / 2017
Zastupitelstvo obce odkládá schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene z důvodů požadavku na přepracování situace zákresu přípojky NN. Zastupitelstvo požaduje uložení kabelu pod chodníkem min. 0,7m.
Pro 8  proti 0  zdržel se      Návrh byl schválen

Bod č. 9) Vzdání se funkce
  a) vzdání se mandátu starosty
Pan starosta Martin Barták zastupitelstvu obce předložil na pracovním zasedání písemné vzdání se funkce starosty obce Nesvačilka ke dni 31.7.2017.

Usnesení č. 9a / 15 / 2017
Zastupitelstvo bere na vědomí vzdání se funkce starosty obce Nesvačilka pana Martina Bartáka ke dni 31.7.2017.

  b) vzdání se mandátu místostarosty
Pan místostarosta Vít Lízal zastupitelstvu obce předložil písemné vzdání se funkce místostarosty obce Nesvačilka ke dni 31.7.2017.

Usnesení č. 9b / 15 / 2017
Zastupitelstvo bere na vědomí vzdání se funkce místostarosty obce Nesvačilka pana Víta Lízala ke dni 31.7.2017.

Bod č. 10) Volba nového starosty, místostarosty
  a) Druh volby
Veřejná - zvednutím ruky, nebo tajná volba. Zastupitelstvo souhlasí s veřejnou volbou.

Usnesení č. 10a / 15 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje volbu starosty a místostarosty na volbu veřejnou - aklamaci zvednutím ruky.
Pro 8  proti 0      zdržel se 0         Návrh byl schválen

  b) Volba starosty obce
Zastupitelstvo navrhuje zvolit starostou obce Nesvačilka od 1.8.2017 pana Víta Lízala nar. 18. 10. 1977, bytem Nesvačilka 33. Výše odměny 12.500,- Kč se poskytuje od 1.11.2017.

Usnesení č. 10b / 15 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje od 1.8.2017 starostu obce Nesvačilka pana Víta Lízala nar. 18. 10. 1977, bytem Nesvačilka 33. Měsíční odměna ve výši 12.500,- Kč se poskytuje od 1.11.2017.  
Pro 7  proti 0      zdržel se 1      Návrh byl schválen

  c) Volba místostarosty obce
Zastupitelstvo navrhuje od 1.8.2017 pana Martina Bartáka nar. 10.11.1979, bytem Nesvačilka 14, na místostarostu obce Nesvačilka.Výše odměny 8.500,- Kč se poskytuje od 1.11.2017. 

Usnesení č. 10c / 15 / 2017
Zastupitelstvo schvaluje od 1.8.2017 místostarostu obce Nesvačilka pana Martina Bartáka nar. 10. 11. 1979, bytem Nesvačilka 14. Měsíční odměna ve výši 8.500,- Kč se poskytuje od 1.11.2017.  
Pro 7  proti 0      zdržel se 1     Návrh byl schválen

Bod 11) Žádost p. Skarolkové
P. Skarolková předložila žádost o pronájem části obecního pozemku parcely KN 265/1 v celkové rozloze 465m2 na KÚ obce Nesvačilka dle plánku přiložené k žádosti. V případě nájmu by obec neměla přístup k vlastní budově.

Usnesení č. 11 / 15 / 2017
Zastupitelstvo obce zamítá žádost o pronájem části pozemku z důvodu zamezení přístupu k obecnímu pozemku a budově na p.č. 256
Pro 8     proti 0   zdržel se 0          Návrh zamítnutí byl schválen

Bod č. 12) Diskuse
  a)  Kaple
Pan starosta poprosil pana Michala Říčného o informace o postupu stavby kaple.
Pan Říčný poděkoval za pozvání a přijetí. Podal aktuální informace ke stavbě kaple.
V současné době je ve výrobě prototyp lamel, které jsou hlavní částí stavby kaple. Vzhledem k velké náročnosti a atypickému řešení je tato práce velmi náročná. Dosavadní prototypy nesplňují požadované vlastnosti a hledají se možnosti výrobního procesu. Bohužel díky zdržení nebylo možno zakoupit kvalitní řezivo a nejlepší možnost je toto dřevo pořizovat ze zimní těžby. Do té doby musí být výrobce lamel schopný obstarat výrobní stroj s potřebnými nástroji, který bude schopen vyrobit technicky náročné lamele, aby splňovali všechny předpoklady a stavba mohla pokračovat.
Probíhá domluva zimní těžby v arcidiecézních lesích.

  b)   Žádost Jednoty Sokol Těšany
Pan Vlček podal žádost zastupitelstvu za Sokol Těšany o finanční podporu ve výši 2.000,- Kč na pořádání sportovního kempu pro děti, který se bude konat v Nesvačilce o prázdninách.

Usnesení č. 12b / 15 / 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 2.000,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Těšany
Pro 8     proti 0   zdržel se 0          Návrh zamítnutí byl schválen

Bod č. 13) Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání v 20:20 hodin ukončil. 

Martin Barták - starosta, Vít Lízal - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Lenka Husáková, Iva Husáková 

Zápis byl vyhotoven dne:  17.7.2017  Zapisovatel: Michaela Čermáková