7. veřejné zasedání 16.12.2015

Zápis z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2015 v 19.00 hod na OÚ. 

Program jednání:
1)   Technický bod
2)   Schválení OZV 1/2015
3)   Projednání vodného a stočného na rok 2016, dodatky a evidence
4)   Zpráva o uplatňování územního plánu.
5)   Údržba Mokřad
6)   Obděr energei - Energie pod kontrolou
7)   Schvalování dotací
8)   Finance
   a) stav financí
   b)  Schválení rozpočtového opatření č. 9
   c)  Schválení rozpočtového výhledu 
   d)  Plán činností na rok 2016
   e)  Schválení rozpočtu na rok 2016
9)   Diskuze
   a)  Nájmy za 1,- Kč
10)  Závěr

 

Bod č.1)   Technický bod.
Starosta zahájil jednání v 19:04 hod. a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem. 

Přítomni: Martin Barták, Vít Lízal, Josef Kulíšek, Iva Husáková, Lenka Husákova, Milan Vrba, Radek Lízal
Nepřítomni: Jan Hrdlička, Pavel Nádeníček
Zapisovatel: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Vít Lízal, Lenka Husáková.
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.

Usnesení č. 1 / 7 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 7   proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen 

V 19:08 se na zasedání dostavil pan Jan Hrdlička

Bod č.2)   Schválení OZV 1/2015

Vešla v platnost novela zákona č. 565/1990 o místních poplatcích. Změna je zobrazena v OZV 1/2015. Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2016 zůstávají ve stejné výši.    

Usnesení č. 2 / 7 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 1/2015.
Pro 8   proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.3)   Projednání vodného a stočného na rok 2016, dodatky smluv a evidencí.   
Dodatek smlouvy a zkušební provoz na 5 let za cenu 150 000,-Kč + DPH/rok, nám končí dne 31.12.2015. VAS, a.s. nám poslala dodatek ke smlouvě, který upravuje smlouvu na dobu neurčitou s výpovědí 12 měsíců, za stejných cenových podmínek.
Dále VAS, a.s. předložila Dodatek ke smlouvě o vedení majetkové evidence, cena zůstává stejná a plán ceny stočného a vodného pro rok 2016. Cena vodného bude činit v roce 2016 37,49 s DPH, cena stočného 41,98 Kč včetně DPH.   

Usnesení č. 3 / 7 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.9 o prodloužení smlouvy o nájmu a provozu kanalizace a ČOV ze dne 12.11.2007.
Zastupitelstvo schvaluje dodatek o vedení majetkové evidence a ceny stočného a vodného pro rok 2016.

Pro 8   proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.4)   Zpráva o uplatňování územního plánu
MěÚ Židlochovice v zastoupení Ing. M. Hlaváčové předložila zastupitelstvu Zprávu o uplatňování ÚP Nesvačilka.

Usnesení č. 4 / 7 / 2015
Zastupitelstvo obce Nesvačilka schválilo Zprávu o uplatňování ÚP Nesvačilka dle § 5odst. 6 stavebního zákona.
Pro 8   proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen 

Bod č.5)   Údržba Mokřady
Firmě Agromeli jsme podali reklamaci stromů a porostu na vybudovaných "Mokřadech", které v letošním roce uschly. Firma Festuka dnes dokončila výsadbu nových stromů za uschlé, ale není vysazeno vše. Provede se zápis se závadami, aby na jaro firma dosadila zbylé stromy a keře.
Pan Lízal provedl kontrolu stromů a keřů. V rámci následné péče není ošetření stromů proti okusu zvěře. Zastupitelstvo souhlasí, aby postřik provedl pan Lízal.  
Festuca nabízí na příští rok provádět následnou péči za cenu cca 50 000,-Kč/rok.
Zastupitelstvo navrhuje provádět následnou péči v režii obce – zaměstnanec, za pomoci hasičů a myslivců. Kontrolu a postřiky bude provádět pan Jiří Lízal.

Usnesení č. 5 / 7 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje provádět následnou údržbu mokřadů ve vlastní režii.   
Pro 8   proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.6)   Odběr energie – Energie pod kontrolou
Firmy Amper Market, a.s. podala žalobu na firmu Energie pod kontrolou za neplacení, za odběr elektrické energie. Firma Amper Market, a.s. předložila obci smlouvu na odběr elektrické energie a nabídla obci vyřešení soudního sporu.
Energie pod kontrolou popírá a vysvětluje danou situaci. Navrhuje uzavření smlouvy se společností Energie Pro s.r.o. na dobu určitou od 1.1. 2016 do 31.12. 2019.
Pan starosta dal smlouvy k posouzení právníkovi.

Usnesení č. 6 / 7 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje podání výpovědi smlouvy se společností Energie pod kontrolou a vyvázaní se tak ze všech závazků vyplívající s této smlouvy.  

Pro 8   proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.7)   Schvalování dotací.  
a.   Schvalování darů na sportovní akce
Obec každoročně přispívá na sportovní aktivity našich občanů. Přispívá na florbalový oddíl Aligators, florbalový oddíl Orel Těšany, Nesvačilské družstvo hasičského sportu. Zastupitelstvo navrhuje z rozpočtu 2016 darovat florbalovému klubu Aligators 1.000,- Kč, florbalovému oddílu Orel Těšany 5.000,-Kč, Nesvačilskému sportovnímu družstvu 8.000,- Kč.

Usnesení č. 7a / 7 / 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje darovat z rozpočtu obce v roce 2016 florbalovému klubu Aligators 1.000,- Kč, florbalovému oddílu Orel Těšany 5.000,- Kč, Nesvačilskému hasičskému sportovnímu družstvu 8.000,- Kč.

Pro 8   proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen 

b.  Schválení dotací místnímu spolku myslivců
Obec každoročně přispívá místnímu spolku myslivců. Myslivci by rádi příští rok na desátkovém vybudovali napáječku, vysázeli keře a stromy a oplotily další díl pozemku.   

Usnesení č. 7b / 7 / 2015
Zastupitelstvo obce souhlasí s dotací pro myslivecké sdružení ve výšce 30.000,- Kč na rok 2016.

Pro 8   proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen 

c.  Příspěvek DSO Region Židlochovicko
DSO Region Židlochovicko předložil k odsouhlasení neinvestiční příspěvek DSO Region Židlochovicko na rok 2016 ve výši 11,- Kč na 1 obyvatele. Celkový příspěvek pro rok 2016 činí 3.542,-Kč. Do rozpočtu na rok 2016 bude příspěvek narozpočtován ve výši 3.600,-Kč.

Usnesení č. 7c / 7/ 2015
Zastupitelstvo schvaluje neinvestiční členský příspěvek DSO Region Židlochovicko pro rok 2016 ve výši 3.542,-Kč.

Pro 8   proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

d.  Příspěvek na financování systému IDS JMK
Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok ve výši 50,- Kč na 1 obyvatele. Příspěvek pro rok 2016 ve výši 16.100,-Kč.
Zastupitelstvu byla předložena možnost zajistit provoz víkendovou noční dopravu za cenu 3 500,-Kč/rok

Usnesení č. 7d  / 7 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2016 ve výši 16.100,-Kč. Souhlasí se zavedením víkendové noční linky.
Pro 8   proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.8)   Finance
a) Stav financí
Obec má k dnešnímu dni na účtech 4.340 tis. Kč. Rok 2015 jsme začínali se stavem 4 355 tis.Kč

Usnesení č. 8a/ 7 / 2015
Zastupitelstvo bere na vědomí

b) Schválení rozpočtového opatření č. 9/2015
Rozpočtové opatření upravuje rozpočtové výdaje na konci roku.

Usnesení č. 8b / 7 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015.  Návrh je součástí zápisu.

Pro 8   proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

c) Schválení rozpočtového výhledu
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtového výhledu 2017 – 2019.

Usnesení č. 8c / 7 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled 2017 – 2019. Návrh je součástí zápisu.
Pro 8   proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen 

d) Plán činností na rok 2016
Zastupitelstvu byl předložen plán činnosti pro rok 2016. Plán činnosti je součástí zápisu.

Usnesení č. 8d / 7 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje Plán činností na rok 2016
Pro 8   proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen 

e) Schválení rozpočtu na rok 2016
Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu na rok 2016. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a desce s elektronickým přístupem od 30.11.2015 do 16.12.2015.
Nikdo z občanů se před schválením rozpočtu k němu nevyjádřil a nevznesl připomínky.
Zastupitelstvo rozpočet posoudilo a navrhlo ho upravit o položky, které nebyly v návrhu zahrnuty s návazností na plán činností a výdaje, které se nestihly uskutečnit v roce 2015.  

Usnesení č. 8e / 7 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje upravený rozpočet na rok 2016.  Návrh je součástí zápisu.
Výdaje zvýšit –  § 2212 o 50.000,00  na projekt
                             § 3341 o 10.000,00 na opravu rozhlasu
                             § 3399 o 50.000,00 na knihu o obci
                             § 3725 o 50.000,00 na popelnice
            snížit –    § 6409 o  8.300,00     
Financování -   zapojit § 8115 o 151.700,00              
Pro 8   proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.9)   Diskuze
Akce zateplení - vyhodnocení
Zateplení obecního úřadu bylo dokončeno.
Pro lepší regulací teplot na obecním úřadě a hasičské zbrojnici, byly místnosti osazeny termostaty. Zbývá jen oprava bočních vrat do dvora a dokopaní odvodu svodu od domu Uhlířových.

Energické štítky
Zjistit nutnost vyvěšení energetických štítků na budově obecní úřadu a hasičské zbrojnice.  

Poštovní schránka
Poštovní schránka České pošty je nově umístěna na budově čekárny na návsi.

Kniha o obci
Kniha o obci je již dokončená. Bohužel v tiskárně je dodací termín vlivem množství zakázek před koncem roku beznadějně naplněn. Kniha bude vytisknuta až během ledna.

Nájmy za 1,- Kč
Při symbolických pronájmech pozemků za 1,-Kč, musí být vždy ke každé smlouvě zveřejněn důvod, pro tak nízký pronájem.

Bod č.10)           Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání v 20:34  hodin ukončil.

Martin Barták - starosta,   Vít Lízal - místostarosta
ověřovatelé zápisu:  Lenka Husáková, Vít Lízal 

Zápis byl vyhotoven dne: 18.12.2015  Zapisovatel: Michaela Čermáková