3. veřejné zasedání 11.3.2015

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. 3. 2015 v 19.00 hod na OÚ.
Program jednání:
1)  Technický bod
2)  Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON
3)  Bioodpady
4)  Oslavy obce
a)  Schválení smlouvy na vytvoření publikace o obci
b) Pomník za padlé
5)  Oprava chodníků v obci
a)   Vyhodnocení nabídek firem
b)  Harmonogram opravovaných úseků
6)  Dotace na zateplení OÚ
a)  Schválení smlouvy s agenturou RPA
b)  Kalkulace akce zateplení
7)  Mokřady
a)  Lavičky
b)  Mostek (vyhodnocení nabídek)
8)  Projednání dotace na pracovníka
9)  Diskuze
10)  Závěr

Bod č.1)   Technický bod
Starosta zahájil jednání v 19:02 hod.a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně oznámeno na elektronické desce, úřední desce a vyhlášeno místním rozhlasem.
Přítomni: Martin Barták, Milan Vrba, Radek Lízal, Vít Lízal, Josef Kulíšek, Iva Husáková
Nepřítomni: omluveni – Lenka Husákova, Jan Hrdlička, Pavel Nádeníček
Zapisovatel: Michaela Čermáková
Ověřovatelé zápisu: Milan Vrba, Vít Lízal
Pan starosta vyzval členy ZO, zda mají připomínky či návrhy k programu jednání.
Připomínky, ani návrhy nebyly vzneseny.
Usnesení č. 1 / 3 / 2015   
Zastupitelstvo schvaluje program jednání, ověřovatele zápisu a zapisovatele
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

Bod č.2)   Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON
Zastupitelstvu byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene E.ON na distribuční soustavu č. HO-014330031805/001. Jedná se o přípojku NN na pozemcích 265/8, 265/49, 1303/1, 1317 do dílny pana Poláčka.
Usnesení č. 2 / 3 / 2015 
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330031805/001 se společností E.ON  ČR, s.r.o. na zřízení NN přípojky.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.3)   Bioodpady
Zastupitelstvo bylo seznámeno s novou vyhláškou o odpadech, která vyšla v platnost 1.1.2015. Dle této vyhlášky zákona je každá obec povinna třídit a likvidovat bioodpad, sklo, plasty, železo a papír. Obec oslovila firmy na likvidaci těchto odpadů a vybere firmu, která dodá potřebné množství kontejnerů a bude je v potřebných intervalech svážet.
Na pracovním zasedání se probraly různé varianty. Železo a plasty třídíme.
Kontejner na papír pronajme svozová firma. 
V úvahu nepřichází domácí kontejnery na bioodpad, i když je na ně možnost získání dotace. Aby byl naplněn zákon, musí.být bioodpad dále zpracováván. Podle počtu obyvatel musíme zajisti
3 kontejnery, které musíme vyvážet od 1.dubna do 31. října. Svozová firma nabízí pronájem
a svoz jednou týdně za cenu 16500,-/rok. Do kontejnerů se bude ukládat tráva, větve, odpad z kuchyní.
Pan starosta na valné hromadě svazku Židlochovicko vyslechl prezentaci, jak se odpad sváží v jiných lokalitách např. na Znojemsku. Jedná se o třídění odpadu do jednotlivých popelnic už
v domácnostech. Obec získá peníze za odkup tříděného odpadu od společnosti EKO-KOM
a obyvatelé platí nižší poplatky za komunální odpad. Plán svazku je zavést nový systém třídění odpadu od 1.1.2016.  
Obec objedná u společnosti Sita kontejner na papír a 3 kontejnery na bioodpad.
Usnesení č. 3 / 3 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje rozšíření sběrných nádob o kontejnery na papír a bioodpad.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.4)   Oslavy obce\
a) Smlouva pro vytvoření publikace o obci
Zastupitelstvu byla předložena smlouva týkající se vytvoření publikace mapující dějiny obce Nesvačilka. Publikace bude vypracována po obsahové stránce do 20. července 2015 za cenu 24.000,- Kč. Bude mít 120 – 140 stran. Publikace bude připravena k distribuci do 30.8.2015.
Usnesení č. 4a / 3 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu pro vytvoření publikace o obci Nesvačilka.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

b) Pomník za padlé
Pro představu byl vyhotoven dřevěný model pomníku v reálné velikosti + textový návrh pamětní desky. Cena tohoto formátu je předběžně stanovena na 25 – 30 tis. Kč (podle konečné velikosti a množství textu na desce). Forma textu se bude schvalovat na dalším zasedání. Text nebude jmenovitý, ale budou vypsány události, které má připomínat. Zastupitelstvo naznalo, že předložená velikost je nedostačující a památník by měl být většího rozměru.
Osloví se více firem a nabídky se následně porovnají.
Usnesení č. 4b / 3 / 2015     Zastupitelstvo bere na vědomí 

Bod č.5)   Oprava chodníku v obci
a)      Vyhodnocení nabídek firem
Pro opravu chodníků v obci byly obeslané 4 firmy, které také předložily svou cenovou nabídku. Nebyly však zohledněny vjezdy a náklady spojené s nimi (odvodnění atd.). 
Firmy budou vyzvány k doplnění a podání nových nabídek.
Usnesení č. 5a/ 3 / 2015  
Zastupitelstvo odložilo výběr firmy do předložení nových nabídek.

b) Harmonogram opravovaných úseků v Obci
Byla vytvořena mapka nejhorších míst chodníků v obci a dle toho budou vybrány jednotlivé opravované úseky a časový plán realizace celé akce. Provizorně se opraví ty nejhorší, nebezpečné úseky, propadliny apod.
Usnesení č. 5b / 3 / 2015
Zastupitelstvo vybralo první úsek opravy chodníků pro rok 2015 a vytvořilo časovou mapku zbylých úseků.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.6)   Dotace na zateplení OÚ
a) Schválení smlouvy s agenturou RPA
Zastupitelstvu byla předložena smlouva týkající se zastoupení obce Nesvačilka firmou RPA ve věci podání žádosti pro získání dotace na zateplení OÚ. Odměna agentury bude ve výši 29.040,-Kč. 
Při přijetí dotace, ji náleží ji další odměna ve výši 5,2% ze schválené dotace.
Usnesení č. 6a/ 3 / 2015
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zastoupení obce Nesvačilka v podání žádosti na dotace na zateplení OÚ.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

b) Kalkulace akce zateplení
Zastupitelstvu byly předloženy předběžně spočítané náklady na zateplení obecního úřadu. Skutečné náklady budou vyčísleny po vypracování celého projektu. Při nákladech na zateplení 1 milion. Dostaneme dotaci ve výši 730 tis., vlastní zdroje 270 tis. Náklady obce v případě, že dotace nedostaneme je 106 tis. V případě, že dotace obci budou poskytnuty, se náklady na přípravu plus provedení vyšplhají na cca 412 tis.
Usnesení č. 6b / 3 / 2015
Zastupitelstvo bere na vědomí kalkulaci na zateplení OÚ
Pro 6  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

Bod č.7)   Mokřady
a) Lavičky
Výběr laviček pro dovybavení odpočinkové zóny na nově zbudovaných Mokřadech. Lavečky jsou součást projektu, ale jejich dodání musí zajistit obec na vlastní náklady. Zastupitelé posoudili předložené nabídky a vybrali lavečku od firmy Beton Brož - Zahradní lavička.
Usnesení č. 7a/ 3 / 2015
Zastupitelstvo vybralo „Zahradní lavičky“ od firmy Beton Brož, jako vhodný druh laviček pro dovybavení odpočinkové zóny v areálu Mokřadů a tůní v Nesvačilce
Pro 6  proti 0  zdržel se 0  Návrh byl schválen

b) Mostek
běr dodavatele pro vyrobení dřevěného mostku pro cestu na Mokřadech a tůních. Tak jako lavečky i mostek je v projektu Mokřadů, ale není součásti stavebních prací. Obec musí zajistit sama výrobu a instalaci tohoto mostku. Zastupitelstvo z předložených návrhů vybrala nabídku pana Husáka za cenu 32.600,-Kč.
Usnesení č. 7b/ 3 / 2015
Zastupitelstvo vybralo zhotovitele výrobu mostku pro cestu na Mokřadech a tůních, kterou předložil pan Husák za cenu 32.600,- Kč.
Pro 6  proti 0  zdržel se 0   Návrh byl schválen

V 20:45 jednání opustil pan Milan Vrba.

Bod č.8)   Projednání dotace na pracovníka
Zastupitelstvu byla předložena možnost získání z úřadu práce dotace na sezónního pracovníka pro údržbu obce Nesvačilka. Zastupitelstvo souhlasí se zaměstnáním jednoho pracovníka a schvaluje podání a přijetí dotace, která je v letošním roce ve výši až 14.000,-Kč na jeden měsíc a jedno pracovní místo od 1.4.2015 do 30.10.2015.
Usnesení č. 8a / 3  / 2015   Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádostí a přijetím dotace na jedno pracovní místo s Úřadu práce Brno – venkov.
Pro 5  proti 0 zdržel se  0  Návrh byl schválen

Bod č.9)   Diskuze

Cedule – DSO Židlochovicko nabídl možnost společné pořízení informativních tabulí na vjezdech do obce. Zastupitelé souhlasí se zakoupením tří cedulí upozorňující na Zákaz podomního prodeje.

Koše na odpad – Obec ještě dokoupí odpadkové koše.

Obecní byt – Paní Jana Bednářová předložila dokumentaci ke stavu obecního bytu. Do sklepa pod byt neustále nastupuje voda a je potřeba ji čerpat. Zastupitelé se dohodli, že na místě posoudí možnost odvedení dešťové kanalizace a možnosti odvodnění, aby do sklepa nenastupovala voda a nemovitost tak nebyla znehodnocována.

Oslavy k 300 let založení obce – jsou naplánovány na 17. a 18. července 2015.

Kácení stromu – pan Buchta požádal o povolení skácení borovice před domem.

Bod č.10)           Závěr
Po vyčerpání programu pan starosta poděkoval za účast a zasedání v 21:23 hodin ukončil.

Martin Barták - starosta,  Milan Vrba - místostarosta
ověřovatelé zápisu: Vít Lízal, Milan Vrba
Zápis byl vyhotoven dne: 16. 03. 2015  Zapisovatel: Michaela Čermáková