Povinně zveřejňované informace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinné informace > Povinně zveřejňované informace >
 1. Oficiální název 
  Obec Nesvačilka
   
 2. Důvod a způsob založení 
  Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
  Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.
  Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 
   
 3. Organizační struktura 
  Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.
  Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
  Orgány obce jsou: zastupitelstvo obce, starosta, místostarosta a obecní úřad.
  Orgány zastupitelstva obce jsou výbory a komise.
  Obec může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky obce bez právní subjektivity a právnické osoby. 
   
 4. Kontaktní spojení
  Nesvačilka 100,
  664 54 p. Těšany
  tel./fax: 544 248 245
  e-mail: podatelna@nesvacilka.cz
  www.nesvacilka.cz
   
 5. Případné platby můžete poukázat 
  KB Brno-venkov
  č. účtu: 29524641/0100 
   
 6. IČ 
  006 37 505
   
 7. DIČ 
  není plátce
   
 8. Profil zadavatele
  www.stavebnionline.cz
   
 9. Rozpočet v tomto a předcházících letech
  Je k nahlédnutí v sekci " Rozpočet obce "
   
 10. Žádosti o informace 
  Obecní úřad Nesvačilka
   
 11. Příjem žádostí a dalších podání 
  Obecní úřad Nesvačilka
   
 12. Opravné prostředky 
  Obecní úřad Nesvačilka, do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů. (1× pro správní orgán+ počet účastníků řízení). Odvolání se podává ke Krajskému úřadu JMK prostřednictvím Obecního úřadu Nesvačilka.
   
 13. Formuláře 
  Název příslušného formuláře; způsob a místo, kde lze takový formulář získat. 
  Doporučuje se vzory formulářů zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy s aktivním odkazem. 
  Formuláře elektronické podatelny. 
  Interaktivní HTML formuláře. 
   
 14. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací 
  Popisy postupů (návody pro řešení životních situací).
   
 15. Nejdůležitější předpisy 
  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. 
  Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy zřídit aktivní odkazy. 
   
 16. Sazebník úhrad za poskytování informací 
  Sazebník úhrad za poskytování informací. 
   
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. 
  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. 
  Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů. 
   
 18. Výroční zprávy:  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 19. GDPR
  Informace poskytované správcem

   
 20. Seznam organizací 
  Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.