Informace ke složenkám k dani z movitých věcí

 

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku.
Fyzickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku fyzické osoby ani datovou schránku fyzické osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail, je zasílána daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A - doklad V/DS, která nepodléhá poštovnímu poplatku. Právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, je zasílána standardní složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty. Fyzickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení daně prostřednictvím SIPO ani k zasílání údajů pro placení daně e-mailem a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky zasílána do datové schránky fyzické osoby nebo do datové schránky fyzické osoby podnikající Informace o daňové povinnosti. Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky rovněž zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti.
Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 fi nančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Finanční úřady vykonávají správu této daně na území příslušného kraje a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou uloženy daňové spisy poplatníků. 
Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje. 
Má-li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo více fi nančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho nebo více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto fi nanční úřady. Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených fi nančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto fi nančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně. 
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj. toho fi nančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je příslušná platba určena. Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité údaje:
● celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2019,
● výše a termíny splatnosti splátek,
● stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí,
● celková částka k úhradě po zohlednění případného přeplatku nebo nedoplatku je uvedena v případech, kdy je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
● QR kód, který poplatník může použít k úhradě daně prostřednictvím mobilní aplikace,
● spravující územní pracoviště fi nančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s fi nančním úřadem.
NA SLOŽENKU POPLATNÍK DOPLNÍ ČÁSTKU SPLATNÉ DANĚ V KČ ZVÝŠENOU O NEDOPLATEK NEBO SNÍŽENOU O PŘEPLATEK. V případě, že je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti, vyplní zde poplatník částku z položky CELKEM K ÚHRADĚ, uvedené na alonži složenky. V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách fi nančních úřadů jsou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti fi nančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 22. května 2019. Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud poplatník uhradil daň z nemovitých věcí na rok 2019 již před obdržením složenky, použije složenku pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu. Ve specifi ckých případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými fi nančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé fi nanční úřady zvolit podle konkrétních podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům. 
Důležité upozornění: Adresa P. O. BOXu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence fi nančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný fi nanční úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu územního pracoviště místně příslušného fi nančního úřadu, uvedeného na složence. 

Upozornění na novou službu Finanční správy České republiky:

Zasílání údajů pro placení daně e-mailem

V souvislosti se zasíláním složenek na úhradu daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) upozorňujeme, že Finanční správa České republiky umožňuje v rámci klientského přístupu k poplatníkům daně využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu. Jestliže se poplatník přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, namísto složenky obdrží každoročně před splatností první splátky daně e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně a případného nedoplatku nebo přeplatku, a rovněž údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Jestliže poplatník, přihlášený k této službě, neuhradí daň v zákonem stanoveném termínu, a z toho důvodu mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na jím určenou e-mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na dani. Poplatník může požádat o zasílání údajů pro placení daně pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání těchto údajů na více e-mailových adres jednoho poplatníka není umožněno. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, nebude zaslána složenka.
Služba zasílání údajů pro placení daně e-mailem je určena výhradně pro fyzické osoby, které nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a pro právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Protože tato služba nahrazuje složenku pro placení daně, není určena pro fyzické osoby, které mají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a pro právnické osoby, které mají zřízenu datovou schránku, neboť ani v současné době se těmto poplatníkům složenka nezasílá. 
Přihlášení ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem je možné pouze na tiskopisu Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem č. 25 5559 MFin 5559 - vzor č. 1, který lze ve formátu PDF stáhnout z internetových stránek Finanční správy České republiky http://www.fi nancnisprava.cz/email, kde lze najít i další užitečné informace o této službě. Poplatník, který požaduje zasílání údajů pro placení daně e-mailem, v žádosti jednoznačně určí jednu e-mailovou adresu, na kterou mu budou zasílány údaje pro placení daně, a tuto Žádost podá místně příslušnému fi nančnímu úřadu. Pokud je poplatníkem daně u více fi nančních úřadů, musí podat vyplněnou Žádost na každý fi nanční úřad zvlášť. Na uvedeném tiskopisu lze také požádat o změnu e-mailové adresy pro doručování údajů, anebo o ukončení této služby. Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na dané zdaňovací období musí být Žádost poplatníkem podána správci daně nejpozději 15. března zdaňovacího období. Bude-li Žádost podána později, správce daně tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaňovacího období. Shora uvedený termín pro podání Žádosti se nevztahuje na vyrozumění o nedoplatku, které může být zasláno v průběhu zdaňovacího období.