OZV obce Nesvačilka 2/2016

OBEC NESVAČILKA

Obecně závazná vyhláška obce Nesvačilka

č. 2/2016,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015, č. 1/2013 a č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Zastupitelstvo obce Nesvačilka se usneslo na svém zasedání dne 15. 12. 2016 usnesením
č 3b / 12 / 2016 vydat na základě ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 

Čl. 1. 

Obecně závazná vyhláška obce Nesvačilka č. 1/2015, č. 1/2013, a č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu, se mění a doplňuje takto:

 

I.                Příloha č. 1

se zrušuje a nahrazuje se přílohou č. 1/2016 v následujícím znění

 

Čl. 2.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2017

 

 

           ...................................                                                    .........................................

                  Martin Barták                                                                       Vít Lízal

                  starosta                                                                            místostarosta

 

 Vyvěšeno na úřední desce dne:  15. 12. 2016

Sejmuto z úřední desky dne:      1.1.2017  

 

 

Příloha č. 1/2016

k obecně závazné vyhlášce obce Nesvačilka č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 Rozúčtování skutečných nákladů obce Nesvačilka za kalendářní rok 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:

 Skutečné náklady za rok 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 173.243,00 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 173.243,00 Kč

děleno        360

(345 počet osob s pobytem na území obce + 15 počet vlastníků staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)

                                   =  481, 23 Kč.

Z této částky je stanovena druhá složka sazby poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši        300,- Kč.

                                                                                                                     

            ...................................                                                       .........................................

                  Martin Barták                                                                       Vít Lízal

                  starosta                                                                            místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  15. 12. 2016

Sejmuto z úřední desky dne:       1.1.2017