OZV obce Nesvačilka č.1/2016

Obec Nesvačilka

Zastupitelstvo obce Nesvačilka

Obecně závazná vyhláška obce Nesvačilka č. 1/2016

 o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Nesvačilka se na svém zasedání dne 15.12.2016 usnesením
č. 3a / 12 / 2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Předmět

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

 

Čl. 2

Doba nočního klidu

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.[1]

 

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

 

1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

a)    v noci z 31. prosince na 1. ledna,

b)    v době konání tradičních Nesvačilských hodů v měsíci září,

 

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 03.00 do 06.00 hodin, a to v následujících případech:

a)    v době konání tradičních plesů konaných v době plesové sezóny v měsících lednu až březnu,

b)    v době konání tradičních ostatků v měsíci únoru a březnu,

 

Čl. 4

Oznamovací povinnost

 

 Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 a odst. 2  článku 3 obecně závazné vyhlášky, bude nahlášen organizátorem akce nejpozději 10 dnů před datem konání a bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání

a)    jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,

 

b)    označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně údaje    o jeho počátku a ukončení,

c)    předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,

 

d)    počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení, pořadatelská služba musí být přítomna po celou dobu akce i po oficiálním ukončení a zajistit tak pořádek v místě konání akce i jejím okolí,

 

e)    údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí,

 

f)     údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat,

 

g)    lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li
o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků,

 

h)    způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce 2),

 

i)      způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany3).

 

Čl. 5

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Touto vyhláškou se zároveň ruší OZV 1/2012 o nočním klidu a pořádku ze dne 8. 3. 2012.

 

      Podpis                                                                                         Podpis

 

 

.............................                                                                 ...................................

  Jméno Příjmení                                                                         Jméno Příjmení

   místostarosta                                                                                 starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2016

Sejmuto z úřední desky dne:  1.1.2017

___________________________________

2) § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; obecně závazná vyhláška obce vydaná na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona o požární ochraně; nařízení kraje vydané na základě § 27 odst. 2 písm. b) bod 5. zákona o požární ochraně.[1] dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“