OZV obce Nesvačilka č. 1/2015

OBEC NESVAČILKA 

Obecně závazná vyhláška obce Nesvačilka 

č. 1/2015, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013 a č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Zastupitelstvo obce Nesvačilka se usneslo na svém zasedání dne 16. 12. 2015 usnesením
č x / 7 / 2015 vydat na základě ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1. 

Obecně závazná vyhláška obce Nesvačilka č. 1/2013, a č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, se mění a doplňuje takto:

 

I.                ČL 6 Osvobození a úlevy 

se zrušuje a nahrazuje se takto: 

 

1)            Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která 

a)      má trvalý pobyt v sídle ohlašovny – Obecní úřad Nesvačilka, Nesvačilka 100, 664 54 Těšany a na území obce se po celý kalendářní rok nezdržuje

b)      pobývá celý kalendářní rok v zahraničí

c)      má trvalý pobyt v obci, ale je neznámého pobytu déle než jeden rok

d)      je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

e)      je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

f)       je jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

g)      je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2)       Úleva se poskytuje:

a)      ve výši 300,- Kč dětem do věku 15 let. Úleva se neposkytuje od měsíce následujícího po dovršení 15-ti let věku dítěte. 

  

II.             Čl. 8 Odpovědnost za zaplacení poplatku

se zrušuje a nahrazuje se takto:

(1)       Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.[1]

(2)       V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.1,[2]

(3)       Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.2

 

III.                Příloha č. 1

se zrušuje a nahrazuje se přílohou č. 1/2015 v následujícím znění

  

Čl. 2.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2016

           ...................................                                                                   .........................................

                  Martin Barták                                                                       Vít Lízal

                  starosta                                                                            místostarosta

 

  

Vyvěšeno na úřední desce dne:  16. 12. 2015

Sejmuto z úřední desky dne:   1.1.2016     

 

 

 

Příloha č. 1/2015

k obecně závazné vyhlášce obce Nesvačilka č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Rozúčtování skutečných nákladů obce Nesvačilka za kalendářní rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu: 

Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 149.662,40 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 149.662,40 Kč     děleno        337   

(324 počet osob s pobytem na území obce + 13 počet vlastníků staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)

                                   =  444, 10 Kč.

Z této částky je stanovena druhá složka sazby poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši        300,- Kč.

                                                                                                                   

            ...................................                                                       .........................................

                  Martin Barták                                                                       Vít Lízal

                  starosta                                                                            místostarosta

 Vyvěšeno na úřední desce dne:  16. 12. 2015

Sejmuto z úřední desky dne:   1.1.2016    [1]  § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích