OZV obce Nesvačilka 1/2014

OBEC NESVAČILKA

 

Obecně závazná vyhláška obce Nesvačilka

 

č. 1/2014,

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zastupitelstvo obce Nesvačilka se usneslo na svém zasedání dne 16. 12. 2014 usnesením
č 3 / 2 / 2014 vydat na základě ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I.

Obecně závazná vyhláška obce Nesvačilka č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, se mění a doplňuje takto:

 

1)           Článek 4 odst. 1 zní:

Sazba poplatku činí 550,- Kč a je tvořena:

a)      z částky  250,- Kč za kalendářní rok a

b)      z částky 300,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

2)           Článek 6 odst. 2 zní:

Úleva ve výši 300,-Kč se poskytuje dětem do věku 15. let. Úleva se neposkytuje
od měsíce, který následuje po dovršení 15-ti let věku dítěte.   

 

 

Čl. II

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2015

 

 

 

 

                       

            ...................................                                                       ..........................................

                  Martin Barták                                                                               Milan Vrba

                  Starosta                                                                                      místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  16. 12. 2014

Sejmuto z úřední desky dne:       01. 01. 2015

 

 

Příloha č. 1

 

k obecně závazné vyhlášce obce Nesvačilka č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Rozúčtování skutečných nákladů obce Nesvačilka za kalendářní rok 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:

 

 

Skutečné náklady za rok 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 158.644,30 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 158.644,30 Kč

děleno        337

(324 počet osob s pobytem na území obce + 13 počet vlastníků staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)

=  470, 75 Kč.

 

Z této částky je stanovena druhá složka sazby poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 300,- Kč.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

            ...................................                                                       .........................................

                  Martin Barták                                                                       Milan Vrba

                  starosta                                                                            místostarosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  16. 12. 2014

Sejmuto z úřední desky dne:       01. 01. 2015