OZV obce Nesvačilka 1/2013

 

OBEC NESVAČILKA
 
Obecně závazná vyhláška
obce Nesvačilka
 
č. 1/2013,
 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 
Zastupitelstvo obce Nesvačilka se usneslo na svém zasedání dne 06.02.2013 usnesením
č.8 / 20 / 2013 vydat na základě ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)       Obec Nesvačilka touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2)       Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.[1]
Čl. 2
Poplatník
(1)       Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:
a)     fyzická osoba,
1.   která má v obci trvalý pobyt,
2.   které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3.   která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4.   které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b)     fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2)       Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(2)       Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3)       Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
(4)       Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5)       Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[3]
(6)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]
Čl. 4
Sazba poplatku
(1)       Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
a)      z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b)      z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 (2)    Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3)       V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[5]
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)       Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
(3)       Poplatek lze uhradit:
a)      v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Nesvačilka
b)      bezhotovostním převodem na účet obce Nesvačilka
c)      šekem, jehož proplacení je zajištěno poskytovatelem platebních služeb (variabilní číslo je číslo domu)
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1)       Od poplatku se osvobozují:
a)      osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny – Obecní úřad Nesvačilka,
Nesvačilka 100, 664 54 Těšany, které se na území obce po celý kalendářní rok nezdržují
b)      osoby, které pobývají celý kalendářní rok v zařízeních sociálních služeb
c)      osoby, které pobývají celý kalendářní rok v zahraničí
(2)       Úleva ve výši 250,-Kč se poskytuje dětem do věku 15. let. Úleva se neposkytuje od měsíce, který následuje po dovršení 15-ti let věku dítěte.  
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[6]
(2)       Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[7]
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)       Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
(2)       Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)       Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 12. 12. 2012.
(2)       Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 
 
Čl. 10
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.
 
 
                       
            ...................................                                                       ..........................................
                  Hana Ondráčková                                                                  Milan Vrba
                  místostarostka                                                                         starosta
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.2.2013
Sejmuto z úřední desky dne:      27.2.2013
Příloha  
 
k obecně závazné vyhlášce obce Nesvačilka č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
Rozúčtování skutečných nákladů obce Nesvačilka za kalendářní rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:
 
 
Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 148.983,20 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 148.983,20 Kč
děleno        351
(339 počet osob s pobytem na území obce + 12 počet vlastníků staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)
=  424, 50 Kč.
 
Z této částky je stanovena druhá složka sazby poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši       250,- Kč.
 
 
 
 
                                                                                                                    
            ...................................                                                       .........................................
                  Hana Ondráčková                                                               Milan Vrba
                  místostarostka                                                                      starosta
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.2.2013
Sejmuto z úřední desky dne:      27.2.2013
 
 
 
 
                                                                                                            
 


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[5] § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
[6] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[7] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích